Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1994 z dne 20. 5. 1994

Kazalo

1172. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Žužemberk, stran 1814.

Na podlagi določil 7. in 8. člena zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/ 77, 25/85, 18/88 in Uradni list RS, št. 8/90), 2. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Skupščine Krajevne skupnosti Žužemberk na seji dne 11. 5. 1994 sprejela
SKLEP
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Žužemberk
1
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 24. 4. 1994 se za območje Krajevne skupnosti Žužemberk uvede krajevni samoprispevek v denarju. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu je sestavni del tega sklepa.
2
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 6. 1994 do 31. 5. 1999.
3
S samoprispevkom se bo financiral naslednji program:
– ureditev krajevnih cest,
– telefonskega omrežja,
– mrliške vežice,
– vodovoda,
– javne razsvetljave,
– mostu na Žužemberku, – kanalizacije v Žužemberku,
– vzdrževanje krajevnih cest, javnih površin in pokopališč.
4
Krajevni samoprispevek plačujejo zavezanci, ki imajo stalno bivališče v KS Žužemberk in sicer:
1. 2% od neto izplačil OD in nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu;
2. 2% od neto zavarovalne osnove zavezanci, ki opravljajo samostojno dejavnost;
3. 2% od mesečne pokojnine;
4. 6% od katastrskega dohodka, veljavnega za tekoče leto;
5. 2% od dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav;
6. 2% od povprečnega neto OD v republiki delavci, ki so na začasnem delu v tujini.
5
Krajevni samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-varstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih ter civilnih invalidih vojne, pokojnin z varstvenim dodatkom, od štipendij dijakov in študentov ter nagrad, ki jih dijaki in študentje prejemajo na proizvodnem delu oziroma delovni praksi.
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni krajani, ki prejemajo plačo iz delovnega razmerja, pa ta ne presega ene polovice povprečne plače v gospodarstvu Slovenije za preteklo leto, ter upokojenci, katerih pokojnine ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo za tekoče leto.
6
Od samoprispevka, ki ga bodo plačevali občani po sklepu o uvedbi samoprispevka se po 7. členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90) ne plačuje davek od skupnega dohodka občanov.
7
Krajevni samoprispevek delovnih ljudi in upokojencev se obračunava in plačuje od osebnega dohodka, zmanjšanega za davke in prispevke iz osebnih dohodkov oziroma od pokojnin in sicer hkrati z izplačilom osebnih dohodkov in pokojnin.
Obračunavajo ga delovne organizacije in podjetja oziroma izplačevalci osebnega dohodka oziroma Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Občanom, ki s samostojnim delom opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali poklicno dejavnost oziroma dosegajo dohodke iz avtorskih pravic in se obdavčujejo po dejanskem dohodku, odmerja krajevni samoprispevek Uprava, za družbene prihodke občine Novo mesto.
Odmera in plačilo tega krajevnega samoprispevka se opravi na enak način kot se odmerjajo prispevki in davki občanov.
Zbirni račun krajevnega samoprispevka je 52100-842-037-82203, Krajevni samoprispevek Krajevne skupnosti Žužemberk.
8
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva za strogo namenska in se uporabljajo za namene iz 3. člena tega sklepa ter se zbirajo na zbirni račun samoprispevka št. 52100-842-037-88203 Krajevni samoprispevek Krajevne skupnosti Žužemberk.
Izplačevalci osebnega dohodka in pokojnin so dolžni pri nakazilih odtegnjenega krajevnega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan, višino osebnega dohodka in višino krajevnega samoprispevka, ki je vplačan oziroma oproščen plačila po 5. členu tega sklepa.
9
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti krajevnega samoprispevka v roku, se prisilno izterjajo po predpisih. ki veljajo za izterjavo davkov občanov. Izterjavo bo opravila Uprava za družbene prihodke občine Novo mesto.
10
S sredstvi krajevnega samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu upravlja skupščina KS Žužemberk, ki je odgovorna za zbiranje sredstev in izvajanje del.
Ta je dolžna enkrat letno poročati na zboru občanov o izvajanju programa KS Žužemberk in o uporabi s krajevnim samoprispevkom zbranih sredstev. Pravilnost obračunavanja in odvajanja krajevnega samoprispevka pri izplačevalcih dohodka kontrolira Služba družbenega knjigovodstva in Uprava za družbene prihodke, plačila zavezancev iz 6. točke 4. člena tega sklepa pa Skupščina KS Žužemberk.
11
Po izteku petletnega obdobja, za katerega se uvaja, krajevni samoprispevek, mora skupščina KS Žužemberk sestaviti poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih ter opravljenih delih in ga predložiti na zboru občanov.
Skupščina KS Žužemberk odloča tudi o načinu, kako se uporabljajo sredstva, ki bi ostala po izvedbi programa del zaradi katerih je bil krajevni samoprispevek uveden.
12
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 1994 dalje.
Žužemberk, dne 12. maja 1994.
Predsednik
Skupščine Krajevne
skupnosti Žužemberk
Boris Jordan l. r.