Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

251. Odlok o razglasitvi apnenic v Podutiku in Kamni gorici za kulturna, zgodovinska in tehnična spomenika, stran 298.

Na podlagi 18. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list SR, št. 26/92) in na podlagi 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 25. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora, dne 21. 12. 1993 sprejela
ODLOK
o razglasitvi apnenic v Podutiku in Kamni gorici za
kulturna, zgodovinska in tehnična spomenika
1. člen
S tem odlokom se zaradi ohranitve kulturnega in zgodovinskega izročila teh tehničnih značilnosti in posebnosti objektov razglaša apnenici v Podutiku in Kamni gorici (v nadaljevanju apnenici) za kulturna in zgodovinska spomenika, ki sta po svojih značilnostih tehnična spomenika.
2. člen
Apnenici sta tipična objekta za proizvodnjo apna, ki izpričujeta dejavnost domače apnarske obrti in sta hkrati redka kvalitetno ohranjena tovrstna objekta na Slovenskem.
Objekta imata kulturni, spomeniško pričevalni, študijsko-demonstracijski in vzgojno-izobraževalni namen.
3. člen
Apnenici stojita na zemljiščih v naslednji katastrski občini, z naslednjima parcelnima številkama in izmero ter sta v lasti naslednjih subjektov:
4. člen
Situacija zavarovanih objektov je prikazana na katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki je kot priloga sestavni del tega odloka in je na vpogled v Sekretariatu za družbene dejavnosti Občine Ljubljana Šiška.
Za vplivno območje spomenikov sta opredeljena 10-metrskega pasova okoli apnenic.
5. člen
Za spomenika veljajo enotni varstveni režimi, ki določajo varovanje kulturnih, zgodovinskih, estetskih in tehničnih vrednot. Sem sodi redno vzdrževanje obeh objektov.
Na zavarovanih objektih in v vplivnih območjih so dovoljeni posegi, ki niso v nasprotju z namembnostjo spomenika iz člena 2 tega odloka.
Za vsak poseg na objektih ali v njunem vplivnem območju morajo imetnik pravice uporabe ali lastnik oziroma pristojna upravna organa za kulturo in za urejanje prostora, pridobiti soglasje pristojne varstvene službe.
6. člen
Imetnik spomenika je dolžan:
– dopuščati ali omogočati strokovnim organizacijam ali osebam, ki jih one pooblastijo, proučevanje, snemanje spomenika v raziskovalne in študijske namene,
– omogoča občanom dostop do spomenika,
– dovoliti obnovitvena in ureditvena dela ter označitev spomenika.
7. člen
Razvojne usmeritve:
– spomenika z vplivnim območjem se urejata z načrti za rekonstrukcijo objektov in njuno zunanjo ureditev,
– zunanjost spomenika se bistveno ne spreminja, apnenici se obnovita v smislu vzpostavitve prvotnega stanja,
– v vplivnem območju se uredi parkovno površino in omogoči dostop javnosti.
8. člen
Strokovne naloge varovanja Obeh spomenikov opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
9. člen
V roku šestih mesecev od uveljavitve odloka zagotovi pristojni občinski upravni organ enotno označbo spomenikov, upravni organ, pristojen za- premoženjskopravne zadeve, pa predlaga vpis spomenikov v zemljiško knjigo.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši pristojna Mestna uprava inšpekcijskih služb.
Za prekrške v zvezi z razglašenimi spomeniki se uporabljajo določbe Zakona o naravni in kulturni dediščini ter Zakon o prekrških.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št, 01-61700-1/93
Ljubljana, dne 21. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l . r.

AAA Zlata odličnost