Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1994 z dne 12. 8. 1994

Kazalo

1901. Odlok o ureditvenem načrtu Novi trg v Novem mestu, stran 3109.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRŠ. št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 30. 6. 1994 sprejela
ODLOK
o ureditvenem načrtu Novi trg v Novem mestu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – dopolnjen 1989 (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86 in 3/90), družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 15/90 in Uradni list RS, št. 32/93) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) sprejme ureditveni načrt Novi trg v Novem mestu. Ureditveni načrt je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o. pod št. UN-6/93 v maju 1994.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje urejanja je omejeno s Šmihelskim mostom, s Seidlovo cesto in gre preko Ulice talcev in Jerebove ulice do Rozmanove ulice, preko Prešernovega trga po Strmi poti, po Kapiteljski ulici do Brega s h. št. 25 in do Zupančičevega sprehajališča ter po obrežju reke Krke. Meja območja urejanja poteka po reki Krki (p. št. 1810), po trasi Šmihelskega mostu do križišča s Seidlovo cesto (p. št. 581) in po mejah parcel oziroma prek parcel z naslednjimi parcelnimi številkami – gledano v smeri urinega kazalca: 1193. 1192, 1195, 1194, 1196 (Ulica talcev). 1260, 1263, 1256 (Jerebova ulica), 1269 (cesta), 1468 (Rozmanova ulica), 1466 (Prešernov trg), 1400 (Strma pot), 1420 (Kapiteljska ulica), 1742 (Breg), 1776, 1777, 1778, 1781 (pot), 1364 (Župančičevo sprehajališče), 1810 (reka Krka), vse k.o. Novo mesto.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Območje ureditvenega načrta je namenjeno novemu poslovno – upravnemu središču mesta (pošta, zavarovalnica, poslovni prostori podjetij, trgovine, lokali, lekarna, itn..) v kombinaciji s kulturnimi dejavnostmi v objektu Kulturni center Janez Trdina, z bodočimi kvartarnimi in terciarnimi dejavnostmi v objektu porodnišnice, s turizmom in gostinstvom in s športno rekreacijskim območjem na Loki. Območje Kapitlja s pripadajočimi objekti ostaja v funkciji cerkve. Nadstropja objektov se (razen sedanjih poslovnih objektov) praviloma namenjajo stanovanjem.
II. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
A. Urbanistično – arhitekturni pogoji za objekte:
5. člen
B. Pogoji za zunanje in druge ureditve:
– Novi trg, kare L:
Ob poslovnem središču se uredi trg, ki je v celoti namenjen pešcem, sedenju in delno parkiranju vozil pod posebnim režimom. Plato Novega trga naj bo oblikovan urbano (drevesa v tlaku, pergola z možnostjo sedenja in fontano, odduh parkirne hiše oblikovan kot stolp z uro) z upoštevanjem obstoječih in novih razmerij v prostoru.
Na trgu se lahko postavljajo mize gostinskih lokalov, ambient s pergolo in fontano ostane javen in odprt. V času mestnih prireditev se na trgu lahko organizira sejem. Morebitne dodatne ureditve na prostoru trga so lahko le montažne in v soglasju s Sekretariatom za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto. Spremembe namembnosti lokalov v kareju "L" so možne po predhodnem soglasju sekretariata, pri čemer naj se ne povečuje število gostinskih lokalov. Vse označbe in table za lokale morajo biti poenotene in usklajene s posebnim projektom (arh. Končar). S platoja se uredi klančine za vozičke, invalide.
Pri SKB in hotelu Metropol se dosadi kostanje v sedanji liniji, prostor pred objektom pa se uredi usklajeno s trgom in pogoji 4. člena tega odloka.
– Rozmanova ulica:
Ohranja značaj vstopne ulice v staro mestno jedro, neprimerni pomožni objekti se odstranijo, ohrani, adaptira in dopolni se obstoječa kvalitetna struktura. V pritličjih objektov se v ulični fasadi uredijo javni programi, v nadstropjih pa se ohranijo ali uredijo stanovanja. Ulična fasada se dopolni z dozidavo vile "Peglezen", ob njej se uredi tlakovan prostor z zeleno bariero ob cesti in spelje peš pot na Ulico talcev. Košakov kompleks se ureja v skladu z nekdanjo hierarhijo (poljavni objekt ob cesti, v nekdanjem gopodarskem objektu se ohranijo poslovni prostori). Dvorišče se uredi v kot javna peš površina (sedenje, zelenje), delno pa za parkiranje obiskovalcev.
Z Rozmanove ulice se uredi nova cestna povezava na Jerebovo ulico. Drevored vzdolž ulice se ureja v skladu z izdanim lokacijskim dovoljenjem (ohranijo in sanirajo se obstoječa drevesa in zasadijo nova tako, da bo drevored v celoti dvoreden). Vozišče mora ostati v kvalitetni historični obdelavi, tlakujejo se pločniki in dopolnijo z ulično opremo, ki bo poenotena za območje jedra. Razsvetljava je kandelabrska.
– Strma pot, Hladnikova in Trubarjeva ulica:
Ulice se tlakujejo, uredi se odvod površinske vode v meteorno kanalizacijo. Vzdolž terasastih vrtov ob Strmi poti se uredijo terasasti oporni zidovi. Namesti se ulična oprema s poudarki na posameznih ambientih, na vstopnem delu vseh ulic se v tlaku označi prehod v stari del mesta. Ohranjajo se obstoječe poslovne dejavnosti in stanovanja, novi javni programi se umestijo v pritličja.
– Dalmatinova ulica in območje stare porodnišnice na Defrančeskijevi ulici:
Dalmatinova ulica ohranja značaj dostopne ulice v območje Kapitlja. Ulica se opremi s poslovnimi oziroma javnimi programi v pritličjih obstoječih in prenovljenih objektov ter stanovanji v nadstropjih. S prenovo objektov mora biti zagotovljena kvalitetna veduta z Dalmatinove na Kapitelj.
Obstoječo talno obdelavo ulice se zamenja s kvalitetnim tlakovanjem, oblikuje se pločnik v nivoju cestišča.
Uredi se vhod v drevored na Šancah in ob njem prenovi obstoječi gospodarski objekt. Gospodarski objekt ob trafo postaji pod Šancami se odstrani, trafo postajo pa se oblikovno prenovi n poveča.
Plato pred objektom porodnišnice se tržno uredi, s platoja pa se uredi peš pot do Loke. Vsi podporni zidovi se ozelenijo.
Park med porodnišnico in Novim trgom se ohrani in uredi ter odpre za javnost. Izvedejo se sanacijski in vzdrževalni posegi.
– Kapitelj s proštijskimi vrtovi, obzidjem in Šancami:
Šance se s sanacijskimi posegi uredijo kot sprehajališče s počivališči, ki se izteče na Breg južno od nekdanjega stolpa v mestnem obzidju in po pogozdeni brežini na Župančičevo sprehajališče. Del sprehajalne poti, ki poteka preko privatnih parcel, se izvede v tretji fazi oziroma ko bodo dosežena soglasja lastnikov. Prenova drevoreda naj se izvede po predhodni preveritvi smotrnosti ohranjanja posameznih dreves, celoten potek obzidja, vključno z ostanki vseh objektov, naj se celostno restavratorsko prenovi. Prostor pred proštijo se uredi kot dva nasproti ležeča trga z enotnim tlakovanjem, med njima se v tlaku označi potek vozne površine.
– Loka:
Loka se ureja kot javna odprta površina za rekreacijo, šport (šolski programi), oddih in organizacijo prireditev na prostem. Obstoječa krožna atletska steza in igrišča se prenovijo. Objekt garderob se odstrani, brežino ob stadionu pa se oblikuje v tribune, garderobe se uredijo v okviru prostorov pod tribunami. Tribune se speljejo kot amfiteater polkrožno po terenu in se v pretežni meri zatravijo. Stanovanjski objekt se lahko ohrani ali odstrani.
Obrežje Krke se sanira z vzdrževalnimi ukrepi, ob njem revitalizira peš in kolesarska pot (Župančičevo sprehajališče) in namesti ulična oprema. Vzpostavi se povezava obstoječega sprehajališča na Loki z nadaljevanjem proti Bršljinu. Uredijo se dostopi do vode in privezi za čolne. Na prostoru pod mostoma se uredi parkirišče. Brežina pod staro porodnišnico se ohranja kot strnjena zelena, pretežno zatravljena in redno vzdrževana površina v javni rabi. V območju Brega se na strmi brežini ohranja varovalna vegetacija. Prav tako se ohranja in s sanitarnimi sečnjami vzdržuje obrežna vegetacija ob Krki.
– Kulturni center Janeza Trdine s parkovno površino:
Objekt se prenovi funkcionalno v skladu z zahtevami novih programov, južna in zahodna fasada pa se preuredita v kvalitetni ulični fasadi. V drugi fazi se dozida dvorana za potrebe povečanja sedaj nefunkcionalnega zaodrja.
Parkovna površina pred objektom se ohrani in uredi kot mestni park. Tlakovane terase na južni strani objekta se parkovno uredijo, brežina pa uredi. Obstoječe drevje se ohrani. Ohrani se peš povezava z mostu na Loko.
Na novo se uredijo peš povezave, ki so prilagojene spremenjenim prometnim razmeram ter peš tokovom po odprtju novega mostu. V podaljšku osi Seidlove ceste se uredi dostop do ceste na Loko. Vzdolž Šmihelskega mostu in Seidlove ceste se zasadi drevored.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
6. člen
Ceste:
Rozmanova ulica ostaja glavna prometnica in vstopna cesta v mestno jedro. Cesta se niveletno prilagodi uvozu v parkirno hišo Novega trga ter novi prevezavi na Jerebovo ulico.
Zgornji ustroj cestišča se prenovi in tlakuje z granitnimi kockami, nova prevezava pa se izvede v asfaltu.
Cesta Na Loko se ohrani kot glavna dostopna cesta do športno – rekreacijskega območja Loke. Zgornji ustroj cestišča se prenovi, na celotnem potezu se izvede tlakovanje z granitnimi kockami. Ulice na Kapitelj: Hladnikova, Dalmatinova in Trubarjeva ulica ter Strma pot se namenjajo le lokalnemu prometu in dostavi, promet se ureja s posebnim režimom. Zgornji ustroj ulic se obnovi, sedanji asfalt se zamenja s tlakom iz granitnih kock.
Peš in kolesarski promet:
V podaljšku osi Seidlove ceste se spelje peš pot prek območja Novega trga na Loko ter v predel porodnišnice in od tu na Šance in na Loko. S peš potjo se poveže tudi Rozmanovo ulico in Ulico talcev v območju šol.
Župančičevo sprehajališče se ohranja in ureja kot zeleno peš in kolesarsko pot vzdolž Krke in ostaja pomembna povezava Loke z Bršljinom ter s starim mestnim jedrom prek Pugljeve ulice.
Parkirišča:
Za potrebe javnega parkiranja je predvidena parkirna hiša na Novem trgu (347 parkirnih mest) in parkirišča na Loki (19 parkirnih mest).
Pod posebnim režimom se dovoli parkiranje na ploščadi pred pošto. Podzemna parkirišča se izvedejo tudi pod predvidenim objektom v podaljšku stanovanjskega bloka na Rozmanovi cesti (cca 30 parkirnih mest) in pod objektom Kulturnega centra Janeza Trdine. Parkirišča se uredijo na Košakovem kompleksu in za objektom porodnišnice (cca 10 parkirnih mest za obiskovalce). Na platoju med stavbama Nova občina in Pošta se uredi najmanj 20 parkirnih mest internega značaja, pred objektom SKB pa največ 8 parkirnih mest. Obstoječa parkirna mesta pod režimom (za zaposlene ali poslovne stranke pri poslovni stavbi Krke in objektu Novotehne) se ohranijo.
Parkiranje na za to nepredvidenih površinah se onemogoči s fizičnimi ovirami (konfini, zapore).
Vodovod:
V območju urejanja se za ustrezno oskrbo obstoječih in predvidenih novih objektov z vodo izvede rekonstrukcija dotrajanih delov cevovoda in sicer pred hotelom Metropol, na Trubarjevi ulici in cesti Na Loko.
Kanalizacija:
Na obstoječi kanalizaciji v mešanem sistemu se obnovijo vodi v cesti Na Loko skupaj z ostalimi komunalnimi vodi in napravami. Meteorno vodo s parkirišč in cestišča se odvaja v kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob. Odvod meteorne vode s stadiona se izvede preko meteorne kanalizacije v Krko. Pri dimenzioniranju se upošteva tudi zaledno vodo.
Energetsko omrežje:
Za oskrbo z električno energijo se zaradi predvidenih novih porabnikov zgradi nova trafo postaja v kompleksu objektov na Novem trgu. Obstoječa TP pod Šancami se oblikovno preuredi. Plinovodno omrežje:
Sekundarni plinovod se navezuje preko MRP Center na obstoječe plinovodno omrežje. Plinovodno omrežje se nadaljuje od že zgrajenega omrežja na Hladnikovi ulici, po Dalmatinovi do ceste Na Loko ter nato do Kulturnega centra Janeza Trdine. Plinovod se polaga ob rekonstruiranem vodovodu profila PE 63". Drugi krak plinovoda se od Hladnikove ulice nadaljuje ob vodovodu do Muzejske ulice vse do Brega. Pri projektiranju in gradnji se upoštevajo TGL predpisi za polaganje plinovoda 190-354.
TT omrežje:
Ohranijo se vse trase kabelske kanalizacije. V obstoječe kabelske kanalizacije se predvidijo tudi optični kabli, kot optimalizacija tt omrežja. Zračne linije se kablirajo.
V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
7. člen
Varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine:
Prenove in ureditve vseh objektov naravne in kulturne dediščine v območju urejanja, ki so varovani z odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, se morajo ob usmeritvah tega ureditvenega načrta izvajati pod nadzorom pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Varovanje krajinskih značilnosti:
Z novimi ureditvami je potrebno varovati vse obstoječe kvalitetne vedute, krajinske sklope ter stremeti k njihovi boljši predstavitvi, urejenosti in dostopnosti.
8. člen
Usmeritve za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja:
Obstoječe nezadovoljivo urejene in vzdrževane površine morajo s kvalitetnejšo ureditvijo v večji meri zadostiti potrebam meščanov po rekreaciji, oddihu v kvalitetnem okolju, tako v grajeni strukturi kot zelenih površinah.
Predlagane prostorske ureditve morajo omogočiti dvig skupnega mestnega standarda, v končni fazi projekta je potrebno definiranje skrbnika in financiranje urejanja pod enotnim strokovnim konceptom.
9. člen
Vodnogospodarske ureditve:
Peš pot vzdolž Krke je istočasno tudi dostopna pot za vzdrževanje brežin Krke. Potek obrežja Krke se ne spremeni.
VI. FAZNOST GRADNJE
10. člen
Območje se bo urejalo v treh fazah:
– prva faza obsega gradnjo objektov v okviru kareja L, adaptacijo Kulturnega centra Janeza Trdine, ureditev vseh dostopov na Kapitelju, površin pred proštijo ter sanacijo oziroma prenovo infrastrukturnega omrežja in naprav,
– druga faza obsega programsko in oblikovno prenovo ter sanacijo objektov stare porodnišnice, dozidavo Kulturnega centra Janeza Trdine in ureditev Šanc z drevoredom ter območja Loke z obrežji Krke,
– tretja faza vključuje ureditev oziroma sanacijo ostalih območij z ohranjenimi kvalitetnimi grajenimi strukturami in prenove tako objektov kot urbane opreme.
V vseh treh fazah se gradnja oziroma rekonstrukcija infrastrukturnih omrežij prilagaja predvidenim posegom.
VII. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi oziroma drugi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
12. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.
13. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto, Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Novo mesto.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-08/92-S-012/94
Novo mesto, dne 30. junija 1994.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost