Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

456. Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut, stran 733.

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o pogojih za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati bolnišnice oziroma njeni oddelki za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut ter postopek za njegovo pridobitev.
2. člen
Klinika oziroma inštitut je vrhunski strokovni zavod določene medicinske stroke, ki za stroko predstavlja nacionalno referenčno ustanovo.
3. člen
Naziv klinika lahko pridobi bolnišnica ali njen oddelek, ki izpolnjuje pogoje tega pravilnika in potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti posteljne zmogljivosti.
4. člen
Naziv inštitut lahko pridobi bolnišnica ali njen oddelek, ki izpolnjuje pogoje tega pravilnika in za svojo dejavnost praviloma nima posteljnih zmogljivosti.
Naziv inštitut pridobijo tudi nekatere organizacijske enote Medicinske fakultete, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
5. člen
Klinika oziroma inštitut opravlja izobraževalno, raziskovalno in drugo strokovno delo.
Klinika oziroma inštitut sodeluje pri oblikovanju in izvajanju študijskih programov na dodiplomski in podiplomski ravni.
Klinika oziroma inštitut izvaja raziskovalno dejavnost.
Osnovni cilji raziskovalnega dela klinike oziroma inštituta so:
– izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav;
– izvajanje raziskav za potrebe zdravstvenega varstva;
– skrb za obnovo vrhunskega izobraževalnega in raziskovalnega osebja.
Klinika oziroma inštitut opravlja strokovno delo posamezne ali več sorodnih medicinskih strok in oblikuje doktrino diagnostike in zdravljenja, ki jo potrdijo pristojni razširjeni strokovni kolegiji, usklajuje pa Zdravstveni svet.
6. člen
Pogoji za opravljanje dejavnosti klinike oziroma inštituta so:
1. zadostno število ustezno izobraženega in usposoblje- nega medicinskega in drugega osebja, in sicer:
– vsaj ena tretjina zaposlenih delavcev z visoko izo- brazbo mora opravljati raziskovalno delo;
– izmed 10 zaposlenih delavcev z visoko izobrazbo mora imeti vsaj eden naziv visokošolskega učitelja;
– predstojnik mora imeti naziv visokošolskega učitelja.
2. Materialne zmogljivosti, ki so potrebne za opravljanje dela:
– prostorske zmogljivosti za izobraževalno, strokovno in raziskovalno delo;
– oprema za izobraževalno, strokovno in raziskovalno delo.
3. Odprtost v mednarodni prostor:
sklenjene pogodbe ali dogovori z ustanovami v drugih državah oziroma z mednarodnimi organizacijami na raziskovalnem, izobraževalnem in strokovnem področju.
4. Pogoji za opravljanje izobraževalnega dela.
5. Pogoji za opravljanje raziskovalnega dela.
6. Pogoji za opravljanje strokovnega dela. Merila za izpolnjevanje pogojev iz 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka so določena v prilogi 1 tega pravilnika.
7. člen
Bolnišnica oziroma njen oddelek izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut, če izpolnjuje pogoje iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena in če doseže po 4., 5. in 6. točki prvega odstavka prejšnjega člena določeno število točk ter izpolnjuje druge pogoje, določene v prilogi 2. tega pravilnika, ki niso točkovno ovrednoteni.
Točkovanje po 4., 5. in 6. točki prvega odstavka prejšnjega člena se opravi na podlagi obrazca, ki je priloga II. tega pravilnika.
Klinika oziroma inštitut mora na vsakem od treh delovnih področij iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena doseči vsaj 400 točk, skupno pa mora doseči vsaj 2400 točk v obdobju zadnjih petih let. To merilo velja za klinike oziroma inštitut z desetimi ali manj zaposlenimi z visoko izobrazbo, pri večjem številu zaposlenih pa se linearno povečuje.
8. člen
Naziv klinika oziroma inštitut podeli minister za zdravstvo na predlog Medicinske fakultete.
9. člen
Postopek za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut prične Ministrstvo za zdravstvo na osnovi vloge bolnišnice ali njenega oddelka in ob tem upošteva potrebe javne zdravstvene službe.
10. člen
Vloga za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut mora vsebovati podatke o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika ter podatke o vsebini izobraževalne, raziskovalne in strokovne dejavnosti bolnišnice ali njenega oddelka. Sestavni del vloge je izpolnjen obrazec, iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika ter dokazila o vpisanih podatkih.
11. člen
Ministrstvo za zdravstvo pošlje popolno vlogo za podelitev naziva klinika oziroma inštitut Komisiji za strokovno napredovanje pri Zdravstvenem svetu, ki v 15 dneh izdela oceno o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut.
Ministrstvo za zdravstvo pošlje vlogo in oceno o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena Medicinski fakulteti, ki v 15 dneh pripravi predlog za podelitev naziva.
12. člen
Naziv klinika oziroma inštitut podeli minister za zdravstvo bolnišnici ali njenemu oddelku za dobo 5 let. Pred potekom te dobe mora klinika oziroma inštitut vložiti zahtevo za podaljšanje veljavnosti naziva.
Predlog za podaljšanje veljavnosti naziva oziroma predlog za odvzem naziva pripravi Medicinska fakulteta po pogojih in postopku, ki so s tem pravilnikom določeni za pridobitev naziva.
13. člen
Klinika oziroma inštitut pošlje vsako leto Ministrstvu za zdravstvo poročilo o delu in rezultatih izobraževalnega, raziskovalnega in strokovnega dela.
14. člen
Kliniki oziroma inštitutu, ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, minister za zdravstvo odvzame naziv.
15. člen
Pred odvzemom naziva pozove Ministrstvo za zdravstvo kliniko oziroma inštitut, da v določenem roku odpravi razloge, zaradi katerih po tem pravilniku ne more več imeti tega naziva.
16. člen
Zdravstveni zavodi in organizacijske enote Medicinske fakultete, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika naziv klinika oziroma inštitut morajo najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega pravilnika začeti postopek za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut, pod pogoji določenimi v tem pravilniku.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50-16/94
Ljubljana, dne 6. decembra 1994.
dr. Božidar Voljč l. r.
Minister
za zdravstvo
                         PRILOGA 1

Merila za izpolnjevanje pogojev iz 4., 5. in 6. točke prvega
odstavka 6. člena pravilnika

I. Izobraževalno delo

1. Poučevanje lastnih izvirnih metod preventive, diagnostike,
zdravljenja in rehabilitacije v drugih državah.

Dokazilo temelji na predložitvi vabila, ki potrjujejo interes
tujega gostitelja, da v svoje okolje prenese znanje o metodah, ki
so jih razvili strokovnjaki iz Slovenije.

2. Vabljena predavanja na mednarodnih strokovnih srečanjih in na
tujih ustanovah.

Ustrezno dokazilo je uradni program srečanja, ki opredeljuje
vrsto vabljenega predavanja (plenarno predavanje, predavanje v
okviru simpozija itd.), iz njega pa so razvidni tudi raven,
vsebina, kraj in čas strokovnega srečanja. Pri vabljenih
predavanjih na tujih ustanovah je potrebno predložiti vabilo te
ustanove. Ni pa mogoče upoštevati predavanj oziroma seminarjev,
ki so jih posamezniki imeli med svojim daljšim izobraževanjem ali
delom v tuji ustanovi.

3. Predavanja in vodenje seminarjev pri organiziranem
dodiplomskem in podiplomskem pouku.

Dokazilo za dodiplomski pouk je potrdilo ustrezne katedre o urah
predavanj, ki jih letno opravlja ustanova. Pri podiplomskem pouku
je dokazilo program oziroma urnik organizatorja. Ločiti je
potrebno delež predavanj, ki so pripravljena na novo, in delež
predavanj, ki se ponavljajo (pa čeprav vsebujejo dopolnitve).

4. Vaje pri organiziranem dodiplomskem in podiplomskem pouku.

Dokazilo za dodiplomski pouk je potrdilo ustrezne katedre o urah
vaj, ki jih letno opravlja ustanova, pri čemer se ure iz urnika
množijo s številom skupin. Pri podiplomskem pouku je dokazilo
program oziroma urnik organizatorja.

5. Mentorstvo pripravnikom, sekundarjem in specializantom.

Ustanova navede osebne podatke mentorjev in oseb na podiplomskem
izobraževanju ter trajanje izobraževanja na tej ustanovi.

6. Mentorstvo pri izdelavi študentskih raziskovalnih nalog,
magisterijev in doktoratov.

Ustanova navede osebne podatke mentorjev in oseb, ki so na
ustanovi izdelale študentsko raziskovalno nalogo, magisterij ali
doktorat.

7. Stalno izpopolnjevanje zdravnikov in drugih sodelavcev z
visoko izobrazbo.

7a. Seminarji za lastne in gostujoče zdravnike in druge
sodelavce.

Mišljeni so občasni tematski seminarji, na katerih se obravnavajo
problemi s področja dejavnosti ustanove. Ustanova predloži
naslove seminarjev, njihovo trajanje, morebitne zunanje
predavatelje in število udeležencev.

7b. Seminarji za sekundarije in specializante.

Ustanova predloži podatke o številu ali trajanju teh seminarjev,
ki jih praviloma pripravljajo udeleženci pod vodstvom mentorja,
ki usmerja razpravo.

8. Tečaji za osvežitev in dopolnitev znanja in tečaji za
pridobitev licence za določeno subspecialistično dejavnost,
preiskavno metodo ali terapevtsko metodo.

Ustanova predloži podatke o številu, vsebini in trajanju teh
seminarjev.

9. Zdravstvena vzgoja prebivalstva.

Ustanova predloži podatke o predavanjih in člankih s strokovno
tematiko, namenjenih javnosti. Štejejo javna predavanja, nastopi
na radiu in televiziji ter članki v časopisih in revijah.
Potrebno je predložiti potencialno preverljiva dokazila v obliki
vabila ali razglasa javnega nastopa z navedbo časa, naslova
predavanja in kraja javnega nastopanja.

II. Raziskovalno delo

2.1. Znanstvene publikacije.

2.1a. Število člankov v tuji strokovni reviji s faktorjem vpliva
nad 2.0.

2.1b. Število člankov v tuji strokovni reviji s faktorjem vpliva
1.0 do 2.0.

2.1c. Število člankov v tuji strokovni reviji s faktorjem vpliva
do 1.0.

2.1č. Število člankov v domači strokovni reviji z recenzijo.

2.1d. Število člankov v domači strokovni reviji brez recenzije.

Kot dokazilo je potrebno predložiti naslovne strani člankov, ki
vsebujejo tudi podatke o reviji. Za ocenjevanje publikacij se
uporablja enako razmerje med merili, kot jih uporablja
vsakokratna veljavna verzija "Meril za izvolitve v nazive
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev" na Medicinski
fakulteti v Ljubljani. Pri publikacijah, ki so delo več ustanov,
se upošteva delež ustanove, ki kandidira za naziv.

2.2. Odmevnost (citiranost) objavljenih del.

Ustanova predloži podatke o celotni citiranosti svojih publikacij
v zadnjih petih letih, kot jo zajema Science Citation Index, jih
pri publikacijah, ki so delo več ustanov, se upošteva delež
ustanove, ki kandidira za naziv.

2.3. Nosilstvo in sodelovanje pri raziskovalnih projektih.

2.3a. Nosilstvo mednarodnih raziskovalnih projektov.

Ustanova predloži podatke o dokončnih mednarodnih projektih v
zadnjih petih letih (naslov, financer, obseg financiranja), pri
katerih je bil nosilec eden od delavcev te ustanove. Testiranje
zdravil, ki ga financira proizvajalec, ne sodi v ta okvir.

2.3b. Nosilstvo domačih raziskovalnih projektov.

Ustanova predloži podatke o dokončnih projektih v zadnjih petih
letih (naslov, financer, obseg financiranja), pri katerih je bil
nosilec eden od delavcev te ustanove.

2.3c. Sodelovanje pri mednarodnih raziskovalnih projektih.

Ustanova predloži podatke o sodelovanju pri dokončnih mednarodnih
projektih v zadnjih petih letih (naslov, financer, obseg
financiranja, ocenjeni delež ustanove pri projektu). Testiranje
zdravil, ki ga financira proizvajalec, ne sodi v ta okvir.

2.3č. Sodelovanje pri domačih raziskovalnih projektih.

Ustanova predloži podatke o sodelovanju pri dokončnih projektih v
zadnjih petih letih (naslov, financer, obseg financiranja,
ocenjeni delež ustanove pri projektu). Testiranje zdravil, ki ga
financira proizvajalec, ne sodi v ta okvir.

2.4. Število magisterijev.

2.5. Število doktoratov.

Navesti je potrebno število magisterijev in doktoratov, ki so
bili izdelani na ustanovi v zadnjih petih letih ne glede na to,
ali so bili nosilci zaposleni na ustanovi ali pa so na ustanovi
sami gostovali. Pri delih, kjer je sodelovalo več ustanov, je
potrebno oceniti delež ustanove, ki kandidira za naziv.

III. Strokovno delo

Merilo za opredelitev strokovnega dela klinik (inštitut)
temeljijo na podatkih o strokovnem delu, ki presega delo
regijskih bolnišnic (npr. opravljanje subspecialistične
dejavnosti in izvajanje specifičnih programov ali dela programov
na terciarni ravni ipd.). Merila tudi spodbujajo ustanovo k temu,
da ni le izvajalec, temveč se aktivno vključuje in prispeva k
razvoju stroke.

3.1. Delež programa ustanove, ki se izvaja na terciarni
(referenčni) ravni.

Ustanova oceni delež bolnikov, ki so premeščeni iz regijskih
bolnišnic ali iz drugih razlogov potrebujejo diagnostiko in
zdravljenje na terciarni ravni. Pri tem je treba izključiti
primere, ko ustanova zaradi monopolnega položaja kot edina izvaja
tudi sekundarno ali celo primarno zdravstveno varstvo.

3.2. Prenos lastnih izvirnih metod preventive, diagnostike,
zdravljenja in rehabilitacije v tujo državo.

3.3. Uvedba izvirnih metod preventive, diagnostike, zdravljenja
in rehabilitacije v državi.

3.4. Inovacije (koristne izboljšave znanih metod).

Dokazila za merila 3.2., 3.3. in 3.4. so strokovne publikacije,
ki prikazujejo stopnjo izvirnosti določene metode, soudeležbo
ustanove in mednarodno odmevnost novega postopka. V poštev
prihajajo tudi ekspertna mnenja neodvisnih strokovnjakov.

3.5. Prenos novih metod preventive, diagnostike, zdravljenja in
rehabilitacije iz sveta v državo.

Ustanova našteje in opiše metode, ki jih je v zadnjih petih letih
prenesla iz sveta v domačo zdravstveno dejavnost.

3.6. Strokovna odmevnost novih metod in inovacij v tujini.

Ustrezno dokazilo sta ločeni mnenji dveh tujih strokovnjakov ali
obiski tujih strokovnjakov, ki se učijo nove metode.

3.7. Strokovna odmevnost novih metod in inovacij pri domači
strokovni javnosti.

Ustrezno dokazilo sta ločeni mnenji dveh domačih strokovnjakov.

3.8. Aktivna udeležba na tujih strokovnih srečanjih.

Dokazilo je program strokovnega srečanja, iz katerega je razvidna
aktivna udeležba.

3.9. Aktivna udeležba na domačih strokovnih srečanjih.

Dokazilo je program strokovnega srečanja, iz katerega je razvidna
aktivna udeležba.

3.10. Članstvo v uredniških odborih tujih strokovnih revij.

3.11. Članstvo v uredniških odborih domačih strokovnih revij.

Pri merilih 3.10. in 3.11. je dokazilo je fotokopija ustrezne
strani revije. Priložiti je potrebno podatek o faktorju vpliva te
revije in število let članstva v uredniškem odboru v zadnjih
petih letih. Pri reviji brez faktorja vpliva je potrebno navesti,
ali ima recenzentsko službo.

3.12. Recenzenstvo pri tujih strokovnih revijah.

Dokazilo je urednikovo povabilo k recenziji določenega članka.

3.13. Recenzenstvo pri domačih strokovnih revijah.

Dokazilo je urednikovo povabilo k recenziji določenega članka.

3.14. Uvedba nove strokovne dejavnosti v državi.

Pri tem kriteriju ne gre za prenos posameznih metod, temveč za
integralni prenos določene dejavnosti, ki zajema delo več
strokovnjakov ali različnih strokovnjakov in različne metode
dela, npr. uvedba dialize, organizacija oddelkov intenzivne
medicine, uvedba dejavnosti nuklearne medicine, organizacija
službe za transplantacijo itd.). Ustanova predloži poročilo, iz
katerega je razviden obseg dela, ki je bilo potrebno za
uresničitev zamisli.

3.15. Uvedba nove strokovne dejavnosti v ustanovi.

Za razliko od prejšnjega merila gre za organizacijo dejavnosti,
ki v drugih zavodih v državi že obstoja. Ustanova predloži
poročilo, iz katerega je razviden obseg dela, ki je bilo potrebno
za uresničitev zamisli.

3.16. Organizacija mednarodnih kongresov, mednarodnih šol in
mednarodnih podiplomskih tečajev.

Ustanova predloži program tečaja in podatke o predavateljih in
udeležencih.

3.17. Organizacija domačih strokovnih srečanj, šol in
podiplomskih tečajev.

Ustanova predloži program tečaja in podatke o predavateljih in
udeležencih.

3.18. Uredništvo mednarodnih strokovnih zbornikov.

Ustanova predloži ustrezne naslove strani zbornika, iz katerih so
razvidne okoliščine, zaradi katerih je nastal zbornik, založnik
in obseg zbornika.

3.19. Uredništvo domačih strokovnih zbornikov ter uredništvo
domačih revij.

Ustanova predloži ustrezne naslove strani zbornika, iz katerih so
razvidne okoliščine, zaradi katerih je nastal zbornik, založnik
in obseg zbornika. Pri uredništvu revij navede trajanje
urednikovanja v zadnjih petih letih.

3.20. Zadolžitve v mednarodnih strokovnih organizacijah.

Ustanova predloži podatke, iz katerih je razviden aktiven
prispevek posameznika v mednarodni strokovni organizaciji
(strokovna združenja, Svetovna zdravstvena organizacija itd.).
Zgolj članstvo se ne upošteva.

3.21. Zadolžitve v domačih strokovnih organizacijah.

Ustanova predloži podatke, iz katerih je razviden aktiven
prispevek posameznika v domačih strokovnih združenjih in telesih
odločanja v zdravstveni politiki (strokovna združenja, SZD in
njegove sekcije, Zdravstveni svet, razširjeni strokovni kolegiji,
Republiška etična komisija itd.). Zgolj članstvo v strokovnih
združenjih brez aktivnega prispevka se ne upošteva.

3.22. Uspešno izvedeni projekti.

Ustanova predloži predloge strokovnih doktrin, smernic razvoja
stroke ter drugih strokovnih elaboratov, poročila o opravljenih
instruktažnih nadzorih in svetovanjih ipd. V poštev prihajajo
vnaprej naročeni in sprejeti projekti ali pa projekti, ki jih je
ustanova izdelala samoiniciativno in je zanje kasneje dosegla
soglasje pri ustreznih telesih.

                           PRILOGA 2

MERILA ZA NAZIV KLINIKA (INŠTITUT) - obrazec za sumerični prikaz

.---------------------------------------------------------------.
.    Kriterij            .  Enota  . Količina .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.   POGOJI ZA DELO                     .
.---------------------------------------------------------------.
. I.1.  VELIKOST USTANOVE                   .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.1.1. Število vseh zaposlenih    . Število  .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.1.2. Število zaposlenih z visoko  . Število  .     .
.     izobrazbo           .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.1.3. Število zaposlenih zdravnikov . Število  .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.1.4. Število postelj        . Število  .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.1.5. Število ambulantnih pregledov . Število  .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.1.6. Obseg dejavnosti       .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.2.  ŠTEVILO IN USPOSOBLJENOST OSEBJA ZA PEDAGOŠKO DELO   .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.2.1. Število učiteljev na     . Število  .     .
.     medicinskih šolah in...    .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.2.2. Število visokošolskih     . Število  .     .
.     sodelavcev na MF in...    .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.2.3. Število zaposlenih z nazivom . Število  .     .
.     redni profesor        .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.2.4. Število zaposlenih z nazivom . Število  .     .
.     izredni profesor       .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.2.5. Število zaposlenih z nazivom . Število  .     .
.     docent            .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.2.6. Število zaposlenih z nazivom . Število  .     .
.     asistent           .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.2.7. Število zaposlenih, ki imajo . Število  .     .
.     status mentorja...      .      .     .
.---------------------------------------------------------------.

.---------------------------------------------------------------.
.    Kriterij            . Število  . Enota  .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.3.  ŠTEVILO IN USPOSOBLJENOST OSEBJA ZA RAZISKOVALNO DELO .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.3.1. Število doktorjev znanosti  . Število  .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.3.2. Število magistrov znanosti  . Število  .     .
.     in akad. specialistov     .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.3.3. Število registriranih     . Število  .     .
.     raziskovalcev         .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.3.4. Število raziskovalcev, ki   . Število  .     .
.     sodelujejo v raziskovalnih  .      .     .
.     projektih na lastni ali drugih.      .     .
.     razisk. inštitucijah     .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.3.5. Število raziskovalcev, ki   . Število  .     .
.     sodelujejo pri mednarodnih  .      .     .
.     raziskovalnih projektih    .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.4.  ŠTEVILO IN USPOSABLJANJE OSEBJA ZA VRHUNSKO      .
.    STROKOVNO DELO                     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.4.1. Število višjih strokovnih   . Število  .     .
.     svetnikov           .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.4.2. Število strokovnih svetnikov . Število  .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.4.3. Število primarijev      . Število  .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.4.4. Število delavcev, ki     . Število  .     .
.     opravljajo storitve na    .      .     .
.     terciarni ravni...      .      .     .
.---------------------------------------.------------.----------.
. I.5.  MATERIALNE ZMOGLJIVOSTI                .
.---------------------------------------------------------------.

.---------------------------------------------------------------.
. II. VSEBINA DELA       . Enota . Dokazilo. Razpon točk.
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1. IZBORAŽEVALNO DELO                   .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.1. Poučevanje lastnih  . Število . DA - NE . 20-100 točk.
.     izvirnih metod v   .     .     . za vsako  .
.     drugih državah    .     .     . metodo   .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.2. Vablj. predavanja  . Število . DA - NE . 5-20 točk .
.     (tuje ustanove,   .     .     . za vsako  .
.     medn.srečanja)    .     .     . predavanje .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.3. Predavanja in vodenje. Ure   . DA - NE . 2 točki/uro.
.     seminarjev pri    .     .     . predavanja .
.     organiziranem dodipl..     .     .      .
.     in podipl. pouku   .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.4. Vaje pri       . Meseci . DA - NE . 2 točki/  .
.     organiziranem dodipl..     .     . mesec   .
.     in podipl. pouku   .     .     . skupinski .
.               .     .     . vaj 1   .
.               .     .     . točko/mesec.
.               .     .     . individ.  .
.               .     .     . vaj    .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.5. Mentorstvo      . Meseci . DA - NE . 1 točko/  .
.     pripravnikom     .     .     . mesec   .
.     sekundarijem in   .     .     . strok.   .
.     specializantom    .     .     . mentorstvo .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.6. Mentorstvo pri    . Število . DA - NE . 15 točk/  .
.     izdelavi študent.  . Mentor. .     . študentsko .
.     raziskov. nalog   .     .     . RN     .
.     magisterijev in   .     .     . 25 točk/  .
.     doktoratov      .     .     . magisterij .
.               .     .     . 50 točk/  .
.               .     .     . doktorat  .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.7. Stalno izpolnjevanje .     . DA - NE .      .
.     zdravnikov in drugih .     .     .      .
.     sodelavcev z visoko .     .     .      .
.     izobrazbo      .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.7.a. Seminarji za    . Število . DA - NE . 0,5 točk/ .
.      lastne in     .     .     . seminar  .
.      gostujoče     .     .     .      .
.      zdravnike in...  .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.7.b. Seminarji za    . Število . DA - NE . 0,5 točk/ .
.      sekundarije in   .     .     . seminar  .
.      specializante...  .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.8. Tečaji za osvežitev . Število . DA - NE . 1 točko/uro.
.     ali dopolnitev    .     .     . predavanja .
.     znanja in...     .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.1.9. Zdravstvena vzgoja  . Število . DA - NE . 2 točki/  .
.     prebivalstva     .     .     . nastop   .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2. RAZISKOVALNO DELO                    .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.1. Znanstvene      .     . DA - NE .      .
.     publikacije     .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.1.a. Število člankov v . Število . DA - NE . 50 točk/  .
.     reviji s faktorjem  .     .     . članek   .
.     vpliva nad 2,0    .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.1.b. Število člankov v . Število . DA - NE . 35 točk/  .
.     reviji s faktorjem  .     .     . članek   .
.     vpliva 1,0-2,0    .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.1.c. Število člankov v . Število . DA - NE . 30 točk/  .
.     reviji s faktorjem  .     .     . članek   .
.     vpliva do 1,0    .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.1.č. Število članov v  . Število . DA - NE . 10 točk/  .
.     strokovni reviji z  .     .     . članek   .
.     recenzijo      .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.1.d. Število člankov v . Število . DA - NE . 5 točk/  .
.     strokovni reviji   .     .     . članek   .
.     brez recenzije    .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
.                                .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.2. Odmevnost      . Število . DA - NE .      .
.     (citiranost)     .     .     .      .
.     objavljenih del   .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.3. Nosilstvo in     . Število . DA - NE .      .
.     sodelovanje pri   .     .     .      .
.     raziskov. projektih .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.3.a. Nosilstvo     . Število . DA - NE . 50 točk/  .
.      mednarodnih    .     .     . leto    .
.      raziskovalnih   .     .     . trajanja  .
.      projektov     .     .     . projekta  .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.3.b. Nosilstvo domačih . Število . DA - NE . 25 točk/  .
.     raziskovalnih    .     .     . 1000    .
.     projektov      .     .     .financiranih.
.               .     .     . ur     .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.3.c. Sodelovanje pri  . Število . DA - NE . 10 točk/  .
.     mednarod. raziskoval..     .     . leto    .
.     projektih      .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.3.č. Sodelovanje pri  . Število . DA - NE . 1 točka/  .
.     domačih raziskovalnih.     .     . leto    .
.     projektih      .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.4. Število magisterijev . Število . DA - NE . 25 točk/  .
.               .     .     . magisterij .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.2.5. Število doktoratov  . Število . DA - NE . 50 točk/  .
.               .     .     . doktorat  .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3. STROKOVNO DELO                     .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.1. Delež programa    . Odstotek. DA - NE .      .
.     ustanove, ki se   .     .     .      .
.     izvaja na terc.   .     .     .      .
.     ravni        .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.2. Prenos lastnih    . Število . DA - NE . 40-200 točk.
.     izvirnih metod v   .     .     . za vsako  .
.     tujo državo     .     .     . metodo   .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.3. Uvedba izvirnih metod. Število . DA - NE . 10-50 točk .
.     v državi       .     .     . za vsako  .
.               .     .     . metodo   .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.4. Prenos novih metod iz. Število . DA - NE . 5-25 točk .
.     sveta v državo    .     .     . za vsako  .
.               .     .     . metodo   .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.5. Inovacije (koristne . Število . DA - NE . 10-50 točk .
.     izboljšave znanih  .     .     . za vsako  .
.     metod)        .     .     . inovacijo .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.6. Strokovna odmevnost .     . DA - NE . 50-250 točk.
.     novih metod in    .     .     . za medn.  .
.     inovacij v tujini  .     .     . odmevnost .
.               .     .     . 5 točk/  .
.               .     .     . mesec/gosta.
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.7. Strokovna odmevnost .     . DA - NE . 10-50 točk .
.     novih metod in    .     .     . za     .
.     inovacij pri domači .     .     . odmevnost .
.     strokovni javnosti  .     .     . v državi  .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.8. Aktivna udeležba na . Število . DA - NE . 0,5 točk  .
.     domačih strokovnih  .     .     . za     .
.     srečanjih      .     .     . prispevek .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.9. Aktivna udeležba na . Število . DA - NE . 2 točki za .
.     medn. strokovnih   .     .     . prispevek .
.     srečanjih      .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.10. Članstvo v     . leta,  . DA - NE . 50 točk/  .
.    uredniških odborih  .kvaliteta.     . leto (IF > .
.    domačih strokovnih  . revije .     . 2,0)    .
.    revij         .     .     . 40 točk/1 .
.               .     .     . (1,0 < IF .
.               .     .     . < 2,0   .
.               .     .     . 30 točk/  .
.               .     .     . leto (IF < .
.               .     .     . 1,0)    .
.               .     .     . 2 točki/  .
.               .     .     . leto brez .
.               .     .     . IF (z   .
.               .     .     . recenz.  .
.               .     .     . službo)  .
.               .     .     . 1 točko/  .
.               .     .     . leto brez .
.               .     .     . IF (brez  .
.               .     .     . recenz.  .
.               .     .     . službe)  .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.11. Članstvo ur.    . leta,  . DA - NE . enako kot .
.    odborov tujih     .kvaliteta.     . pri    .
.    strokovnih revij   . revije .     . prejšnji  .
.               .     .     . alinei   .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.12. Recenzentstvo pri  . Število . DA - NE . 3 točke/  .
.    domačih strokovnih  .     .     . recenzijo .
.    revijah        .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.3.13. Recenzentstvo pri  . Število . DA - NE . 1/3    .
.    tujih strokovnih   .     .     . vrednosti .
.    revijah        .     .     . točk    .
.               .     .     . članka v  .
.               .     .     . tuji reviji.
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4. STROKOVNO ORGANIZACIJSKO DELO              .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4.1. Uvedba nove     . Število . DA - NE . 50-250   .
.     strokovne dejavnosti .     .     . točk    .
.     v državi       .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4.2. Uvedba nove     . Število . DA - NE . 10-50 točk .
.     strokovne dejavnosti .     .     .      .
.     v ustanovi      .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4.3. Organizacija domačih . Število,. DA - NE . 10-50 točk,.
.     strokovnih srečanj, . vrsta  .     . 5-10 točk/ .
.     šol in podiplomskih . org.  .     . mesec uspos.
.     tečajev       . srečanj .     . 20 točk za .
.               .     .     . 1.     .
.               .     .     .organizacijo.
.               .     .     . šole,   .
.               .     .     . ponovitve .
.               .     .     . do 30%   .
.               .     .     . vrednosti .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4.4. Organizacija     . Število,. DA - NE . 10-50 točk .
.     mednarodnih     . vrsta  .     .      .
.     kongresov,      . org.  .     .      .
.     mednarodnih šol in  . srečanj .     .      .
.     mednarodnih     .     .     .      .
.     podiplomskih tečajev .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4.5. Uredništvo      . Število . DA - NE . 20 točk  .
.     mednarodnih     .     .     .      .
.     strokovnih zbornikov .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4.6. Uredništvo domačih  . Število . DA - NE . 2-10 točk/ .
.     strokovnih zbornikov .     .     . zbornik  .
.     ter uredništvo    .     .     .      .
.     domačih revij    .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4.7. Zadolžitev v     . Število . DA - NE . največ 10 .
.     mednarodnih     .     .     . točk/leto, .
.     strokovnih      .     .     . skupno   .
.     organizacijah    .     .     . največ 100 .
.               .     .     . točk    .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4.8. Zadolžitve v domačih . Število . DA - NE .      .
.     strokovnih      .     .     .      .
.     organizacijah    .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.4.9. Uspešno izvedeni   . Število . DA - NE .      .
.     projekti       .     .     .      .
.------------------------------.---------.---------.------------.
. II.5. DRUGA MERILA                      .
.---------------------------------------------------------------.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti