Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995

Kazalo

389. Sklep o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada, stran 586.

Na podlagi drugega odstavka 102. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada
1. člen
Ta sklep določa vsebino letnega in polletnega poročila o poslovanju vzajemnega sklada, investicijske družbe in pooblaščene investicijske družbe (investicijskega sklada).
2. člen
Letno in polletno poročilo o poslovanju investicijskega sklada mora vsebovati podatke in postavke, določene v računovodskih rešitvah v investicijskih skladih in v računovodskih rešitvah v pooblaščenih investicijskih družbah, ki so v prilogi 1 tega sklepa.
3. člen
Postavke, vključene v računovodske rešitve iz priloge 1 tega sklepa, se evidentirajo in razvrščajo za potrebe polletnega in letnega poročanja po kontnem načrtu za vzajemne sklade, investicijske družbe in pooblaščene investicijske družbe, ki je v prilogi 2 tega sklepa.
4. člen
Družbe za upravljanje uskladijo vodenje poslovnih knjig investicijskih skladov s kontnim načrtom iz priloge 2 tega sklepa s 1. januarjem 1995.
Pravne osebe, ki upravljajo vzajemne sklade, so dolžne zaradi uskladitve poslovanja po 145. členu zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje na dan 1. januarja 1995 ponovno vrednotiti sredstva in obveznosti do njihovih virov v skladu s tem sklepom.
5. člen
Družba za upravljanje je dolžna Agenciji za trg vrednostnih papirjev dostaviti polletno in letno poročilo o poslovanju investicijskega sklada najkasneje 5 dni pred objavo v sredstvih javnega obveščanja.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26/ AG -94
Ljubljana, dne 23. decembra 1994.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
                           PRILOGA 1

     RAČUNOVODSKE REŠITVE V INVESTICIJSKIH SKLADIH

                A

Te računovodske rešitve so povezane z vsemi slovenskimi
računovodskimi standardi (SRS), razen SRS 32. Posebej se naslanja
na SRS 31 in ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju sredstev
in obveznosti ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter
poslovnega izida, ki so značilne za investicijske sklade, tako da
obdeluje:

- bilanco stanja z opredelitvami posameznih postavk,

- izkaz uspeha z opredelitvami posameznih postavk,

- razčlenitve posameznih postavk bilance stanja,

- razčlenitve posameznih postavk izkaza uspeha,

- vsebino izkaza finančnih tokov,

- vsebino dodatka k računovodskim izkazom,

- vsebino izkaza premoženja in njegovih sprememb,

- pravila vrednotenja,

- pravila izkazovanja in ažurnosti.

Posebej so prikazane računovodske rešitve za:

- vzajemni sklad,

- investicijsko družbo,

če se med seboj razlikujejo.

V tem pravilniku obdelane oblike izkazov so namenjene izključno
za računovodsko poročanje za poslovne potrebe. Oblike poročanja
za davčne potrebe ali potrebe statistike, urejajo drugi predpisi.

Ta pravilnik upošteva mednarodne računovodske standarde (MRS) 25,
30 in 31.

Glede vrednotenja v bilanco stanja in izkaz uspeha vključenih
kategorij, je treba smiselno upoštevati SRS od 1 do 19 in temu
ustrezne MRS, glede finančnih tokov, analiziranja in informiranja
pa SRS od 27 do 30.

Za pooblaščene investicijske družbe, ustanovljene v procesu
lastninjenja družbenega kapitala, se uporabljajo računovodske
rešitve v investicijskih skladih, kolikor ni v II. delu -
računovodske rešitve v investicijskih družbah drugače določeno.

Računovodske rešitve (poglavje B) je treba brati skupaj z
opredelitvami pojmov oziroma razlagami izrazov (poglavje C),
pojasnili (poglavje Č) in Uvodom v slovenske računovodske
standarde.


                B

1. Računovodski izkazi investicijskega sklada morajo vsebovati
informacije o transakcijah, naložbenem poslovanju, dobičku in
njegovi delitvi za obravnavano obdobje ter vrednost premoženja na
koncu tega obdobja. Zato so letni računovodski izkazi naslednji:

- bilanca stanja,

- izkaz uspeha,

- izkaz finančnih tokov,

- dodatek:

* opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,

* pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj,

* izkaz premoženja,

* izkaz pomembnejših sprememb premoženja.

Polletni računovodski izkazi so naslednji:

- bilanca stanja,

- izkaz uspeha, če se dobiček deli polletno,

- dodatek:

* izkaz premoženja,

* pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj, če se razlikujejo v
primerjavi s preteklim letom.

Polletni računovodski izkazi niso obvezno revidirani, kar mora
biti jasno izkazano.

Poslovno leto je koledarsko leto.


Bilanca stanja z opredelitvami posameznih postavk

2. Bilanca stanja se sestavi kot pregled, v katerem se izkažejo
sredstva (aktiva) in obveznosti do virov sredstev (pasiva) in
vsebuje najmanj naslednje postavke:

Sredstva:

1. Denarna sredstva

2. Kratkoročni vrednostni papirji

a) vrednostni papirji Republike Slovenije

b) ostali domači vrednostni papirji

c) tuji vrednostni papirji

3. Dolgoročni vrednostni papirji:

a) vrednostni papirji Republike Slovenije

b) ostali domači vrednostni papirji z borzno kotacijo:

- delnice

- obveznice

* občinske

* gospodarskih družb

c) ostali domači vrednostni papirji s katerimi se trguje na OTC:

- delnice

- obveznice

* občinske

* gospodarskih družb

d) tuji vrednostni papirji

- delnice

- obveznice

* državne

* mest, občin ipd.

* gospodarskih družb

e) drugi vrednostni papirji

4. Dana posojila in depoziti:

a) kratkoročno

b) dolgoročno

5. Terjatve

a) Terjatve za prodane vrednostne papirje

b) Terjatve za prodane investicijske kupone ali delnice

c) Druge terjatve.

Skupaj sredstva (1 do 5)

Obveznosti do virov sredstev

1. Obveznosti:

a) Obveznosti iz naslova nakupa vrednostnih papirjev

b) Obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov ali delnic

c) Obveznosti za plačilo davkov

d) Obveznosti do družbe za upravljanje

e) Druge obveznosti

2. Rezervacije

3. Čisti nerealizirani kapitalski dobiček

4. Kapital

a) Osnovni kapital

b) Vplačani presežek (velja samo za investicijske družbe)

c) Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let

d) Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba tekočega leta

e) Revalorizacijski popravek

Skupaj obveznosti do virov sredstev (1 do 4)

3. Bilanca prikazuje kategorije v dveh stolpcih, pri čemer so v
prvem podatki na dan, za katerega se dela bilanco stanja, v
drugem pa podatki s konca preteklega leta. Posebej je prikazana
tudi struktura aktive in pasive za vsako leto posebej.

4. Postavke se v bilanci stanja prikazujejo po dnevni tržni
oziroma vnovčljivi vrednosti. V primeru nedoločljive
vnovčljivosti, se izkazujejo po revalorizirani nakupni vrednosti,
razen v primerih skupnega ovrednotenja.

5. Postavka sredstev - Denarna sredstva izkazuje gotovino ter
druga denarna sredstva.

6. Postavka sredstev - Kratkoročni vrednostni papirji zajema vse
naložbe v kratkoročne vrednostne papirje, ki so lahko državni,
ostali domači ali tuji. Izkazovati jih je možno po enaki
klasifikaciji kot dolgoročne vrednostne papirje. Obrestovani
vrednostni papirji se izkazujejo po revalorizirani vrednosti
vključno z obrestmi v skladu s pogoji vrednostnega papirja.
Diskontirani kratkoročni vrednostni papirji se obravnavajo enako
kot tisti, ki prinašajo obresti. Izkazujejo se po diskontirani
nominalni vrednosti, vsak dan pa se revalorizirajo in obrestujejo
v skladu s pogoji vrednostnih papirjev.

7. Postavka sredstev - Dolgoročni vrednostni papirji vključuje
vse naložbe v dolgoročne vrednostne papirje na dan za katerega se
dela bilanco, in sicer:

Obveznice se izkazuje v nominalni vrednosti, revalorizirani, če
tako določajo pogoji obveznice in pomnoženi z borznim tečajem, ki
je v primeru obveznic z amortizacijskim načinom odplačevanja,
izražen v odstotkih neodplačane nominalne vrednosti obveznice.
Tako dobljeni vrednosti je treba prišteti tudi obresti,
izračunane v skladu s pogoji obveznice. Če revalorizacijskega
indeksa v danem trenutku ni na razpolago, se ga oceni na podlagi
povprečne dnevne stopnje rasti uradno objavljenega indeksa v
zadnjih treh mesecih.

Brezkuponske obveznice se obravnavajo enako kot obveznice, ki
prinašajo obresti. Izkazujejo se po diskontirani nominalni
vrednosti, vsak dan pa se revalorizirajo in obrestujejo v skladu
s pogoji obveznic.

Obveznice, ki ne kotirajo na borzi, se vrednotijo po nominalni
vrednosti (revalorizirani, če tako določajo pogoji), oziroma po
revalorizirani nakupni ceni, če je ta nižja. Eni ali drugi
vrednosti se prišteje tudi po pogojih obračunane obresti.

Obveznice, s katerimi se trguje na drugem organiziranem trgu
vrednostnih papirjev, se vrednotijo tako, kot obveznice, ki
kotirajo na borzi, če obseg in kontinuiranost trgovanja zadošča
pogojem, ki jih predpiše agencija.

Prednostne delnice z nespremenljivo dividendo, ki ne kotirajo na
borzi in se z njimi ne trguje na drugem organiziranem trgu, se
izkazujejo enako kot obveznice, ki ne kotirajo na borzi in niti
na drugem organiziranem trgu.

Prednostne delnice z nespremenljivo dividendo, ki kotirajo, se
izkazujejo enako kot delnice, ki kotirajo. To velja tudi za
prednostne delnice, s katerimi se trguje na drugem organiziranem
trgu, če obseg in kontinuiteta trgovanja ustrezata pogojem, ki
jih predpiše agencija.

Udeležbene prednostne delnice se izkazuje po istih načelih kot
navadne delnice.

Navadne delnice, ki kotirajo, se izkazuje po zadnjem dnevnem
tečaju.

Navadne delnice, ki ne kotirajo na borzi, se izkazuje po zadnji
objavljeni knjigovodski vrednosti ali ceni ob izdaji, odobreni s
strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (če je npr. višja)
ali nakupni ceni, če je nižja od zgornjih dveh.

Vrednost delnice se revalorizira s porastom cen na drobno od
dneva nakupa, pri čemer se za dni tekočega meseca uporablja
povprečna dnevna stopnja rasti cen v zadnjih treh mesecih.

Če upravljalec sklada na osnovi cenitve poblaščenega cenilca za
podjetje ugotovi, da je knjigovodsko izkazana vrednost posamezne
delnice objektivno prenizka (oziroma previsoka), se le-ta lahko v
soglasju z Agencijo za trg vrednostnih papirjev (skupno
ovrednotenje) izkaže po višji (oziroma nižji) vrednosti, razlika
pa predstavlja nerealizirani kapitalski dobiček (oziroma
realizirano kapitalsko izgubo). Tako ovrednotenje mora biti
obvezno izkazano v dodatku k računovodskim izkazom.

Navadne delnice, s katerimi se trguje na drugem organiziranem
trgu vrednostnih papirjev, se vrednotijo tako, kot navadne
delnice, ki kotirajo na borzi, če obseg in kontinuiranost
trgovanja zadošča pogojem, ki jih predpiše agencija.

Drugi vrednostni papirji, se izkazujejo na način, ki ga predlaga
združenje družb za upravljanje in odobri agencija.

8. Postavka sredstev - Dana posojila in depoziti zajema depozite
pri bankah ali drugih finančnih organizacijah. Kratkoročna in
dolgoročna posojila in depoziti se spremljajo ločeno, z dnevno
obračunanimi pripadajočimi obrestmi ter se dnevno revalorizirajo
v skladu s pogodbenimi določili. Če revalorizacijskega indeksa v
danem trenutku ni na razpolago, se ga oceni na podlagi povprečne
dnevne stopnje rasti uradno objavljenega indeksa v zadnjih treh
mesecih.

9. Postavka sredstev - Terjatve vključuje terjatve do posrednikov
za prodane vrednostne papirje, terjatve iz naslova prodanih
investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic
investicijske družbe, terjatve do družbe za upravljanje ter druge
terjatve iz poslovanja. Terjatve se izkazujejo nepobotane z
morebitnimi obveznostmi do istih pravnih ali fizičnih oseb,
dokler se pobot tudi ne izvede. Terjatve se izkazujejo z
dogovorjeno revalorizacijo in obračunanimi obrestmi do dneva, za
katerega se dela bilanco in v dejansko izterljivi višini.

10. Postavka obveznosti - Obveznosti izkazuje obveznosti do
posrednikov za nakup vrednostnih papirjev, za odkupljene
investicijske kupone, obveznosti za obračunane in neplačane
davke, obveznosti do družbe za upravljanje (provizija) in druge
obveznosti. Obveznosti se izkazujejo nepobotane z morebitnimi
terjatvami do istih pravnih ali fizičnih oseb, dokler se pobot
tudi ne izvede. Obveznosti se izkazujejo z obračunanimi
pripadajočimi obrestmi.

11. Postavka obveznosti - Rezervacije vključuje predvidene
kapitalske izgube iz naslova:

- neplačanih obračunanih obresti,

- neplačanih obračunanih dividend,

- zmanjšane tržne vrednosti obveznic in prednostnih delnic z
nespremenljivo dividendo.

Morebitne rezervacije morajo biti obvezno izkazane v dodatku k
računovodskim izkazom.

Rezervacije po posameznih vrstah naložb so lahko naslednje:

Obveznice in prednostne delnice z nespremenljivo dividendo. V
odvisnosti od tveganja obveznic in delnic z nespremenljivo
dividendo je možno oblikovati rezervacije v višini do 5% skupne
vrednosti vseh obveznic in prednostnih delnic z nespremenljivo
dividendo. Način oblikovanja rezervacije je treba predvideti v
prospektu investicijskega sklada.

S soglasjem Agencije za trg vrednostnih papirjev lahko
pooblaščeni revizor skupaj z upravljalcem investicijskega sklada
določi tudi potencialno nižjo vrednost posamezne obveznice
(skupno ovrednotenje). V višini razlike med izkazano in
potencialno vrednostjo posamezne obveznice se oblikujejo
rezervacije.

12. Postavka obveznosti - Čisti nerealizirani kapitalski dobiček
predstavlja pozitivno razliko med vsemi nerealiziranimi
kapitalskimi dobički in vsemi nerealiziranimi kapitalskimi
izgubami vseh dolgoročnih naložb investicijskega sklada.

Nerealizirani kapitalski dobiček je rezultat realnega povečanja
vrednosti posamezne dolgoročne naložbe investicijskega sklada (ni
torej niti posledica revalorizacije z indeksom rasti cen na
drobno, niti obračunanih obresti), ki pa še ni vnovčena. Zato se
kot kapitalski dobiček šteje tudi presežek revalorizacije naložb
nad revalorizacijo z upoštevanjem rasti cen na drobno (na primer
hitrejša rast tečaja od rasti cen na drobno).

Obratno, rezultat realnega zmanjšanja vrednosti posamezne
dolgoročne naložbe investicijskega sklada, predstavlja
nerealizirano kapitalsko izgubo.

V skladu z načelom previdnosti, se presežek nerealiziranih
kapitalskih izgub nad nerealiziranimi kapitalskimi dobički takoj
izkaže kot odhodek v izkazu uspeha (čista nerealizirana
kapitalska izguba), med tem ko se v obratnem primeru, čisti
nerealizirani kapitalski dobiček izkaže v bilanci stanja.

V primeru, da je investicijski sklad v letnem izkazu uspeha
izkazal čisto nerealizirano kapitalsko izgubo, se v naslednjem
letu nerealizirani kapitalski dobički oziroma izgube izračunavajo
glede na vrednost naložb na dan 31. 12.

13. Postavka obveznosti - Kapital vključuje:

Osnovni kapital pri investicijskih družbah predstavlja nominalno
vrednost izdanih delnic, pomnoženo z njihovim številom.

Pri vzajemnih skladih osnovni kapital predstavlja povprečno
prodajno ceno (brez prometnega davka in provizij) investicijskih
kuponov, pomnoženo s številom kuponov in zmanjšano za vračunani
tekoči dobiček.

Vplačani presežek se izkaže le pri investicijski družbi, in sicer
kot razlika med prodajno ceno delnic ob prvi prodaji in njihovo
nominalno vrednostjo.

Preneseni čisti dobiček ali izguba iz prejšnjih let

Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba tekočega leta, ki je
ustvarjen(a) od začetka poslovnega leta do dneva izdelave
računovodskih izkazov zmanjšan za izplačane dividende.

Revalorizacijski popravek izkazuje kumulativni učinek
revalorizacije vseh vrst kapitala zaradi sprememb kupne moči
domače valute in drugih sprememb cen.

Izkaz uspeha z opredelitvami posameznih postavk

14. Izkaz uspeha ima najmanj naslednje postavke:

1. Prihodki od obresti

2. Prihodki od dividend

3. Realizirani kapitalski dobički

4. Drugi prihodki

5. Skupaj prihodki (1 do 4)

6. Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

7. Čiste nerealizirane kapitalske izgube

8. Realizirane kapitalske izgube

9. Rezervacije

10. Odhodki v zvezi s posredovanjem vrednostnih papirjev

11. Vsak drug odhodek, ki predstavlja več kot 5% vseh odhodkov

12. Drugi odhodki

13. Skupaj odhodki (6 do 12)

14. Dobiček ali izguba (5 - 13)

15. Davki

16. Čisti dobiček (14 - 15)

17. Izenačevanje prihodka za prodane kupone

18. Izenačevanje prihodka za izplačane kupone

19. Dobiček za razdelitev

a) že razdeljen v I. polletju

b) za končno razdelitev

20. Nerazdeljeni dobiček (16+17-18-19).

21. Čisti dobiček na delnico oziroma investicijski kupon na
osnovi povprečnega števila kuponov ali delnic v obdobju, za
katerega se dela izkaz uspeha

22. Čisti dobiček na delnico oziroma investicijski kupon na
osnovi povprečnega števila kuponov ali delnic preteklega leta

Postavki 17 in 18 izkaza uspeha se uporabljata le za vzajemne
sklade.

Postavke od 19 do vključno 22 se izpolnijo le pri polletnem in
letnem računovodskem izkazu.

15. Izkaz uspeha prikazuje kategorije v dveh stolpcih, pri čemer
so v prvem podatki na dan, za katerega se dela bilanco stanja, v
drugem pa podatki s konca preteklega leta.

Postavke izkaza uspeha morajo biti izračunane tudi kot struktura
v primerjavi s povprečno vrednostjo vseh sredstev sklada v
obdobju, za katerega se dela izkaz ter v primerjavi s to
strukturo preteklega obdobja.

16. Postavka - Prihodki od obresti vključuje:

Obračunane obresti na vse terjatve in vrednostne papirje do dneva
za katerega se dela izkaz.

Ob nakupu naložbe, ki ima že vračunane obračunane obresti, se le-
te tudi prikaže kot prihodek (in v isti višini tudi kot odhodek).

17. Postavka - Prihodki od dividend vključuje:

Obračunane nespremenljive dividende na prednostne delnice do
dneva, za katerega se dela izkaz; ob nakupu naložbe, ki ima že
obračunane nespremenljive dividende, se le-te tudi prikaže kot
prihodek (in v isti višini tudi kot odhodek);

Obračunane dividende od začetka poslovnega leta. Dividenda se
obračuna na "dan po dividendi". *Dan po dividendi je prvi dan, ko
kupci delnic niso več upravičeni do izplačila dividend.

18. Postavka - Realizirani kapitalski dobički zajema vse
pozitivne razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo
revalorizirano nakupno ceno oziroma revalorizirano vrednostjo po
stanju 31. 12. preteklega leta. V primeru nerealizirane
kapitalske izgube v preteklem letu se kot revalorizirana nakupna
cena upoštevajo vrednosti naložb na dan 31.12.

Za vrednost realiziranih kapitalskih dobičkov se zmanjša skupni
znesek nerealiziranih kapitalskih dobičkov.

V primeru prodaje dela vrednostnih papirjih iste izdaje, ki so
bili kupljeni v različnih časovnih razdobjih, se nerealizirani
kapitalski dobiček spremeni v realiziranega v takšnem deležu kot
je delež prodanih vrednostnih papirjev v vseh kupljenih iste
izdaje (vrednotenje zalog vrednostnih papirjev po povprečnih
cenah).

19. Postavka - Drugi prihodki vsebuje ostale prihodke
investicijskega sklada, med njimi tudi pozitivni saldo konta
revalorizacijskega izida v skladu s SRS 8.10. in morebitna
zmanjšanja vračunanih rezervacij.

20. Postavka - Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje vsebuje
obračunano provizijo družbi za upravljanje za obdobje od začetka
poslovnega leta do dneva izdelave izkaza.

21. Postavka - Čiste nerealizirane kapitalske izgube zajema
znesek, ki v skladu s točko12. predstavlja odhodek poslovanja. V
primeru nerealizirane kapitalske izgube v preteklem letu se kot
revalorizirana nakupna cena upoštevajo vrednosti naložb na dan
31. 12. preteklega leta.

22. Postavka - Realizirane kapitalske izgube zajema vse negativne
razlike med prodajno ceno prodanih naložb in njihovo
revalorizirano nakupno ceno oziroma revalorizirano vrednostjo po
stanju 31. 12. preteklega leta. V primeru nerealizirane
kapitalske izgube v preteklem letu se kot nerevalorizirana
nakupna cena upoštevajo vrednosti naložb na dan 31. 12.

Za ta znesek se zmanjša skupni znesek nerealiziranih kapitalskih
izgub.

23. Postavka - Odhodki za rezervacije pomeni oblikovanje
rezervacij v tekočem letu za potencialne izgube.

24. Postavka - Odhodki v zvezi s posredovanjem vrednostnih
papirjev vsebuje stroške posredovanja pri nakupu in prodaji
vrednostnih papirjev, ki se lahko v skladu z zakonom štejejo za
stroške investicijskega sklada.

25. V postavki - Vsak drug odhodek, ki predstavlja več kot 5%
vseh odhodkov se izkaže posamezna vrsta odhodkov, če znesek
presega 5% vseh odhodkov.

26. Postavka - Drugi odhodki vsebuje ostale odhodke
investicijskega sklada, med njimi tudi negativni saldo konta
revalorizacijskega izida v skladu s SRS 8.10.

27. Postavka - Davki zajema davek na dobiček sklada.

28. Postavki - Izenačevanje prihodka za prodane kupone in
Izenačevanje prihodka za izplačane kupone vsebujeta zneske, ki
pri prodaji kupona predstavljajo povečanje dobička, pri izplačilu
kupona pa zmanjšanje dobička.

Izkaz finančnih tokov

29. Izkaz finančnih tokov ima praviloma obliko stopenjskega
vzorca kot na primer:

-----------------------------------------------------------------
                    tekoče leto preteklo leto
-----------------------------------------------------------------

Začetno stanje sredstev sklada

+ Pritoki od prodanih investicijskih
kuponov (delnic)

- Odtoki za izplačane investicijske
kupone (delnice)

= Čisti pritoki od širitve
obsega poslovanja

+ Pritoki od prodanih naložb

- Odtoki zaradi nabavne vrednosti
naložb

= Čisti pritoki od upravljanja
s premoženjem

+ Realizirani kapitalski dobički
(izgube) pri prodaji naložb

- Revalorizacija ustreznih naložb

= Čisti pritoki od kapitalskih
dobičkov (izgub)

+ Nerealizirani kapitalski
dobički

+ Nerazdeljeni dobiček

= Končno stanje sredstev
sklada.
-----------------------------------------------------------------

Sklad lahko postavke v stopenjskem izkazu še bolj razčleni.

Dodatek k računovodskim izkazom

30. V zvezi z uporabljenimi temeljnimi računovodskimi
usmeritvami, je treba v dodatku navesti zlasti naslednje:

a) osnove vrednotenja premoženja sklada,

b) osnove vrednotenja vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na
borzi ali pa so nelikvidni oziroma je njihovo izplačilo odloženo,

Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj

31. V zvezi s pojasnili posameznih rešitev je treba navesti
zlasti naslednje:

1. Število investicijskih kuponov oziroma delnic ob koncu
obdobja, na katerega se nanašajo računovodski izkazi in
obrazložitev osnove za izračun povprečne vrednosti sredstev
sklada.

2. Informacijo o učinku uporabljenih skupnih ovrednotenj in vrsto
naložb, kjer je bil ta način ovrednotenja uporabljen.

3. Pregled uporabljenih inštrumentov za zmanjšanje tveganja na
področju tečajev in obresti.

4. Podatek o zastavljenih vrednostnih papirjih.

5. Pojasnilo o davčni stopnji in vplivu davkov na izkaz uspeha.

6. Oblikovanje rezervacij in (ne)realiziranih kapitalskih
dobičkov ali izgub po načelu skupnega ovrednotenja.

7. Pojasnilo o oblikovanju rezervacij pri obveznicah.

8. Informacija o številu večjih odkupov ali večjih prodaj
investicijskih kuponov.

9. Specifikacijo drugih obveznosti v bilanci stanja.

10. Informacijo o morebitnih dogodkih po datumu, za katerega je
izdelana bilanca stanja, ki imajo vpliv na razumevanje
računovodskih izkazov.

11. Učinek nakupa kupona oziroma delnice pred delitvijo dobička
in prodajo po njem ter obratno.

12. Druga pojasnila, ki bi jih zahtevali ustrezni organi.

Izkaz premoženja sklada

32. Izkaz premoženja sklada vsebuje pregled vseh naložb v
vrednostne papirje ali druge finančne inštrumente, in sicer:

- po številu, za posameznega izdajatelja,

- po kvaliteti (borzna kotacija, drugi organizirani trgi, ni
kotacije),

- po tržni vrednosti in odstotku v primerjavi z vsemi sredstvi
sklada (10 največjih naložb).

Če znašajo terjatve ali depoziti in dana posojila več kot 20%
naložb, jih je treba prikazati v posebnem pregledu.

Izkaz pomembnejših sprememb premoženja

33. V izkazu sprememb premoženja je treba navesti nakupe ali
prodaje posameznih vrednostnih papirjev, ki po prometu
predstavljajo deset največjih v preteklem obdobju; posebej za
nabavo in posebej za prodajo.


C. OPREDELITVE POJMOV OZIROMA RAZLAGE IZRAZOV

34. V računovodskih standardih za investicijske sklade je
uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti in tako
opredeliti ustrezne pojme.

Z vzajemnim skladom je mišljeno premoženje, ki se oblikuje za
zbiranje denarnih sredstev in njihovo investiranje v prenosljive
vrednostne papirje.

Z investicijsko družbo je mišljena gospodarska družba, ki se
ustanovi za javno zbiranje denarnih sredstev in njihovo
investiranje v prenosljive vrednostne papirje.

Investicijski sklad je skupni pojem za vzajemni sklad in
investicijsko družbo.

Družba za upravljanje je gospodarska družba, ki se ustanovi
izključno za upravljanje investicijskih skladov.

Kratkoročni vrednostni papirji so vsi vrednostni papirji, katerih
zapadlost od dneva izdaje je krajša od enega leta.

Dolgoročni vrednostni papirji so vsi vrednostni papirji, katerih
zapadlost od dneva izdaje je daljša od enega leta.

Dan po dividendi je prvi dan, ko kupci delnic niso več upravičeni
do izplačila dividend.

Dnevni tečaj je enotni borzni tečaj oziroma enotni tečaj,
oblikovan na drugem organiziranem trgu.

Knjigovodska vrednost delnice je znesek, ki ga dobimo, če celotni
kapital podjetja delimo s številom izdanih delnic, zmanjšanih za
število nevplačanih in lastnih delnic.

Nakupna cena je cena vrednostnega papirja oziroma naložbe, ki jo
je plačal investicijski sklad. Vsebuje tudi morebitni prometni
davek, ne pa provizije borznega posrednika.

Prodajna cena je cena enote vrednostnega papirja ali naložbe, ki
jo je investicijski sklad dejansko dosegel na trgu.

Skupno ovrednotenje je način ovrednotenja naložbe investicijskega
sklada, ki jo soglasno opravita pooblaščeni revizor oziroma
pooblaščeni cenilec podjetij in upravitelji sklada. Če tako
ovrednotenje potrdi Agencija za trg vrednostnih papirjev, se
lahko razlika do knjižne vrednosti, v skladu s tem pravilnikom
izkaže kot rezervacija (kadar gre za potencialno nižjo vrednost
naložbe) oziroma kot nerealizirana kapitalska izguba ali dobiček
(kadar gre za realno oceno vrednosti naložbe).

Izenačevanje prihodka je potrebno pri vzajemnih skladih, in
sicer:

- Pri nakupu kupona v tekočem letu investitor plača ceno, v
kateri je poleg osnovnega kapitala zajet tudi tekoči dobiček
sklada. Zato je ta del plačila potrebno obravnavati posebej
zaradi vpliva na ugotovitev dobička za razdelitev.

- Če investitor vnovči kupon, je v izplačilu poleg osnovnega
kapitala prav tako zajet tudi tekoči dobiček. Ta del plačila je
potrebno obravnavati posebej zaradi vpliva na ugotovitev dobička
za razdelitev.

Večji odkup ali večja prodaja investicijskih kuponov je tista
količina, ki jo kot tako opredeli manager vzajemnega sklada v
primeru oblikovanih rezervacij na naložbe vzajemnega sklada.


Č. POJASNILA

35. Pojasnila v SRS 24, 25 in 31 se uporabljajo tudi v
investicijskih skladih, če v teh pojasnilih ni opredeljeno
drugače.

36. Dnevni revalorizacijski faktorji se izračunavajo iz povprečja
zadnjih treh mesecev na konformni način.

37. Dnevne obrestne mere se izračunavajo na konformni način.

38. Dnevne vrednosti naložb s fiksno donosnostjo se izračunavajo
tako, da se nakupni oziroma tržni nominalni vrednosti naložbe
najprej prišteje pogodbena revalorizacija (če obstaja) od dneva
nakupa, nato pa se prištejejo še pogodbeno opredeljene obresti za
čas od nakupa oziroma zadnjega izplačila obresti do dneva, za
katerega je izdelan računovodski izkaz. Pri pogodbeno določeni
revalorizaciji s cenami na drobno tekočega meseca, se za dni
tekočega meseca uporablja revalorizacijski faktor, ki je
izračunan kot dnevno povprečje rasti cen na drobno zadnjih treh
mesecev.

39. Povprečno število delnic oziroma investicijskih kuponov se
računa glede na dnevna stanja v obravnavanem obdobju.

40. Kadar ocenjujemo naložbo po borzni ceni, upoštevamo enotni
borzni tečaj. Tuje vrednostne papirje vrednotimo po najnižjem
nakupnem tečaju na borzah, na katerih vrednostni papir kotira.


       II. RAČUNOVODSKE REŠITVE V POOBLAŠČENIH
           INVESTICIJSKIH DRUŽBAH

                A

Ta del računovodskih rešitev obravnava le tiste posebnosti pri
vrednotenju sredstev in obveznosti ter merjenju in izkazovanju
odhodkov, prihodkov ter poslovnega izida, ki so značilne za
pooblaščene investicijske družbe, in sicer:

- dodatne postavke bilance stanja z opredelitvami,

- razčlenitve posameznih dodatnih postavk bilance stanja,

- dodatne postavke izkaza uspeha z opredelitvami,

- razčlenitev posameznih dodatnih postavk izkaza uspeha,

- dodatne postavke izkaza finančnih tokov,

- vsebino izkaza premoženja in njegovih sprememb,

- pravila vrednotenja.


                B

Bilanca stanja z opredelitvami posameznih postavk

1. V bilanci stanja se dodajo naslednje postavke:

Sredstva:

1. Neizkoriščeni lastninski certifikati

2. Deleži v drugih pravnih osebah

3. Nepremičnine

- nabavna vrednost nepremičnin

- popravek vrednosti nepremičnin

4. Terjatve:

- za prodane deleže v drugih pravnih osebah

- za prodane nepremičnine

- za nepremičnine, dane v najem

Obveznosti do virov sredstev

1. Obveznosti:

- iz naslova nakupa deležev v pravnih osebah

- iz naslova nakupa nepremičnin

2. Postavka sredstev Neizkoriščeni lastninski certifikati vsebuje
znesek še neizkoriščenih lastninskih certifikatov, ki se
izkazujejo po nominalni vrednosti, revalorizirani z indeksom
sprememb cen na drobno od 1. 1. 1993.

3. Postavka sredstev Deleži v drugih pravnih osebah vsebuje
lastniške deleže investicijske družbe v drugih pravnih osebah.
Prikazujejo se po enakih načelih kot delnice.

Navadne delnice, ki jih pooblaščena investicijska družba kupi na
dražbah od strani Sklada RS za razvoj, se do trgovanja z njimi na
sekundarnem trgu, izkazujejo po revalorizirani nominalni
vrednosti (povprečna stopnja rasti cen na drobno zadnjih 3
mesecev) do tedaj, ko ima pooblaščena investicijska družba manj
kot 10% neizkoriščenih lastninskih certifikatov.

4. Postavka sredstev Nepremičnine zajema nepremičnine, ki jih
investicijska družba pridobi od Sklada Republike Slovenije za
razvoj.

Nepremičnine se prikazujejo po nabavni vrednosti, ki jo najmanj
enkrat letno za namen izdelave letnega zaključnega računa določi
pooblaščeni cenilec, znotraj poslovnega leta pa se revalorizirajo
z rastjo cen na drobno.

Če je ocenjena vrednost nižja od knjigovodske, je treba za
razliko zmanjšati vrednost nepremičnine in jo obravnavati kot
nerealizirano kapitalsko izgubo. Če je ocenjena vrednost višja od
knjigovodske, je treba za razliko povečati vrednost nepremičnine
in jo obravnavati kot nerealizirani kapitalski dobiček.

Popravek vrednosti izkazuje kumulativni popravek zaradi
obračunane amortizacije nepremičnin.

Agencija za trg in vrednostne papirje lahko predpiše način
določanja amortizacijskih stopenj, sicer jih neposredno določi
pooblaščeni cenilec.

Amortizacijskih stopenj se med letom ne more spreminjati.

Morebitno spremembo amortizacijskih stopenj je treba izkazati v
dodatku k računovodskim izkazom.

5. Postavka sredstev Terjatve zajema tudi terjatve iz naslova
prodanih deležev in/ali nepremičnin. Prikazujejo se po istih
načelih kot terjatve iz prvega dela računovodskih rešitev.

6. Postavka Obveznosti vsebuje tudi obveznosti za neplačane
kupljene lastninske deleže in neplačane kupljene nepremičnine.
Prikazujejo se po istih načelih kot obveznosti iz prvega dela
tega pravilnika.

7. Rezervacije pooblaščenih investicijskih družb. Agencija za trg
vrednostnih papirjev lahko predpiše minimalni odstotek rezervacij
na skupne ali pa na posamezne vrste naložb pooblaščenih
investicijskih družb.

Izkaz uspeha z opredelitvami posameznih postavk

8. Izkaz uspeha se dopolni z naslednjimi postavkami:

V okviru prihodkov:

1. Prihodki od nepremičnin

V okviru odhodkov:

1. Amortizacija

2. Drugi odhodki v zvezi z nepremičninami

9. Postavka 1. Prihodki od nepremičnin vključuje vse vrste
prihodkov od nepremičnin (na primer najemnina).

10. Postavka 1. Amortizacija vsebuje odhodke zaradi amortiziranja
nepremičnin.

11. Postavka 2. Drugi odhodki v zvezi z nepremičninami vsebuje
druge odhodke, kot na primer vzdrževanje, zavarovanje itd.

Izkaz premoženja sklada

12. Izkaz premoženja sklada vsebuje dodatni podatek o tem ali so
posamezni vrednostni papirji izdani na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju in ali so bili izdani z javno prodajo
ali ne.
                          PRILOGA 2

     KONTNI NAČRT ZA VZAJEMNE SKLADE, INVESTICIJSKE
      DRUŽBE IN POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE

Sredstva in viri sredstev, spremembe pri sredstvih in virih
sredstev, prihodki in odhodki, ugotavljanje in razdelitev
dobička, se evidentirajo na sintetičnih (trištevilčnih) kontih.
Dolgoročni in kratkoročni vrednostni papirji se razvrstijo na
posamezne analitične konte v skladu z vrstnim redom objavljene
kotacije na organiziranih trgih (trgi A, B, C in D).

V drugih primerih se predpisani sintetični (trištevilčni) konti
lahko prosto razčlenijo na analitične.


      RAZRED 0 - NEPREMIČNINE IN NEIZKORIŠČENI
           LASTNINSKI CERTIFIKATI

V tem razredu pooblaščene investicijske družbe izkazujejo
nepremičnine po nabavni oziroma revalorizirani nabavni vrednosti
in popravek njihovih vrednosti.

V tem razredu pooblaščene investicijske družbe izkazujejo tudi
neizkoriščene lastninske certifikate do njihove zamenjave za
delnice.

00 - Nepremičnine

000 - zemljišča

001 - gradbeni objekti

002 - terjatve za predujme za nepremičnine

01 - Popravek vrednosti nepremičnin

010 - popravek vrednosti objektov

09 - Neizkoriščeni lastninski certifikati

090 - neizkoriščeni lastninski certifikati


       RAZRED 1 - DENARNA SREDSTVA IN TERJATVE

V tem razredu se izkazujejo dobroimetja na žiro in tekočih
računih v bankah in drugih finančnih organizacijah ter
dogovorjena samodejna zadolžitev po tekočem računu. Dobroimetje
na računih se razčlenijo na takoj razpoložljiva denarna sredstva
in na tista, ki so vezana na odpovedni rok. Ločeno se izkazuje
dobroimetje v domači in tuji valuti.

V tem razredu se izkazujejo gotovina (bankovci in kovanci) in
čeki. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo
ločeno.

V tem razredu se izkazujejo tudi terjatve do pravnih in fizičnih
oseb iz poslovanja. Ločeno se izkazujejo terjatve za prodane
vrednostne papirje, terjatve za prodane investicijske kupone in
druge terjatve.

10 - Denarna sredstva

100 - denarna sredstva na žiro računu

101 - izločena denarna sredstva in akreditivi

102 - devizni račun

103 - tolarska sredstva v blagajni

104 - devizna sredstva v blagajni

11 - Terjatve za prodane vrednostne papirje in deleže v kapitalu

110 - terjatve do domačih fizičnih oseb

111 - terjatve do pravnih oseb

112 - terjatve do drugih vzajemnih skladov

113 - terjatve do investicijskih družb

114 - terjatve do pooblaščenih investicijskih družb

115 - terjatve do borzno posredniških družb

116 - terjatve do bank

117 - terjatve do tujih fizičnih oseb

118 - terjatve do tujih pravnih oseb

119 - popravek vrednosti terjatev za prodane vrednostne papirje
in deleže v kapitalu

12 - Terjatve za prodane investicijske kupone

120 - terjatve do domačih fizičnih oseb

121 - terjatve do pravnih oseb

122 - terjatve do drugih vzajemnih skladov

123 - terjatve do investicijskih družb

124 - terjatve do pooblaščenih investicijskih družb

125 - terjatve do borzno posredniških družb

126 - terjatve do bank

127 - terjatve do tujih fizičnih oseb

128 - terjatve do tujih pravnih oseb

129 - popravek vrednosti terjatev za prodane investicijske kupone

13 - Terjatve iz naslova financiranja

130 - terjatve iz naslova obresti

131 - terjatve iz naslova dividend

132 - terjatve iz naslova drugih deležev v kapitalu

133 - terjatve iz naslova obresti za prodane vrednostne papirje

134 - terjatve iz naslova obresti za prodane investicijske kupone

135 - terjatve iz naslova obresti za dana posojila in depozite

136 - druge terjatve iz financiranja

139 - popravek vrednosti terjatev iz naslova financiranja

14 - Terjatve za dane predujme in varščine

140 - dani predujmi za nakup vrednostnih papirjev

141 - dane varščine

149 - popravek vrednosti terjatev za dane predujem in varščine

15 - Druge terjatve

150 - terjatve do družbe za upravljanje

151 - terjatve do depozitarja

152 - terjatve do državnih in drugih inštitucij

153 - terjatve iz prejetih čekov

154 - terjatve iz prejetih menic

155 - terjatve iz komisijske prodaje

156 - terjatve za prodane nepremičnine

157 - terjatve iz naslova finančnega najema

158 - ostale terjatve

159 - popravek vrednosti drugih terjatev

16 - Terjatve do banke ali druge pooblaščene organizacije

160 - terjatve do banke za opravljanje denarnih poslov v zvezi z
denarnim poslovanjem sklada

161 - terjatve do druge organizacije, pooblaščene za opravljanje
poslov plačilnega prometa v zvezi z denarnim poslovanjem sklada

18 - Kratkoročne časovne razmejitve

180 - kratkoročno odloženi stroški

181 - kratkoročno odloženi odhodki

182 - druge aktivne časovne razmejitve

19 - Nerealizirane kapitalske izgube

190 - nerealizirane kapitalske izgube vrednostnih papirjev
Republike Slovenije

191 - nerealizirane kapitalske izgube papirjev Banke Slovenije

192 - nerealizirane kapitalske izgube domačih delnic s trgov A in
B

193 - nerealizirane kapitalske izgube domačih obveznic s trgov A
in B

194 - nerealizirane kapitalske izgube tujih vrednostnih papirjev
s trgov A in B

195 - nerealizirane kapitalske izgube domačih delnic s trgov C in
D

196 - nerealizirane kapitalske izgube tujih delnic s trgov C in D

197 - nerealizirane kapitalske izgube drugih domačih papirjev s
trgov C in D

198 - nerealizirane kapitalske izgube drugih tujih papirjev s
trgov C in D

199 - druge nerealizirane kapitalske izgube


        RAZRED 2 - KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

V tem razredu se izkazujejo vse vrste kratkoročnih obveznosti v
zvezi s poslovanjem vzajemnih skladov, investicijskih družb in
pooblaščenih investicijskih družb. V okviru te skupine je treba
ločeno zagotoviti izkazovanje obveznosti iz naslova nakupa
vrednostnih papirjev, obveznosti iz naslova odkupa investicijskih
kuponov, obveznosti do državnih inštitucij, obveznosti do družbe
za upravljanje in druge obveznosti. Ločeno se izkazujejo
obveznosti do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini.

Ločeno se izkazujejo nerealizirani kapitalski dobički, ki
predstavljajo neto učinek realnega, toda še ne realiziranega
povečanja vrednosti naložb.

20 - Obveznosti iz naslova nakupa vrednostnih papirjev in deležev
v kapitalu

200 - obveznosti do domačih fizičnih oseb

201 - obveznosti do pravnih oseb

202 - obveznosti do drugih vzajemnih skladov

203 - obveznosti do investicijskih družb

204 - obveznosti do pooblaščenih investicijskih družb

205 - obveznosti do borzno posredniških družb

206 - obveznosti do bank

207 - obveznosti do tujih fizičnih oseb

208 - obveznosti do tujih pravnih oseb

209 - druge obveznosti iz naslova nakupa vrednostnih papirjev in
deležev v kapitalu

21 - Obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov

210 - obveznosti do domačih fizičnih oseb

211 - obveznosti do pravnih oseb

212 - obveznosti do drugih vzajemnih skladov

213 - obveznosti do investicijskih družb

214 - obveznosti do pooblaščenih investicijskih družb

215 - obveznosti do borzno posredniških družb

216 - obveznosti do bank

217 - obveznosti do tujih fizičnih oseb

218 - obveznosti do tujih pravnih oseb

22 - Obveznost iz naslova financiranja

220 - kratkoročna posojila, ki jih je za račun vzajemnega sklada
najela družba za upravljanje pri domačih bankah

221 - kratkoročna posojila, ki jih je za račun vzajemnega sklada
najela družba za upravljanje v tujini

222 - obveznosti iz naslova obresti za najeta domača posojila

223 - obveznosti iz naslova obresti za tuja najeta posojila

229 - druge kratkoročne obveznosti iz financiranja

23 - Obveznosti za prejete predujme in varščine

230 - prejeti predujmi za prodajo investicijskih kuponov

231 - prejete varščine

24 - Obveznosti do družbe za upravljanje

240 - obveznosti iz naslova provizije od vplačila posameznega
investicijskega kupona

241 - obveznosti iz naslova provizije od izplačila posameznega
investicijskega kupona

242 - obveznosti iz naslova upravljanja vzajemnega sklada

243 - obveznosti iz posredovanja pri nakupu in prodaji
vrednostnih papirjev

244 - ostale obveznosti do družbe za upravljanje

25 - Obveznosti do državnih in drugih inštitucij

250 - obveznosti za plačilo prometnega davka

251 - obveznosti za plačilo davka od dobička

252 - obveznosti za plačilo drugih davkov

253 - obveznosti do drugih inštitucij

26 - Druge obveznosti

260 - obveznosti iz naslova nakupa nepremičnin

261 - druge obveznosti

27 - Kratkoročne časovne razmejive

270 - vračunani stroški provizije družbe za upravljanje

271 - vračunani drugi stroški

28 - Revalorizacijski izid

280 - oblikovanje revalorizacijskega izida

29 - Nerealizirani kapitalski dobički

290 - nerealizirani kapitalski dobički vrednostnih papirjev
Republike Slovenije

291 - nerealizirani kapitalski dobički papirjev Banke Slovenije

292 - nerealizirani kapitalski dobički domačih delnic s trgov A
in B

293 - nerealizirani kapitalski dobički domačih obveznic s trgov A
in B

294 - nerealizirani kapitalski dobički tujih vrednostnih papirjev
s trgov A in B

295 - nerealizirani kapitalski dobički domačih delnic s trgov C
in D

296 - nerealizirani kapitalski dobički tujih delnic s trgov C in
D

297 - nerealizirani kapitalski dobički drugih domačih papirjev s
trgov C in D

298 - nerealizirani kapitalski dobički drugih tujih papirjev s
trgov C in D

299 - drugi nerealizirani kapitalski dobički


      RAZRED 3 - DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

V tem razredu se izkazujejo naložbe v dolgoročne vrednostne
papirje; to je vrednostne papirje, na katerih zapisan znesek
zapade v plačilo v roku daljšem od enega leta po izdaji oziroma
pri prenehanju poslovanja izdajatelja. Dolgoročni vrednostni
papirji se razčlenijo na dolgoročne vrednostne papirje, ki jih je
izdala Republika Slovenije, dolgoročne vrednostne papirje, ki
kotirajo na borzi, na drugem organiziranem trgu, na tuje
vrednostne papirje ter na druge vrednostne papirje. Ločeno je
treba izkazovati delnice in obveznice; v okviru le teh pa je
treba zagotoviti ločeno izkazovanje državnih, občinskih, mestnih
obveznic in obveznic, ki so jih izdale gospodarske družbe.

30 - Vrednosti papirji Republike Slovenije

3000 - Obveznice Republike Slovenije

309 - popravek vrednosti obveznic Republike Slovenije

31 - Domače delnice z borzno kotacijo - trga A in B

3100 - navadne delnice - trg A

3110 - navadne delnice - trg B

3150 - prednostne delnice - trg A

3160 - prednostne delnice - trg B

319 - popravek vrednosti domačih delnic z borzno kotacijo

32 - Domače obveznice z borzno kotacijo - trga A in B

3200 - občinske obveznice - trg A

3210 - občinske obveznice - trg B

3250 - obveznice gospodarskih družb - trg A

3260 - obveznice gospodarskih družb - trg B

329 - popravek vrednosti domačih obveznic z borzno kotacijo

33 - Tuje delnice z borzno kotacijo - domača trga A in B in tuji
trgi vrednostnih papirjev

3300 - tuje navadne delnice - trg A

3310 - tuje navadne delnice - trg B

3350 - tuje prednostne delnice - trg A

3360 - tuje prednostne delnice - trg B

3370 - tuje navadne delnice na tujih trgih

3380 - tuje prednostne delnice na tujih trgih vrednostnih
papirjev

339 - popravek vrednosti tujih delnic z borzno kotacijo

34 - Tuje obveznice z borzno kotacijo - trga A in B in tuji trgi
vrednostnih papirjev

3400 - tuje državne obveznice - trg A

3410 - tuje državne obveznice - trg B

3420 - tuje mestne obveznice - trg A

3430 - tuje mestne obveznice - trg B

3440 - tuje občinske obveznice - trg A

3450 - tuje občinske obveznice - trg B

3460 - tuje obveznice gospodarskih družb - trg A

3470 - tuje obveznice gospodarskih družb - trg B

3480 - tuje obveznice na tujih trgih vrednostnih papirjev

349 - popravek vrednosti tujih obveznic z borzno kotacijo

35 - Domače delnice na ostalih organiziranih trgih - trga C in D

3500 - navadne delnice - trg C

3510 - navadne delnice - trg D

3550 - prednostne delnice - trg C

3560 - prednostne delnice - trg D

359 - popravek vrednosti domačih delnic na ostalih organiziranih
trgih

36 - Domače obveznice na ostalih organiziranih trgih - trga C in
D

3600 - domače občinske obveznice - trg C

3610 - domače občinske obveznice - trg D

3650 - domače obveznice gospodarskih družb - trg C

3660 - domače obveznice gospodarskih družb - trg D

369 - popravek vrednosti domačih obveznic na ostalih
organiziranih trgih

37 - Tuje delnice na ostalih organiziranih trgih - trga C in D

3700 - tuje navadne delnice - trg C

3510 - tuje navadne delnice - trg D

3750 - tuje prednostne delnice - trg C

3760 - tuje prednostne delnice - trg D

379 - popravek vrednosti tujih delnic z borzno kotacijo

38 - Tuje obveznice na ostalih organiziranih trgih - trga C in D

3800 - tuje državne obveznice - trg C

3810 - tuje državne obveznice - trg D

3820 - tuje mestne obveznice - trg C

3830 - tuje mestne obveznice - trg D

3840 - tuje občinske obveznice - trg C

3850 - tuje občinske obveznice - trg D

3860 - tuje obveznice gospodarskih družb - trg C

3870 - tuje obveznice gospodarskih družb - trg D

3880 - druge tuje obveznice - trga C in D

389 - popravek vrednosti tujih obveznic z borzno kotacijo

39 - Finančne naložbe in drugi dolgoročni vrednostni papirji

3900 - finančne naložbe v kapital (delež) d.o.o.

3910 - finančne naložbe v kapital (vloga) d.o.o.

3920 - finančne naložbe v kapital (delež) d.n.o.

3930 - finančne naložbe v kapital (delež) k. d.

3980 - drugi dolgoročni vrednostni papirji

399 - popravek vrednosti finančnih naložb in drugih dolgoročnih
vrednostnih papirjev


      RAZRED 4 - KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

V tem razredu se izkazujejo kratkoročni vrednostni papirji; to so
vrednostni papirji, ki zapadejo v plačilo v roku krajšem od enega
leta po izdaji. Ločeno je treba zagotoviti izkazovanje
kratkoročnih vrednostih papirjev, ki jih je izdala Republika
Slovenija, drugih domačih kratkoročnih vrednostnih papirjev in
tujih vrednostnih papirjev.

40 - Kratkoročni vrednosti papirji Republike Slovenije

4000 - kratkoročni vrednostni papirji Republike Slovenije

409 - popravek vrednosti kratkoročnih državnih vrednostnih
papirjev

41 - Kratkoročni vrednostni papirji Banke Slovenije

4100 - kratkoročni vrednostni papirji Banke Slovenije

419 - popravek vrednosti kratkoročnih vrednostnih papirjev Banke
Slovenije

42 - Domači kratkoročni vrednostni papirji z borzno kotacijo -
trga A in B

4200 - domači kratkoročni vrednostni papirji

429 - popravek vrednosti domačih kratkoročnih vrednostnih
papirjev z borzno kotacijo

43 - Tuji kratkoročni vrednostni papirji z borzno kotacijo - trga
A in B in tuji trgi vrednostnih papirjev

4300 - tuji kratkoročni vrednostni papirji - trga A in B

4310 - tuji kratkoročni vrednostni paprji na tujih trgih
vrednostnih papirjev

439 - Popravek vrednosti tujih kratkoročnih vrednostnih papirjev
z borzno kotacijo

44 - Domači kratkoročni vrednostni papirji na ostalih
organiziranih trgih - trga C in D

4400 - domači kratkoročni vrednostni papirji

449 - popravek vrednosti domačih vrednostnih papirjev na ostalih
organiziranih trgih - trga C in D

45 - Tuji kratkoročni vrednostni papirji ostalih organiziranih
trgih - trga C in D

4500 - tuji kratkoročni vrednostni papirji

459 - popravek vrednosti tujih kratkoročnih vrednostnih papirjev
na ostalih organiziranih trgih - trga C in D

46 - Drugi kratkoročni vrednostni papirji

4600 - drugi kratkoročni vrednostni papirji

469 - popravek vrednosti drugih kratkoročnih vrednostnih papirjev


         RAZRED 5 - POSOJILA IN DEPOZITI

V tem razredu se izkazujejo posojila in depoziti bankam in drugim
finančnim organizacijam. Ločeno je treba zagotoviti izkazovanje
dolgoročnih (nad eno leto) in kratkoročnih posojil in depoziov
bankam in drugim finančnim organizacijam. Posojila in depoziti se
razčlenijo na posojila in depozite bankam in finančnim
organizacijam v državi in v tujini.

50 - Kratkoročna posojila

500 - kratkoročna posojila dana domačim pravnim osebam

501 - kratkoročna posojila dana tujim pravnim osebam

502 - kratkoročna posojila dana domačim fizičnim osebam

503 - kratkoročna posojila dana tujim fizičnim osebam

508 - druga kratkoročno dana posojila

509 - popravek vrednosti kratkoročnih posojil

51 - Kratkoročno dani depoziti

510 - kratkoročno dani depoziti domačim bankam

511 - kratkoročno dani depoziti tujim bankam

512 - kratkoročno dani depoziti hranilnicam

513 - kratkoročno dani depoziti drugim finančnim organizacijam

519 - popravek vrednosti kratkoročno danih depozitov

52 - kratkoročno dane varščine

520 - kratkoročno dane varščine

529 - popravek vrednosti danih varščin

53 - Dolgoročna posojila

530 - dolgoročna posojila dana domačim pravnim osebam

531 - dolgoročna posojila dana tujim pravnim osebam

532 - dolgoročna posojila dana domačim fizičnim osebam

533 - dolgoročna posojila dana tujim fizičnim osebam

538 - druga dolgoročno dana posojila

539 - popravek vrednosti dolgoročnih posojil

54 - Dolgoročno dani depoziti

540 - dolgoročno dani depoziti domačim bankam

541 - dolgoročno dani depoziti tujim bankam

542 - dolgoročno dani depoziti hranilnicam

543 - dolgoročno dani depoziti drugim finančnim organizacijam

549 - popravek vrednosti dolgoročno danih depozitov

55 - dolgoročno dane varščine

550 - dolgoročno dane varščine

559 - popravek vrednosti dolgoročno danih varščin


            RAZRED 6 - ODHODKI

Odhodke sestavljajo vsi odhodki sklada oziroma investicijske
družbe, predvsem pa odhodki v zvezi z družbo za upravljanje,
čiste nerealizirane kapitalske izgube, realizirane kapitalske
izgube, rezervacije in vsi drugi odhodki povezani z delovanjem
vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe.

60 - Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje

600 - odhodki iz naslova provizije od vplačila posameznega
investicijskega kupona

601 - odhodki iz naslova provizije od izplačila posameznega
investicijskega kupona

602 - odhodki iz naslova upravljanja vzajemnega sklada

603 - odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih
papirjev

604 - drugi odhodki za obveznosti do družbe za upravljanje

61 - Odhodki za čiste nerealizirane kapitalske izgube

610 - odhodki za čiste nerealizirane kapitalske izgube

611 - revalorizacijski primanjkljaj

62 - Realizirane kapitalske izgube

620 - realizirane kapitalske izgube vrednostnih papirjev
Republike Slovenije

621 - realizirane kapitalske izgube papirjev Banke Slovenije

622 - realizirane kapitalske izgube domačih delnic na trgih A in
B

623 - realizirane kapitalske izgube domačih obveznic na trgih A
in B

624 - realizirane kapitalske izgube tujih vrednostnih papirjev na
trgih A in B in na tujih trgih vrednostnih papirjev

625 - realizirane kapitalske izgube domačih delnic na trgih C in
D

626 - realizirane kapitalske izgube domačih obveznic na trgih C
in D

627- realizirane kapitalske izgube drugih domačih papirjev na
trgih C in D

628 - realizirane kapitalske izgube tujih vrednostnih papirjev na
trgih C in D

629 - druge realizirane kapitalske izgube

63 - Rezervacije

630 - rezervacije oblikovane za neplačane obračunane obresti

631 - rezervacije oblikovane za neplačane dividende

632 - rezervacije oblikovane za zmanjšanje tržne vrednosti
vrednostnih papirjev

635 - druge rezervacije oblikovane na zahtevo agencije

64 - Popravki vrednosti

640 - popravki vrednosti vrednostnih papirjev Republike Slovenije

641 - popravki vrednosti papirjev Banke Slovenije

642 - popravki vrednosti domačih delnic na trgih A in B

643 - popravki vrednosti domačih obveznic ma trgih A in B

644 - popravki vrednosti tujih vrednostnih papirjev na trgih A in
B in na tujih trgih vrednostnih papirjev

645 - popravki vrednosti domačih delnic na trgih C in D

646 - popravki vrednosti domačih obveznic na trgih C in D

647 - popravki vrednosti drugih domačih papirjev na trgih C in D

648 - popravki vrednosti tujih vrednostnih papirjev na trgih C in
D

649 - drugi popravki vrednosti

65 - Amortizacija

650 - amortizacija gradbenih objektov

651 - dodatno obračunana amortizacija

66 - Drugi odhodki

660 - odhodki iz prejšnjih obdobij

661 - kritje izgube iz prejšnjih obdobij

662 - popisni primanjkljaji vrednostnih papirjev

663 - amortizacija vrednostnih papirjev

664 - denarne kazni

665 - odškodnine

666 - izguba pri prodaji nepremičnin

667 - drugi izredni odhodki


            RAZRED 7 - PRIHODKI

Izkazujejo se vsi prihodki vzajemnega sklada, investicijske
družbe oziroma pooblaščene investicijske družbe. Ločeno je treba
zagotoviti izkazovanje prihodkov od obresti, prihodkov od
dividend, realizirane kapitalske dobičke in druge prihodke.
Obresti predstavljajo obračunane obresti na vse terjatve in
vrednostne papirje do dneva, na katerega se izdeluje računovodski
izkaz. Realizirani kapitalski dobički zajemajo razliko med
realizirano prodajno vrednostjo prodanih naložb in njihovo
revalorizirano nabavno vrednostjo.

70 - Prihodki od obresti

700 - prihodki od obresti dolgoročnih vrednostnih papirjev

701 - prihodki od obresti kratkoročnih vrednostnih papirjev

702 - prihodki od obresti iz terjatev

703 - prihodki od obresti iz posojil in depozitov

704 - pozitivne tečajne razlike

705 - drugi prihodki od financiranja (razen dividend)

706 - revalorizacijski presežek

71 - Prihodki od dividend

710 - prejete dividende

711 - prejete udeležbe v dobičku

712 - prejete delnice iz udeležbe v dobičku

72 - Realizirani kapitalski dobički

720 - realizirani kapitalski dobički vrednostnih papirjev
Republike Slovenije

721 - realizirani kapitalski dobički papirjev Banke Slovenije

722 - realizirani kapitalski dobički domačih delnic v kotaciji

723 - realizirani kapitalski dobički domačih obveznic na trgih A
in B

724 - realizirani kapitalski dobički tujih vrednostnih papirjev
na trgih A in B in na tujih trgih vrednostnih papirjev

725 - realizirani kapitalski dobički domačih delnic na trgih C in
D

726 - realizirani kapitalski dobički domačih obveznic na trgih C
in D

727 - realizirani kapitalski dobički drugih domačih papirjev na
trgih C in D

728 - realizirani kapitalski dobički tujih vrednostnih papirjev
na trgih C in D

729 - drugi realizirani kapitalski dobički

73 - Drugi prihodki

730 - prihodki iz prejšnjih let

731 - odpisi obveznosti

732 - izterjane odpisane terjatve

733 - odprave rezervacij

734 - dobiček od prodaje nepremičnin

735 - prihodki od nepremičnin

736 - drugi prihodki


          RAZRED 8 - POSLOVNI IZID

To je obračunski razred, v katerem je treba zagotoviti
spremljanje ugotavljanja poslovnega izida.

80 - Dobiček ali izguba pred obdavčitvijo

800 - dobiček obračunskega obdobja

801 - izguba obračunskega obdobja

81 - Razporeditev dobička

810 - Davek od dobička

811 - čisti dobiček obračunskega obdobja

819 - prenos čistega dobička

89 - Izguba

890 - izguba tekočega leta

899 - prenos izgube


     RAZRED 9 - KAPITAL, DOLGOROČNE REZERVACIJE IN
           DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Osnovni kapital vzajemnega sklada tvori znesek vplačanih
investicijskih kuponov in se povečuje z vplačili investicijskih
koponov, zmanjšuje pa z izplačili kuponov. Vplačani presežek
kapitala predstavlja z vplačilom kupona vplačani v ceno vračunani
dobiček prodajnega kupona.

Osnovni kapital investicijske družbe in pooblaščene investicijske
družbe je nominalno razdeljen na delnice.

Nerazdeljeni čisti dobiček ali izguba tekočega leta predstavlja
dobiček poslovnega leta ugotovljen v bilanci uspeha, ali izgubo
poslovnega leta, ugotovljeno v bilanci uspeha. Preneseni čisti
dobiček ali izguba iz prejšnjih let predstavlja nerazdeljen
oziroma še neizplačan dobiček.

V tem razredu se izkazujejo tudi rezervacije, ki se oblikujejo v
breme odhodkov; njihov namen je v rezervaciji dobička za kritje
neplačanih obračunanih obresti, dividend, za kritje izgub
zmanjšanja tržne vrednosti vrednostnih papirjev. Odpravljene
rezervacije predstavljajo prihodek.

V tem razredu se izkazujejo tudi podatki o dolgoročnih posojilih,
ki jih je v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada najela
družba za upravljanje.

90 - Osnovni kapital

900 - prodani investicijski kuponi

901 - vračunani tekoči dobiček (izguba) v ceni prodanega kupona

902 - vračunani tekoči dobiček (izguba) v ceni izplačnega kupona

905 - delnice

91 - vplačani presežek kapitala

910 - vplačani presežek kapitala

93 - Preneseni čisti dobiček ali izguba iz prejšnjega obdobja

930 - preneseni čisti dobiček iz prejšnjega obdobja

931 - prenesena izguba iz prejšnjega obdobja

94 - revalorizacijski popravek kapitala

940 - revalorizacijski popravek osnovnega kapitala

941 - revalorizacijski popravek vplačanega presežka kapitala

942 - revalorizacijski popravek prenesenega dobička

943 - revalorizacijski popravek izgube iz prejšnjega obdobja

944 - revalorizacijski popravek revalorizacijskega popravka

95 - Nerazporejeni čisti dobiček ali izguba obdobja

950 - nerazporejeni čisti dobiček obdobja

951 - izguba obdobja

96 - Rezervacije

960 - rezervacije oblikovane za neplačane obračunane obresti

961 - rezervacije oblikovane za neplačane dividende

962 - rezervacije oblikovane za zmanjšanje tržne vrednosti
vrednostnih papirjev

963 - rezervacije oblikovane na zahtevo agencije

964 - rezervacije iz naslova dogoročno odloženih prihodkov iz
finančnega najema

97 - Dolgoročne obveznosti

970 - dolgoročno dobljena posojila pri domačih bankah in
finančnih organizacijah

971 - dolgoročno dobljena posojila pri tujih bankah in finančnih
organizacijah

972 - dolgoročno dobljena posojila pri drugih domačih pravnih
osebah

973 - dolgoročna posojila dobljena posojila pri drugih

974 - druge dolgoročne obveznosti

99 - Izvenbilančna evidenca