Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

264. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za obdobje začasnega financiranja iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1994, stran 308.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in v skladu z uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem trimesečju leta 1994 (Uradni list RS, št. 72/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za obdobje začasnega
financiranja iz proračuna Republike Slovenije v prvem
trimesečju leta 1994
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so fizične osebe. ki so tržni proizvajalci hrane in imajo prebivališče v Republiki Sloveniji, in pravne osebe (podjetja zadruge in druge organizacije), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. razen če pri posameznem ukrepu ni določeno drugače.
Zahtevke za izplačilo finančnih intervencij po tej uredbi uveljavljajo vlagatelji, to so upravičenci iz prejšnjega odstavka v lastnem imenu oziroma podjetja in zadruge za upravičence – fizične osebe, če jih te za to pooblastijo.
2. člen
Vlagatelji, ki sredstva pridobijo za druge upravičence, morajo sredstva za vse ukrepe najpozneje dva delovna dneva po prejemu prenakazati neposrednemu upravičencu. Fizični osebi, za katero je zahtevek vložila zadruga, se sredstva nakažejo na hranilno knjižico pri hranilno -kreditni službi.
Vlagatelji, ki nepovratna sredstva pridobivajo za druge, upravičence, morajo Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) skupaj z vlogo predložiti dokument, iz katerega je razvidno, tla so vsi odnosi v zvezi z zahtevkom med vlagateljem in upravičencem urejeni.
3. člen
Vlagatelji morajo pri vlogah za sredstva za investicije za novogradnjo oziroma rekonstrukcijo predložiti dokazilo. da imajo zagotovljena preostala sredstva za dokončanje investicije. Če so upravičenke zadruge, so subvencijska sredstva in objekti, zgrajeni iz teh sredstev, nedeljiva zadružna lastnina.
Zaradi zagotovitve vračila sredstev v primeru nenamenske porabe, nepravočasnega končanja investicije ali drugih neupravičenih razlogov ima ministrstvo oziroma vlagatelj od upravičenca pravico zahtevati enega od zakonitih inštrumentov zavarovanja plačil, zavarovanje sredstev pri zavarovalnici ali vknjižbo hipoteke na nepremičninah upravičenca, in sicer do dneva, ki je s pogodbo predviden za kolavdacijo investicije. Stroške zavarovanja sredstev oziroma hipoteke nosi upravičenec. Medsebojni odnosi se podrobno opredelijo v pogodbi o pridobitvi sredstev.
4. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati izplačila sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz lastne trgovske mreže.
5. člen
Za uveljavljanje zahtevkov, vključno s stroški finančnega poslovanja sme vlagatelj upravičencu zaračunati dejanske stroške, toda največ 1% od višine uveljavljenih sredstev.
6. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz te uredbe ministrstvo ne plačuje obresti.
7. člen
Nepopolni ali nepravočasno vloženi zahtevki se zavržejo s sklepom. Neutemeljeni zahtevki se zavrnejo.
8. člen
Vlagatelji morajo vso dokumentacijo shranjevati v originalu in voditi evidenco, ki se nanaša na uveljavljanje finančnih intervencij. Vpogled vanjo morajo omogočiti upravnim organom, pristojnim za kmetijsko inšpekcijo, ter drugim organom, pristojnim za nadzor.
Če vlagatelj ne izpolni obveznosti oziroma kako drugače krši to uredbo oziroma posebno pogodbo, mora povrniti vsa neupravičeno pridobljena, a že izplačana sredstva, skupaj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se računajo od dneva nakazila po zakoniti zamudni obrestni meri. Za zamujena vračila se v skladu z zakonom obračunajo zamudne obresti.
9. člen
Vlagatelj mora vsa preplačila ali neopravičeno pridobljena sredstva, skupaj z obračunanimi obrestmi, vrniti v zahtevanem roku. Po izteku tega roka se terjatve pobotajo z obveznostmi do istega vlagatelja ali izterjajo prisilno.
Ministrstvo določa prioritete izplačil za posamezne namene na podlagi priliva sredstev.
II. UKREPI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja se izplačajo zahtevki. vloženi v skladu z uredbo o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1993 (Uradni list RS, št. 27/93, 42/93, 53/93, 55/93 in 64/93), ki v letu 1993 niso bili izplačani, in zahtevki, pripravljeni na podlagi že sprejetih pogodbenih obveznosti iz leta 1993 in prejšnjih let.
11. člen
1433 Pokrivanje razlike v ceni mleka
NADOMESTILO 1. Mleko 1. Pogoji za pridobitev sredstev za mleko:
– ukrep velja za kravje, ovčje in kozje mleko,
– upravičenci morajo sodelovati pri izvajanju republiškega selekcijskega programa,
– živali morajo biti v A ali Z kontroli oziroma v drugi s selekcijskim programom določeni kontroli (vse živali morajo biti oštevilčene).
– nadomestilo je namenjeno tudi predelavi mleka v hribovskih in gorskih sirarnicah. Nadomestilo se. izračuna iz količine prodanega sira, in sicer:
a) l kg kozjega ali kravjega sira = 12 litrov mleka.
b) 1 kg ovčjega sira = 6 litrov mleka:
– mleko mora izpolnjevati pogoje o kakovosti, določene:
a) s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv;
b) s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu;
c) s pravilnikom o načinu oblikovanja odkupne cene mleka;
č) z ustreznimi predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo živali;
– mleko ne sme biti namolzeno od krav, zdravljenih z antibiotiki, pred iztekom karenčne dobe,
– kakovost mleka po vseh navedenih kriterijih ugotavlja in potrjuje organizacija, ki se ukvarja s predelavo mleka – mlekarna ali druga pooblaščena organizacija.
2. Višina nadomestila:
– za mleko bo višina nadomestila določena sproti, vendar najpozneje do 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec. Ukrep bo usklajen z ukrepi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj;
– pri ovčjem in kozjem mleku je podpora po litru mleka enaka dvojni višini podpore, ki velja za kravje mleko.
Višino nadomestila za mleko določa ministrstvo v skladu s sprejeto politiko cen Vlade Republike Slovenije.
12. člen
1486 Izravnava stroškov pridelave – PODPORA
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje kmetijske proizvodnje na kraških, hribovskih in gorsko-višinskih območjih z omejenimi proizvodnimi možnostmi za kmetijstvo,
– povečanje ekonomske privlačnosti kmetijske proizvodnje na teh območjih,
– ohranjanje poseljenosti in kmetijske proizvodnje na teh območjih,
– pospeševanje rajonizacije kmetijske proizvodnje.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
A. mleko
– pogoji so enaki kot v 1. točki 11. člena te uredbe;
B. mlado pitano govedo
– pri pitancih mora biti živa teža ob prodaji 300 kg, pri telicah in volih 270 kg,
– vlagatelj zahtevka mora izplačati podporo rejcem istočasno s plačilom za odkupljene pitance;
C. konji
– živali slovenske hladnokrvne in haflinške pasme:
a) ki se pitajo za meso,
b) ki niso starejše od enega leta,
c) ki so ob prodaji težke najmanj:
– pri haflinški pasmi 200 kg žive teže
– pri hladnokrvni pasmi 300 kg žive teže; Č. Drobnica
– živali tistih pasem:
a) ki so določene s slovenskim rejskim in selekcijskim programom,
b) ki niso starejše od enega leta,
c) ki ob prodaji tehtajo najmanj 15 kg žive teže.
3. Višina podpore:
--------------------------------------------------------------------------
Območje      SIT/l mleka      SIT/kg prirasta ž.t.
         ---------------------------------------------------------
         krav   drobnice   govedi     konj   drobnice
--------------------------------------------------------------------------
hribovsko in
kraško       3      5      -       -     -
gorsko
višinsko      5     10     28       40     40
druga območja
z omejenimi
proizvodnimi
možnostmi za
kmetijstvo    1.5      3      -       -     -
--------------------------------------------------------------------------
13. člen
1414 Plemenske živali – drobnica – REGRES
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje reje drobnice v za to primernih območjih,
– zagotavljanje zadostne prireje mladih živali za obnovo osnovne črede.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelji so upravičeni do regresa nakupne cene živali ali za vzrejene živali v lastnem tropu za potrebe obnove tropa,
– sredstva so namenjena premiranju plemenskih samic in samcev, ovac in koz,
– regres se izplača za vsako plemensko ovco oziroma kozo, ki pomeni povečanje ali zamenjavo staleža osnovnega tropa, ter za vsakega plemenskega samca za povečanje ali zamenjavo,
– vse plemenske živali, za katere se uveljavlja regres, morajo biti oštevilčene; izhajati morajo iz kontroliranih tropov,
– plemenska samica sme biti stara največ štiri leta,
– plemenjaki morajo biti znanega porekla; pregledati in potrditi jih mora komisija za licenciranje,
– minimalni stalež plemenskih samic v tropu je 10 (na dan 1. 1. 1994),
– upravičenec ne sme zmanjšati staleža živali najmanj 5 let,
– – najmanjše število plemenskih samic, ki opravičujejo uveljavljanje regresa za nabavo plemenskega samca, je 20,
– regres velja tudi za trope, ki so vključeni v program genske banke,
– za vse živali izdaja potrdilo o poreklu živali in potrdilo o upravičenosti regresa republiška selekcijska služba.
3. Višina podpore:
--------------------------------------------------------
            Štev. živali    Višina podpore
                         SIT/kom
--------------------------------------------------------
SAMICE
- obnova            200        3.000
- prva naselitev, nakup     200        3.800
SAMCI              20        6.000
--------------------------------------------------------
14. člen
1449 Sladkovodno ribogojstvo – PODPORA.
1. Namen ukrepa:
– podpiranje vlaganjem v izgradnjo ribogojnih objektov.
Podprte zmogljivosti objektov se računajo po kg končne zmogljivosti proizvodnje.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izgradnja proizvodnih objektov z najmanjšo letno proizvodno zmogljivostjo 3.000 kg salmonidnih rib. Za proizvodno letno zmogljivost objekta se upošteva zmogljivost ribogojnega objekta, ki ustreza izračunanim realnim zmogljivostim glede na kakovost in zadostno količino vode, vrsto rib in tehnologijo proizvodnje.
– vsak investicijski program mora imeti gradbeno dovoljenje in strokovno mnenje republiškega svetovalca za ribogojstvo,
– v podpori so upoštevani vsa potrebna oprema in spremljajoči objekti ter naprave.
3. Višina podpore znaša do 20% predračunske vrednosti objekta.
15. člen
1425 Seme sladkorne pese – REGRES
1. Namen ukrepa: – povečanje pridelave sladkorne pese,
– povečanje hektarskih pridelkov.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– sklenjena pogodba o pridelavi in oddaji sladkorne pese med Tovarno sladkorja Ormož in upravičencem,
– podjetjem za 1,9 setvene enote/ha,
– kmetom za 2,2 setveni enoti/ha.
Tovarna sladkorja Ormož oskrbi pridelovalce s potrebnimi količinami semena.
3. Regresira se 13.000 semenskih enot.
Višina regresa za semensko enoto je največ 6.770,00 SIT.
16. člen
1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji - PODPORA in
1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji -PODPORA
Strokovne naloge izvajajo strokovne organizacije po posebnem programu, ki ga potrdi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Razmerja med izvajalcem in ministrstvom se urede s pogodbo.
Sredstva so namenjena financiranju strokovnih nalog, ki so določene z zakoni. Te naloge so predvsem: introdukcija rastlinskih vrst in novih kultivarjev, selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti, vodenje rodovnika in ostale strokovne naloge na področju živinoreje.
17. člen
1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov -PODPORA
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov doma in v tujini.
2. Višina podpore in vrednost sredstev:
Višina podpore bo določena v pogodbi, ki jo bosta sklenila ministrstvo in upravičenec.
18. člen
1483 Kmetijsko znanstveno in raziskovalno delo -PODPORA
1. Namen porabe sredstev je sofinanciranje:
– nakupa strokovne literature,
– strokovnega usposabljanja kadrov,
– pomembnih znanstveno raziskovalnih in razvojnih projektov,
– stroškov mednarodnih aktivnosti,
– nakupa opreme za strokovno in znanstveno raziskovalno delo,
-, tržnih analiz in študij o kmetijskih pridelkih in živilih.
2. Višina podpore bo določena v pogodbi, ki jo bosta. sklenila ministrstvo in upravičenec.
19. člen
1430 Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo in vinogradništvo – PODPORA
1. Namen ukrepa:
– vzpostavljanje poskusnih centrov za izvajanje genetske in zdravstvene selekcije, introdukcije, selekcije, poligona za poskušništvo, skrb za matične rastline ter evidenca o razpoložljivih cepičih in podlagah.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Centri pridobe sredstva na podlagi sprejetega programa dela. Program sprejme ministrstvo. Razmerja med centri oziroma njihovimi upravljalci in ministrstvom se urede s pogodbo oziroma z aneksom k večletni pogodbi.
20. člen
1474 Financiranje pomembnih nacionalnih projektov – PODPORA
Namen ukrepa:
– izdelava informacijskega sistema kmetijskih zemljišč,
– posodobitev sistema vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč,
– financiranja programa pridelave semenskega krompirja v postrni saditvi,
– izdelava pedoloških kart,
– postavitev agrometeorološke službe (mreže 8 centrov z dvema radarskima centroma – Lisca in Slavnik),
– prehod in sajenje brezvirusnega materiala v hmeljarstvu,
– stroški zatiranja živalskih, in rastlinskih karantenskih bolezni,
– analiza gospodarjenja na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo,
– financiranje izdelave ribiškega katastra.
Za posamezne projekte sklenejo izvajalci pogodbo z ministrstvom, v kateri bodo podrobneje urejene medsebojne obveznosti.
21. člen
1413 Tečajne razlike MBOR REGRES
1. Namen sredstev:
– pokrivanje tečajnih razlik od posojil Mednarodne banke za obnovo in razvoj:
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regres lahko uveljavijo koristniki posojil, ki so jih posredovale banke iz sredstev MBOR do konca leta 1985 in ne glede na tranšo posojila;
– regres se izračuna kot celotna vrednost razlike med zneskom zapadle obveznosti v tuji valuti (anuiteta in interkalarne obresti), obračunanem po povprečnem tečaju v času porabe posojila in zneskom obveznosti, obračunanem po tečaju na dan zapadlosti;
– višino tečaja tuje valute ob porabi posojila in na dan zapadlosti potrdi banka na obračunu.
22. člen
1443 Subvencioniranje obresti od posojil za financiranje tekoče proizvodnje – REGRES
1. Nameri ukrepa:
– regresiranje dela obresti za najeta posojila za pitanje govedi in prašičev;
– regresiranje dela obresti za najeta posojila za zaloge slovenskega vina letnika 1992 in 1993 v kleteh.
2. Upravičenci:
- fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo.
3. Pogoji za pridobitev sredstev regresa:
– obdobje regresiranje in višina priznanega posojila kot osnova za regres na proizvod:
---------------------------------------------------------------
Proizvod      Obdobje regresiranja   Višina priznanega
              (v letu 1994)    posojila (v SIT)
---------------------------------------------------------------
govedo          1. 1. do 31.3.         42.000
prašiči          1.1. do 31.3.         8.500
zaloge vina v kleteh*   1.1. do 31.3.           30
---------------------------------------------------------------
* samo vino slovenskega porekla letnika 1992 in 1993
Regresira se realna obrestna mera (r), vendar največ do višine, ki jo določi ministrstvo.
Vlagatelj mora k zahtevku priložiti kopijo obračuna obresti za posamezno posojilo.
23. člen
1511 Obramba pridelkov pred točo
1. Namen ukrepa:
Sofinanciranje delovanja sistema obrambe pred točo
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– organizirana obramba pred točo
– predložen program obrambe proti toči in finančni načrt, iz katerega je razvidno financiranje celotnega programa
24. člen
2629 Pomoč pri pripravi blaga za zunanji trg
1. Namen ukrepa:
– razreševanje tržnih presežkov osnovnih kmetijskih proizvodov in živil,
– premagovanje uvoznih barier pri izvozu kmetijskih izdelkov in živil,
– podpiranje izvoza blaga višjih kakovostnih razredov.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrjene izvozne carinske deklaracije o prehodu blaga čez carinsko črto v obdobju od 1.1. do 31. 3. 1994,
– izvoženi proizvodi morajo biti domačega porekla oziroma narejeni iz surovin iz domačega porekla,
– podpora se daje za izvoz mleka in mlečnih izdelkov, govedi, plemenskih telic, konj, govejega in perutninskega mesa ter mesnih proizvodov, hmelja, jabolk, kakovostnega vina in ribjih konzerv.
3. Višino podpore za posamezne proizvode določi ministrstvo glede na razmere v proizvodnji in prodaji veterinarskih šol, Visoke kmetijske šole Maribor, Biotehniške fakultete in Veterinarske fakultete,
– sofinanciranje praktičnega pouka in izobraževanja s področja kmetijstva na nekaterih osnovnih šolah na kmetijskih območjih,
– sofinanciranje publikacije Naše kmetijske šole, predstavitev kmetijskih šol na mednarodnem kmetijskem in živilskem sejmu v Gornji Radgoni, sodelovanja kmetijskih šol s šolami v tujini.
2. Višina sredstev in druge medsebojne obveznosti se opredelijo v pogodbi med ministrstvom in upravičencem.
25. člen
1409 Sanacija večjih onesnaževalcev v kmetijstvu
1. Namen ukrepa:
– razseljevanje prašičerejske farme Podgrad z izgradnjo 12.000 novih stojišč,
– saniranje preostanka farme na podlagi meddržavnega dogovora.
2. Upravičenci:
– fizične osebe, ki imajo prebivališče na območju občine Gornja Radgona.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– tipska gradnja hlevov,
– upravičenec mora imeti na razpolago zadostne poljedelske površine,
– lokacija in gradnja morata ustrezati vsem ekološkim zahtevam in programu razselitve farme Podgrad, ki ga je sprejela občina Gornja Radgona.
Upravičenci po tem členu niso upravičeni do sredstev po rednem programu intervencij v kmetijstvo za leto 1994.
4. Višina podpore:
– višina podpore na stojišče znaša 21.000 SIT.
26. člen
1417 Sofinanciranje praktičnega pouka v kmetijskem šolstvu
1. Namen ukrepa:
– sofinanciranje praktičnega izobraževanja učencev in študentov srednjih kmetijskih, živilskih, gozdarskih in
27. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-02/93-3/7-8
Ljubljana, dne 3. februarja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l . r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost