Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1994 z dne 30. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1994 z dne 30. 8. 1994

Kazalo

1954. Pravilnik o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi odstranjenimi predmeti in materiali, stran 3202.

Na podlagi 5. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 19/ 94) je Izvršni svet Skupščine občine Vrhnika na seji, dne 17. 8. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o ravnanju z opuščenimi vozili in drugimi odstranjenimi predmeti in materiali
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji odvoza, hrambe in izdajanja vozil, predmetov oziroma materiala (v nadaljnjem besedilu: stvari), ki so odstranjeni na podlagi 8. in 9. točke 2. člena, 4. točke 8. člena in 5. točke 9. člena odloka o javnem redu in miru.
2. člen
Odvoz stvari odredi pooblaščena uradna oseba - komunalni nadzornik, po uradni dolžnosti, če gre za javno površino oziroma na zahtevo stranke, če gre za zasebno površino ali površino, v lasti pravne osebe.
Če gre za objekte in ruševine, ki ovirajo promet, ogrožajo varnost ljudi ali kvarijo videz kraja, lahko komunalni nadzornik odredi odvoz tudi, če so objekti in ruševine na zasebni površini ali površini v lasti pravne osebe.
3. člen
Odvoz se odredi, če lastnik stvari te ni odstranil v roku, ki ga je komunalni nadzornik določil z odločbo o odstranitvi.
V primeru, da lastnik ni znan oziroma mu odločbe ni mogoče vročiti iz drugih razlogov, se poziv za odstranitev objavi na krajevno običajen način. Po izteku roka, ki je določen s pozivom, komunalni nadzornik odredi odvoz.
4. člen
Rok za odstranitev ne more biti krajši od osmih dni, razen v naslednjih primerih:
– če gre za objekte oziroma ruševine, ki ogrožajo varnost ljudi
– če gre za material, ki je odložen na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali na drug objekt za javno rabo in ovira odpravo okvar.
5. člen
Odvoz izvede ustrezno usposobljeno ali opremljeno podjetje ali obrtnik tako, da ne poškoduje stvari, ki se odvaža.
Odvoz se izvede na podlagi pogodbe, ki jo sklene občina Vrhnika z izbranim izvajalcem.
6. člen
V zvezi z izvedbo odvoza komunalni nadzornik izdela zapisnik, ki mora vključevati podatke o predhodno izvedenem postopku, podatke in fotografijo predmeta odvoza, podatke o izvajalcu ter načinu odvoza in podatke o lokaciji hrambe.
Komunalni nadzornik lahko zahteva pomoč policije, če meni, da je ta potrebna.
7. člen
Hrambo stvari izvaja Komunalno podjetje Vrhnika na ograjenem in varovanem prostoru, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z občino Vrhnika.
V primeru, da se odpelje material, ki predstavlja komunalni odpadek, se ta deponira v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki.
8. člen
Sredstva za stroške odvoza in hrambe stvari zagotavlja proračun občine Vrhnika.
V primeru, da se material deponira na komunalni deponiji, občina Vrhnika, v sodelovanju z upravljalcem deponije, določi ceno deponiranja.
9. člen
Občina Vrhnika v roku treh dni od odvoza objavi na krajevno običajen način poziv lastniku, da proti plačilu nastalih stroškov prevzame stvari oziroma, da plača stroške odvoza in deponiranja, če se material deponira na komunalni deponiji.
10. člen
Stvari v hrambi lahko prevzame oseba, ki predloži potrdilo o plačanih stroških in dokument, s katerim dokaže lastništvo.
Če upravičenec v roku treh mesecev in pod pogoji, določenimi v prejšnjem odstavku, stvari ne prevzame, občina stvar proda na javni dražbi.
Če lastnik materiala, ki je bil odpeljan na komunalno deponijo, stroškov odvoza ne poravna v roku osem dni od odvoza, občina uveljavlja plačilo po sodni poti.
Kupnine za prodana vozila in drug material so prihodek proračuna občine Vrhnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/11-354-10/94
Vrhnika, dne 17. avgusta 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Vrhnika
Vili Granda dipl. inž., l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina