Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

265. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za obdobje začasnega financiranja, stran 311.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1994 (Uradni list RS, št. 72/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za obdobje začasnega financiranja
1. člen
V prvem trimesečju leta 1994 so finančna sredstva intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi (v nadaljnjem besedilu: sredstva) usmerjena v:
-----------------------------------------------------------------------------
Šifra Opis postavke
-----------------------------------------------------------------------------
1431 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - izdelava dokumentacije in
   uvajanje
1505 Izdelava predhodnih analiz in investicijsko - tehnične dokumentacije za
   celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
1509 Drugi programski stroški za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi
1458 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba projektov
1475 Agromelioracije – trajni nasadi
1491 Agromelioracije.
1497 Akumulacije
1502 Komasacije
1494 Namakanje kmetijskih zemljišč.
2. člen
Sredstva dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu s predpiši.
3. člen
Po tej uredbi so upravičenci do sredstev:
1. podjetja in druge pravne osebe, registrirane za kmetijsko dejavnost, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, za zemljišča v Republiki Sloveniji;
2. občine in krajevne skupnosti za naložbe iz 5. in 6. točke 7. člena te uredbe ter
3. fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, za kmetijska zemljišča v Republiki Sloveniji.
Fizične osebe, ki so upravičene do sredstev, vlagajo zahtevke same, lahko pa za to pooblastijo pravne osebe iz 1. točke tega člena.
4. člen
Sredstva se odobrijo upravičencem:
1. če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo predpisi za hidromelioracije, agromelioracije ter komasacije, pa tudi pogoji, ki jih določajo predpisi o urejanju prostora in na njihovi podlagi izdelani prostorski akti ter drugi predpisi;
2. če predložijo dokumentacijo, ki je določena s predpisi;
3. če predložijo dokazilo o zagotovitvi preostalih potrebnih sredstev za izvedbo naložbe.
5. člen
Upravičenec s podpisom vloge jamči za pravilnost podatkov in namensko porabo sredstev.
6. člen
V okviru letnega programa se prednostno izvajajo naložbe, ki dosegajo optimalne gospodarske učinke, prispevajo k ohranjanju poseljenosti podeželja in so ekološko ustrezne, in sicer:
1. naložbe, ki omogočajo dokončanje pričetih del, ki so bila sofinancirana iz programa celostnega razvoja podeželja in obnove vasi;
2. namakanje in agromelioracije na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja, agromelioracije za obnovo trajnih nasadov in komasacije;
3. naložbe, navedene v 1. in 2. točki tega člena, določene v projektih, celostnega razvoja podeželja in obnove vasi.
7. člen
Ministrstvo zagotavlja iz sredstev za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi naslednje deleže nepovratnih sredstev:
-------------------------------------------------------------------------------
Naložba                        Udeležba MKG
                    (v% od priznane predračunske vrednosti)
-------------------------------------------------------------------------------
1. Hidromelioracije
  - namakanje kmetijskih zemljišč             50
  - akumulacije                      100
2. Agromelioracije                     75
3. Agromelioracije-trajni nasadi              75
4. Komasacije                        90
5. Izdelava in izvajanje programov celostnega razvoja
podeželja in obnove vasi                  50
6. Raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja
podeželja in obnove vasi                  100
-------------------------------------------------------------------------------
Za naložbe, navedene v 1. do 4. točki prejšnjega odstavka, lahko upravičenci uveljavljajo zahtevke za sofinanciranje izdelave investicijsko-tehnične dokumentacije.
8. člen
Vloge s predpisano dokumentacijo sprejema Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Parmova 33, Ljubljana, do 31. marca 1994. Nepopolne oziroma prepozne vloge se zavržejo s sklepom, neutemeljene vloge pa se zavrnejo.
9. člen
Presoja vplivov na okolje se izdela v skladu s predpisi o varstvu okolja in je sestavni del potrebne dokumentacije za naložbe iz 1. do 4. točke 7. člena te uredbe.
Podrobnejša vsebina, načina in izvajanje presoje vplivov na okolje iz prejšnjega odstavka so določeni s predpisi o varstvu okolja in urejanje prostora.
10. člen
Ekonomsko, tehnološko, ekološko, tehnično in finančno presojo upravičenosti naložb, razen za osuševanje, osnovno odvodnjo in izdelavo ter izvajanje, programov celostnega urejanje podeželja, izvaja revizijska komisija ministrstva, ki jo imenuje minister za kmetijstvo in gozdarstvo.
Ekonomsko, tehnološko, ekološko, tehnično in finančno presojo upravičenosti osuševanja z osnovno odvodnjo ter presojo in oceno izdelave projektov celostnega urejanja podeželja ter izvedbo projektov urejanja podeželja izvaja revizijska komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo in gozdarstvo. V komisiji sta najmanj po en predstavnik Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
11. člen
Upravičenec se o rešitvi vloge obvesti s sklepom. Poraba sredstev se določi s pogodbo med ministrstvom in upravičencem.
12. člen
Zaradi zagotovitve vračila sredstev v primeru nenamenske porabe, nepravočasnega končanja investicije ali drugih neopravičenih razlogov ima ministrstvo od upravičenca pravico zahtevati enega od zakonitih inštrumentov zavarovanja plačil, zavarovanje sredstev pri zavarovalnici ali vknjižbo hipoteke na nepremičninah upravičenca, in sicer od dneva, ki je s pogodbo predviden za kolavdacijo investicije. Medsebojni odnosi so podrobno opredeljeni v pogodbi o pridobitvi sredstev.
13. člen
V primeru neizpolnjevanja ali kršitve katerekoli obveznosti iz te uredbe oziroma posebne pogodbe, mora upravičenec povrniti vsa neupravičeno pridobljena, a že izplačana sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila po zakoniti obrestni meri.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-02/93-2/3-8
Ljubljana, dne 3. februarja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l . r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost