Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

247. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Bežigrad, stran 286.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list št. 12/91) in 55. člena Sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) je Skupščina občine Ljubljana Bežigrad na 26. seji zbora združenega dela dne 9. 12. 1993 na 26. seji zbora krajevnih skupnosti, dne 9. 12. 1993 in na 27. seji družbenopolitičnega zbora, dne 9. 12. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega Zavoda Športni objekti Bežigrad
I. Ustanovitelj zavoda
1. člen
Skupščina občine Ljubljana Bežigrad s tem odlokom ustanavlja javni zavod za upravljanje športnih objektov v občini Ljubljana Bežigrad (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Ime in sedež ustanovitelja je: Občina Ljubljana Bežigrad, Ljubljana, Linhartova 13.
3. člen
Ustanovitelj s tem odlokom določa:
– ime in sedež zavoda
– dejavnost zavoda
– organe zavoda
– sredstva za ustanovitev in začetek dela
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda
– druge določbe.
II. Ime in sedež zavoda
4. člen
Ime zavoda je: Zavod športni objekti Bežigrad.
Skrajšano ime je: ZŠO Bežigrad.
Sedež zavoda je: Savlje 6, Ljubljana.
Zavod je pravna oseba in se vpiše v sodni register:
III. Dejavnost zavoda
5. člen
Osnovna dejavnost:
– upravljanje s športnimi objekti,
– oddajanje prostorov v športnih objektih,
– redno in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, zgradb, igrišč, opreme in tehnične opreme za posamezne športe,
– priprava objektov za vadbo in tekmovanja,
– organiziranje in izvajanje športnorekreativnih in drugih športnih prireditev,
– čiščenje objektov. Druge dejavnosti:
– organiziranje prodaje športnih rekvizitov,
– organiziranje in izvajanje komercialnih programov na področju športa,
– organiziranje in izvajanje kulturno-zabavnih in drugih prireditev,
– izvajanje lastne marketinške dejavnosti.
IV. Organi zavoda
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda, – direktor,
– strokovni organi.
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 7 članov: – 2 predstavnika ustanovitelja – imenuje pristojni organ ustanovitelja
– 1 predstavnik SML – imenuje pristojni organ
– 1 predstavnik delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda z neposrednimi volitvami
– 3 predstavniki uporabnikov, ki jih imenuje njihov pristojni organ
Mandat članov sveta traja 4 leta. Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta na prvi seji sveta.
8. člen
Svet zavoda ima predvsem naslednje pristojnosti:
– sprejema letni program dela, s katerim določa uporabo objektov in uporabnike,
– spremlja izvrševanje sprejetih programov,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
– letno poroča ustanovitelju o delu zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
9. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter predstavlja in zastopa zavod.
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa.
10. člen
Strokovni organi zavoda so športni sveti, ki se oblikujejo za posamezne športne objekte. Število članov, mandat in pristojnosti določa statut.
11. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela določa statut zavoda.
V. Sredstva zavoda
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz proračunskih sredstev ustanovitelja in mesta Ljubljane, na podlagi dogovorjenega programa športnih dejavnosti, z najemninami in s prodajo storitev.
13. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini 100.000 sit zagotavlja ustanovitelj.
14. člen
Zavod upravlja s športnimi objekti ŠRC Ježica Savlje 6, ŠRC Staničeva 41. SRC Črnuče, ŠRC v Tesovnikovi ulici in ŠRC v Savskem naselju, na katerem ima pravico uporabe športno društvo Bežigrad – Športni centri. Športno društvo Bežigrad – ŠPORTNI CENTRI prenese navedene objekte v upravljanje zavoda s pogodbo.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo objektov, s katerimi upravlja v skladu z letnim planom.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz 1. odstavka 5. člena tega odloka se način kritja primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VI. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu
16. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti Zavoda do višine sredstev, ki jih z letnim programom namenja za dejavnost zavoda.
17. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VII. Medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom
18. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda z občinskimi in mestnimi programi,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– daje soglasje k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti, k statutu ter notranji organizaciji in sistemizaciji,
– druge zadeve v skladu s predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti iz prvega odstavka tega člena razen soglasja k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti, izvaja Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad.
VIII. Prehodne in končne določbe
19. člen
Ustanovitelj s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki opravlja priprave za začetek dela zavoda.
20. člen
Statut zavoda se sprejme v roku šestdesetih dni po uveljavitvi tega odloka.
Člane organa upravljanja se izvoli v roku tridesetih dni po uveljavitvi statuta zavoda.
Do izvolitve organa upravljanja po tem odloku, opravljajo naloge organa upravljanja vsi delavci zavoda.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-3/93-3
Ljubljana, dne 9. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak I. r.

AAA Zlata odličnost