Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

254. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Bodonci, stran 303.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77, 18/88 in Uradni list RS, št. 8/90), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa Sveta Krajevne skupnosti Bodonci z dne 15. 12. 1993 o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Bodonci, izidu referenduma na območju Krajevne skupnosti Bodonci z dne 23. 1. 1994 je Svet Krajevne skupnosti Bodonci sprejel
SKLEP
o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Bodonci
1. člen
Uvede se samoprispevek na območju Krajevne skupnosti Bodonci, naselji Bodonci in Vadarci na podlagi izida referenduma z dne 23. 1. 1994, in sicer za:
– posodobitev mrtvašnic v Bodonci h in Vadarcih,
– za obnovo in asfaltiranje vaških cest v krajevni skupnosti.
2. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 2. 1994 do 31. 12. 1999.
– 1% od neto plač zaposlenih.
3. člen
Samoprispevek se plačuje v denarju. Za izvedbo programa bo potrebno 12,165.000 SIT. Višina sredstev. zbranih s samoprispevkom, znaša 12,165.000 SIT. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Bodonci, št. 51900-842-035-82016, pri SDK Murska Sobota. Sredstva samoprispevka so namenjena izključno za financiranje del iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Zavezanci samoprispevka so krajani s stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Bodonci – naselji Bodonci in Vadarci, in sicer:
– 2% od obrtnikov od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– 1% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 1% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje, zaposleni v tujini,
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določilih 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86).
6. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet Krajevne skupnosti Bodonci.
7. člen
Dodatni samoprispevek od neto plače zaposlenih bo obračunaval in odtegoval izplačevalec plače, dodatni samoprispevek iz katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti bo obračunaval in odtegoval za davke pristojen občinski organ, od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obrtniki, plačnik omenjenega samoprispevka, od pokojnin, izplačevalec pokojnine. Dodatni samoprispevek od zaposlenih v tujini bo obračunaval Svet Krajevne skupnosti Bodonci.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo dodatnega samoprispevka bo opravljal svet krajevne skupnosti, svet krajevne skupnosti je odgovoren tudi za realizacijo referendumskega programa. Svet krajevne skupnosti lahko prosta sredstva krajevnega samoprispevka tudi veže pri ustrezni finančni organizaciji s ciljem oplemenitenja teh sredstev.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Bodonci, dne 23. januarja 1994.
Predsednik sveta
KS Bodonci
Franc Koren l . r.

AAA Zlata odličnost