Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1995 z dne 27. 1. 1995

Kazalo

385. Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive, stran 583.

Na podlagi drugega odstavka 73. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 odl. US), izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in postopek za napredovanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva, v nazive.
2. člen
Strokovni delavci in strokovni sodelavci z višješolsko strokovno izobrazbo napredujejo v naziv mentor in v naziv svetovalec, strokovni delavci in strokovni sodelavci z visokošolsko izobrazbo pa napredujejo v naziv samostojni svetovalec in v naziv višji svetovalec.
3. člen
V posamezni naziv lahko napreduje strokovni delavec in strokovni sodelavec, ki ima strokovno izobrazbo, predpisano z zakonom, je opravil strokovni izpit, je dopolnil določeno dobo dela na področju socialnega varstva ter izpolnjuje druge pogoje po tem pravilniku.
II. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V NAZIV
4. člen
V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec iz 69. člena oziroma strokovni sodelavec iz 70. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94), ki ima višješolsko izobrazbo in izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima opravljen strokovni izpit po predpisih socialnega varstva,
– da ima najmanj štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva,
– da ima izkazane uspehe pri delu s strankami,
– da je najmanj dve leti vodil stalni strokovni tim,
– da je izkazal inovativnost v pristopih k delovnim nalogam.
5. člen
Strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec z visokošolsko izobrazbo lahko napreduje v naziv samostojni svetovalec, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena.
6. člen
V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki ima višješolsko izobrazbo, ter poleg pogojev iz 4. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj 5 let naziv mentor,
– izkazuje aktivno udeležbo na seminarjih in posvetovanjih z avtorskimi prispevki,
– je objavljal prispevke v strokovni literaturi in publikacijah, in sicer najmanj en prispevek letno,
– je vodil vsaj en preventivni ali razvojni program, ki ga verificira ustanovitelj zavoda,
– izkazuje vzgojno in mentorsko delo.
7. člen
Strokovni delavec oziroma strokovni sodelavec, ki ima visokošolsko izobrazbo lahko napreduje v naziv višji svetovalec, če ima najmanj pet let naziv samostojni svetovalec in izpolnjuje druge pogoje iz prejšnjega člena.
III. POSTOPEK NAPREDOVANJA
8. člen
Minister, pristojen za socialne zadeve, imenuje komisijo za podelitev nazivov (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani ter njihovi namestniki, in sicer: dva predstavnika Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, dva predstavnika Socialne zbornice Slovenije in en predstavnik strokovnega sveta za socialno varstvo.
9. člen
Komisija dela po poslovniku.
Administrativno-tehnična opravila za komisijo opravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki tudi vodi evidenco po tem pravilniku podeljenih nazivov.
10. člen
Predlog komisiji za napredovanje v naziv po tem pravilniku lahko da:
– strokovni vodja ali direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda,
– kandidat sam.
11. člen
Predlog za napredovanje v naziv mora vsebovati:
– življenjepis s pomembnimi podatki o strokovni karieri kandidata,
– obrazložitev predloga po elementih, pomembnih za napredovanje v naziv ter dokazili in drugimi podatki, ki utemeljujejo predlog za napredovanje,
– mnenje strokovnega sveta zavoda o napredovanju.
12. člen
Predloge za napredovanje z obrazložitvijo in dokazili pošlje predlagatelj komisiji vsako leto najpozneje do 31. oktobra.
Nazive podeli strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem minister, pristojen za socialne zadeve enkrat letno, in sicer do konca meseca decembra.
13. člen
Ne glede na določbo prve alinee 6. člena tega pravilnika, lahko v letu 1995 prvič napreduje v naziv svetovalec strokovni delavec ali strokovni sodelavec, ki izpolnjuje pogoje iz 4. in 6. člena, v naziv višji svetovalec pa strokovni delavec ali strokovni sodelavec, ki izpolnjuje pogoje iz 5. in 7. člena tega pravilnika ter ima 15 let delovne dobe na področju socialnega varstva.
Šteje se, da pogoj delovne dobe na področju socialnega varstva izpolnjuje tudi strokovni delavec ali strokovni sodelavec, ki je ob uveljavitvi zakona o socialnem varstvu delal v socialnovarstvenem zavodu za usposabljanje otrok z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 551-50-039/94
Ljubljana, dne 9. januarja 1995.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve
Rina Klinar l. r.

AAA Zlata odličnost