Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1994 z dne 12. 7. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1994 z dne 12. 7. 1994

Kazalo

1685. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, stran 2700.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja minister za kulturo v soglasju z ministrom, pristojnim za delo in ministrom, pristojnim za finance
PRAVILNIK
o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek za napredovanje zaposlenih v javnih zavodih s področja kulture (v nadaljevanju: javni zavodi), pogoje za napredovanje in razvrščanje zaposlenih v plačilne razrede, izjemna in pospešena napredovanja ter prvo razporeditev zaposlenih v plačilne razrede.
Določbe tega pravilnika se lahko uporabljajo tudi za napredovanja zaposlenih v zavodih in društvih s področja kulture.
2. člen
Preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v javnih zavodih se opravijo trikrat letno in sicer 1. januarja, 1. maja in 1. septembra v skladu z letnim načrtom napredovanja, ki ga določi javni zavod za naslednje leto najkasneje do 1. decembra tekočega leta.
3. člen
Javni zavod je dolžan enkrat letno, praviloma ob izdelavi poročila o opravljenem delu, obvestiti Ministrstvo za kulturo o opravljenem napredovanju in izvajanju tega pravilnika.
4. člen
Podatki, pomembni za napredovanje, se hranijo v osebni mapi zaposlenega pri direktorju javnega zavoda, ki je dolžan zagotoviti pravilno uporabo teh podatkov in onemogočiti nepooblaščenim vpogled v osebno mapo.
Podatke v osebni mapi je dovoljeno uporabljati le za določitev plačilnega razreda zaposlenega ali ugotavljanje zlorabe določb tega pravilnika.
Pooblaščeni delavec, ki dopusti uporabo podatkov iz osebne mape v nasprotju z 2. odstavkom tega člena, je razrešen svoje funkcije, delavcu pa v primeru ugotovljene škode pripada pravična odškodnina.
5. člen
Na delovnem mestu lahko v višji plačilni razred napreduje zaposleni, ki:
– ima zahtevano strokovno izobrazbo za delovno mesto, na katerega je razporejen
– izpolnjuje druge zahtevane pogoje za razporeditev na delovno mesto
– izpolni pogoje za napredovanje, določene z zakonom in tem pravilnikom.
6. člen
Z napredovanjem v višji plačilni razred pridobi zaposleni količnik za določitev osnovne plače, ki je višji od izhodiščnega količnika osnovne plače delovnega mesta.
Za napredovanja se uporabljajo plačilni razredi in količniki, določeni z zakonom.
II. POSTOPEK IN SPLOŠNI POGOJI NAPREDOVANJA
7. člen
Zaposleni v javnih zavodih lahko v odvisnosti od razvrstitve v tarifne skupine in ob izpolnjevanju pogojev po tem pravilniku napredujejo za naslednje število plačilnih razredov:
Tarifna skupina:
I do IV: za tri plačilne razrede
V in VI za štiri plačilne razrede
VII do IX: za pet plačilnih razredov
Zaposleni lahko napreduje po preteku najmanj treh let od zadnjega napredovanja, pri čemer se pod triletnim obdobjem šteje obdobje 34 do 38 mesecev. Pri tem se upošteva dejanska delovna doba.
Izjemoma lahko zaposleni napreduje prej kot v treh letih ob pogojih, določenih s tem pravilnikom.
Čas dela na delovnem mestu, ki je potreben za napredovanje, se šteje od zaključka pripravništva in opravljenega pripravniškega oziroma strokovnega izpita in zajema. čas, ki ga je zaposleni prebil na delovnih mestih. enake ali podobne zahtevnosti praviloma v okviru tarifne skupine, ki je določena za njegovo delovno mesto. V čas dela na delovnem mestu se ne všteva čas odsotnosti zaposlenega z dela zaradi bolezni, izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in drugih vzrokov v nepretrganem trajanju, daljšem od šestih mesecev, razen zaradi strokovnega izpopolnjevanja, na katerega je zaposlenega napotil javni zavod.
Ob sklenitvi delovnega razmerja se zaposlenemu pri prvi razvrstitvi v plačilni razred upošteva že dosežena razporeditev v tarifni razred predhodne zaposlitve, če je opravljal istovrstna dela oziroma dela podobne zahtevnosti, izpolnjuje predpisane pogoje po tem pravilniku in predloži potrebno dokumentacijo.
Pripravnik se po končanem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu uvrsti v plačilni razred, v katerega je uvrščen izhodiščni količnik osnovne plače za njegovo delovno mesto.
8. člen
Za napredovanje morajo biti izpolnjeni naslednji splošni pogoji, ki so s posebnimi pogoji določeni v prilogi I tega pravilnika kot njegov sestavni del:
– dodatna funkcionalna znanja, ki so pomembna za uspešnejše-opravljanje dela na delovnem mestu
– interdisciplinarna usposobljenost delavca za opravljanje različnih del v okviru poklica -
– samostojnost in zanesljivost pri delu
– ustvarjalnost pri delu
– nadpovprečna delovna uspešnost v daljšem, najmanj enoletnem obdobju.
Dodatna-funkcionalna znanja, ki so pomembna za uspešnejše opravljanje dela na delovnem mestu in niso predpisana kot pogoj za razporeditev na delovno mesto, se dokazujejo z javnimi listinami oziroma potrdili o dodatno pridobljenih funkcionalnih znanjih in strokovnih nazivih. Izpolnjevanje ostalih pogojev za napredovanje se dokazuje s pisnimi dokazili in s pisnimi ocenami nadrejenega (vodja oddelka, vodja enote, strokovni vodja, umetniški vodja). Za zaposlene v Vil do IX tarifni skupini v knjižnicah, arhivih, zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine, muzejih in galerijah se izpolnjevanje kriterijev ocenjuje tudi na podlagi točk.
Delovna uspešnost zaposlenega, izkazana v daljšem, najmanj enoletnem obdobju, se ocenjuje s pisno oceno podpovprečen, povprečen, nadpovprečen.
Dokazila mora predložiti zaposleni, razen dokazil, ki jih izda javni zavod.
Pisna dokazila se lahko v postopku napredovanja uporabijo le enkrat.
9. člen
Zaposleni napreduje glede na izpolnjevanje pogojev po tem pravilniku praviloma za en plačilni razred. Izjemoma lahko zaposleni v primerih, določenih s tem pravilnikom, napreduje hkrati za več kot en plačilni razred.
Zaposleni izpolnjuje pogoje za napredovanje za en plačilni razred na podlagi pisne ocene o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev za napredovanje za en plačilni razred in najmanj povprečno ocenjene delovne uspešnosti. Na delovnih mestih, na katerih posebni pogoji za napredovanje za en plačilni razred niso izrecno določeni, zaposleni izpolnjuje pogoje za napredovanje za en plačilni razred na podlagi pisne ocene o globalnem (90%) izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev za napredovanje in najmanj povprečno ocenjene delovne uspešnosti.
Zaposleni izpolnjuje pogoje za napredovanje za dva plačilna razreda na podlagi pisne ocene o izpolnjevanju vseh (100%) splošnih in posebnih pogojev za napredovanje in nadpovprečno ocenjene delovne uspešnosti.
Zaposleni izpolnjuje pogoje za napredovanje za tri plačilne razrede na podlagi pisne ocene, da najmanj za
50% presega izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev za napredovanje in nadpovprečno ocenjene delovne uspešnosti.
Zaposleni, ki pridobi strokovni naziv, praviloma napreduje za dva plačilna razreda, če izpolnjujejo druge pogoje po tem pravilniku.
Zaposleni, ki pridobi državno nagrado, nagrado republiškega strokovnega združenja, nagrado na republiških in mednarodnih kulturnih prireditvah in druga javna priznanja za strokovno delo ali umetniške dosežke, praviloma napreduje za dva plačilna razreda, če izpolnjuje druge pogoje po tem pravilniku.
Zaposleni lahko hitreje napreduje (v krajšem obdobju od treh let) v primeru, da pridobi strokovni naziv, nagrado za svoje strokovno delo ali umetniške dosežke ali če ima za preteklo ocenjevalno obdobje nadpovprečno oceno delovne uspešnosti. Hitrejše napredovanje je praviloma možno po preteku 17 mesecev od zadnjega napredovanja.
Zaposleni, ki je pridobil naziv svetovalec ali svetnik ali državno nagrado za strokovno delo ali umetniške dosežke, izredno napreduje takoj po pridobitvi strokovnega naziva ali državne nagrade.
10. člen
Če je zaposleni prerazporejen na bolj zahtevno delovno mesto, ki je nižje ocenjeno od plačilnega razreda, ki gaje dosegel z rednim napredovanjem, zadrži dosedanji plačilni razred in napreduje naprej, ko z rednim napredovanjem z nižjega delovnega mesta doseže že pridobljeni plačilni razred.
11. člen
Izpolnjevanje pogojev za napredovanje se v javnem zavodu preverja trikrat letno za vse zaposlene, ki do določenih rokov izpolnijo dobo najmanj treh let od zadnjega napredovanja.
Hitrejše napredovanje zaposlenega predlaga njegov neposredno nadrejeni. Če nadrejeni ne predlaga v napredovanje zaposlenega v roku treh mesecev, ko je zaposleni izpolnil pogoje po tem pravilniku in mesec dni po enem od treh letnih datumov, predvidenih za napredovanje, lahko zaposleni sam sproži postopke za svoje napredovanje.
Predlog za svoje izredno napredovanje lahko poda zaposleni takoj po pridobitvi strokovnega naziva ali državne nagrade. Predlog za napredovanje mora biti v pisni obliki. Predložena mu morajo biti dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
12. člen
Direktor javnega zavoda odloča o napredovanju zaposlenega.
Direktor lahko imenuje posebno komisijo, ki oblikuje mnenje o izpolnjevanju pogojev za napredovanje.
V komisijo iz prejšnjega odstavka lahko svojega člana predlaga tudi reprezentativni sindikat.
Direktor javnega zavoda mora o predlogu za napredovanje odločiti najkasneje v roku 30 dni od danega predloga. Če o predlogu odloči pozitivno, določi v odločbi o napredovanju plačilni razred, v katerega napreduje zaposleni in s tem količnik njegove plače. Če odloči negativno, je zaposlenega in njegovega nadrejenega dolžan pisno seznaniti z razlogi za zavrnitev napredovanja.
Zaposlenemu, ki napreduje, pripada plača v skladu z določbo iz prejšnjega odstavka od prvega dne v naslednjem mesecu po izdaji odločbe.
13. člen
Zaposleni ima pravico vložiti zahtevo za uveljavitev svojih pravic ter pravico do ugovora zoper odločitve o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
Zahtevo vloži zaposleni pri direktorju oziroma drugemu organu, ki je pristojen za odločitev o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenega, ugovor pa direktorju javnega zavoda. Direktor oziroma drug pristojni organ preizkusita svojo odločitev in jo lahko spremenita.
Če zaposleni ni zadovoljen z odločitvijo o zahtevi oziroma ugovoru ali če pristojni organ ne odloči v 30 dneh od vložitve, lahko zaposleni zahteva varstvo svojih pravic pri pristojnem sodišču.
14. člen
Zaposleni ne glede na izpolnjevanje pogojev po tem pravilniku ne more napredovati, če:
– od dneva dokončnosti odločbe o izrečenem disciplinskem ukrepu javnega opomina ali denarne kazni še nista minili dve leti
– od dneva preizkusne dobe zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa pogojnega prenehanja delovnega razmerja še nista minili dve leti
– je bil pravnomočno kaznovan za prekršek ali obsojen za kazniva dejanja, storjena na delu ali v zvezi z delom, dokler navedena kazen ni izbrisana iz ustrezne evidence.
Zaposleni lahko napreduje po preteku navedenih omejitev, če izpolnjuje'pogoje za napredovanje.
III. TOČKOVNO VREDNOTENJE STROKOVNEGA DELA V JAVNIH ZAVODIH S PODROČJA KULTURE
15. člen
Strokovno delo, ki šteje kot posebni pogoj za napredovanje strokovnih delavcev v javnih zavodih s področja kulture, je ovrednoteno z naslednjim številom točk:
                                 Število točk
– strokovna knjiga, izdana v tujini                   200
– strokovna knjiga, izdana doma                     150
– projekt, ki pomeni nov prispevek k stroki ali novo izvirno
interpretacijo gradiva s katalogom (najmanj 2 do 3 avtorske pole)   60-80
– projekt, ki uveljavlja mednarodne standarde in zahtevnejšo
metodologijo dela                           40-60
– strokovni članek v kakovostni recenzirani mednarodni reviji       40
– vodenje in organizacija mednarodne konference              40
– izvedba zelo zahtevnih restavratorskih posegov z obveznim
publiciranjem poročil                         40-60
– koordiniranje projekta prezentacije gradiva s katalogom (najmanj
ena avtorska pola)                           20-40
– članstvo v izpitnih komisijah                      40
– avtorstvo strokovnega priročnika                    40
– predavanje na mednarodni konferenci                   40
– izdelava konservatorskih/restavratorskih smernic in programa
obnove spomenika oziroma znamenitosti                 20-40
– avtorsko sodelovanje pri večji razstavi s katalogom (najmanj 1
do 2 avtorske pole)                          20-30
– predavanje z vabilom na domači ali tuji univerzi            40
– poglavje v inozemskih knjigah                      50
– študijsko tematska razstava manjšega obsega s publikacijo (1-5
strani)                                  20
– prevod ali recenzija strokovnega članka knjige            20-40
– sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference          20-40
– vodenje in organizacija domače konference, simpozija          30
– referat, objavljen v zborniku mednarodne konference           30
– strokovni članek, poglavje v domači knjigi              20-30
– predavanje za strokovno usposabljanje bibliotekarjev, kustosov,
arhivistov, konservatorjev, restavratorjev               20-30
– predavanje na domači konferenci, simpoziju               20
– sodelovanje pri organizaciji domače konference, simpozija        20
– referat, objavljen v zborniku domače konference, simpozija       20
– drugi raziskovalni in razvojni rezultati (z obrazložitvijo)     10-20
IV. NADZOR
16. člen
Zoper direktorja oziroma nosilca nalog s področja napredovanja, ki je zlorabil postopek napredovanja ali omogočil napredovanje mimo pravilnika, lahko sprožijo postopek računsko sodišče, proračunska inšpekcija ali ministrstvo za kulturo.
V postopku se lahko predlagajo naslednji ukrepi:
– določi se rok za odpravo nepravilnosti
– uvede se postopek za njegovo razrešitev pri svetu zavoda
– v primeru kaznivega dejanja ali prekrška se poda ovadba pred pristojnim sodiščem.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Zaposleni je pri prvi razporeditvi v skladu z določili zakona ter tega pravilnika uvrščen v plačilni razred na podlagi:
– števila let dejanske delovne dobe, ki jo je dopolnil do uveljavitve tega pravilnika na delovnih mestih enake ali podobne zahtevnosti, kot je zahtevnost delovnega mesta, na katerega je zaposleni razporejen ob uveljavitvi tega pravilnika in
– ocene direktorja o izpolnjevanju pogojev za napredovanje (v nadaljnjem besedilu: ocena).
Določitev plačilnega razreda se opravi na obrazcu št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
Pri prvi razporeditvi se izpolnjevanje pogojev za napredovanje ne ugotavlja na način, določen v II. in III. poglavju tega pravilnika in ne dokazuje s pisnimi dokazili.
Pri prvi razporeditvi se ne uporablja 7. člen, ki govori o možnih plačilnih razredih za napredovanje.
19. člen
Pri prvi razporeditvi direktor javnega zavoda oceni izpolnjevanje posameznih pogojev za napredovanje na obrazcu št. 2 in upoštevaje doseženo število točk ugotovi, da zaposleni:
1. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje (do vključno 0,5 točke)
2. delno izpolnjuje pogoje za napredovanje (od 1 do vključno 4,5 točke)
3. izpolnjuje pogoje za napredovanje (od 5 do vključno 9 točk)
4. izpolnjuje pogoje za izjemno napredovanje (od 9,5 do vključno 10 točk)
V primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka mora direktor pisno utemeljiti razloge, ki dokazujejo, da zaposleni ne izpolnjuje posameznega pogoja, v primeru iz 4. točke prejšnjega odstavka pa razloge, ki dokazujejo, da zaposleni izpolnjuje vsak posamezni pogoj.
Direktor mora zaposlenega na njegovo zahtevo seznaniti s pisno utemeljitvijo.
20. člen
Zaposleni, ki ne izpolnjuje pogojev za napredovanje (1. točka 1. odstavka 19. člena), se uvrsti v plačilni razred, v katerega je uvrščen količnik za določitev osnovne plače delovnega mesta, na katerega je zaposleni razporejen ob uveljavitvi tega pravilnika.
21. člen
Zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje (3. točka 1. odstavka 19. člena), se uvrsti v plačilni razred, ki bi ga dosegel, če bi glede na število let dejanske delovne dobe napredoval vsaka tri leta.
Ne glede na število let delovne dobe zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje, pri prvi razporeditvi ne more biti uvrščen za več kot tri plačilne razrede višje od plačilnega razreda, v katerega je uvrščen količnik delovnega mesta.
22. člen
Zaposleni, ki delno izpolnjuje pogoje za napredovanje (2. točka 1. odstavka 19. člena), se uvrsti za en plačilni razred nižje od plačilnega razreda, ki bi ga dosegel v skladu s prejšnjim členom.
23. člen
Zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za izjemno napredovanje (4. točka 1. odstavka 19. člena), se uvrsti za en plačilni razred višje od plačilnega razreda, ki bi ga lahko dosegel v skladu s prvim odstavkom 21. člena, vendar ne v višji plačilni razred, kot ga je možno z napredovanjem doseči v skladu z zakonom. Na ta način ne more napredovati več kot 15% zaposlenih v javnem zavodu.
24. člen
Ne glede na omejitev števila plačilnih razredov za napredovanje, določeno v drugem odstavku 21. člena, je lahko za 4 ali 5 plačilnih razredov višje od plačilnega razreda, v katerega je uvrščen količnik delovnega mesta. uvrščen zaposleni, ki bi po prvem odstavku 21. člena napredoval za več kot tri plačilne razrede, če:
– ima visoko izobrazbo in je pred uveljavitvijo tega pravilnika pridobil strokovni naziv ali ima priznane umetniške reference
– po oceni predstojnika uspešno opravlja naloge, ki so bistvenega pomena za delovanje javnega zavoda. Na ta način ne more napredovati več kot 5% zaposlenih v javnih zavodih. V javnem zavodu z manj kot 20 zaposlenimi lahko na ta način napreduje 1 zaposleni
– bi glede na uvrstitev na podlagi 21. člena prejel nižjo plačo, kot je znašala njegova povprečna plača za polni delovni čas v obdobju zadnjih treh mesecev pred uveljavitvijo tega pravilnika.
25. člen
Če je zaposleni pred uveljavitvijo tega pravilnika napredoval na bolj zahtevno delovno mesto, kije uvrščeno v višjo tarifno skupino kot delovno mesto, na katerega je bil razporejen pred napredovanjem, direktor ugotovi plačilni razred, v katerega bo zaposleni razvrščen na naslednji način:
– ugotovi se plačilni razred, ki bi ga lahko zaposleni dosegel na prejšnjem delovnem mestu upoštevaje oceno in delovno dobo v nižji tarifni skupini
– ugotovi se plačilni razred, ki bi ga lahko zaposleni dosegel na novem delovnem mestu upoštevaje oceno in delovno dobo v višji tarifni skupini
– na podlagi ugotovitev iz prejšnjih dveh alinej se zaposlenega uvrsti v plačilni razred, ki je zanj ugodnejši.
26. člen
Za zaposlenega, ki ob uveljavitvi tega pravilnika še ni dopolnil treh let delovne dobe, se ob dopolnitvi treh let preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje na način, določen v prehodnih določbah tega pravilnika.
27. člen
Ne glede na določbo 5. člena tega pravilnika lahko pri prvi razporeditvi v skladu z določili zakona in tega pravilnika napreduje zaposleni, ki je razporejen na delovno mesto, za katerega nima zahtevane strokovne izobrazbe, če ima na dan uveljavitve tega pravilnika najmanj 20 let delovne dobe. od tega najmanj 1.0 let na delovnih mestih enake ali podobne stopnje zahtevnosti.
Zaposleni, ki nima zahtevane stopnje strokovne izobrazbe in delovne dobe, določene v prejšnjem odstavku, lahko napreduje pogojno, če z delodajalcem sklene pogodbo o izobraževanju, s katero se zaveže, da bo v času, določenem z izobraževalnim programom, pridobil ustrezno strokovno izobrazbo.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št, 131-1/94
Ljubljana, dne 1. junija 1994
Sergij Pelhan l. r.
Minister za kulturo
 
Soglašata:
Jožica Puhar l. r.
Ministrica za delo,
družino in socialne zadeve
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
  PRILOGA 1
             POSEBNI POGOJI ZA NAPREDOVANJE
            NA DELOVNEM MESTU V JAVNIH ZAVODIH
                S PODROČJA KULTURE
            A. STROKOVNI KNJIŽNIČNI DELAVCI
 
  1. KNJIŽNIČNI MANIPULANT IN KNJIGOVEŠKI MANIPULANT
  Knjižnični in knjigoveški manipulant s srednjo 3-letno šolo sta lahko na
podlagi napredovanja uvrščena v naslednje plačilne razrede oziroma dobita
naslednji količnik osnovne plače:
  1.80 izhodiščni količnik osnovne plače
  1.90
  2.00
  2.10
  1.1 Pogoji za napredovanje knjižničnega manipulanta za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – dodatna znanja za pripravljalna knjigoveška opravila, transport in
vzdrževanje knjižničnega gradiva
  – obvladovanje sodobnih metod in postopkov za pravilno vzdrževanje
knjižničnega gradiva
  b) Druge zahteve:
  – samostojnost in zanesljivost pri delu
  c) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju.
  1.2. Pogoji za napredovanje knjižničnega manipulanta za dva ali tri
razrede
  Poleg splošnih pogojev in pogojev pod točko 1.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – poznavanje in uporaba računalniških programov za osnovno evidenco
knjižničnega gradiva
  b) Druga zahteva:
  – samoiniciativnost npr. pri sprožitvi postopka za izločitev in obnovo
ugotovljenih poškodovanih gradiv.
  1.3. Pogoji za napredovanje knjigoveškega manipulanta za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – dodatna znanja o postopkih knjižnih vezav in njihova uporaba pri delu
  b) Druge zahteve:
  – samostojnost in zanesljivost pri delu
  c) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju.
  1.4. Pogoji za napredovanje knjigoveškega manipulanta za dva razreda
  Poleg splošnih pogojev in pogojev pod točko 1.3. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – dodatna znanja za zahtevnejša popravila knjižničnega gradiva
  – spremljanje novosti v grafični tehnologiji
  b) Druge zahteve:
  – samostojnost pri delu
  – inventivnost pri izdelavi zaščitne embalaže za knjižnično gradivo
 
  2. KNJIŽNIČAR
  Knjižničar s srednjo 4-letno šolo in opravljenim strokovnim izpitom je
lahko na podlagi napredovanja uvrščen v naslednje plačilne razrede oziroma
dobi naslednji količnik osnovne plače:
  2.30 izhodiščni količnik osnovne plače
  2.40
  2.50
  2.65
  2,75
  2.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – dodatna znanja za računalniško vodeno evidenco gradiva, obiska in
izposoje ter izdelavo osnovnih informacij
  – dodatna znanja za komunikacijo z obiskovalci knjižnice
  – obvladovanje različnih delovnih postopkov, naprav in priprav v okviru
poklica
  – dodatna znanja o različnih sistemih postavljanja knjižničnega gradiva
  – obvladovanje strokovnih postopkov za shranjevanje arhivskih izvodov
  b) Druge zahteve:
  – samoiniciativnost in ustvarjalnost pri delu (iskanje in predlaganje
izboljšav in novih oblik dela)
  – pozitivna odzivnost pri obiskovalcih knjižnice
  – komunikativnost, smisel za delo v skupini
  c) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  2.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov Poleg splošnih pogojev
in pogojev pod točko 2.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – obvladovanje in uporaba druge knjižničarske tehnologije ter video
tehnike
  – pridobitev strokovnega naziva knjižničarski referent
  – obvladovanje tehnike hitrega branja oziroma obvladovanje dodatnih
funkcionalnih znanj za predstavitev in posredovanje gradiva in informacij
  – redno spremljanje novosti v postopkih pri inventarizaciji oziroma opremi
gradiv
  b) Druge zahteve:
  – priprava tematske razstave na dve leti oziroma sodelovanje pri
predstavitvah knjižničnega gradiva
  – redno oblikovanje informativnih in signalnih informacij
 
  3. VIŠJI KNJIŽNIČAR
  Višji knjižničar z višjo stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim
strokovnim izpitom je lahko na podlagi napredovanja na delovnem mestu uvrščen
v naslednje plačilne razrede oziroma dobi naslednji količnik osnovne plače:
  2,65 izhodiščni količnik osnovne plače
  2,75
  2,90
  3,00
  3,10.
  3.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – dodatna znanja za uporabo računalniških programov KIS ter komunikacijske
tehnologije najmanj na ravni obdelave knjižničnega gradiva in dokumentacije
ter izdelave zahtevnejših poročil in informacij
  – obvladovanje tehnike hitrega branja oziroma obvladovanje dodatnih
funkcionalnih znanj za predstavitev in posredovanje gradiva in informacij
  – dodatna znanja za oblikovanje informativnih in signalnih informacij
  – redno spremljanje novosti v postopkih pri inventarizaciji in
katalogizaciji gradiva
  – interdisciplinarna usposobljenost za opravljanje del na različnih
delovnih mestih v okviru poklica.
  b) Druge zahteve
  – samoiniciativnost in ustvarjalnosti pri delu: (pobude za spremembe,
dopolnila in novosti pri delu, iskanje novih oblik dela z obiskovalci, novih
oblik njihovega informiranja, novih oblik komuniciranja z uporabniki in
javnostjo, ki so namenjene širjenju bralne kulture in funkcionalne pismenosti)
  – pozitivna odzivnost pri obiskovalcih knjižnice
  – komunikativnost, smisel za delo v skupini
  c) Dodatne zahteve (izpolnjevanje najmanj enega kriterija):
  – letno najmanj tri predstavitve knjižnih novosti
  – priprava najmanj ene tematske knjižne razstave na tri leta
  – priprava najmanj ene vzorčne (javne) ure pravljic letno
  d) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  3.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov Poleg splošnih pogojev
in pogojev pod točko 3.1. se
  upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – obvladovanje in uporaba drugih knjižničarskih tehnologij in programov
(urejevalnik besedil, računalniška grafika, CD ROM čitalec, mikročitalec,
avdio in video tehnika)
  – pridobljen strokovni naziv višji knjižničarski referent
  – dodatna znanja za oblikovanje informativnih in signalnih informacij
  – usposobljenost za javno nastopanje, obvladovanje metod in tehnik
skupinske dinamike
  – funkcionalna pismenost
  - usposobljenost za kreativno pisanje
  b) Druge zahteve:
  – izpolnjevanje najmanj dveh kriterijev:
  – ustvarjalno sodelovanje:
  – pri analiziranju potreb bralcev in okolja do knjižnice
  – pri oblikovanju izobraževalnih in kulturnih programov v knjižnici
  – pri predstavitvah knjig in popularizaciji knjižnične dejavnosti
  – pri izdelavi bibliografij
 
  4. BIBLIOTEKAR
  Bibliotekar z visoko izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom je lahko
na podlagi napredovanja na delovnem mestu uvrščen v naslednje plačilne razrede
oziroma dobi naslednji količnik osnovne plače:
  3,25 izhodiščni količnik osnovne plače:
  3,40
  3,60
  3,80
  4,00
  4,20
  4.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – obvladovanje računalniške tehnologije za opravljanje zahtevnejših nalog
na programih KIS in za izdelavo zahtevnejših informacij in poročil za aktivno
vključevanje v vzajemni katalog
  – obvladovanje ustrezne komunikacijske tehnologije
  – obvladovanje kreativnega pisanja
  – obvladovanje tehnike hitrega branja oziroma dodatnih funkcionalnih znanj
za predstavljanje in posredovanje gradiva ter informacij
  – pedagoška in andragoška znanja za aktivno animatorsko in izobraževalno
delo z bralci, obvladovanje metod in tehnik skupinske dinamike
  – interdisciplinarna usposobljenost za opravljanje del na različnih
delovnih mestih v okviru poklica
  b) Druge zahteve
  – samoiniciativnost in ustvarjalnost: pri delu z bralci. širjenju bralne
kulture in promociji knjižnične dejavnosti
  – pri raziskovalnem delu na področju bibliotekarstva in informatike,
delovanja knjižnice in njenega okolja
  – strokovno pedagoškem delu (vodenje in aktivno sodelovanje na
bibliotekarskih seminarjih)
  – pripravi strokovnih razstav
  – publicistični dejavnosti
  c) Dodatne zahteve:
  – pozitivna odzivnost pri obiskovalcih knjižnice
  – izvedba raziskave potreb okolja po knjižnični dejavnosti ali potreb in
želja bralcev najmanj enkrat letno
  – sodelovanje pri skupinski raziskovalni nalogi v okviru knjižnice najmanj
na tri leta
  – izdelava tematske bibliografije
  – na tri leta objavljen strokovni članek
  d) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  4.2. Pogoji za napredovanje za dva razreda
  Poleg splošnih pogojev in pogojev pod točko 4.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – poglobljeno poznavanje posameznih strokovnih področij in osnov
metodologije znanstveno raziskovalnega dela
  – pridobljen strokovni naziv višji bibliotekar
  b) Dodatne zahteve:
  Doseganje najmanj 20 točk letno na področjih:
  – objave strokovnih člankov
  – javna strokovna predavanja
  – vodenje in aktivno sodelovanje na bibliotekarskih seminarjih
  – pripravljanje strokovnih razstav
  4.3. Pogoji za napredovanje za tri ali več razredov: Poleg izpolnjevanja
pogojev pod točko 4.1 in 4.2. se pri napredovanju bibliotekarja za tri
plačilne razrede upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – pridobljen strokovni naziv najmanj bibliotekar specialist
 
  5. BIBLIOTEKAR ALI INFORMATIK Z MAGISTERIJEM ZNANOSTI, KI SE NAVEZUJEJO NA
DELO V KNJIŽNICI
  Bibliotekar ali informatik z magisterijem znanosti je lahko na podlagi
napredovanja uvrščen v naslednje plačilne razrede oziroma dobi naslednji
količnik osnovne plače:
  3,80 izhodiščni količnik osnovne plače
  4,00
  4.20
  4.40
  4,70
  5,00
  5.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Doseganje najmanj 30 točk letno na področjih:.
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – organizacijsko in strokovno delo pri razvoju knjižničarstva
  – publicistična dejavnost
  b) Dodatna zahteva:
  – pozitiven odnos obiskovalcev knjižnice na delo bibliotekarja
  5.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov a) Doseganje najmanj
40 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – organizacijsko in strokovno delo pri razvoju knjižničarstva
  – pridobljen strokovni naziv bibliotekarski svetovalec
  – publicistična dejavnost
 
  6. BIBLIOTEKAR ALI INFORMATIK Z DOKTORATOM ZNANOSTI. KI SE NAVEZUJEJO NA
DELO V KNJIŽNICI
  Bibliotekar z doktoratom znanosti je lahko na podlagi napredovanja na
delovnem mestu uvrščen v naslednje plačilne razrede oziroma dobi naslednji
količnik osnovne plače:
  4.40 izhodiščni količnik osnovne plače
  4,70
  5.00
  5,30
  5,60
  6,00
  6.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Doseganje najmanj 50 točk letno na področjih
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – organizacijsko in strokovno delo pri razvoju knjižničarstva
  – publicistična dejavnost
  – mednarodno strokovno sodelovanje b) Dodatne zahteve
  – strokovni ugled, pozitivni odnos javnosti na delo bibliotekarja
  6.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov a) Doseganje najmanj
60 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – organizacijsko in strokovno delo pri razvoju knjižničarstva
  – publicistična dejavnost
  – mednarodno strokovno sodelovanje Dodatna zahteva:
  – strokovni ugled, pozitivni odnos javnosti na delo bibliotekarja
 
  7. BIBLIOTEKARSKI ALI INFORMACIJSKI SVETNIK
  Bibliotekarski /informacijski svetnik je lahko na podlagi napredovanja
uvrščen v naslednje plačilne razrede oziroma dobi naslednji količnik osnovne
plače:
  6,80 izhodiščni količnik osnovne plače
  7,20
  7,60
  8,00
  8,50
  9,00
  7.1 Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Doseganje najmanj 70 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoško in svetovalno delo.
  – organizacijsko in strokovno delo pri razvoju knjižničarstva
  – publicistična dejavnost
  b) Dodatna zahteva:
  – strokovni ugled, pozitivni odnos javnosti na delo bibliotekarskega
svetnika
  – prispevek k razvoju bibliotekarstva
  – mednarodna strokovna uveljavitev
  7.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov
  a) Doseganje najmanj 80 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoško in svetovalno delo
  – organizacijsko in strokovno delo pri razvoju knjižničarstva
  - publicistična dejavnost
  b) Dodatne zahteve:
  – strokovni ugled, pozitivni odnos javnosti na delo bibliotekarskega
svetnika
  – prispevek k razvoju bibliotekarstva
  – mednarodna strokovna uveljavitev
 
 B. STROKOVNI DELAVCI V ZAVODIH ZA VARSTVO NEPREMIČNE IN PREMIČNE KULTURNE
DEDIŠČINE KONSERVATORJI ZA VAROVANJE NEPREMIČNE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
 
  RESTAVRATORJI ZA VAROVANJE NEPREMIČNE IN PREMIČNE NARAVNE IN KULTURNE
                 DEDIŠČINE
 
  1. KONSERVATORSKI / RESTAVRATORSKI MANIPULANT
  Konservatorski / restavratorski manipulant s 3 – letno srednjo strokovno
šolo je lahko na podlagi napredovanja uvrščen v plačilne razrede oziroma dobi
naslednji količnik osnovne plače:
  1,80 izhodiščni količnik osnovne plače
  1,90
  2,00
  2,10
  1.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – dodatna znanja za osnovna pripravljalna in izvajalska dela pri
konservatorsko / restavratorskem varstvu območij / objektov / predmetov
dediščine
  – dodatna znanja za osnovna pripravljalna dela pri vodenju dokumentacije o
območjih / objektih / predmetih dediščine
  b) Druge zahteve:
  – natančnost, vestnost in skrbnost pri obravnavi nepremične/ premične
dediščine
  – komunikativnost, smisel za delo v skupini
  – korektnost do sodelavcev in strank
  c) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  1.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov Poleg splošnih pogojev
in pogojev pod točko 1.1. se
  upošteva še:
  a) Dodatne zahteve:
  – vključevanje v timsko delo
  – samostojnost pri zbiranju gradiva za konservatorsko / restavratorsko
dokumentacijo
 
  2. FOTOGRAF IN TEHNIČNI RISAR
  Fotograf in tehnični risar s 4-letno srednjo strokovno šolo se lahko
podlagi napredovanja uvrstita v plačilne razrede oziroma dobita naslednji
količnik osnovne plače:
  2,10 izhodiščni količnik osnovne plače
  - 2,20
  - 2,30
  – 2,40
  - 2,50
  2.1. Pogoji za napredovanje fotografa za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – obvladovanje postopkov za fotografijo območja in objektov dediščine
  – obvladovanje postopkov za fotografijo premične dediščine
  – obvladovanje postopkov za preslikave dokumentov in pisnega gradiva
  b) Druge zahteve:
  – natančnost, vestnost in skrbnost pri fotografskem delu
  – skrb za varovanje opreme in materiala
  c) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  2.2. Pogoji za napredovanje fotografa za dva razreda Poleg splošnih
pogojev in pogojev pod točko 2.1. se
  upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – usposobljenost za samostojno fotografijo območij/ objektov / predmetov
dediščine
  b) Druge zahteve
  – samostojno delo v fotolaboratoriju
  2.3. Pogoji za napredovanje tehničnega risarja za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – usposobljenost za izdelavo tehnične dokumentacije območja / objekta
dediščine
  - dodatna znanja za računalniško podprto izdelavo tehnične dokumentacije
  b) Druge zahteve:
  – vestnost, natančnost in skrbnost pri izdelavi tehnične dokumentacije
  – ustrezna priprava gradiva za hranjenje
  – obvladovanje osnov prostega risanja
  c) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  2.4. Pogoji za napredovanje tehničnega risarja za dva ali več razredov
  Poleg splošnih pogojev in pogojev pod točko 2.3. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – usposobljenost za samostojno izdelavo tehnične dokumentacije območja /
objekta dediščine
  – usposobljenost za prenos znanja na sodelavce
  b) Druga zahteva:
  – sodelovanje pri pripravi planske dokumentacije konservatorskih programov
 
  3. KONSERVATORSKI TEHNIK - DOKUMENTALIST
  Konservatorski tehnik dokumentalist s 4-letno srednjo šolo in opravljenim
strokovnim izpitom je lahko na podlagi napredovanja uvrščen v naslednje
plačilne razrede oziroma dobi naslednji količnik osnovne plače:
  2,30 izhodiščni količnik osnovne plače
  2,40
  2,50
  2,65
  2,75
  3.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – dodatna znanja za izdelavo konservatorske dokumentacije o območjih /
objektih dediščine
  – poznavanje in uporaba računalniških programov za vodenje dokumentacije o
območjih / objektih dediščine
  – usposobljenost za interdisciplinarno" opravljanje različnih del v okviru
poklica
  b) Druge zahteve
  – natančnost, vestnost in skrbnost pri pripravi dokumentacije in odnosu do
nepremične dediščine
  – korektnost do sodelavcev in strank
  – komunikativnost, smisel za delo v skupini
  – spoštovanje etike konservatorskega poklica
  c) Dodatne zahteve:
  – posebna odgovornost pri delil zaradi enkratnosti območja / objekta
dediščine
  d) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  3.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov Poleg splošnih pogojev
in pogojev pod točko 3.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – usposobljenost za samostojno izdelavo konservatorske dokumentacije o
območjih / objektih dediščine
  b) Druge zahteve:
  – priprava dokumentacije za obravnavo na nivoju programskih projektov
  – skrb za ustrezno urejanje gradiva po vseh najmodernejših principih
  – izdelava programa dela za delovanje dokumentacijskega oddelka
 
  4. RESTAVRATORSKI TEHNIK
  Restavratorski tehnik s 4-letno srednjo strokovno šolo in opravljenim
strokovnim izpitom je lahko na podlagi napredovanja uvrščen v naslednje
plačilne razrede oziroma dobi naslednji količnik osnovne plače:
  2,30 izhodiščni količnik osnovne plače
  2,40
  2,50
  2.65
  2,75
  4.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – dodatna znanja za uporabo različnih postopkov restavratorske preventive
in ohranjanja različnih vrst premične in nepremične dediščine
  – praktično usposabljanje za posamezne restavratorske posege
  b) Druge zahteve:
  – nenehno prilagajanje restavratorskih posegov specifičnim potrebam
objekta / predmeta glede, na stopnjo ohranjenosti, sestavo materiala, dobo
nastanka
  – natančnost, vestnost in skrbnost pri ravnanju s premično in nepremično
dediščino
  – spoštovanje kodeksa restavratorjev
  c) Dodatne zahteve:
  – posebna odgovornost pri delu zaradi enkratnosti naravne in kulturne
dediščine
  d) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem. najmanj enoletnem obdobju
  4.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov Poleg splošnih pogojev
in pogojev pod točko 4.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – samostojno obvladovanje specialnih postopkov za restavratorsko
ohranjanje in prezentacijo objektov / predmetov dediščine
  – usposobljenost za uvajanje novih postopkov in tehnologij pri
restavriranju.
  – usposobljenost za delo s posebej dragocenim gradivom
 
  5. RESTAVRATORSKI STROKOVNI SODELAVEC
  Restavratorski strokovni sodelavec z višjo stopnjo strokovne izobrazbe in
opravljenim strokovnim izpitom se lahko na podlagi napredovanja uvrsti v
plačilne razrede oziroma dobi naslednje količnike osnovne plače:
  2,65 izhodiščni količnik osnovne plače
  2,75
  2,90
  3,00
  3,10
  5.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – praktična usposobljenost za zahtevnejše vrste restavratorskih posegov
  – teoretično in praktično usposabljanje v restavratorskih ateljejih in
laboratorijih
  b) Druge zahteve:
  – nenehno prilagajanje restavratorskih posegov specifičnim potrebam
predmeta glede na stopnjo ohranjenosti, dobo nastanka, vrsto materiala
  – priprava in publiciranje poročil o opravljenih restavratorskih posegih
  – spoštovanje kodeksa restavratorjev -vestnost, natančnost in skrbnost,
pri opravljanju
  restavratorskih posegov
  – zbiranje podatkov, vzorcev in drugega gradiva o restavratorskem posegu
za dokumentacijo
  c) Dodatne zahteve:
  – posebna odgovornost pri delu zaradi enkratnosti naravne in kulturne
dediščine, predvsem spomenikov in znamenitosti
  – obvladovanje enega tujega jezika
  d) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  5.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov Poleg splošnih pogojev
in pogojev pod točko 5.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – obvladovanje posameznih specialnih tehnik restavriranja
 
  6. KONSERVATORSKI STROKOVNI SODELAVEC – DOKUMENTALIST
  Konservatorski strokovni sodelavec — dokumentalist z višjo stopnjo
strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom se lahko uvrsti v
plačilne razrede oziroma dobi naslednji Količnik osnovne plače:
  2,65 izhodiščni količnik osnovne plače
  2,75
  2,90
  3,00
  3,10
  6.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – obvladovanje in uporaba osnovnih najsodobnejših postopkov za
prezentacijo območja / objekta dediščine
  – obvladovanje in uporaba računalniških programov konservatorske
dokumentacije
  – usposobljenost za interdisciplinarno opravljanje različnih del v okviru
poklica
  b) Druge zahteve:
  – inventivna "uporaba osnovnih tehničnih in drugih postopkov pri
prezentaciji spomenikov oziroma območij
  – spoštovanje kodeksa etike konservatorskega poklica
  – natančnost, vestnost in skrbnost pri odnosu do dediščine
  – korektnost do sodelavcev in do strank
  – sodelovanje v zavodu pri pripravi planske dokumentacije konservatorskih
programov
  – usklajevanje dokumentacije s sorodnimi ustanovami (urbanističnimi in
drugimi zavodi)
  – samoinciativnost in samostojnost pri delu
  c) Dodatne zahteve:
  – posebna odgovornost pri delu zaradi enkratnosti naravne in kulturne
dediščine, predvsem spomenikov in znamenitosti
  d) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  6.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov Poleg splošnih pogojev
in pogojev pod točko 6.1. se
  upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – obvladovanje osnov za zelo zahtevne konservatorske postopke pri
prezentaciji območij/objektov dediščine
 
  7. RESTAVRATOR
  Restavrator z visoko izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom je lahko
na podlagi napredovanja na delovnem mestu uvrščen v plačilne razred oziroma
dobi naslednji količnik osnovne plače:
  3,25 izhodiščni količnik osnovne plače
  3,40
  3,60
  3,80
  4,00
  4,20
  7.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – Obvladovanje računalniške tehnologije za opravljanje nalog pri vodenju
restavratorske dokumentacije
  – usposobljenost za načrtovanje in vodenje delovnih skupin pri
restavratorskih posegih
  – usposobljenost za opravljanje specializiranih restavratorskih del
  – usposobljenost za interdisciplinarno opravljanje različnih del v okviru
poklica
  – strokovno izpopolnjevanje za restavratorske posege
  – obvladovanje vsaj enega tujega jezika
  b) Druge zahteve:
  – sodelovanje pri izvajanju del na nacionalni dediščini oziroma dediščini,
ki sodi v kategorijo spomenikov in znamenitosti
  – vodenje restavratorskih del
  – sodelovanje pri zagotavljanju osnovnih standardov restavratorske
dejavnosti
  – priprava strokovnih razstav
  – obvezno publiciranje člankov o realiziranih restavratorskih posegih
  – ustvarjalnost pri raziskovalnem delu s področja restavratorstva
  – sodelovanje pri raziskovanju pogojev, ki so temeljni za ohranjanje
varstva naravne in kulturne dediščine
  – sodelovanje pri strokovnem usposabljanju restavratorskih strokovnih
delavcev
  – vestnost, natančnost in skrbnost pri odnosu do dediščine in
restavratorskih posegih
  – spoštovanje kodeksa restavratorjev
  c) Dodatne zahteve:
  – Posebna odgovornost pri delu zaradi enkratnosti naravne in kulturne
dediščine, predvsem spomenikov in znamenitosti
  d) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov v daljšem, najmanj
enoletnem obdobju
  7.2. Pogoji za napredovanje za dva ali. več razredov Poleg splošnih
pogojev in pogojev pod točko 7.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – poglobljeno poznavanje posameznih strokovno operativnih področij in
osnov metodologije znanstveno raziskovalnega dela
  – pridobljen naziv samostojni restavrator
  b) Druge zahteve: letno najmanj 20 točk na področjih:
  – obdelava strokovnega gradiva za potrebe restavratorstva, ki ustreza
standardom specialne knjižnice
  – objave strokovnih člankov o vrednotenju stanja in ogroženosti dediščine
ter restavratorskih posegih na njej
  - javna strokovna predavanja
  – aktivno sodelovanje na seminarjih z restavratorsko tematiko
  c) Dodatne zahteve:
  – spremljanje, izmenjava in uveljavljanje dosežkov na restavratorskem
področju med strokovnjaki v Sloveniji in tujini
 
  8. KONSERVATOR
  Konservator z visoko izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom je lahko
na podlagi napredovanja na delovnem mestu uvrščen v naslednje plačilne razrede
oziroma dobi naslednji količnik osnovne plače:
  3,25 izhodiščni količnik osnovne plače
  3,40
  3,60
  3,80
  4,00
  4,20
  8.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – pridobitev dodatnih funkcionalnih znanj, ki so povezana z delom na
delovnem mestu in presegajo zahteve strokovnega izpita
  – obvladovanje vsaj enega tujega jezika
  – obvladovanje in uporaba računalniških programov za zahtevnejšo obravnavo
strokovnih vprašanj
  – usposobljenost za interdisciplinarno opravljanje del na različnih
delovnih mestih v okviru poklica
  b) Druge zahteve
  – samoiniciativnost in ustvarjalnost pri delu (iskanje in predlaganje
izboljšav in novih oblik dela v okviru delovnega mesta)
  – obvezno publiciranje poročil o posegih na dediščini
  – komunikativnost (delo s strankami, z lastniki in upravljalci dediščine,
z upravnimi in drugimi strokovnimi organizacijami)
  – razstavna dejavnost in druge oblike popularizacije dediščine in njenega
varstva
  – spoštovanje kodeksa etike konservatorskega poklica
  c) Dodatne zahteve:
  – vključevanje v raziskovalno dejavnost pri proučevanju dediščine posebna
odgovornost pri delu zaradi enkratnosti objektov/območij dediščine
  d) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju.
  8.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov Poleg splošnih pogojev
in pogojev pod točko 8.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – poglobljeno poznavanje posameznih strokovnih področij in osnov
metodologije znanstveno raziskovalnega dela
  – pridobljen strokovni naziv samostojni konservator
  b) Druge zahteve:
  Doseganje najmanj 20 točk letno na področjih:
  – izdelava konservatorskih smernic in programa pri ohranjanju in
prezentaciji območja/objekta nepremične dediščine
  – aktivno sodelovanje na strokovnih posvetih in seminarjih
  – objave strokovnih člankov
  – popularizacija dediščine in njenega varstva
  c) Dodatne zahteve:
  – skrb za pedagoško andragoško dejavnost, delo v skupini in strokovna
pomoč sodelavcem
  – spremljanje, izmenjava in uveljavljanje dosežkov na konservatorskem
področju med strokovnjaki v Sloveniji in tujini
 
  9. KONSERVATOR SPECIALIST OZIROMA KONSERVATOR Z MAGISTERIJEM ZNANOSTI S
PODROČJA KONSERVATORŠKIH STROK, RESTA-VRATOR SPECIALIST OZIROMA RESTAVRATOR Z
MAGISTERIJEM ZNANOSTI S PODROČJA RESTAVRATORSKIH STROK
  Konservator / restavrator specialist oziroma konservator / restavrator z
magisterijem znanosti se na podlagi napredovanja uvrščata v plačilne razrede
oziroma dobita naslednji količnik osnovne plače:
  3,80 izhodiščni količnik osnovne plače
  4,00
  4,20
  4,40
  4,70
  5,00
  9.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Doseganje najmanj 30 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – publicistična dejavnost
  – izdelava konservatorskih smernic in programa pri ohranjanju in
prezentaciji nepremične dediščine (konservator)
  – vodenje zahtevnih restavratorskih posegov (restavrator)
  b) Dodatne zahteve:
  – posebna odgovornost pri delu zaradi enkratnosti naravne in kulturne
dediščine, predvsem spomenikov in znamenitosti
  – strokovni ugled, pozitivni odziv javnosti na delo konservatorja oziroma
restavratorja
  – operativne sposobnosti za konservatorsko / restavratorsko dejavnost
  – spremljanje, izmenjava in uveljavljanje dosežkov na konservatorskem /
restavratorskem področju med strokovnjaki v Sloveniji in tujini
  9.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov
  a) Doseganje najmanj 40 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – publicistična dejavnost
  – izdelava konservatorskih smernic in programa pri ohranjanju in
prezentaciji območja / objekta dediščine (konservator)
  – vodenje zahtevnih restavratorskih posegov
  – pridobljen strokovni naziv svetovalec konservator
  – pridobljen strokovni naziv svetovalec restavrator
  b) Dodatne zahteve:
  – Posebna odgovornost pri delu zaradi enkratnosti naravne in kulturne
dediščine, predvsem spomenikov in znamenitosti
  – strokovni ugled, pozitivni odziv javnosti na delo konservatorja /
restavratorja
  – sodelovanje pri proučevanju teorije varstva dediščine
  – operativne sposobnosti za konservatorsko / restavratorsko dejavnost
  – spremljanje, izmenjava in uveljavljanje dosežkov na restavratorskem /
konservatorskem področju med strokovnjaki v Sloveniji in tujini

  10. KONSERVATOR / RESTAVRATOR Z DOKTORATOM ZNANOSTI S PODROČJA
KONSERVATORŠKIH / RESTAVRATORSKIH STROK
  Konservator / restavrator z doktoratom znanosti sta lahko na podlagi
napredovanja na delovnem mestu uvrščena v naslednje plačilne razrede oziroma
dobita naslednji količnik osnovne plače:
  4,40 izhodiščni količnik osnovne plače
  4,70
  5,00
  5,30
  5,60
  6,00
  10.1. Pogoji za napredovanje za en razred
 
  a) Doseganje najmanj 50 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – publicistična dejavnost
  – izdelava konservatorskih smernic in programa pri ohranjanju in
prezentaciji dediščine (konservator)
  – vodenje nalog, ki imajo izjemen strokovni ali mednarodni pomen
  – proučevanje teorije varstva naravne in kulturne dediščine
  b) Dodatne zahteve:
  – Posebna odgovornost pri delu zaradi enkratnosti naravne in kulturne
dediščine, predvsem spomenikov in znamenitosti
  – strokovni ugled, pozitivni odziv javnosti na delo konservatorja oziroma
restavratorja
  – operativne sposobnosti za konservatorsko / restavratorsko dejavnost
  – spremljanje, izmenjava in uveljavljanje dosežkov v restavratorstvu /
konservatorstvu med strokovnjaki v Sloveniji in tujini
  10.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov
  a) Doseganje najmanj 60 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – publicistična dejavnost
  – proučevanje teorije varstva kulturne in naravne dediščine
  – vodenje nalog, ki imajo izjemen strokovni ali mednarodni pomen
  – izdelava konservatorskih smernic in programa pri ohranjanju in
prezentaciji dediščine (konservator)
  b) Dodatne zahteve:
  – Posebna odgovornost pri delu zaradi enkratnosti naravne in kulturne
dediščine, predvsem spomenikov in znamenitosti
  – Strokovni ugled, pozitivni odziv javnosti na delo konservatorja oziroma
restavratorja
  -- operativne sposobnosti za konservatorsko / restavratorsko dejavnost
  – spremljanje, izmenjava in uveljavljanje dosežkov v konservatorstvu /
restavratorstvu med strokovnjaki v Sloveniji in tujini
 
  11. KONSERVATORSKI SVETNIK IN RESTAVRATORSKI SVETNIK
  Konservatorski / restavratorski svetnik sta lahko na podlagi napredovanja
uvrščena v naslednje plačilne razrede oziroma dobita naslednji količnik
osnovne plače:
  6,80 izhodiščni količnik osnovne plače
  7,20
  7,60
  8,00
  8,50
  9,00
  11.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Doseganje najmanj 70 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – publicistična dejavnost
  – vodenje nalog, ki imajo izjemen strokovni ali mednarodni pomen
  – proučevanje teorije varstva naravne in kulturne dediščine
  – prispevek k razvoju konservatorske / restavratorske stroke
  b) Dodatne zahteve:
  – Posebna odgovornost pri delu zaradi enkratnosti naravne in kulturne
dediščine, predvsem spomenikov in znamenitosti
  – strokovni ugled, pozitivni odziv javnosti na delo
  – operativne sposobnosti za konservatorsko / restavratorsko dejavnost
  – spremljanje, izmenjava in uveljavljanje dosežkov v restavratorstvu /
konservatorstvu med strokovnjaki v Sloveniji in tujini
  – skrb za razvoj konservatorske / restavratorske dejavnosti
  – mednarodna strokovna uveljavitev
  11.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov
  Doseganje najmanj 80 točk letno na področjih:
  – raziskovalna dejavnost
  – pedagoška in svetovalna dejavnost
  – publicistična dejavnost
  – proučevanje teorije varstva naravne in kulturne dediščine
  – mednarodna uveljavitev v konservatorski / restavratorski stroki
  – prispevek k razvoju konservatorske / restavratorske stroke
 
               C. STROKOVNI ARHIVSKI DELAVCI
 
  1. ARHIVSKI MANIPULANT
  Arhivski manipulant s srednjo 3-letno šolo je lahko na podlagi
napredovanja uvrščen v naslednje plačilne razrede oziroma dobi naslednji
količnik osnovne plače:
  1,80 izhodiščni količnik osnovne plače
  1,90
  2,00
  2,10
  1.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – dodatna znanja za tehnično opremo in transport arhivskega gradiva
  – obvladovanje sodobnih metod in postopkov za materialno varstvo
arhivskega gradiva
  b) Druge zahteve:
  – natančnost, vestnost in skrbnost pri ravnanju z arhivskim gradivom,.
  – korektnost do sodelavcev in strank
  – komunikativnost, smisel za delo v skupini
  c) Bistveno, preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna uspešnost v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  1.2. Pogoji za napredovanje za dva ali tri razrede Poleg splošnih pogojev
in pogojev pod točko 1.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – poznavanje osnovnih načel ureditvenih sistemov v zvezi z dviganjem in
vračanjem spisov
  – dodatna znanja za relativno samostojno razvrščanje arhivskega gradiva na
osnovi.;sistemov, razvrščanja arhivskega gradiva
 
  2. ARHIVSKI TEHNIK, KNJIGOVEŠKI TEHNIK, MIKROFILMSKI TEHNIK
  Arhivski tehnik, knjigoveški tehnik, mikrofilmski tehnik s 4-letno srednjo
šolo in opravljenim strokovnim izpitom so lahko na podlagi napredovanja
uvrščeni v plačilne razrede oziroma dobijo naslednji količnik osnovne plače:
  2,30 izhodiščni količnik osnovne plače
  2,40
  2,50
  2,65
  2,75.
  2.1. Pogoji za napredovanje mikrofilmskega tehnika za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – obvladovanje mikrofilmanja listinskega, spisovnega arhivskega gradiva,
rokopisnih knjig in dragocenega gradiva
  – obvladovanje fotografskih tehnik
  b) Druge zahteve
  – samoinciativnost in ustvarjalnost pri delu (iskanje in predlaganje
izboljšav in novih oblik v okviru delovnega mesta)
  – natančnost, vestnost in skrbnost pri delu
  – komunikativnost, smisel za delo v skupini
  c) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  2.2. Pogoji za napredovanje mikrofilmskega tehnika za dva ali več
plačilnih razredov
  Poleg splošnih pogojev in pogojev pod točko 2.1. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – obvladovanje specializiranih mikrofilmskih postopkov za mikrofilmanje
arhivskega gradiva
  – pridobljen strokovni naziv višji mikrofilmski tehnik
  b) Dodatne zahteve:
  – sodelovanje pri materialnem varstvu arhivskega gradiva, namenjenega za
mikrofilmanje
  – obvladovanje materialnega varstva mikrofilmov
  2.3. Pogoji za napredovanje arhivskega tehnika za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – obvladovanje računalniške tehnologije na ravni evidence, uporabe ter
izdelave osnovnih informacij o arhivskem gradivu
  – obvladovanje ukrepov za materialno varstvo, arhivskega gradiva
  – dodatna znanja za komunikacije z uporabniki
  – obvladovanje različnih delovnih postopkov v okviru poklica
  b) Druge zahteve:
  – samoiniciativnost in ustvarjalnost pri delu (iskanje in predlaganje
izboljšav in novih oblik dela v okviru delovnega mesta)
  – komunikativnost, smisel za delo v skupini
  – natančnost, vestnost in skrbnost pri delu
  – korektnost do sodelavcev in strank
  c) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  2.4. Pogoji za napredovanje arhivskega tehnika za dva ali več plačilnih
razredov
  Poleg splošnih pogojev in pogojev po točko 2.3. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – obvladovanje dodatnih funkcionalnih znanj, ki so povezana z različnimi
oblikami zaščite in urejanja arhivskega gradiva
  – pridobljen strokovni naziv višji arhivski tehnik
  2.5. Pogoji za napredovanje knjigoveškega tehnika za razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – obvladovanje vezave starejših knjig
  – obvladovanje različnih delovnih postopkov, naprav in priprav v okviru
poklica
  b) Druge zahteve:
  – samoiniciativnost in ustvarjalnost pri delu (iskanje in predlaganje
izboljšav in novih oblik dela v okviru delovnega mesta)
  – vestnost, natančnost in skrbnost pri delu
  – komunikativnost, smisel za delo v skupini
  – korektnost do sodelavcev \n strank
  c) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  2.6. Pogoji za napredovanje knjigoveškega tehnika za dva ali več plačilnih
razredov
  Poleg splošnih pogojev in pogojev pod točko 2.5. se upošteva še:
  a) Dodatna funkcionalna znanja
  – obvladovanje različnih sistemov vezave gradiva
  – pridobljen strokovni naziv višji knjigoveški tehnik
  – usposobljenost za uvajanje novih postopkov ali tehnologij pri vezavi
gradiva
  b) Dodatne zahteve:
  – sodelovanje pri materialnem varstvu arhivskega gradiva
  – zahtevna knjigoveška opravila (zahtevne vezave, zlatenje)
 
  3. ARHIVSKI STROKOVNI SODELAVEC
  Arhivski strokovni sodelavec z višjo stopnjo strokovne izobrazbe in
opravljenim strokovnim izpitom je lahko na podlagi napredovanja na delovnem
mestu uvrščen v naslednje plačilne razrede oziroma dobi naslednji količnik osnovne plače:
  2,65 izhodiščni količnik osnovne plače
  2,75
  2,90
  3,00
  3,10
  3.1. Pogoji za napredovanje za en razred
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – obvladovanje in uporaba računalniških programov za delo v arhivih
  – obvladovanje metodologije popisovanja in izdelave popisov ter drugih
pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva
  – obvladovanje osnov komuniciranja z uporabniki arhivskega gradiva
  – usposobljenost za interdisciplinarno opravljanje del na različnih
delovnih mestih v okviru poklica
  b) Druge zahteve
  – samoinciativnost in ustvarjalnost pri delu (iskanje in predlaganje
izboljšav in novih oblik dela v okviru delovnega mesta)
  – natančnost, vestnost in skrbnost pri delu z arhivskim gradivom
  – korektnost do sodelavcev in strank
  c) Dodatne zahteve
  – sodelovanje pri predstavitvah arhivskega gradiva, pri razstavni in
pedagoški dejavnosti arhiva
  d) Bistveno preseganje pričakovanih delovnih rezultatov ali nadpovprečna
delovna obremenitev v daljšem, najmanj enoletnem obdobju
  3.2. Pogoji za napredovanje za dva ali več razredov
  a) Dodatna funkcionalna znanja:
  – obvladovanje dodatnih funkcionalnih znanj 										
									
									
									
							

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti