Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

253. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 - Spodnja Šiška, stran 301.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85. 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93) ter 82. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS. št. J3/86 in Uradni list RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 25. skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 21. 12. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 – Spodnja Šiška
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 1 Spodnja Šiška (Uradni list SRS, št. 28/89 in Uradni list RS, št. 24/91, 58/92).
2. člen
Doda se novi 42. a člen:
V območju urejanja ŠS 1/3 Pod hribom veljajo naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
MORFOLOŠKE ENOTE 2A/1. 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5
V območju so dovoljene dejavnosti iz 9. člena odloka, ki ne povzročajo prekomernega hrupa in ne onesnažujejo okolja. Za vsak poseg v prostor je treba zagotoviti zadostno število odstavnih mest na funkcionalnem zemljišču objekta.
Indeks izrabe je 0,60.
Pogoj za izdajo lokacijske odločbe za gradnjo v morfološki enoti 2A/5 je sporazumen dogovor vsakega lastnika za odstop zemljišča, ki je potrebno za realizacijo dovozne ceste.
MORFOLOŠKA ENOTA 3A/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja prodajnih lokalov za osnovno preskrbo in specializirano trgovino;
– gradnja poslovnega objekta (pisarne, biroji, predstavništva, bančne poslovalnice);
– ureditev javne pešaške površine v križišču Šišenske ceste in ceste Pod hribom, kjer je občasno dovoljena prodaja na prostem.
MORFOLOŠKA ENOTA 3A/2.
Dovoljena so vzdrževalna in obnovitvena dela na obstoječih objektih po predhodnem soglasju Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
MORFOLOŠKI ENOTI 4A/l, 4 A/2
V območjih veljajo pogoji iz 11. člena odloka in naslednji pogoji:
– posegi ne smejo ovirati dostopnosti, ureditve mirujočega in urgentnega prometa k ostalim objektom med obema prometnima conama;
– v coni zazidave z oznako a (10 m pas ob Vodnikovi in Šišenski cesti) so pritličja ob cesti namenjena ureditvi lokalov za osrednje dejavnosti. Proizvodnji objekti drobnega gospodarstva in garaže niso dovoljeni. Max. dovoljena pozidanost zemljišča v coni je 100% ob max. dovoljenem indeksu izrabe 0,60 za celotno gradbeno parcelo. Možna je strnjena ulična zazidava, ob upoštevanju ostalih pogojev gradnje;
– v coni zazidave z oznako b (10-130 m srednji pas) je max. dovoljena 40% pozidanost zemljišča ob max. dovoljenem indeksu izrabe 0,60 za celotno gradbeno parcelo;
– v coni zazidave z oznako c (15-30 m pas ob cesti Za vasjo) ni dovoljena gradnja objektov proizvodne dejavnosti. Dovoljena je max. 60% pozidanost zemljišča v coni ob max: dovoljenem indeksu izrabe 0,60 za celotno gradbeno parcelo.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
MORFOLOŠKA ENOTA 2A/5
– Dovoljena je gradnja v prostostoječi ali tej podobni večstanovanjski gradnji s členitvijo (tlorisni zamik objekta) na min. 15 m in cezurami (zelenica s prehodom) na min. 45 m dolžine objekta.
MORFOLOŠKA ENOTA 3A/1
– Vertikalni gabarit je P ali P+delno izkoriščeno podstrešje. Ob S in V stranici je objekt pritličen in brez motilnih ureditev za sosednje stanovanjske, objekte (dovozi, dostopi, zbiranje odpadkov, itd.);
– dostop v objekt je s trga v križišče Šišenske ceste in ceste Pod hribom.
MORFOLOŠKI ENOTI 4A/1, 4A/2
– Dovoljen max. vertikalni gabarit je (K)+P+l;
– naklon streh stanovanjskih objektov je 35-450, kritina opečna. Strehe prizidav so prilagojene obstoječemu objektu;
– ob Vodnikovi cesti je praviloma strnjena ulična zazidava. Oblikovanje cestnih fasad se mora v svojem oblikovnem izrazu nasloniti na avtohtoni tip objekta v tem mestnem območju z obvezno uporabo tipičnih arhitektonskih členov (frčade, fasadni venec, členitev daljših fasad);
– reklamni obeski na fasadah morajo biti usklajeni z arhitekturo in velikostjo objekta.
c) Varstvo naravne in kulturne dediščine
V območju veljajo pogoji naravne in kulturne dediščine za naslednje objekte ter njihovo neposredno bližino:
– naravna dediščina
– štirje divji kostanji in lipa pred Vodnikovo domačijo;
– lipa pred Šišensko cesto 63;
– vrba na Prelovčevi 8;
– cigarar pred Vodnikovo 101;
– božje drevo pred Vodnikovo 99;
– zasnova vrta ter vile na Vodnikovi 93;
– etnološka dediščina:
– celotna morfološka enota 3A/1 ž Vodnikovo rojstno hišo in drugimi objekti je razglašena za etnološki spomenik;
– zgodovinska dediščina
– spominska plošča na hiši Vodnikova 69.
d) Prometno urejanje
– Stanovanjske ceste z enim voziščem in dvosmernim prometom morajo imeti urejena izogibališča v oddaljenosti do 120 m ter v križiščih in nepreglednih potekih trase;
– cesta Pod hribom ima omejitev pretoka tranzitnega motornega prometa z zožitvijo dela trase na eno vozišče in višinskimi ovirami hitrosti vožnje v odseku med križiščem z Bizjanovo ulico in podaljškom ceste Za vasjo.
MORFOLOŠKE ENOTE. 3A/2, 4A/1, 4A/2
– Do ureditve vzdolžnega parkiranja ob Vodnikovi cesti se mirujoči promet ureja na funkcionalnih zemljiščih objektov;
– objekti v srednjem pasu zazidave (b) morajo imeti urejene urgentne poti za požarna vozila.
e) Komunalno urejanje
– Preko območja urejanja (2A/5, 4A/1, 4A/2) poteka magistralni vodovod, ki povezuje, vodohram na Debelem hribu z vodarno, zato je pri načrtovanju novogradenj nujno zagotoviti varovalni pas ob vodovodu (2 + 2m);
– po cesti Pod hribom na odseku od primarnega vodovoda X 500 mm proti vzhodu do Vodnikove ceste poteka primarni vodovod z varovalnim pasom (2 + 2 m);
– za vodooskrbo ureditvenega območja je potrebno upoštevati izdelane idejne rešitve (javno podjetje VO-KA, št. proj. 1641);
– meteorne vode s strešnih površin objektov so speljane v bližnji potok, ob ulici Pod hribom v kanal za padavinske vode in drugje v kanalizacijo mešanega sistema. Obstoječega potoka, ki služi kot odvodnik padavinskih voda, ni dovoljeno zoževati, prekrivati ali kanalizira-ti;
– obstoječi, transformatorski postaji dopuščata le delno povečavo moči. Nadaljnji posegi so dovoljeni po zagotovitvi dodatnih možnosti napajanja z električno energijo;
– po izgradnji plinskega omrežja je treba nanj priključiti vse objekte. Za novogradnje je od tedaj dalje obvezno ogrevanje s plinom.
f) Varstvo okolja
– V območju velja III. stopnja dovoljene ravni hrupa;
– območje leži v III. varstvenem pasu virov pitne vode v Ljubljani, kjer je prepovedano graditi objekte, ki predstavljajo nevarnost za vir pitne vode;
– v območju se lahko ohranijo obstoječe kmetije, širjenje kmetijskih dejavnosti ni dovoljeno. Gnojišča morajo biti urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja ali prelivanja v podtalnico. Skladiščenje živalskih iztrebkov mora biti urejeno skladno s predpisi o urejanju gnojišč in greznic;.
– pri zgoščeni gradnji je treba za zagotovitev svetlobno-tehničnih pogojev izdelati oceno po Raymondovem diagramu;
– za poslovno obrtne dejavnosti je treba v postopku izdelave lokacijske dokumentacije pridobiti ekološko oceno.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-35200-403/93
Ljubljana, dne 21. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana. Šiška
Stanislav Žagar I. r.

AAA Zlata odličnost