Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990, stran 297.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS. št. 48/90), 55. in 117. člena Sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS. št. 2/91) je Skupščine občine Ljubljana Bežigrad na 26. seji zbora združenega dela, 26. seji zbora krajevnih skupnosti in na 27. seji družbenopolitičnega zbora dne 9, 12. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad za obdobje
1986-1990
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Družbeni plan občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 15/87 in Uradni list RS, št. 27/92 in 62/93) s programsko zasnovo za območje urejanja BS 7/4 Podgoriška gmajna.
2. člen
1. Območje urejanja BS 7/4 Podgoriška gmajna se nahaja severno od naselja Podgorica in zahodno od regionalne ceste Šentjakob Domžale. Na severu ga omejuje varstveni pas daljnovodov, na zahodu pa pretežno gozdno območje vznožja Podgarškega hriba.
 
2. Organizacija dejavnosti v območju
Območje BS 7/4 Podgoriška gmajna je namenjeno organizirani enodružinski stanovanjski gradnji s spremljajočimi dejavnostmi (trgovina, gostinstvo, servisne dejavnosti).
 
3. Kapacitete območja v m2 brutoetažnih površin
Stanovanja
V naselju je za ca. 1100 novih prebivalcev načrtovanih 288 enodružinskih hiš z brutoetažno površino ca. 53.000 m2
Javni program
Ob vstopu v naselje, ob južni stanovanjski cesti, sta locirana objekta javnega programa: trgovina z manjšim gostinskim lokalom, manipulacijskim dvoriščem (dostava) in parkirnimi prostori na eni ter servisi, manjši lokali na drugi strani ceste.
Obrtna cona
Neposredno ob objektih javnega programa je locirana cona obrtniških delavnic s stanovanjskimi objekti. Vsaka enota ima dvorišče z delavnico ter priključen stanovanjski objekt s pripadajočim vrtom.
 
4. Zasnova prometnega omrežja
Celotno območje BS 7/4 Podgoriška gmajna se prometno navezuje na regionalno cesto Šentjakob Domžale, in sicer obstoječa zazidava ob regionalni cesti neposredno na to cesto, novo predvidena zazidava preko dveh novo-predvidenih priključkov: preko južnega priključka se bo priključevala napajalna stanovanjska cesta, preko severnega priključka pa stanovanjska povezovalna cesta.
 
5. Zasnova komunalnega energetskega omrežja
Kanalizacija
Na obravnavanem območju ni kanalizacije. Zgraditi je treba primarni kanal 030 cm po regionalni cesti Šentjakob Domžale in ga priključiti na obstoječi kanal Φ 40 pri črpališču Šentjakob.
Zaledne vode bodo odvodnjavane v Pšato. Nivo visoke vode Pšate je 30 do 40 cm nad nivojem terena.
Vodovod
Za oskrbo območja BS 7/4 z vodo je treba od Zasavske ceste, kjer poteka vodovod Φ 400 mm, do naselja Podgoriška gmajna, zgraditi napajalni vodovod.
Plinsko omrežje
Območje BS 7/4 Podgoriška gmajna bo oskrbovano z zemeljskim plinom za ogrevanje, pripravo tople vode, za kuhanje in za morebitno tehnološko porabo.
Odcep plinovoda za oskrbo območja BS 7/4 Podgorica bo pri že zgrajenem odcepu za Belika.
Električno omrežje
Oskrbo z električno energijo bodo zagotavljale tri montažno kabelske transformatorske postaje.
PTT omrežje
Za nove telefonske naročnike je treba zgraditi novo kabelsko kanalizacijo iz RATC Črnuče.
 
6. Usmeritve za urbanistično oblikovanje
Zasnova ureditve prostora mora ohraniti kvalitetne gozdne in kmetijske površine. Gabariti objektov ne smejo presegati P + mansarda za stanovanjske objekte in P + 1 + mansarda za trgovsko poslovni program.
 
7. Usmeritve za krajinsko oblikovanje in varovanje okolja.
Pozidava, naj sledi naravni strukturi prostora, tako da se ohranjajo kvalitetne gozdne in kmetijske površine in posamezni primeri kvalitetne avtohtone vegetacije.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 010-7/87-8
Ljubljana, dne 9. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l . r.

AAA Zlata odličnost