Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

255. Odlok o določitvi imen, območij naselij in ulic v občini Postojna, stran 303.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86), določil Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 23. člena Statuta občine Postojna (Uradni list RS. št. 21/91, 21/93) je Skupščina občine Postojna na skupni seji zborov dne 13. 1. 1994 sprejela
ODLOK
o določitvi imen, območij naselij in ulic v občini Postojna
1. člen
(nova naselja)
Na območju občine Postojna se uvedejo nova naselja:
1. Lohača – naselje nastane z odcepitvijo dela naselja Strmca ob lokalni cesti št. 6101,
2. Ribnica – naselje nastane z odcepitvijo delov naselij Nadanje selo, Mala Pristava, Nova in Stara Sušica in vključuje območja zaselkov Mrzlek in Ribnica ter objekte omenjenih naselij in zaselkov, ki se nahajajo ob magistralni cesti št. M10-4 in regionalni cesti št. R301,
3. Dilce – naselje nastane z odcepitvijo dela naselja Goriče in se začenja ob odcepu lokalne ceste št. 6101 za zaselek Dilce.
2. člen
(ukinitev naselja)
Naselje Zalog se ukine in se priključi k naselju Postojna, stanovanjski in drugi objekti se oštevilčijo v okviru novo nastalih in obstoječih ulic mesta Postojna.
3. člen
(preimenovanje naselja)
V občini Postojna se naselje Strmica preimenuje v Strmca.
4. člen
(manjše spremembe območja naselja)
Izvedejo se manjše spremembe območij naselij:
1. stanovanjski hiši Hrenovice št. 48 in 49 se priključita naselju Hrašče,
2. stanovanjski hiši Hrašče št. 153 in 157 se priključita - naselju Hrenovice,
3. stanovanjske hiše Hrenovice št. 28, 37, 38 in 50 ob odcepu ceste za Dilce pri Bolku se priključijo k novonastalemu naselju Dilce,
4. zaselek "Raune" s stanovanjskimi hišami Kal št. 95, 96 in 97. se priključi k naselju Šmihel,
5. popisni okoliš 0058 se priključi naselju Postojna,
6. popisni okoliš 0020 se razdeli po gozdni cesti Palčje-Vrh Korena. Severni del popisnega okoliša se priključi naselju Palčje.
5. člen
(preoštevilčba naselij)
1. Objekti v novoimenovanih naseljih Dilce, Lohača in Ribnica se oštevilčijo v okviru teh.
2. Preoštevilčita se naselji Hruševje in Narin.
6. člen
(nove ulice)
Na območju mesta Postojna se uvedejo nove ulice:
1. Zalog – ulica nastane z ukinitvijo naselja Zalog, istočasno se izvede preoštevilčba stanovanjskih hiš,
2. Reška cesta – se prične v križišču z Tržaško cesto in vključuje obrat KZ. Postojna, nekaj hiš ukinjenega naselja Zalog ob magistralni cesti št. M10-4, Postojna -Pivka ter se konča s vključitvijo obeh cestninskih postaj,
3. Industrijska cesta – se prične v križišču z novonastalo Reško cesto in vodi v "Industrijsko cono" do obrata betonarna SGP Primorje,
4. Pretnerjeva ulica – Obstoječa ulica Prekomorskih brigad od križišča s Cesto na Kremenco do ulice Nova Vas se preimenuje v Pretnerjevo ulico.
7. člen
(sprememba območja ulic)
Spremenijo se območja ulic
1. Ulica Prekomorskih brigad od križišča z ulico 1. maja do križišča z ulico Nova vas zadrži ime in oštevilčbo stanovanjskih objektov.
2. Območje Tržaške ceste se podaljša od stare gostilne "Katra" do mostu preko reke Pivke.
8. člen
(grafični prikaz sprememb)
Območja novonastalih naselij, delne spremembe mej naselij, območja novih ulic in delne spremembe območij ulic ter načrti preoštevilčbe stanovanjskih hiš novonastalih naselij in ulic so prikazani na osnovnem kartografskem prikazu Registra prostorskih enot v merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani na Geodetski upravi Postojna.
9. člen
(zadolžitve)
Občinska geodetska uprava Postojna poskrbi za nabavo in razdelitev tablic s hišnimi številkami ter izvedbo vseh sprememb v zvezi z imenovanjem novih naselij in ulic v Registru prostorskih enot.
Lastniki stanovanjskih hiš so dolžni nove tablice s hišnimi številkami namestiti v roku 14 dni po prejemu tablic. Zaradi lažjega pregleda med novimi in starimi hišnimi številkami so stare tablice s hišnimi številkami lahko nameščene poleg novih največ 3 mesece po prejemu novih.
Cestno podjetje Koper je dolžno v roku treh mesecev označiti nova in spremenjen naselja s tablami za označitev naselja.
Občinski upravni organi so dolžni izvesti ustrezne spremembe v svojih evidencah v roku 60 dni po sprejemu odloka.
10. člen
(stroški za tablice s hišnimi številkami)
Stroški za nove tablice s hišnimi številkami bremenijo proračun občine Postojna.
11. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 455-1/1-94
Postojna, dne 13. januarja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Josip Bajc, jur. l . r.

AAA Zlata odličnost