Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995

Kazalo

449. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 717.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. januarja 1995.
Št. 012-01/95-6
Ljubljana, dne 2. februarja 995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREDITVI OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA DOLOČENIH DAVKOV IN PRISPEVKOV V POSTOPKIH LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
1. člen
V zakonu o ureditvi obračunavanja in plačevanja določenih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 69/94), se v 1. členu, na koncu stavka, namesto pike vstavi vejica in doda besedilo “na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94) in drugih lastninskih zakonov.”
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedami “sodno odločbo” postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
“2.a člen
Ne glede na določbo 25.a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje lahko izda potrdila na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač tudi do višine celotne razlike med neto osnovnimi plačami, ugotovljenimi na podlagi določb kolektivne pogodbe dejavnosti, ki velja za navedeno podjetje, in dejansko izplačanimi neto osnovnimi plačami, za čas od sprejema kolektivne pogodbe dejavnosti do 1. 1. 1993, če delavci niso uveljavili svojih pravic iz naslova manj izplačanih osnovnih plač po sodni poti v skladu z določbo 2. člena tega zakona.
Za izračun in izdajo potrdil v skladu z določbo prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe uredbe, ki ureja izdajanje in upoštevanje potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač.”
4. člen
V 4. členu se besedilo “drugega odstavka 2. člena” nadomesti z besedilom “tretjega odstavka 2. člena”.
5. člen
V 5. členu se na koncu besedila črta pika in doda besedilo “in za potrdila, izdana na podlagi 2.a člena tega zakona.”.
6. člen
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b, 6.c in 6.č členi, ki se glasijo:
“6.a člen
Od dela dobička, ki pripada udeležencem programa notranjega odkupa, in ki ga podjetje uporabi za odkup delnic v korist udeležencem notranjega odkupa v naslednjih štirih letih po izvedenem lastninskem preoblikovanju podjetja, se ne plačuje davek od dobička pravnih oseb.
Davek od dobička pravnih oseb se ne plačuje tudi od dela dobička, ki pripada Skladu Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: sklad) in za vrednost katerega sklad v skladu z določbo tretjega odstavka 25. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij zniža ceno delnic, ki jih podjetje po programu notranjega odkupa odkupi v posameznem letu.
Minister za finance po potrebi predpiše obliko in način uveljavitve oprostitve iz prvega in drugega odstavka tega člena.
6.b člen
Podjetja, ki bodo pri odkupu delnic v okviru programa notranjega odkupa uporabljala sredstva v skladu z določbo 6.a člena tega zakona, smejo obračunavati in izplačevati plače, druge osebne prejemke vključno s prejemki v obliki stimulacij in bonitet ter povračila stroškov v zvezi z delom v letu, za katerega se ugotavlja dobiček, katerega del je v skladu z določbo 6.a člena tega zakona oproščen plačila davka na dobiček pravne osebe, na osnovi kolektivne pogodbe dejavnosti, vendar največ do višine, ki jo za vsako leto določi Vlada Republike Slovenije s sklepom.
Sklep iz prejšnjega odstavka sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona oziroma do 31. decembra tekočega leta za prihodnje leto.
6.c člen
Do višine dobička iz prvega in drugega odstavka 6.a člena tega zakona, podjetje lahko pridobi posojilo na podlagi posebne pogodbe, ki jo sklene s skladom.
Podjetje mora najkasneje v roku 15 dni po vplačilu kupnine obvestiti sklad o tem ali bo uveljavil pravico do pridobitve posojila po tem zakonu.
Sklad mora pogodbo iz prejšnjega odstavka skleniti s podjetjem najkasneje v roku 15 dni po prejetem obvestilu podjetja, da bo uveljavil navedeno pravico.
Posojilo iz prvega odstavka tega člena sklad odobri podjetju za dobo petih let, razen če podjetje ne določi krajši rok vračila. Posojilne pogoje, višino realne obrestne mere, ki ne sme biti višja od R+3 in način revalorizacije za navedena posojila določi Vlada Republike Slovenije z uredbo, na predlog ministrstva, pristojnega za finance.
6.č člen
Določbe 6.a člena tega zakona lahko uporabljajo že za obračun davka od dobička pravnih oseb za leto 1994 tiste pravne osebe, za katere Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje potrdi, da so izplačevale plače v višini, ki po določilih zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za leto 1994 (Uradni list RS, št. 30/94) ni zapadla pod plačilo namenskih sredstev za zaposlovanje.”
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-04/94-2/2
Ljubljana, dne 24. januarja 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti