Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1994 z dne 31. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1994 z dne 31. 5. 1994

Kazalo

1227. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah, stran 1865.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 1994.
Št. 012-01/94-46
Ljubljana, dne 30. maja 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
1. člen
V zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) se v 417. členu besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"(1) Za pridobitelja poslovnega deleža se šteje le tisti, ki poslovodji prijavi in dokaže pridobitev."
2. člen
V 573. členu se za besedo "podjetnik" dodajo besede "ali fizična oseba".
3. člen
V 580. členu se v prvem, drugem, četrtem in sedmem odstavku besedilo "do 31. maja 1994" nadomesti z besedilom "do 31. decembra 1994".
V tretjem odstavku se beseda "drugega" nadomesti z besedo "tretjega".
4. člen
V 582. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku besedilo "do 31. maja 1994" nadomesti z besedilom "do 31. decembra 1994".
5. člen
V 583. členu se v prvem odstavku besedilo "do 31. maja 1994" nadomesti z besedilom "do 31. decembra 1994".
6. člen
V 584. členu se besedilo "do 31. maja 1994" nadomesti z besedilom "do 31. decembra 1994".
7. člen
V 590. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: "(3) Družbe, ki se preoblikujejo po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, morajo najkasneje v štirih mesecih po odobritvi programa o lastninskem preoblikovanju vložiti zahtevek za pridobitev soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, ki je podlaga za vpis družbe v sodni register." Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/92-1/14
Ljubljana, dne 24. maja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.