Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

450. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, stran 718.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. čena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. januarja 1995.
Št. 012-01/95-7
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI
1. člen
V zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93) se v 5. točki prvega odstavka 9. člena besedilo “namenjene pridobivanju izobrazbe” nadomesti z besedilom “ter programske opreme”.
V 7. točki se za besedo “znanstvene,” doda beseda “raziskovalne”.
V 8. točki se besedilo “dodatno prispeva v okviru cene za telefonski priključek ali priključek za vodovod, kanalizacijo, plinovod, toplovod ali kabelsko televizijo, v celoti ali deloma zgrajen s sredstvi iz samoprispevka” spremeni tako, da se glasi: “nameni za izgradnjo ali obnovo objektov komunalne infrastrukture, ki se gradijo na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj”.
V 11. točki se besedilo “sredstva, vložena v nakup delnic zasebnih ali državnih skladov” nadomesti z besedilom “sredstva, vložena v deleže in delnice pravnih oseb”.
Za 12. točko se dodata novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
“13. znesek vplačil v denarju za delnice in za vložke gospodarskih družb ter za deleže zadrug, vpisanih v sodni register v Republiki Sloveniji;
14. sredstva, vložena v nakup proizvodov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode, električne energije in so tudi po drugih kriterijih prijaznejši do okolja; kriterije določi Vlada Republike Slovenije.”
2. člen
Četrta alinea prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– druge prejemke, vključno z nagradami in podobnimi prejemki.”
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, je zavezanec za davek od prejemkov po prvi, tretji in četrti alinei prvega odstavka tega člena, če so ti prejemki doseženi z opravljanjem dela, storitev ali poslov na območju Republike Slovenije oziroma če so izplačani na območju Republike Slovenije.”
3. člen
V drugem stavku prve alinee prvega odstavka 16. člena se za besedilom “Povračila stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi z delom,” doda besedilo “jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in enkratne solidarnostne pomoči,”.
V drugi alinei se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo “če ni s sporazumom o izogibanju dvojnemu obdavčevanju drugače določeno;”.
V četrti alinei se besedilo “10 %;” nadomesti z besedilom “normirane stroške v višini 10 %; zavezanec lahko uveljavlja dejanske stroške v skladu s 86.a členom tega zakona;”.
4. člen
V 3. točki 19. člena se črtajo prva, druga in peta alinea, sedanja tretja in četrta alinea postaneta prva in druga alinea.
Za 13. točko se dodajo nove 14., 15., 16. in 17. točka, ki se glasijo:
“14. nagrad, uvedenih na podlagi zakona;
15. prejemkov za občasno ali začasno nego ali pomoč invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačujejo invalidske organizacije;
16. razlike med dejansko izplačano plačo in izhodiščno plačo, ki bi jo zavezanec prejel ob upoštevanju določb kolektivne pogodbe dejavnosti, ki jo je zavezanec v postopku prisilne poravnave zamenjal za delnice oziroma deleže dolžnika, na podlagi pogodbe o konverziji terjatev v delnice oziroma deleže in pravnomočnega sklepa sodišča o potrditvi prisilne poravnave;
17. plačil za opravljeno delo v programih javnih del.”
5. člen
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Če zavezanec za davek iz kmetijstva z odločbo o denacionalizaciji še ni dobil denacionaliziranega zemljišča v posest, se odpiše del davka, ki odpade na to zemljišče, in sicer za dobo, dokler ga skladno z zakonom o denacionalizaciji oziroma z odločbo o denacionalizaciji ne more dobiti v posest.”
6. člen
V 35. členu se besedi “izvršni svet” nadomestita z besedama “občinski svet”.
7. člen
V 63. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Zavezanec za odmero davka od dohodkov, doseženih z oddajanjem premičnega in nepremičnega premoženja v najem je tudi skrbnik za posebne primere, kateremu je v skladu z odločbo o denacionalizaciji denacionalizirano premoženje dano v začasno upravljanje.”
8. člen
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:
“86.a člen
Zavezanci za davek od osebnih prejemkov, ki so prejemke dosegli na podlagi prevzema opravljanja določenih storitev in poslov pri pravnih osebah ali zasebnikih in so jim bili pri obračunu navedenih davkov upoštevani normirani stroški po četrti alinei prvega odstavka 16. člena tega zakona, lahko dejanske stroške, ki se jim na podlagi dokazil priznajo največ do višine, ki jo s predpisom določi Vlada Republike Slovenije, uveljavljajo v napovedi za odmero dohodnine.
Zavezanci za davek od osebnih prejemkov, ki so prejemke dosegli na podlagi prevzema opravljanja določenih storitev in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in fizičnim osebam, lahko namesto normiranih stroškov po četrti alinei prvega odstavka 16. člena tega zakona, v napovedi za odmero tega davka uveljavljajo dejanske stroške, ki se jim na podlagi dokazil priznajo največ do višine, ki jo s predpisom določi Vlada Republike Slovenije.”
9. člen
V drugem odstavku 89. člena se črta beseda “dokončno”.
10. člen
Za 91. členom se doda nov 91.a člen, ki se glasi:
“91.a člen
Zavezanec za davek od osebnih prejemkov, ki ni rezident Republike Slovenije, mora prejemke, dosežene z opravljanjem dela, storitev ali poslov v Republiki Sloveniji, od katerih ni bil obračunan in plačan davek po odbitku, napovedati v sedmih dneh od dneva izplačila prejemka pri izpostavi, na območju katere ima začasno prebivališče, oziroma pri izpostavi, na območju katere so bili prejemki doseženi, če nima začasnega prebivališča.”
11. člen
V 93. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Zavezanec iz tretjega odstavka 63. člena tega zakona mora dohodke dosežene v preteklem letu, napovedati v napovedi za odmero davka od dohodkov, doseženih z oddajanjem premičnega in nepremičnega premoženja v najem do 31. marca. Te dohodke zavezanec ne napove v napovedi za odmero dohodnine.
Dohodke iz prejšnjega odstavka po končani zapuščinski razpravi napovejo lastniki premoženja v napovedi za odmero dohodnine leta, v katerem so postali lastniki premoženja, in sicer za vse obdobje, ko je v njihovem imenu kot zavezanec za davek od navedenih dohodkov nastopal zavezanec iz tretjega odstavka 63. člena tega zakona.”
12. člen
Za 101. členom se doda nov 101.a člen, ki se glasi:
“101.a člen
Podatke, potrebne za odmero dohodnine in drugih davkov po tem zakonu, ki jih davčni organ pridobi z napovedjo davčnega zavezanca ali od drugih pravnih oseb, navedenih v 97., 98. in 99. členu tega zakona, zbira in obdeluje v zbirki podatkov Evidenca davčnih in drugih obveznosti fizičnih oseb.
Podatke iz evidenc davčni organ hrani najmanj deset let.”
13. člen
Drugi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V vlogi za odlog plačila, obročno plačevanje in celotni ali delni odpis dohodnine in drugih davkov po tem zakonu mora zavezanec predložiti dokazila o svojih prejemkih in premoženjskem stanju ter o prejemkih in o premoženjskem stanju družinskih članov.”
14. člen
V prvem odstavku 131. člena se številka “200.000” nadomesti s številko “400.000”.
V drugem odstavku se številka “20.000” nadomesti s številko “40.000”.
15. člen
V drugem odstavku 136. člena se številka “1995” nadomesti s številko “1997”.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka je zavezanec za davek od dobička iz kapitala fizična oseba, ki dosega dobiček s prodajo delnic in deležev v kapitalu iz 16. točke 19. člena zakona, če je bila prodaja izvršena pred potekom dveh let od dneva pravnomočnosti sklepa sodišča o potrditvi prisilne poravnave.”
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
16. člen
Za 143. členom se doda nov 143.a člen, ki se glasi:
“143.a člen
Minister, pristojen za finance, izda podrobnejša navodila za izvajanje tega zakona.”
17. člen
Določbi prvega in drugega odstavka 1. člena tega zakona se uporabljata že pri odmeri dohodnine za leto 1994.
Dohodki iz 2. člena in iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, od katerih v obdobju od 1. januarja 1995 do uveljavitve tega zakona ni bil obračunan in plačan davek od osebnih prejemkov, se vštevajo v osnovo za dohodnino za leto 1995.
Dohodki iz 4. člena tega zakona, od katerih je bil v obdobju od 1. januarja 1995 do uveljavitve tega zakona plačan davek od osebnih prejemkov, se ne vštevajo v osnovo za dohodnino za leto 1995, plačana akontacija pa se upošteva kot akontacija davkov iz ostalih virov dohodnine.
18. člen
Če je v odločbi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1993 ugotovljena izguba (negativna davčna osnova), lahko zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti tako ugotovljeno izgubo pokriva z zmanjšanjem davčne osnove že za leto 1994 v skladu in na način, določen v 46. in 52. členu zakona.
19. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1995.
Št. 435-01/90-4/140
Ljubljana, dne 25. januarja 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti