Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

241. Sklep o kontnem okviru za banke in hranilnice, stran 250.

Na podlagi 48. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) izdaja Banka Slovenije
SKLEP
o kontnem okviru za banke in hranilnice
1. Banke in hranilnice vodijo knjigovodstvo po sistemu enotnih računov, predpisanih v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je objavljen skupaj s tem sklepom in je njegov sestavni del
2. Sredstva in obveznosti do virov sredstev, spremembe pri sredstvih in obveznostih do virov sredstev, prihodki in odhodki, ugotavljanje in delitev rezultatov poslovanja se izkazujejo na predpisanih sintetičnih (trištevilčnih) in analitičnih (štirištevilčnih) kontih kontnega okvira za banke in hranilnice v skladu z njihovo vsebino.
Predpisane konte lahko banke in hranilnice za svoje potrebe še naprej razčlenjujejo.
3. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za knjiženja od 1. 1. 1994.
Ljubljana, dne 25. januarja 1994.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner dr. France Arhar l. r.
KONTNI OKVIR ZA BANKE IN HRANILNICE
RAZRED 0: OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA,
ZALOGE IN DRUGA SREDSTVA
 
00   – OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA – NEPREMIČNINE
000  – Zemljišča
001  – Gradbeni objekti
002  – Terjatve za dane predujme
003  – Investicije v pripravi   – gradbeni objekti
004  – Nepremičnine pridobljene za plačilo terjatev
005  – Nepremičnine pridobljene v finančni najem
009  – Revalorizacija nepremičnin med letom
 
001  – POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
010  – Popravek vrednosti gradbenih objektov
011  – Popravek vrednosti nepremičnin pridobljenih za plačilo terjatev
012  – Popravek vrednosti nepremičnin pridobljenih v finančni najem
 
002  – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
020  – Oprema
021  – Drobni inventar
022  – Terjatve za dane predujme
023  – Oprema v pripravi
024  – Oprema pridobljena za plačilo terjatev
025  – Oprema pridobljena v finančni najem
029  – Revalorizacija opreme med letom
 
003  – POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
030  – Popravek vrednosti opreme
031  – Popravek vrednosti drobnega inventarja
032  – Popravek vrednosti opreme pridobljene za plačilo terjatev
033  – Popravek vrednosti opreme pridobljene v finančni najem
 
004  – NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA
040  – Stroški ustanavljanja
041  – Materialne pravice
042  – Stroški raziskav in razvoja
043  – Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
044  – Terjatve za predujme
049  – Revalorizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev med letom
 
005  – POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDME TENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
050  – Popravek vrednosti stroškov ustanavljanja banke
051  – Popravek vrednosti materialnih pravic
052  – Popravek vrednosti stroškov razvoja
053  – Popravek vrednosti drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 
06   – KAPITALSKE NALOŽBE
060  – Kapitalske naložbe v gospodarstvo
0600  – Kapitalske naložbe v odvisna podjetja
0601  – Kapitalske naložbe v neodvisna podjetja
0606  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v odvisna
    podjetja
0607  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v odvisna podjetja
0608  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v neodvisna
    podjetja
0609  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v neodvisna podjetja
064  – Kapitalske naložbe v javni sektor
0640  – Kapitalske naložbe v javni sektor s pravico upravljanja
0641  – Kapitalske naložbe v javni sektor brez pravice upravljanja
0648  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v javni sektor
0649  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v javni sektor
065  – Kapitalske naložbe v banke
0650  – Kapitalske naložbe v odvisne banke
0651  – Kapitalske naložbe v neodvisne banke
0656  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v odvisne banke
0657  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v odvisne banke
0658  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v neodvisne banke
0659  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v neodvisne banke
066  – Kapitalske naložbe v druge finančne organizacije
0660  – Kapitalske naložbe v odvisne druge finančne organizacije
0661  – Kapitalske naložbe v neodvisne druge finančne organizacije
0666  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v odvisne
    finančne organizacije
0667  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v odvisne finančne organizacije
0668  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v neodvisne
    finančne organizacije
0669  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v neodvisne finančne organizacije
068  – Kapitalske naložbe v tuji valuti v banke, finančne organizacije in
    druge tuje osebe v tujini
0680  – Kapitalske naložbe v odvisne banke
0681  – Kapitalske naložbe v neodvisne banke
0682  – Kapitalske naložbe v finančne organizacije
0683  – Kapitalske naložbe v druge tuje osebe v tujini
0684  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v odvisne banke
0685  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v odvisne banke
0686  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v neodvisne banke
0687  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v neodvisne banke
0688  – Dvomljive in sporne terjatve iz kapitalskih naložb v finančne
    organizacije in druge osebe v tujini
0689  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz kapitalskih
    naložb v finančne organizacije in druge tuje osebe v tujini
069  – Popravek kapitala
0690  – Odkupljene lastne delnice – prednostne
0691  – Odkupljene lastne delnice – navadne
0693  – Vpisani nevplačani kapital
 
07   – SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE IN ZUNAJPOSLOVNA SREDSTVA
070  – Denar za druge namene
071  – Sredstva za druge namene
072  – Sredstva skupne porabe za stanovanjske potrebe
073  – Sredstva skupne porabe za druge potrebe
074  – Druga izvenposlovna sredstva
 
08   – ZALOGE
080  – Zaloge materiala
081  – Zaloge drobnega inventarja
082  – Sredstva v naravi pridobljena za plačilo terjatev
083  – Numizmatične zbirke
084  – Zaloge kovancev za prodajo
089  – Revalorizacija zalog
 
09   – SREDSTVA ZUNAJ UPORABE
090  – Trajno neuporabna osnovna sredstva
091  – Popravek vrednosti trajno neuporabnih osnovnih sredstev
092  – Ustavljene investicije
099  – Med letom obračunana revalorizacija osnovnih sredstev zunaj uporabe
 
RAZRED 1: FINANČNA SREDSTVA IN OBRAČUNSKA SREDSTVA
10   – LIKVIDNA SREDSTVA IN PLEMENITE KOVINE
100  – Žiro račun
1000  – Žiro račun
1001  – Prehodni račun žiro računa
101  – Blagajna
105  – Zlato
106  – Druge plemenite kovine
108  – Denar na drugih računih
1080  – Druga denarna sredstva bank in drugih finančnih organizacij
1081  – Denar za opravljanje poslov v tujem imenu in za tuj račun
1082  – Račun banke za opravljanje poslov po poslovni enoti
1083  – Prehodni račun računa banke za opravljanje poslov po poslovni enoti
 
12   – TERJATVE DO KUPCEV
120  – Kupci v državi
1200  – Terjatve do kupcev v državi
1208  – Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi
1209  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do kupcev v državi
121  – Kupci v tujini
1210  – Terjatve do kupcev v tujini
1218  – Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v tujini
1219  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do kupcev v tujini

13   – TRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI
130  – Čeki
131  – Indosirane menice
133  – Eskontirane menice
134  – Blagajniški zapisi
1340  – Blagajniški zapisi centralne banke
1341  – Blagajniški zapisi bank
1342  – Blagajniški zapisi Republike Slovenije
1343  – Blagajniški zapisi drugih izdajateljev
1348  – Dvomljivi in sporni blagajniški zapisi
1349  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih blagajniških zapisov
135  – Obveznice
1350  – Obveznice Republike Slovenije
1351  – Obveznice bank
1352  – Obveznice podjetij
1353  – Obveznice drugih izdajateljev
1358  – Dvomljive in sporne obveznice
1359  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih obveznic
136  – Drugi vrednostni papirji
1360  – Komercialni zapisi
1361  – Drugi vrednostni papirji
1368  – Dvomljivi in sporni vrednostni papirji
1369  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih vrednostnih papirjev
137  – Delnice
1370  – Delnice bank
1371  – Delnice drugih izdajateljev
1378  – Dvomljive in sporne delnice
1379  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih del
 
14   – TERJATVE IZ OBVEZNIH VLOG PRI CENTRALNI BANKI
141  – Obvezna rezerva pri centralni banki
142  – Druge vloge pri centralni banki
15   – TERJATVE ZA OBRESTI IN PROVIZIJE
150  – Terjatve za obresti do gospodarstva
1500  – Terjatve za obresti do gospodarstva
1508  – Dvomljive in sporne terjatve za obresti do gospodarstva
1509  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za obresti do
    gospodarstva
151  – Terjatve za provizije
1510  – Terjatve za provizije
1518  – Dvomljive in sporne terjatve za provizije
1519  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za provizije
152  – Terjatve v tuji valuti za provizije
1520  – Terjatve v tuji valuti za provizije
1528  – Dvomljive in sporne terjatve v tuji valuti za provizije
1529  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev v tuji valuti za
    provizije
153  – Obračunane obresti in revalorizacija, ki se pripisuje glavnici
1530  – Obračunane obresti
1531  – Obračunana revalorizacija na podlagi rasti cen
1532  – Obračunana revalorizacija na podlagi rasti tečaja tujih valut
1539  – Drugi pripisi
154  – Terjatve za obresti do javnega sektorja
1540  – Terjatve za obresti do javnega sektorja
1548  – Dvomljive in sporne terjatve za obresti do javnega sektorja
1549  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za obresti do
    javnega sektorja
155  – Terjatve za obresti do bank in drugih finančnih organizacij
1550  – Terjatve za obresti do bank
1551  – Terjatve za obresti do hranilnic
1552  – Terjatve za obresti do drugih finančnih organizacij
1558  – Dvomljive in sporne terjatve za obresti do bank in drugih finančnih
    organizacij
1559  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za obresti do bank
    in drugih finančnih organizacij
157  – Terjatve za obresti do prebivalstva
1570  – Terjatve za obresti do prebivalstva
1578  – Dvomljive in sporne terjatve za obresti do prebivalstva
1579  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za obresti do
    prebivalstva
158  – Terjatve za obresti do tujih oseb
1580  – Terjatve za obresti do tujih oseb
1588  – Dvomljive in sporne terjatve za obresti do tujih oseb
1589  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za obresti do
    tujih oseb
159  – Terjatve za obresti v tuji valuti
1590  – Terjatve za obresti v tuji Valuti iz kratkoročnega poslovanja
1591  – Terjatve za obresti v tuji valuti iz dolgoročnega poslovanja
1598  – Dvomljive in sporne terjatve za obresti v tuji valuti
1599  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za obresti v tuji
    valuti
 
16   – TERJATVE ZA PLAČILA OPRAVLJENA NA OSNOVI DANIH JAMSTEV
160  – Terjatve iz danih jamstev do gospodarstva
1600  – Terjatve iz danih jamstev do gospodarstva
1608  – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do gospodarstva
1609  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev
    do gospodarstva
164  – Terjatve iz danih jamstev do javnega sektorja
1640  – Terjatve iz danih jamstev do javnega sektorja
1648  – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do javnega sektorja
1649  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev
    do javnega sektorja
165  – Terjatve iz danih jamstev do bank
1650  – Terjatve iz danih jamstev do bank
1651  – Terjatve iz danih jamstev do hranilnic
1652  – Terjatve iz danih jamstev do ostalih finančnih organizacij
1658  – Dvomljive in sporne terjatve iz danih jamstev do bank in drugih
    finančnih organizacij.
1659  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev iz danih jamstev
    do bank in drugih finančnih organizacij
169  – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev
1690  – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do
    gospodarstva
1694  – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do
    javnega sektorja
1695  – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do
    bank
1696  – Terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz danih jamstev do
    drugih finančnih organizacij
1698  – Dvomljive in sporne terjatve za plačila, izvršena v tuji valuti iz
    danih jamstev
1699  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za plačila,
    izvršena v tuji valuti iz danih jamstev
 
17   – DRUGE TERJATVE IZ POSLOVNIH RAZMERIJ
170  – Dani predujmi
1700  – Predujmi dobaviteljem za obratna sredstva
1701  – Predujmi bankam za odkup efektivnega tujega denarja
1702  – Predujmi menjalnicam za odkup efektivnega tujega denarja
1709  – Predujmi za druge namene
171  – Terjatve za plačane akontacije davka na dobiček
172  – Terjatve za plačane akontacije drugih davkov, prispevkov in drugih
    davščin
173  – Terjatve za več plačane davke, prispevke in druge davščine
174  – Druge terjatve
1740  – Terjatve za čeke in druge vrednostne papirje
1741  – Druge terjatve iz kratkoročnega poslovanja
1743  – Terjatve iz poslovanja s tujino
1744  – Terjatve za dane varščine
1745  – Terjatve do delavcev
1746  – Terjatve po drugih osnovah
1747  – Terjatve do menjalnic
1748  – Dvomljive in sporne druge terjatve
1749  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev
175  — Dani predujmi v tuji valuti
176  – Druge terjatve v tuji valuti
1760  – Odhodki banke v tuji valuti iz poslov s tujino
1761  – Terjatve v tuji valuti za efektivni tuji denar, poslan zbirnemu
    centru
1762  – Terjatve v tuji valuti iz plačil po odprtih nostro akreditivih
1763  – Terjatve v tuji valuti iz plačanih obresti, provizij in drugih
    stroškov za račun drugih
1764  – Terjatve iz razmerij s tujimi korespondenti
1765  – Terjatve v nekonvertibilnih valutah
1766  – Druge terjatve iz drugih naslovov v tuji valuti
1768  – Dvomljive in sporne druge terjatve v tuji valuti–
1769  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev v tuji
    valuti
177  – Druge terjatve do prebivalstva
1770  – Druge terjatve do prebivalstva
1778  – Dvomljive in sporne druge terjatve do prebivalstva
1779  – Popravek vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev do
    prebivalstva
178  – Druge terjatve do prebivalstva v tuji valuti
1780  – Druge terjatve do prebivalstva v tuji valuti
1788  – Dvomljive in sporne druge terjatve do prebivalstva v tuji valuti
1789  – Popravek vrednosti dvomljivih in spornih drugih terjatev do
    prebivalstva v tuji valuti
179  – Terjatve za revalorizacijske obresti
1790  – Terjatve za revalorizacijske obresti do gospodarstva
1793  – Terjatve za revalorizacijske obresti do tujih oseb
1794  – Terjatve za revalorizacijske obresti do javnega sektorja
1795  – Terjatve za revalorizacijske obresti do bank
1796  – Terjatve za revalorizacijske obresti do drugih finančnih organizacij
1797  – Terjatve za revalorizacijske obresti do prebivalstva
1798  – Dvomljive in sporne terjatve za revalorizacijske obresti
1799  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev za
    revalorizacijske obresti
 
18   – INTERNA OBRAČUNSKA RAZMERJA
180  – Terjatve do poslovnih organizacijskih delov banke v državi
181  – Terjatve v tuji valuti do poslovnih organizacijskih delov banke v
    tujini
19   – AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
190  – Obresti
1900  – Razmejene obresti od posojil
1901  – Razmejene obresti od vlog na vpogled
1902  – Razmejene obresti od vezanih vlog
1909  – Druge razmejene obresti
192  – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij
1920  – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij
1921  – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij v tuji valuti
1923  – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij do odvisnih bank
1924  – Terjatve v obračunu iz poslovnih razmerij do odvisnih podjetij
1925  – Terjatve iz nelikvidiranega plačilnega prometa
193  – Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom
1930  – Terjatve v obračunu iz poslov s prebivalstvom
194  – Nevračunani stroški
197  – Revalorizacijski odhodki
1970  – Revalorizacijski odhodki za prejeta posojila
1971  – Revalorizacijski odhodki za prejete vloge
1972  – Revalorizacijski odhodki za izdane vrednostne papirje in druga
    potrdila
1974  – Revalorizacijski odhodki za revalorizacijski popravek kapitala
1975  – Revalorizacijski odhodki za tolarske obveznosti z valutno klavzula
1976  – Revalorizacijski odhodki za dolgoročne rezervacije
1977  – Revalorizacijski odhodki negativnih tečajnih razlik
1978  – Prenos pozitivne razlike revalorizacijskega izida
1979  – Drugi revalorizacijski odhodki
198  – Druge aktivne časovne razmejitve
 
RAZRED 2: TEKOČE OBVEZNOSTI
20   – OBVEZNOSTI IZ PRIHODKOV ZA DAVKE, PRISPEVKE IN DRUGE DAJATVE
200  – Obveznosti za neizplačane plače
201  – Obveznosti za davke in prispevke iz rezultata
202  – Obveznosti iz udeležbe v rezultatu
203  – Nerazporejeni dobiček v tekočem letu
 
21   – OBVEZNOSTI IZ BRUTO PLAČ
210  – Obveznosti za bruto plače in nadomestila plač
211  – Čiste plače zaposlenih
212  – Nadomestila čistih plač
213  – Skupna poraba iz plač
214  – Prispevki iz plač
215  – Davki iz plač
 
22   – OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
220  – Dobavitelji v državi
221  – Dobavitelji v tujini
 
23   – OBVEZNOSTI IZ DANIH PLAČILNIH INSTRUMENTOV
230  – Dani čeki
2300  – Čeki, dani po potrošniških posojilih
2309  – Dani drugi čeki
231  – Dane menice
238  – Drugi dani plačilni instrumenti
 
25   – OBVEZNOSTI ZA OBRESTI IN PROVIZIJE
250  – Obveznosti za obresti do gospodarstva
251  – Obveznosti za provizije
252  – Obveznosti za provizije v tuji valuti
253  – Obračunane obresti in revalorizacija, ki se pripisuje glavnici
2530  – Obračunane obresti
2531  – Obračunana revalorizacija na podlagi rasti cen
2532  – Obračunana revalorizacija na podlagi rasti tečaja tujih valut
2539  – Drugi pripisi
254  – Obveznosti za obresti do javnega sektorja
255  – Obveznosti za obresti do bank in drugih finančnih organizacij
2550  – Obveznosti za obresti do bank
2551  – Obveznosti za obresti do hranilnic
2552  – Obveznosti za obresti do drugih finančnih organizacij
257  – Obveznosti za obresti do prebivalstva
258  – Obveznosti za obresti do tujih oseb
259  – Obveznosti za obresti v tuji valuti
 
26   – OBVEZNOSTI DO DRUGIH BANK ZA PLAČILA, OPRAVUENA NA OSNOVI PREJETIH
    JAMSTEV
260  – Obveznosti do drugih bank za plačila iz jamstev
261  – Obveznosti v tuji valuti do drugih bank za plačila iz jamstev
 
27   – DRUGE OBVEZNOSTI IZ POSLOVNIH RAZMERIJ
270  – Prejeti predujmi
2700  – Predujmi, prejeti za odkup efektivnega tujega denarja
2709  – Predujmi, prejeti za druge namene
271  – Obveznosti iz davka na dobiček
272  – Obveznosti za obračunane davke, prispevke in druge davščine
273  – Obveznosti za manj plačane davke, prispevke in druge davščine
274  – Druge obveznosti
2740  – Obveznosti za nerazporejeni priliv iz naslova plačilnega prometa s
    tujino, ki se izplačuje v tolarjih
2749  – Druge obveznosti iz drugih naslovov
275  – Prejeti predujmi v tuji valuti
276  – Druge obveznosti v tuji valuti
2760  – Obveznosti iz danih čekov in kreditnih pisem v konvertibilni valuti
2762  – Obveznosti za neizvršena izplačila iz plačil iz tujine
2764  – Obveznosti v tuji valuti za začasna vplačila tujih in domačih oseb
    kot vloge za ustanovitev mešanega podjetja
2765  – Obveznosti do upnikov za nekonvertibilne valute
2769  – Druge obveznosti iz drugih naslovov v tuji valuti
279  – Obveznosti za revalorizacijske obresti
2790  – Obveznosti za revalorizacijske obresti do gospodarstva
2794  – Obveznosti za revalorizacijske obresti do javnega sektorja
2795  – Obveznosti za revalorizacijske obresti do bank
2796  – Obveznosti za revalorizacijske obresti do drugih finančnih
    organizacij
2797  – Obveznosti za. revalorizacijske obresti do prebivalstva
2798  – Obveznosti za revalorizacijske obresti do tujih oseb
 
28   – INTERNA OBRAČUNSKA RAZMERJA
280  – Obveznosti do poslovnih organizacijskih delov banke v državi
281  – Obveznosti v tuji valuti do poslovnih organizacijskih delov banke v
    tujini
 
29   – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
290  – Obresti
2900  – Razmejene obresti od prejetih posojil
2901  – Razmejene obresti od prejetih vlog na vpogled
2902  – Razmejene obresti od prejetih vezanih vlog
2909  – Druge razmejene obresti
292  – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij
2920  – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij
2921  – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij v tuji valuti
2923  – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij do odvisnih bank
2924  – Obveznosti v obračunu iz poslovnih razmerij do odvisnih podjetij
2925  – Obveznosti iz nelikvidiranega plačilnega prometa
293  – Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom
2930  – Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom
2931  – Obveznosti v obračunu iz poslov s prebivalstvom v tuji valuti
294  – Vnaprej vračunani stroški
295  – Izključeni prihodki
2950  – Izključeni prihodki od obresti
2951  – Izključeni prihodki od provizij
2952  – Izključeni,drugi prihodki
296  – Izključeni revalorizacijski prihodki
2960  – Izključeni revalorizacijski prihodki od tolarskih terjatev
2961  – Izključeni revalorizacijski prihodki od terjatev z valutno klavzulo
2962  – Izključeni revalorizacijski prihodki od drugih terjatev
297  – Revalorizacijski prihodki
2970  – Revalorizacijski prihodki od opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
    sredstev
2971  – Revalorizacijski prihodki od sredstev pridobljenih za plačilo
    terjatev
2972  – Revalorizacijski prihodki od revalorizacije kapitalskih naložb v
    tuji valuti
2973  – Revalorizacijski prihodki pozitivnih tečajnih razlik
2974  – Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil z valutno
    klavzulo
2975  – Revalorizacijski prihodki od danih tolarskih posojil
2976  – Revalorizacijski prihodki od vrednostnih papirjev
2977  – Revalorizacijski prihodki od zalog materiala, drobnega inventarja,
    neodpisane vrednosti drobnega inventarja in amortizacije
2978  – Pokrivanje primanjkljaja revalorizacijskega izida
2979  – Drugi revalorizacijski prihodki
298  – Druge pasivne časovne razmejitve
 
RAZRED 3: SREDSTVA IN NALOŽBE V TUJI VALUTI
30   – SREDSTVA IN VREDNOSTNI PAPIRJI V TUJI VALUTI
300  – Gotovina v konvertibilni valuti
301  – Gotovina v nekonvertibilni valuti
302  – Čeki
303  – Euročeki
307  – Vrednostni papirji v tuji valuti  – plačilni instrumenti
 
31   – TEKOČI IN POSEBNI RAČUNI V TUJI VALUTI
310  – Tekoči računi v tujini v tuji valuti
3100  – Redni tekoči računi v tujini v tuji valuti
3101  – Posebni tekoči računi v tujini v tuji valuti
3103  – Tekoči računi v nekonvertibilni valuti
3109  – Drugi tekoči računi v tujini v tuji valuti
311  – Tekoči računi v državi v tuji valuti
315  – Nostro kriti akreditivi in garancije v tuji valuti
3150  – Nostro kriti akreditivi v tuji valuti
3151  – Nostro akreditivi s posebnim pooblastilom za ramburs v tuji valuti
3154  – Nostro krita jamstva v tuji valuti
318  – Prehodni račun v tuji valuti
3180  – Prehodni račun banke v tuji valuti
3181  – Prehodni račun za zbiranje realizacije v tuji valuti
 
32   – KRATKOROČNA POSOJILA V TUJI VALUTI
320  – Kratkoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti
3200  – Kratkoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti
3208  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti
3209  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil
    gospodarstvu v tuji valuti
324  – kratkoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti
3240  – Kratkoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti
3248  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila javnemu sektorju v tuji
    valuti
3249  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil
    javnemu sektorju v tuji valuti
325  – Kratkoročna posojila bankam v tuji valuti
3250  – Kratkoročna posojila bankam v tuji valuti
3258  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila
    bankam v tuji valuti
326  – Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam v tuji valuti
3260  – Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam v tuji valuti
3268  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila drugim finančnim
    organizacijam v tuji valuti
3269  – Popravki vrednosti kratkoročnih posojil drugim finančnim
    organizacijam v tuji valuti
328  – Kratkoročna posojila tujim osebam v tuji valuti
3280  – Kratkoročna posojila tujim bankam in finančnim organizacijam v tuji
    valuti
3282  – Kratkoročna posojila drugim tujim osebam v tuji valuti
3288  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim osebam v tuji valuti
3289  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil tujim
    osebam v tuji valuti
 
33   – KRATKOROČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE IN DRUGE NALOŽBE V TUJI
    VALUTI
330  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti
3300  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje Republike Slovenije v tuji
    valuti
3301  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje centralne banke v tuji
    valuti
3302  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank v tuji valuti
3303  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih izdajateljev v tuji
    valuti
3308  – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne papirje domačih
    oseb v tuji valuti
3309  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih naložb v
    vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti
331  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti
3310  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti
3318  – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne papirje tujih
    oseb v tuji valuti
3319  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih naložb v
    vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti
332  – Kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
3320  – Kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
3321  – Kratkoročno vezane vloge v nekonvertibilni valuti
3323  – Kratkoročno vezane vloge na odpoklic v tuji valuti
3328  – Dvomljive in sporne kratkoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
3329  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih vezanih vlog v
    tujini v tuji valuti
333  – Kratkoročno izločena sredstva v tuji valuti
334  – Kratkoročno vezane vloge pri domačih bankah v tuji valuti
335  – Kratkoročne naložbe pri mešanih družbah v tujini v tuji valuti
337  – Druge kratkoročne naložbe v državi in tujini v tuji valuti
3370  – Druge kratkoročne naložbe v banke v tujini v tuji valuti
3371  – Druge kratkoročne naložbe v nekonvertibilni valuti
3372  – Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v tujini v tuji valuti
3373  – Druge kratkoročne naložbe v druge osebe v državi v tuji valuti
3374  – Odkupljene terjatve iz poslovanja s tujino do tujih komitentov v
    tuji valuti
3375  – Odkupljene terjatve do domačih komitentov v tuji valuti
3376  – Diskont pri odkupljenih terjatvah
3378  – Dvomljive in sporne druge naložbe v tuji valuti
3379  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih naložb v tuji valuti
 
34   – DOLGOROČNA POSOJILA V TUJI VALUTI
340  – Dolgoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti
3400  – Dolgoročna posojila gospodarstvu v tuji valuti
3403  – Dolgoročna posojila gospodarstvu za refinanciranje v tuji valuti
3406  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil gospodarstvu v tuji valuti
3407  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil
    gospodarstvu v tuji valuti
3408  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila gospodarstvu V tuji valuti
3409  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil
    gospodarstvu v tuji valuti
344  – Dolgoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti
3440  – Dolgoročna posojila javnemu sektorju v tuji valuti
3443  – Dolgoročna posojila javnemu sektorju za refinanciranje v tuji valuti
3446  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil javnemu sektorju v tuji valuti
3447  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil javnemu
    sektorju v tuji valuti
3448  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila javnemu sektorju v tuji
    valuti
3449  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil javnemu
    sektorju v tuji valuti
345  – Dolgoročna posojila bankam v tuji valuti
3450  – Dolgoročna posojila bankam v tuji valuti
3452  – Dolgoročna posojila bankam za refinanciranje v tuji valuti
3456  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil bankam v tuji valuti
3457  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil bankam v
    tuji valuti
3458  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila bankam v tuji valuti
3459  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil bankam
    v tuji valuti
346  – Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam v tuji valuti
3460  – Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam v tuji valuti
3462  – Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam za refinanciranje
    v tuji valuti
3466  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil drugim finančnim organizacijam
    v tuji valuti
3467  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil drugim
    finančnim organizacijam v tuji valuti
3468  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila drugim finančnim
    organizacijam v tuji valuti
3469  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil drugim
    finančnim organizacijam v tuji valuti
348  – Dolgoročna posojila tujim osebam v tuji valuti
3480  – Dolgoročna posojila tujim bankam in finančnim organizacijam v tuji
    valuti
3482  – Dolgoročna posojila drugim tujim osebam v tuji valuti
3486  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil tujim osebam v tuji valuti
3487  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil tujim
    osebam v tuji valuti
3488  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim osebam v tuji valuti
3489  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil tujim
    osebam v tuji valuti
 
35   – DOLGOROČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE IN DRUGE NALOŽBE V TUJI
    VALUTI
350  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti
3500  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje Republike Slovenije v tuji
    valuti
3502  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank v tuji valuti
3503  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih izdajateljev v tuji
    valuti
3506  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje domačih
    oseb v tuji valuti
3507  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti
3508  – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne papirje domačih
    oseb v tuji valuti
3509  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje domačih oseb v tuji valuti
351  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti
3510  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje tu jih oseb v tuji valuti
3516  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje tujih oseb
    v tuji valuti
3517  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti
3518  – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne papirje tujih
    oseb v tuji valuti
3519  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje tujih oseb v tuji valuti
352  – Dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
3520  – Dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
3526  – Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog v tujini v tuji valuti
3527  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno vezanih vlog v
    tujini v tuji valuti
3528  – Dvomljive in sporne dolgoročno vezane vloge v tujini v tuji valuti
3529  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno vezanih vlog v
    tujini v tuji valuti
354  – Dolgoročne naložbe pri mednarodnih finančnih organizacijah v tuji
    valuti
355  – Dolgoročno vezane vloge pri bankah v državi v tuji valuti
3550  – Dolgoročno vezane vloge pri bankah v državi v tuji valuti
3556  – Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog pri bankah v državi v tuji
    valuti
3557  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno vezanih vlog pri
    bankah v državi v tuji valuti
3558  – Dvomljive in sporne dolgoročno vezane vloge pri bankah v državi v
    tuji valuti
3559  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno vezanih vlog pri
    bankah v državi v tuji valuti
356  – Druge dolgoročne naložbe v državi v tuji valuti
3562  – Druge dolgoročne naložbe v druge osebe v državi v tuji valuti
3564  – Odkupljene dolgoročne terjatve v državi v tuji valuti
3565  – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah v državi v tuji valuti
3566  – Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v državi v tuji valuti
3567  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih naložb v
    državi v tuji valuti
3568  – Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v državi v tuji valuti
3569  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih naložb v
    državi v tuji valuti
357  – Druge dolgoročne naložbe v tujini v tuji valuti
3570  – Druge dolgoročne naložbe v banke v tujini v tuji valuti
3571  – Druge dolgoročne naložbe v banke v tujini v nekonvertibilni valuti
3572  – Druge dolgoročne naložbe v druge osebe v tujini v tuji valuti
3574  – Odkupljene dolgoročne terjatve v tujini v tuji valuti
3575  – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah v tujini v tuji valuti
3576  – Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih naložb v tujini v tuji valuti
3577  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih naložb v
    tujini v tuji valuti
3578  – Dvomljive in sporne druge dolgoročne naložbe v tujini v tuji valuti
3579  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih drugih dolgoročnih naložb v
    tujini v tuji valuti
 
36   – TERJATVE DO BANKE SLOVENIJE, ODVISNIH BANK IN DRUGIH FINANČNIH
    ORGANIZACIJ
360  – Kratkoročne terjatve do centralne banke v tuji valuti
361  – Kratkoročne terjatve do delov banke v državi v tuji valuti
362  – Kratkoročne terjatve do odvisnih bank v tuji valuti
3620  – Kratkoročne terjatve do odvisnih bank v tuji valuti
3628  – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih bank v tuji
    valuti
3629  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do
    odvisnih bank v tuji valuti
363  – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij v tuji
    valuti
3630  – kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij v tuji
    valuti
3638  – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih drugih
    finančnih organizacij v tuji valuti
3639  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do
    odvisnih drugih finančnih organizacij v tuji valuti
364  – Kratkoročne terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti
366  – Dolgoročne terjatve do delov banke v državi v tuji valuti
367  – Dolgoročne terjatve do odvisnih bank v tuji valuti
3670  – Dolgoročne terjatve do odvisnih bank v tuji valuti
3676  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do odvisnih bank v tuji
    valuti
3677  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih terjatev do
    odvisnih bank v tuji valuti
3678  – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do odvisnih bank v tuji
    valuti
3679  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih terjatev do
    odvisnih bank v tuji valuti
369  – Dolgoročne terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti
 
38   – TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN V TUJI VALUTI
    (skrajšano: KOMISIJSKI POSLI)
380  – Terjatve iz komisijskih poslov v tuji valuti
3800  – Kratkoročne terjatve iz komisijskih poslov v tuji valuti
3801  – Dolgoročne terjatve iz komisijskih poslov v tuji valuti
3807  – Druge terjatve iz komisijskih poslov v tuji valuti
3808  – Poslovni stroški iz komisijskih poslov v tuji valuti
 
RAZRED 4: KRATKOROČNE NALOŽBE
42   – KRATKOROČNA POSOJILA
420  – Kratkoročna posojila gospodarstvu
4200  – Kratkoročna posojila gospodarstvu
4208  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila gospodarstvu
4209  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil
    gospodarstvu
421  – Kratkoročna posojila gospodarstvu  – odvisna podjetja
4210  – Kratkoročna posojila odvisnim podjetjem
4218  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila odvisnim podjetjem
4219  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil
    odvisnim podjetjem
424  – Kratkoročna posojila javnemu sektorju
4240  – Kratkoročna posojila republiki
4241  – Kratkoročna posojila drugemu javnemu sektorju
4248  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila javnemu sektorju
4249  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil
    javnemu sektorju
425  – Kratkoročna posojila bankam
4250  – Kratkoročna posojila bankam do 30 dni
4251  – Kratkoročna posojila bankam od 31 dni do 90 dni
4252  – Kratkoročna posojila bankam od 91 dni do enega leta
4253  – Kratkoročna posojila hranilnicam do 30 dni
4254  – Kratkoročna posojila hranilnicam od 31 dni do enega leta
4258  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila bankam in hranilnicam
4259  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil bankam
    in hranilnicam
426  – Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam
4260  – Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam do 30 dni
4261  – Kratkoročna posojila drugim finančnim organizacijam od 31 dni do
    enega leta
4268  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila. drugim finančnim
    organizacijam
4269  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil drugim
    finančnim organizacijam
427  – Kratkoročna posojila prebivalstvu
4270  – Kratkoročna posojila prebivalstvu
4278  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila prebivalstvu
4279  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil
    prebivalstvu
428  – Kratkoročna posojila tujim osebam
4280  – Kratkoročna posojila tujim osebam
4288  – Dvomljiva in sporna kratkoročna posojila tujim osebam
4289  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih posojil tujim
    osebam
 
43   – KRATKOROČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE
430  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva
4300  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva
4308  – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne papirje
    gospodarstva
4309  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih naložb v.
    vrednostne papirje gospodarstva
434  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje javnega sektorja
4340  – Kratkoročne naložbe v obveznice republike
4341  – Kratkoročne naložbe v druge vrednostne papirje javnega sektorja
4342  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje skladov republike
4343  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje lokalnih skupnosti
4348  – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne papirje javnega
    sektorja
4349  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih naložb v
    vrednostne papirje javnega sektorja
435  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank
4350  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank
4351  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje hranilnic
4358  – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne papirje bank in
    hranilnic
4359  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih naložb v
    vrednostne papirje bank in hranilnic
436  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
    organizacij
4360  – Kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih
    organizacij
4368  – Dvomljive in sporne kratkoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
    finančnih organizacij
4369  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih naložb v
    vrednostne papirje drugih finančnih organizacij
 
44   – KRATKOROČNO VLOŽENA SREDSTVA
440  – Kratkoročno vložena sredstva v gospodarstvo
4400  – Druge kratkoročne naložbe v gospodarstvo
4401  – Odkupljene kratkoročne terjatve od gospodarstva
4406  – Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od gospodarstva
4408  – Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v gospodarstvo
4409  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno vloženih
    sredstev v gospodarstvo
444  – Kratkoročno vložena sredstva v javni sektor
4440  – Druge kratkoročne naložbe v javni sektor
4441  – Odkupljene kratkoročne terjatve od javnega sektorja
4446  – Diskont pri odkupljenih, kratkoročnih terjatvah od javnega sektorja
4448  – Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v javni sektor
4449  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih vloženih
    sredstev v javni sektor
445  – Kratkoročne vloge pri bankah in drugih finančnih organizacijah
4450  – Kratkoročne vloge pri bankah do 30 dni
4451  – Kratkoročne vloge pri bankah od 31 dni do 90 dni
4452  – Kratkoročne vloge pri bankah od 91 dni do enega leta
4453  – Kratkoročne vloge pri hranilnicah do 30 dni
4454  – Kratkoročne vloge pri hranilnicah od 31 dni do enega leta
4458  – Dvomljive in sporne kratkoročne vloge pri bankah in hranilnicah
4459  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih vlog pri
    bankah in hranilnicah
446  – Kratkoročno vložena sredstva v druge finančne organizacije
4460  – Druge kratkoročne naložbe v druge finančne organizacije
4461  – Odkupljene kratkoročne terjatve od drugih finančnih organizacij
4466  – Diskont pri odkupljenih kratkoročnih terjatvah od drugih finančnih
    organizacij
4468  – Dvomljiva in sporna kratkoročno vložena sredstva v druge finančne
    organizacije
4469  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročno vloženih
    sredstev v druge finančne organizacije
 
46   – KRATKOROČNE TERJATVE DO ODVISNIH BANK IN DRUGIH FINANČNIH
    ORGANIZACIJ
460  – Kratkoročne terjatve do delov banke
461  – Kratkoročne terjatve do odvisnih bank
4611  – Kratkoročne terjatve do odvisnih bank do 30 dni
4612  – Kratkoročne terjatve do odvisnih bank od 31 dni do 90 dni
4613  – Kratkoročne terjatve do odvisnih bank od 91 dni do enega leta
4618  – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih bank
4619  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do
    odvisnih bank
462  – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij
4621  – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij do 30
    dni
4622  – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij od 31
    dni do 90 dni
4623  – Kratkoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij od 91
    dni do enega leta
4628  – Dvomljive in sporne kratkoročne terjatve do odvisnih drugih
    finančnih organizacij
4629  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev do
    odvisnih drugih finančnih organizacij
 
48   – KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
    (skrajšano: KOMISIJSKI POSLI)
480  – Kratkoročne terjatve iz komisijskih poslov
4800  – Kratkoročne terjatve iz komisijskih poslov
4807  – Druge kratkoročne terjatve iz komisijskih poslov
4808  – Poslovni stroški kratkoročnih komisijskih poslov
 
RAZRED 5: DOLGOROČNE NALOŽBE
51   – DOLGOROČNA POSOJILA ZA OBRATNA SREDSTVA
510  – Dolgoročna posojila gospodarstvu
5100  – Dolgoročna posojila gospodarstvu
5106  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil gospodarstvu
5107  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil
    gospodarstvu
5108  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila gospodarstvu
5109  — Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil
    gospodarstvu
511  – Dolgoročna posojila gospodarstvu  – odvisna podjetja
5110  – Dolgoročna posojila odvisnim podjetjem
5116  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil odvisnim podjetjem
5117  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil odvisnim
    podjetjem
5118  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila odvisnim podjetjem
5119  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil
    odvisnim podjetjem
514  – Dolgoročna posojila javnemu sektorju
5140  – Dolgoročna posojila republiki
5142  – Dolgoročna posojila drugim organizacijam javnega sektorja
5146  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil javnemu sektorju
5147  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil javnemu
    sektorju
5148  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila javnemu sektorju
5149  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil javnemu
    sektorju
515  – Dolgoročna posojila bankam
5150  – Dolgoročna posojila bankam
5151  – Dolgoročna posojila hranilnicam
5156  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil bankam in hranilnicam
5157  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil bankam
    in hranilnicam
5158  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila bankam in hranilnicam
5159  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil bankam
    in hranilnicam
516  – Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam
5160  – Dolgoročna posojila drugim finančnim organizacijam
5166  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil drugim finančnim organizacijam
5167  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev iz naslova
    dolgoročnih posojil drugim finančnim organizacijam
5168  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila drugim finančnim
    organizacijam
5169  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil drugim
    finančnim organizacijam
517  – Dolgoročna posojila prebivalstvu
5170  – Dolgoročna posojila prebivalstvu
5176  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil prebivalstvu
5177  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil
    prebivalstvu
5178  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila prebivalstvu
5179  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil
    prebivalstvu
518  – Dolgoročna posojila tujim osebam
5180  – Dolgoročna posojila tujim osebam
5186  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil tujih oseb
5187  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil tujim
    osebam
5188  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila tujim osebam
5189  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil tujim
    osebam
 
52   – DOLGOROČNA POSOJILA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA IN
    STANOVANJSKO GRADNJO
520  – Dolgoročna posojila za investicije gospodarstvu
5200  – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva gospodarstvu
5203  – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo gospodarstvu
5206  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije gospodarstvu
5207  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije gospodarstvu
5208  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije gospodarstvu
5209  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije gospodarstvu
521  – Dolgoročna posojila za investicije gospodarstvu  – odvisna podjetja
5210  – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva odvisnim
    podjetjem
5213  – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo odvisnim podjetjem
5216  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije odvisnim
    podjetjem
5217  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije odvisnim podjetjem
5218  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije odvisnim
    podjetjem
5219  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije odvisnim podjetjem
524  – Dolgoročna posojila za investicije javnemu sektorju
5240  – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna
    sredstva republiki
5241  – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva drugemu
    javnemu sektorju
5243  – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo javnemu sektorju
5246  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije javnemu
    sektorju
5247  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije javnemu sektorju
5248  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije javnemu
    sektorju
5249  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije javnemu sektorju
525  – Dolgoročna posojila za investicije bankam
5250  – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva bankam
5251  – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva hranilnicam
5253  – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo bankam in hranilnicam
5256  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije bankam in
    hranilnicam
5257  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije bankam in hranilnicam
5258  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije bankam in
    hranilnicam
5259  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije bankam in hranilnicam
526  – Dolgoročna posojila za investicije drugim finančnim organizacijam
5260  – Dolgoročna posojila za investicije v osnovna sredstva drugim
    finančnim organizacijam
5263  – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo drugim finančnim
    organizacijam
5266  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije drugim
    finančnim organizacijam
5267  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih terjatev dolgoročnih posojil
    za investicije drugim finančnim organizacijam
5268  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije drugim
    finančnim organizacijam
5269  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije drugim finančnim organizacijam
527  – Dolgoročna posojila za investicije prebivalstvu
5270  – Dolgoročna posojila za investicije prebivalstvu
5273  – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo prebivalstvu
5276  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije prebivalstvu
5277  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije prebivalstvu
5278  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije prebivalstvu
5279  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije prebivalstvu
528  – Dolgoročna posojila za investicije tujim osebam
5280  – Dolgoročna posojila za investicije tujim osebam
5286  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil za investicije tujim osebam
5287  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije tujim osebam
5288  – Dvomljiva in sporna dolgoročna posojila za investicije tujim osebam
5289  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih posojil za
    investicije tujim osebam
53   – DOLGOROČNE NALOŽBE V VREDNOSTNE PAPIRJE
530  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva
5300  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje gospodarstva
5306  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje
    gospodarstva
5307  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje gospodarstva
5308  – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne papirje
    gospodarstva
5309  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje gospodarstva
534  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje javnega sektorja
5340  – Dolgoročne naložbe v obveznice republike
5341  – Dolgoročne naložbe v druge vrednostne papirje javnega sektorja
5342  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje skladov republike
5343  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje lokalnih skupnosti
5346  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje javnega
    sektorja
5347  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje javnega sektorja
5348  – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne papirje javnega
    sektorja
5349  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje javnega sektorja
535  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank
5350  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank
5351  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje hranilnic
5356  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje bank in
    hranilnic
5357  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje bank in hranilnic
5358  – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne papirje bank in
    hranilnic
5359  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje bank in hranilnic
536  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih organizacij
5360  – Dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih finančnih organizacij
5366  –Tekoče zapadlosti dolgoročnih naložb v vrednostne papirje drugih
    finančnih organizacij
5367  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje drugih finančnih organizacij
5368  – Dvomljive in sporne dolgoročne naložbe v vrednostne papirje drugih
    finančnih organizacij
5369  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih naložb v
    vrednostne papirje drugih finančnih organizacij
 
54   – DOLGOROČNO VLOŽENA SREDSTVA
540  – Dolgoročno vložena sredstva v gospodarstvo
5400  – Druge dolgoročne naložbe v gospodarstvo
5401  – Odkupljene dolgoročne terjatve od gospodarstva
5402  – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od gospodarstva
5406  – Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v gospodarstvo
5407  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno vloženih sredstev
    v gospodarstvo
5408  – Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v gospodarstvo
5409  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno vloženih
    sredstev v gospodarstvo
544  – Dolgoročno vložena sredstva v javni sektor
5440  – Druge dolgoročne naložbe v javni sektor
5441  – Odkupljene dolgoročne terjatve od javnega sektorja
5442  – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od javnega sektorja
5446  – Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v javni sektor
5447  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno vloženih sredstev
    v javni sektor
5448  – Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v javni sektor
5449  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno vloženih
    sredstev v javni sektor
545  – Dolgoročne vloge pri bankah
5450  – Dolgoročne vloge pri bankah
5451  – Dolgoročne vloge pri hranilnicah
5456  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog pri bankah in hranilnicah
5457  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročnih vlog pri bankah
    in hranilnicah
5458  – Dvomljive in sporne dolgoročne vloge pri bankah in hranilnicah
5459  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih vlog pri bankah
    in hranilnicah
546  – Dolgoročno vložena sredstva v druge finančne organizacije
5460  – Druge dolgoročne naložbe v druge finančne organizacije
5461  – Odkupljene dolgoročne terjatve od drugih finančnih organizacij
5462  – Diskont pri odkupljenih dolgoročnih terjatvah od drugih finančnih
    organizacij
5466  – Tekoče zapadlosti dolgoročno vloženih sredstev v druge finančne
    organizacije
5467  – Tekoče zapadlosti dvomljivih in spornih dolgoročno vloženih sredstev
    v druge finančne organizacije
5468  – Dvomljiva in sporna dolgoročno vložena sredstva v druge finančne
    organizacije
5469  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročno vloženih
    sredstev v druge finančne organizacije
 
56   – DOLGOROČNE TERJATVE DO ODVISNIH BANK IN FINANČNIH ORGANIZACIJ
560  – Dolgoročne terjatve do delov banke
5600  – Dolgoročne terjatve do delov banke
5601  – Dolgoročne terjatve do delov banke za stanovanjsko gradnjo
561  – Dolgoročne terjatve do odvisnih bank
5610  – Dolgoročne terjatve do odvisnih bank
5611  – Dolgoročne terjatve do odvisnih bank za stanovanjsko gradnjo
5616  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do odvisnih bank
5618  – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do odvisnih bank
5619  – Popravek vrednosti dvomljivih in spornih dolgoročnih terjatev do
    odvisnih bank
562  – Dolgoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij
5620  – Dolgoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih organizacij
5626  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih terjatev do odvisnih drugih finančnih
    organizacij
5628  – Dvomljive in sporne dolgoročne terjatve do odvisnih drugih finančnih
    organizacij
5629  – Popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev do odvisnih drugih
    finančnih organizacij
 
58   – DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
    (skrajšano: KOMISIJSKI POSLI)
580  – Dolgoročne terjatve iz komisijskih poslov
5800  – Dolgoročne terjatve iz komisijskih poslov
5807  – Druge dolgoročne terjatve iz komisijskih poslov
5808  – Poslovni stroški iz dolgoročnih komisijskih poslov
 
RAZRED 6: ODHODKI IN PRIHODKI
60   – ODHODKI ZA OBRESTI
Obresti dane za obveznosti do bank
600  – Obresti dane bankam za vloge na vpogled
6000  – Obresti za vloge na vpogled v domači valuti
6001  – Obresti za vloge na vpogled v tuji valuti
6008  – Obresti za vloge na vpogled odvisnih bank v domači valuti
6009  – Obresti za vloge na vpogled odvisnih bank v tuji valuti
601  – Obresti dane bankam za kratkoročne vloge in posojila
6010  – Obresti za kratkoročne vloge v domači valuti
6011  – Obresti za kratkoročne vloge v tuji valuti
6012  – Obresti za kratkoročna posojila v domači valuti
6013  – Obresti za kratkoročna posojila v tuji valuti
6016  – Obresti za kratkoročne vloge odvisnih bank v domači valuti
6017  – Obresti za kratkoročne vloge odvisnih bank v tuji valuti
6018  – Obresti za kratkoročna posojila odvisnih bank v domači valuti
6019  – Obresti za kratkoročna posojila odvisnih bank v tuji valuti
603  – Obresti dane bankam za dolgoročne vloge in posojila
6030  – Obresti za dolgoročne vloge v domači valuti
6031  – Obresti za dolgoročne vloge v tuji valuti
6032  – Obresti za dolgoročna posojila v domači valuti
6033  – Obresti za dolgoročna posojila v tuji valuti
6036  – Obresti za dolgoročne vloge odvisnih bank v domači valuti
6037  – Obresti za dolgoročne vloge odvisnih bank v tuji valuti
6038  – Obresti za dolgoročna posojila odvisnih bank v domači valuti
6039  – Obresti za dolgoročna posojila odvisnih bank v tuji valuti
Obresti dane za obveznosti do strank, ki niso banke
604  – Obresti dane za vpogledne vloge
6040  – Obresti za vpogledne vloge v domači valuti
6041  – Obresti za vpogledne vloge v tuji valuti
6048  – Obresti za vpogledne vloge odvisnih podjetij v domači valuti
6049  – Obresti za vpogledne vloge odvisnih podjetij v tuji valuti
605  – Obresti dane za kratkoročne vloge
6050  – Obresti za kratkoročne vloge v domači valuti
6051  – Obresti za kratkoročne vloge v tuji valuti
6058  – Obresti za kratkoročne vloge odvisnih podjetij v domači valuti
6059  – Obresti za kratkoročne vloge odvisnih podjetij v tuji valuti
606  – Obresti dane za dolgoročne vloge
6060  – Obresti za dolgoročne vloge v domači valuti
6061  – Obresti za dolgoročne vloge v tuji valuti
6068  – Obresti za dolgoročne vloge odvisnih podjetij v domači valuti
6069  – Obresti za dolgoročne vloge odvisnih podjetij v tuji valuti
607  – Obresti dane za izdane vrednostne papirje in potrdila
6070  – Obresti za menice
6071  – Obresti za izdane blagajniške zapise v domači valuti
6072  – Obresti za izdane blagajniške zapise v tuji valuti
6073  – Obresti za izdane obveznice v domači valuti
6074  – Obresti za izdane obveznice v tuji valuti
6075  – Obresti za izdane druge vrednostne papirje v domači valuti
6076  – Obresti za izdane druge vrednostne papirje v tuji valuti
6078  – Obresti za izdane vrednostne papirje odvisnih podjetij v domači
    valuti
6079  – Obresti za izdane vrednostne papirje odvisnih podjetij v tuji valuti
608  – Obresti dane za druge obveznosti
 
61   – DANE PROVIZIJE
610  – Provizije za bančne storitve v državi
611  – Provizije za bančne storitve v tujini 612 – Provizije za opravljanje
    menjalniških poslov
613  – Provizije za opravljanje posredniških in komisijskih poslov
614  – Provizije za opravljanje borznih poslov
615  – Provizije za opravljanje plačilnega prometa
616  – Provizije za opravljene storitve odvisnim bankam
617  – Provizije za opravljene storitve odvisnim podjetjem
619  – Provizije dane za druge storitve
 
62   – IZGUBA IZ FINANČNIH POSLOV
Izguba pri poslih z vrednostnimi papirji
620  – Odhodki pri trgovanju z vrednostnimi papirji
6200  – Odhodki pri reeskontu menic
6201  – Odhodki pri prodaji blagajniških zapisov
6202  – Odhodki pri prodaji obveznic
6203  – Odhodki pri prodaji delnic
6209  – Odhodki pri prodaji drugih vrednostnih papirjev
621  – Odhodki vrednotenja vrednostnih papirjev
6210  – Odhodki vrednotenja investicijskih vrednostnih papirjev
6211  – Odhodki vrednotenja tržnih vrednostnih papirjev
6212  – Odhodki vrednotenja lastnih delnic
6213  – Odhodki vrednotenja kapitalskih naložb v neodvisna podjetja
6214  – Odhodki vrednotenja kapitalskih naložb v odvisna podjetja
 
63   – STROŠKI POSLOVANJA
630  – Stroški dela
6300  – Bruto plače
6301  – Dajatve za socialno zavarovanje
6302  – Dajatve za pokojninsko zavarovanje
6303  – Druge dajatve odvisne od bruto plač
631  – Drugi stroški dela
6310  – Nadomestilo za prevoz na delo
6311  – Nadomestilo za prehrano med delom
6312  – Avtorski honorarji
6313  – Pogodbe za začasno delo
6314  – Nagrade zaposlenim
6315  – Odpravnine in dokup delovne dobe
6319  – Drugi prejemki delavcev po pogodbah o zaposlitvi
632  – Stroški materiala
6320  – Stroški materiala
6321  – Stroški energije
6322  – Stroški strokovne literature
6323  – Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev
6329  – Drugi stroški
633  – Stroški storitev
6330  – Najemnine in zakupnine
6331  – Storitve drugih
6332  – Stroški za službena potovanja
6333  – Komunalne storitve
6334  – Stroški reklame
6335  – Reprezentanca
6336  – Svetovalne, revizijske, računovodske in druge storitve
6337  – Šolnine, štipendije in drugi stroški za izobraževanje
6338  – Stroški zavarovanja
6339  – Drugi upravni stroški
634  – Amortizacija
6340  – Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
6341  – Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev
6342  – Revalorizacija amortizacije
6343  – Popravek amortizacije
 
64   – DRUGI ODHODKI POSLOVANJA
640  – Davki in druge dajatve iz prihodka
6400  – Davki
6401  – Prispevki
6409  – Druge dajatve
643  – Članarine in podobno
644  – Odhodki iz naslova revalorizacijskega izida
645  – Drugi odhodki poslovanja
646  – Odpisi terjatev in popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev
6460  – Odpisi neizterljivih terjatev
6461  – Popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev
647  – Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij
6470  – Odhodki za pokojnine in podobne obveznosti
6471  – Odhodki za davke in druge dajatve
6472  – Odhodki za posebne rezervacije za zunajbilančne obveznosti
6473  – Odhodki za posebne rezervacije za izravnavo po skupinah
6474  – Odhodki za splošne rezervacije
6475  – Odhodki za investicijsko; vzdrževanje
6479  – Odhodki za druge dolgoročne rezervacije
648  – Odhodki pri nakupu in prodaji deviz in plemenitih kovin
649  – Izredni odhodki
6490  – Odhodki za neodpisano sedanjo vrednost osnovnih sredstev
6491  – Primanjkljaji
6492  – Odhodki za kazni, penale in podobno
6493  – Odhodki iz prejšnjih let
6499  – Drugi izredni odhodki
 
65   – PRIHODKI OD OBRESTI IN PODOBNI PRIHODKI
650  – Obresti od vlog pri centralni banki
6500  – Obresti od sredstev ob vezne rezerve
6501  – Obresti od drugih sredstev
651  – Obresti od državnih obveznic in drugih vrednostnih papirjev
6510  – Obresti od državnih obveznic in podobnih papirjev
6511  – Obresti od drugih papirjev
6512  – Obresti od vrednostnih papirjev centralne banke
6519  – Zamudne obresti
Obresti od vlog in posojil danih bankam
652  – Obresti od kratkoročnih vlog in posojil pri bankah
6520  – Obresti od kratkoročnih vlog v domači valuti
6521  – Obresti od kratkoročnih vlog v tuji valuti
6522  – Obresti od kratkoročnih posojil v domači valuti
6523  – Obresti od kratkoročnih posojil v tuji valuti
6524  – Obresti od kratkoročnih vlog pri odvisnih bankah v domači valuti
6525  – Obresti od kratkoročnih vlog pri odvisnih bankah v tuji valuti
6526  – Obresti od kratkoročnih posojil odvisnim bankam v domači valuti
6527  – Obresti od kratkoročnih posojil odvisnim bankam v tuji valuti
6529  – Zamudne obresti od kratkoročnih posojil
653  – Obresti od dolgoročnih vlog in posojil pri bankah
6530  – Obresti od dolgoročnih vlog v domači valuti
6531  – Obresti od dolgoročnih vlog v tuji valuti
6532  – Obresti od dolgoročnih posojil v domači valuti
6533  – Obresti od dolgoročnih posojil v tuji valuti
6534  – Obresti od dolgoročnih vlog pri odvisnih bankah v domači valuti
6535  – Obresti od dolgoročnih vlog pri odvisnih bankah v tuji valuti
6536  – Obresti od dolgoročnih posojil odvisnim bankam v domači valuti
6537  – Obresti od dolgoročnih posojil odvisnim bankam v tuji valuti
6539  – Zamudne obresti od dolgoročnih posojil
Obresti od posojil strankam, ki niso banke
654  – Obresti od kratkoročnih posojil
6540  – Obresti od kratkoročnih posojil v domači valuti
6541  – Obresti od kratkoročnih posojil v tuji valuti
6547  – Obresti od kratkoročnih posojil odvisnim podjetjem v domači valuti
6548  – Obresti od kratkoročnih posojil odvisnim podjetjem v tuji valuti
6549  – Zamudne obresti od kratkoročnih posojil
655  – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije
6550  – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije v domači valuti
6551  – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije v tuji valuti
6557  – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije odvisnim podjetjem v
    domači valuti
6558  – Obresti od dolgoročnih posojil za investicije odvisnim podjetjem v
    tuji valuti
6559  – Zamudne obresti od dolgoročnih posojil za investicije
656  – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene
6560  – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene v domači valuti
6561  – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene v tuji valuti
6567  – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene odvisnim podjetjem v
    domači valuti
6568  – Obresti od dolgoročnih posojil za druge namene odvisnim podjetjem v
    tuji valuti
6569  – Zamudne obresti od dolgoročnih posojil za druge namene
Obresti od finančnih naložb
657  – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev
6570  – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so jih izdale
    banke
6571  – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki jih je izdal
    javni sektor
6572  – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev drugih izdajateljev
6573  – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so jih izdale
    odvisne banke
6574  – Obresti od investicijskih vrednostnih papirjev, ki so jih izdala
    odvisna podjetja
6579  – Zamudne obresti od investicijskih vrednostnih papirjev
658  – Prihodki od odkupljenih terjatev
6580  – Prihodki od odkupljenih kratkoročnih terjatev v domači valuti
6581  – Prihodki od odkupljenih kratkoročnih terjatev v tuji valuti
6582  – Prihodki od odkupljenih dolgoročnih terjatev v domači valuti
6583  – Prihodki od odkupljenih dolgoročnih terjatev v tuji valuti
659  – Obresti od drugih terjatev
 
Dobiček od finančnih poslov
66   – PRIHODKI IZ VREDNOSTNIH PAPIRJEV
660  – Prihodki od tržnih vrednostnih papirjev
6600  – Prihodki od eskontiranih menic
6601  – Prihodki od prodanih blagajniških zapisov
6602  – Prihodki od prodanih obveznic
6603  – Prihodki od prodanih delnic
6604  – Prihodki od prodanih drugih vrednostnih papirjev
661  – Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne osebe
6610  – Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne banke
6611  – Prihodki od kapitalskih naložb v odvisna podjetja
6612  – Prihodki od kapitalskih naložb v odvisne druge finančne organizacije
662  – Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne osebe
6620  – Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne banke
6621  – Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisna podjetja
6622  – Prihodki od kapitalskih naložb v neodvisne druge finančne
    organizacije
663  – Prihodki od prodanih odkupljenih lastnih delnic
 
67   – PREJETE PROVIZIJE
670  – Provizije od danih jamstev.
671  – Provizije od storitev opravljenih odvisnim bankam in podjetjem
6710  – Provizije od storitev opravljenih odvisnim bankam
6711  – Provizije od–storitev opravljenih odvisnim
    podjetjem
672  – Provizije od plačilnega prometa v državi
673  – Provizije od plačilnega prometa s tujino
674  – Provizije od posredniških in komisijskih poslov
675  – Provizije od menjalniških poslov
677  – Provizije od posojilnih poslov
678  – Provizije za opravljene administrativne storitve
679  – Provizije od shranjevanja stvari in vrednosti
 
68   – DRUGI PRIHODKI
680  – Prihodki za nebančne storitve    – najemnine, izobraževanje
681  – Prihodki iz ukinjenih rezervacij
682  – Prihodki iz odpisanih terjatev
684  – Prihodki iz revalorizacijskega izida
686  – Drugi prihodki poslovanja
688  – Prihodki pri nakupu in prodaji tujih valut in plemenitih kovin
689  – Izredni prihodki
6890  – Prihodki od presežkov prodanih osnovnih sredstev
6891  – Prihodki od prejetih odškodnin, nagrad in podobno
6892  – Presežki
6893  – Prihodki iz prejšnjih let
6894  – Dotacije, subvencije in podobno
6899  – Drugi izredni prihodki
 
69   – RAZPOREDITEV REZULTATA
690  – Razporeditev prihodkov in odhodkov
691  – Dobiček pred obdavčitvijo
692  – Davek od dobička
693  – Drugi davki od dobička
694  – Dobiček po obdavčitvi
695  – Razporeditev čistega dobička
696  – Prenos nerazporejenega dobička
697  – Izguba
698  – Kritje izgube
699  – Prenos nekrite izgube
 
RAZRED 7: OBVEZNOSTI V TUJI VALUTI
70   – VLOGE NA VPOGLED DOMAČIH BANK IN TUJIH OSEB V TUJI VALUTI
700  – Tekoči računi domačih bank in drugih finančnih organizacij v tuji
    valuti
7000  – Tekoči računi pooblaščenih bank v tuji valuti
7001  – Tekoči računi drugih finančnih organizacij v tuji valuti
7002  – Druge vloge bank in drugih finančnih organizacij v tuji valuti
701  – Tekoči računi tujih bank in finančnih organizacij v tuji valuti
7010  – Tekoči računi tujih bank v tuji valuti
7011  – Tekoči računi tujih finančnih organizacij v tuji valuti
702  – Računi tujih mešanih družb v tuji valuti
703  – Računi tujih bank in drugih finančnih organizacij, ki so jih
    ustanovile domače banke v tuji valuti
704  – Kriti akreditivi in garancije v tuji valuti
7040  – Kriti akreditivi in garancije v tuji valuti
7041  – Prenosni akreditivi v korist domače osebe v tuji valuti
7042  – Prenosni akreditivi v korist tuje osebe v tuji valuti
706  – Kritja, prejeta za čeke in kreditna pisma
7060  – Kritja, prejeta od tujih oseb za čeke in kreditna pisma, v
    konvertibilni valuti
708  – Druge vloge na vpogled tujih oseb v tuji valuti
7080  – Druge vloge na vpogled tujih bank v tuji valuti
7081  – Druge vloge na vpogled drugih tujih oseb v tuji valuti
7082  – Računi tujih veleposlaništev in drugih diplomatskih predstavništev v
    tuji valuti
 
71   – VLOGE NA VPOGLED GOSPODARSTVA V TUJI VALUTI
711  – Računi podjetij, predstavništev in enot gospodarstva v tuji valuti
7110  – Računi podjetij, predstavništev in enot gospodarstva v tuji valuti
7112  – Vloge podjetij, predstavništev in enot gospodarstva od predujmov,
    prejetih za izvajanje investicijskih del v tujini in za izvoz opreme v
    tuji valuti
712  – Posebni računi gospodarstva v tuji valuti
7122  – Računi iz naslova agencijskih, špedicijskih in turistično
    agencijskih poslov ter poslov z denarnimi karticami tujih izdajateljev
    v tuji valuti
7124  – Sredstva iz naslova zavarovanja in pozavarovanja v tuji valuti
7128  – Sredstva, ustvarjena s prodajo blaga v prostih carinskih prodajalnah
    v tuji valuti
713  – Računi gospodarstva iz reeksportnih poslov v tuji valuti
714  – Redni računi gospodarstva, ustvarjeni iz drugih naslovov v tuji
    valuti
7140  – Sredstva proste carinske cone v tuji valuti
7149  – Sredstva gospodarstva iz drugih naslovov v tuji valuti
717  – Sredstva gospodarstva iz posojil v tujini v tuji valuti
7170  – Sredstva gospodarstva iz posojil v tujini v tuji valuti
7171  – Sredstva gospodarstva iz tujih posojil, s katerimi se izpolnjujejo
    obveznosti do tujih izvajalcev v tuji valuti
718  – Sredstva, prejeta od tujih oseb kot vloga v skupno poslovanje
    gospodarskih podjetij v tuji valuti
719  – Druga sredstva v tuji valuti
7191  – Sredstva za nakazila v tujino v tuji valuti
7192  – Sredstva za kritje iz akreditivov in garancij v tuji valuti
7199  – Druga sredstva v tuji valuti
 
72   – VLOGE NA VPOGLED DRUGIH OSEB V TUJI VALUTI
727  – Računi in druge vloge na vpogled prebivalstva v tuji valuti
7270  – Računi prebivalstva v tuji valuti
7271  – Hranilne vloge prebivalstva v tuji valuti
7278  – Druge vloge na vpogled prebivalstva v tuji valuti
 
73   – DRUGE VLOGE NA VPOGLED IN DRUGE OBVEZNOST! V TUJI VALUTI
730  – Obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev v tuji
    valuti
731  – Računi tujih konsignacijskih skladišč v tuji valuti
738  – Druge vloge na vpogled in druge obveznosti v tuji valuti
7380  – Sodne, carinske in druge vloge v tuji valuti
7381  – Druge obveznosti v tuji valuti
7383  – Kotizacije in druga podobna plačila v tuji valuti
7387  – Obveznosti za izdane nostro čeke v tuji valuti
 
74   – KRATKOROČNO VEZANE VLOGE V TUJI VALUTI
740  – Kratkoročno vezane vloge gospodarstva v tuji valuti
7400  – Kratkoročne vloge, predstavništev in enot gospodarstva v tujini od
    predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih del v tujini in za
    izvoz opreme v tuji valuti
7409  – Druge kratkoročno vezane vloge gospodarstva v tuji valuti
744  – Kratkoročno vezane vloge javnega sektorja v tuji valuti
745  – Kratkoročno vezane vloge bank v tuji valuti
746  – Kratkoročno vezane vloge drugih finančnih organizacij v tuji valuti
747  – Kratkoročno vezane vloge prebivalstva v tuji valuti
7470  – Kratkoročno vezane vloge prebivalstva v konvertibilni valuti
748  – Kratkoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti
7480  – Kratkoročno vezane vloge tujih bank in finančnih organizacij v
    konvertibilni valuti
7481  – Kratkoročno vezane vloge drugih tujih oseb v konvertibilni valuti
 
75 OBVEZNOSTI ZA KRATKOROČNA POSOJILA IN DRUGE OBVEZNOSTI V TUJI VALUTI
751  – Kratkoročna posojila od domačih bank in drugih finančnih organizacij
    v tuji valuti
7510  – Kratkoročna posojila od bank v tuji valuti
7511  – Kratkoročna posojila od drugih finančnih organizacij v tuji valuti
752  – Kratkoročna posojila od tujih bank in finančnih organizacij v tuji
    valuti
7520  – Kratkoročne posojilne linije od tujih bank v tuji valuti
7521  – Kratkoročna blagovna posojila od tujih bank v tuji valuti.
7522  – Druga kratkoročna posojila od tujih bank v tuji valuti
7523  – Kratkoročna blagovna posojila od tujih finančnih organizacij v tuji
    valuti
7524  – Druga kratkoročna posojila od tujih finančnih organizacij v tuji
    valuti
755  – Kratkoročne obveznosti do delov banke v državi v tuji valuti
756  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih bank in drugih finančnih
    organizacij v tuji valuti
7560  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih bank v tuji valuti
7561  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v tuji
    valuti
757  – Kratkoročne obveznosti do delov bank v tujini v tuji valuti
758  – Druge kratkoročne obveznosti do tujih bank v tuji valuti
759  – Druge kratkoročne obveznosti do tujih finančnih organizacij v tuji
    valuti
 
76   – DOLGOROČNE VLOGE V TUJI VALUTI
760  – Dolgoročne vloge gospodarstva v tuji valuti
7600  – Dolgoročne vloge podjetij, predstavništev in
    enot gospodarstva od predujmov, prejetih za izvajanje investicijskih
    del v tujini in za izvoz opreme v tuji valuti
7609  – Druge vloge gospodarstva v tuji valuti
764  – Dolgoročne vloge javnega sektorja v tuji valuti
765  – Dolgoročne vloge bank v tuji valuti
766  – Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij v tuji valuti
767  – Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti
7670  – Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti
7671  – Dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti za stanovanjsko gradnjo
7676  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog prebivalstva v tuji valuti
7679  – Druge dolgoročne vloge prebivalstva v tuji valuti
768  – Dolgoročno vezane vloge tujih oseb v tuji valuti
7680  – Dolgoročno vezane vloge tujih bank in finančnih organizacij v tuji
    valuti
7681  – Dolgoročno vezane vloge drugih tujih oseb v tuji valuti
7686  – Tekoče zapadlosti dolgoročno vezanih vlog tujih oseb v tuji valuti
77   – OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNA POSOJILA IN DRUGE OBVEZNOSTI V TUJI VALUTI
771  – Dolgoročna posojila od domačih bank v tuji valuti
7710  – Dolgoročna posojila od domačih bank v tuji valuti
7716  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil od domačih bank v tuji valuti
772  – Dolgoročna posojila od tujih bank in finančnih organizacij v tuji
    valuti
7720  – Dolgoročna posojila od tujih bank v tuji valuti
7721  – Dolgoročna posojila od tujih finančnih organizacij v tuji valuti
7722  – Dolgoročna posojila za refinanciranje od tujih bank v tuji valuti
7723  – Dolgoročna posojila za refinanciranje od tujih finančnih organizacij
    v tuji valuti
7726  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil od tujih bank v tuji valuti
7727  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih posojil od tujih finančnih organizacij
    v tuji valuti
774  – Dolgoročna posojila od tujih oseb v tuji valuti
775  – Dolgoročne obveznosti do delov banke v državi v tuji valuti
776  – Dolgoročne obveznosti do odvisnih bank in drugih finančnih
    organizacij v tuji valuti
7760  – Dolgoročne obveznosti do odvisnih bank v tuji valuti
7761  – Dolgoročne obveznosti do odvisnih finančnih organizacij v tuji
    valuti
7766  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih bank v tuji
    valuti
7767  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih drugih
    finančnih organizacij v tuji valuti
777  – Dolgoročne obveznosti do delov banke v tujini v tuji valuti
779  – Druge dolgoročne obveznosti do tujih bank in finančnih organizacij v
    tuji valuti
 
78   – OBVEZNOSTI IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN V TUJI VALUTI
    (skrajšano: KOMISIJSKI POSLI)
780  – Obveznosti iz komisijskih poslov v tuji valuti
7800  – Kratkoročne obveznosti iz komisijskih poslov v tuji valuti
7801  – Dolgoročne obveznosti iz komisijskih poslov v tuji valuti
7807  – Druge obveznosti iz komisijskih poslov v tuji valuti
7808  – Prihodki iz komisijskih poslov v tuji valuti
 
RAZRED 8: KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
80   – VLOGE NA ŽIRO IN TEKOČIH RAČUNIH
800  – Žiro računi gospodarstva
8000  – Žiro računi gospodarstva
8001  – Žiro računi odvisnih podjetij
8002  – Žiro računi podjetnikov posameznikov –obrtniki
8009  – Okvirna posojila gospodarstva
801  – Žiro računi tujih bank in finančnih organizacij
804  – Žiro računi javnega sektorja
8040  – Žiro računi republike
8041  – Žiro računi skladov republike
8042  – Žiro računi lokalnih skupnosti
8043  – Žiro računi skladov lokalnih skupnosti
8044  – Žiro računi drugih organizacij javnega sektorja
8049  – Okvirna posojila javnega sektorja
805  – Žiro računi drugih finančnih organizacij in druga sredstva bank
8051  – Žiro računi drugih finančnih organizacij
8053  – Drugi žiro računi bank in hranilnic
8054  – Žiro računi odvisnih drugih finančnih organizacij
8059  – Okvirna posojila drugih finančnih organizacij
807  – Žiro in tekoči računi prebivalstva
8070  – Žiro računi prebivalstva
8071  – Tekoči računi prebivalstva
8072  – Žiro računi društev in civilno pravnih oseb
8079  – Okvirna posojila prebivalstva
808  – Računi tujih oseb
8080  – Žiro računi tujih oseb
8081  – Tekoči računi tujih oseb
8082  – Posebni računi tujih oseb
 
81   – RAČUNI SKUPNE PORABE
810  – Računi skupne porabe gospodarstva
8100  – Sredstva skupne porabe gospodarstva
8101  – Sredstva za stanovanjsko gradnjo gospodarstva
814  – Računi skupne porabe javnega sektorja
8140  – Sredstva skupne porabe republike
8141  – Sredstva za–stanovanjsko gradnjo republike
8142  – Sredstva skupne porabe lokalnih skupnosti
8143  – Sredstva za stanovanjsko gradnjo lokalnih skupnosti
8144  – Sredstva skupne porabe drugih organizacij javnega sektorja.
8145  – Sredstva za stanovanjsko gradnjo drugih organizacij javnega sektorja
815  – Računi skupne porabe bank in drugih finančnih organizacij
8150  – Sredstva skupne porabe bank in drugih finančnih organizacij
8151  – Sredstva za stanovanjsko gradnjo bank in drugih finančnih
    organizacij
 
82   – DRUGE VLOGE NA VPOGLED
820  – Druge vloge na vpogled gospodarstva
8200  – Izločena in zagotovljena sredstva gospodarstva za plačevanje
    investicij
8203  – Sredstva rezerv gospodarstva
8204  – Sredstva gospodarstva za nakazila v tujino
8205  – Sredstva gospodarstva za kritja akreditivov, garancij in posojil v
    tujini
8209  – Druge omejene vloge gospodarstva
821  – Druge vloge na vpogled gospodarstva – odvisna podjetja
8210  – Izločena in zagotovljena sredstva odvisnih podjetij za plačevanje
    investicij
8214  – Sredstva odvisnih podjetij za nakazila v tujino
8215  – Sredstva odvisnih podjetij za kritje akreditivov, garancij in
    posojil v tujini
8219  – Druge omejene vloge odvisnih podjetij
824  – Druge vloge na vpogled javnega sektorja
8240  – Izločena in zagotovljena sredstva javnega sektorja za plačevanje
    investicij
8241  – Sredstva javnega sektorja za izplačila v posebnih poslih
8242  – Nerazporejena posebna sredstva javnega sektorja
8243  – Sredstva rezerv javnega sektorja
8244  – Sredstva javnega sektorja za nakazila v tujino
8249  – Druge omejene vloge javnega sektorja
825  – Druge vloge na vpogled bank in drugih finančnih organizacij
8250  – Izločena in zagotovljena sredstva bank in drugih finančnih
    organizacij za plačevanje investicij
8251  – Sredstva hranilno–kreditnih organizacij za hranilne vloge
8253  – Sredstva rezerv drugih finančnih organizacij
8254  – Sredstva bank in drugih finančnih organizacij za nakazila v tujino
8257  – Sredstva bank in drugih finančnih organizacij za nakup tuje valute
8259  – Druge omejene vloge bank in hranilnic
827  – Druge vloge na vpogled prebivalstva
8271  – Hranilne vloge na vpogled
8279  – Drugi omejeni depoziti prebivalstva
 
83   – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA IZ DANE VREDNOSTNE PAPIRJE
831  – Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice
8310  – Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice na prinosnika
8311  – Kratkoročne obveznosti za izdane obveznice na ime
8319  – Dospele neizplačane obveznosti za izdane obveznice
832  – Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške zapise
8320  – Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške Zapise na prinosnika
8321  – Kratkoročne obveznosti za izdane blagajniške zapise na ime
8329  – Dospele neizplačane obveznosti za izdane blagajniške zapise
833  – Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah
8330  – Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na prinosnika
8331  – Kratkoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na ime
8339  – Dospele neizplačane obveznosti za izdana potrdila o vlogah
834  – Kratkoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje
8340  – Kratkoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje
8349  – Dospele neizplačane obveznosti za izdane druge vrednostne papirje
 
84   – OBVEZNOSTI ZA PREJETA KRATKOROČNA POSOJILA
841  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od gospodarstva
8410  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od gospodarstva do 30 dni
8411  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od gospodarstva od 31 dni do–enega leta
842  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od bank in drugih finančnih organizacij
8420  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od bank in hranilnic do 30 dni
8421  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od bank in hranilnic od 31 dni do enega leta
8422  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od ostalih finančnih organizacij do 30 dni
8423  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od ostalih finančnih organizacij od 31 dni do enega leta
844  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od javnega sektorja
8440  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od republike do 30 dni
8441  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od drugega javnega sektorja do 30 dni
8442  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od republike od 31 dni do enega leta
8443  – Kratkoročna posojila na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev
    od drugega javnega sektorja od 31 dni do enega leta
845  – Kratkoročna posojila od bank in drugih finančnih organizacij
8451  – Kratkoročna posojila od bank do 30 dni
8452  – Kratkoročna posojila od bank od 31 dni do 90 dni
8453  – Kratkoročna posojila od bank od 91 dni do enega leta
8454  – Kratkoročna posojila od hranilnic do 30 dni
8455  – Kratkoročna posojila od hranilnic od 31 dni do 90 dni
8456  – Kratkoročna posojila od hranilnic od 91 dni do enega leta
8457  – Kratkoročna posojila od ostalih finančnih organizacij do 30 dni
8458  – Kratkoročna posojila od ostalih finančnih organizacij od 31 dni do
    90 dni
8459  – Kratkoročna posojila od ostalih finančnih organizacij od 91 dni do
    enega leta
 
86   – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ODVISNIH BANK IN DRUGIH FINANČNIH
    ORGANIZACIJ
860  – Kratkoročne obveznosti do delov banke
861  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih bank
8611  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih bank do 30 dni
8612  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih bank od 31 dni do 90 dni
8613  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih bank od 91 dni do enega leta
862  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih organizacij
8621  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih organizacij do
    30 dni
8622  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih organizacij od
    31 dni do 90 dni
8623  – Kratkoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih organizacij od
    91 dni do enega leta
863  – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije na podlagi
    kratkoročnih vrednostnih papirjev
8630  – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije na podlagi
    začasne prodaje vrednostnih papirjev
8631  – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije na podlagi
    začasne prodaje deviz
8632  – Druge kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije na
    podlagi vrednostnih papirjev
864  – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije ob zastavi
    vrednostnih papirjev
865  – Kratkoročne obveznosti za posojila iz primarne emisije za
    zagotavljanje dnevne likvidnosti
866  – Kratkoročne obveznosti za druga kratkoročna posojila iz primarne
    emisije za posebne namene
8660  – Obveznosti za kratkoročna posojila iz primarne emisije deponiranih
    deviz občanov
8662  – Obveznosti za kratkoročna posojila iz primarne emisije za izplačila
    hranilnih vlog
8663  – Obveznosti za druga kratkoročna posojila iz primarne emisije
 
87   – VEZANE VLOGE 870   – Vezane vloge gospodarstva
8700  – Vezane vloge gospodarstva do 30 dni
8701  – Vezane vloge gospodarstva od 31 dni do 90 dni
8702  – Vezane vloge gospodarstva od 91 dni do 180 dni
8703  – Vezane vloge gospodarstva od 181 dni do enega leta
871  – Vezane vloge gospodarstva–odvisna podjetja
8710  – Vezane vloge odvisnih podjetij v gospodarstvu do 30 dni
8711  – Vezane vloge odvisnih podjetij v gospodarstvu od 31 dni do 90 dni
8712  – Vezane vloge odvisnih podjetij v gospodarstvu od 91 dni do 180 dni
8713  – Vezane vloge odvisnih podjetij v gospodarstvu od 181 dni do enega
    leta
872  – Vezane vloge hranilnic
8720  – Vezane vloge hranilnic do 30 dni
8721  – Vezane vloge hranilnic od 31 dni do enega leta
873  – Vezane vloge drugih finančnih organizacij
8730  – Vezane vloge drugih finančnih organizacij do 30 dni
8731  – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij do 30 dni
8732  – Vezane vloge drugih finančnih organizacij od 31 dni do enega leta
8733  – Vezane vloge odvisnih drugih finančnih organizacij od 31 dni do
    enega leta
874  – Vezane vloge javnega sektorja
8740  – Vezane vloge republike do 30 dni
8741  – Vezane vloge drugega javnega sektorja do 30 dni
8742  – Vezane vloge republike od 31 dni do 90 dni
8743  – Vezane vloge drugega javnega sektorja od 31 dni do 90 dni
8744  – Vezane vloge republike od 91 dni do 180 dni
8745  – Vezane vloge drugega javnega sektorja od 91 dni do 180 dni
8746  – Vezane vloge republike od 181 dni do enega leta
8747  – Vezane vloge drugega javnega sektorja od 181 dni do enega leta
875  – Vezane vloge bank
8750  – Vezane vloge bank do 30 dni
8751  – Vezane vloge bank od 31 dni do 90 dni
8752  – Vezane vloge bank od 91 dni do 180 dni
8753  – Vezane vloge bank od 181 dni do enega leta
877  – Vezane vloge prebivalstva
8770  – Vezane vloge prebivalstva do 30 dni
8771  – Vezane vloge prebivalstva od 31 dni do 90 dni
8772  – Vezane vloge prebivalstva od 91 dni do 180 dni
8773  – Vezane vloge prebivalstva od 181 dni do enega leta
878  – Vezane vloge tujih oseb
8780  – Vezane vloge tujih oseb do 30 dni
8781  – Vezane vloge tujih oseb od 31 dni do 90 dni
8782  – Vezane vloge tujih oseb od 91 dni do 180 dni
8783  – Vezane vloge tujih oseb od 181 dni do enega leta
 
88   – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
    (skrajšano: KOMISIJSKI POSLI)
880  – Kratkoročne obveznosti iz komisijskih poslov
8800  – Kratkoročne obveznosti iz komisijskih poslov
8807  – Druge kratkoročne obveznosti iz komisijskih poslov
8808  – Prihodki iz kratkoročnih komisijskih poslov
 
RAZRED 9: DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IN KAPITAL
90   – KAPITAL
900  – Ustanovitveni kapital, pridobljen z vpisom navadnih delnic
9000  – Navadne delnice   – vpis gospodarstva
9004  – Navadne delnice   – vpis javnega sektorja
9005  – Navadne delnice   – vpis bank
9006  – Navadne delnice   – vpis drugih finančnih organizacij
9007  – Navadne delnice   – vpis prebivalstva
9008  – Navadne delnice   – vpis tujih oseb
9009  – Navadne delnice   – na prinosnika
901  – Ustanovitveni kapital, pridobljen z vpisom prednostnih delnic
9010  – Prednostne delnice  – vpis gospodarstva
9014  – Prednostne delnice  – vpis javnega sektorja
9015  – Prednostne delnice  – vpis bank
9016  – Prednostne delnice  – vpis drugih finančnih organizacij
9017  – Prednostne delnice  – vpis prebivalstva
9018  – Prednostne delnice  – vpis tujih oseb
9019  – Prednostne delnice  – na prinosnika
902  – Rezerve banke
9020  – Rezerve oblikovane iz dobička
9021  – Druge rezerve
903  – Revalorizacijski popravek kapitala
9030  – Revalorizacijski popravek ustanovitvenega kapitala – navadnih delnic
9031  – Revalorizacijski popravek ustanovitvenega kapitala – prednostnih
    delnic
9032  – Revalorizacijski popravek rezerv banke
9033  – Revalorizacijski popravek revalorizacijskega popravka
9034  – Revalorizacijski popravek nerazporejenega dobička
9035  – Revalorizacijski popravek splošnih rezervacij
9036  – Revalorizacijski popravek ustanovitvenih vlog
9038  – Revalorizacijski popravek vplačanega presežka kapitala
9039  – Revalorizacijski popravek izgube
904  – Nerazporejeni dobiček
9040  – Nerazporejeni dobiček prejšnjih let
9041  – Nerazporejeni dobiček poslovnega leta
905  – Splošne rezervacije za zavarovanje pred potencialnimi izgubami
906  – Ustanovitvene vloge hranilnic in hranilno kreditnih služb
908  – Vplačani presežek kapitala
9080  – Vplačani presežek kapitala od navadnih delnic
9081  – Vplačani presežek kapitala od prednostnih delni
909  – Izguba
9090  – Izguba prejšnjih let
9091  – Izguba poslovnega leta
 
92   – DOLGOROČNE VLOGE
920  – Dolgoročne vloge gospodarstva
9200  – Dolgoročne vloge gospodarstva
9203  – Dolgoročne vloge gospodarstva za stanovanjsko gradnjo
9206  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog gospodarstva
921  – Dolgoročne vloge gospodarstva    – odvisna podjetja
9210  – Dolgoročne vloge odvisnih podjetij v gospodarstvu
9213  – Dolgoročne vloge odvisnih podjetij v gospodarstvu za stanovanjsko
    gradnjo
9216  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog odvisnih podjetij v gospodarstvu
924  – Dolgoročne vloge javnega sektorja
9240  – Dolgoročne vloge javnega sektorja
9243  – Dolgoročne vloge javnega sektorja za stanovanjsko gradnjo
9246  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog javnega sektorja
925  – Dolgoročne vloge bank in drugih finančnih organizacij
9250  – Dolgoročne vloge bank
9251  – Dolgoročne vloge hranilnic
9252  – Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij
9253  – Dolgoročne vloge bank za stanovanjsko gradnjo
9254  – Dolgoročne vloge hranilnic za stanovanjsko gradnjo
9255  – Dolgoročne vloge drugih finančnih organizacij za stanovanjsko
    gradnjo
9256  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog bank
9257  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog hranilnic
9258  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog drugih finančnih organizacij
927  – Dolgoročne vloge prebivalstva
9270  – Dolgoročne hranilne vloge prebivalstva
9271  – Druge dolgoročne vloge prebivalstva
9273  – Dolgoročne vloge prebivalstva za stanovanjsko gradnjo
9276  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih vlog prebivalstva
928  – Dolgoročne vloge tujih oseb
9280  – Dolgoročne vloge tujih oseb
9286  – Tekoča zapadlost dolgoročnih vlog tujih oseb
 
93   – DOLGOROČNE OBVEZNOSTI ZA IZDANE VREDNOSTNE PAPIRJE
931  – Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice
9310  – Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice na prinosnika
9311  – Dolgoročne obveznosti za izdane obveznice na ime
9316  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdane obveznice
9319  – Dospele neizplačane obveznosti za izdane obveznice
933  – Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah
9330  – Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na prinosnika
9331  – Dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o vlogah na ime
9336  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti za izdana potrdila o vlogah
9339  – Dospele neizplačane dolgoročne obveznosti za izdana potrdila o
    vlogah
934  – Dolgoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje
9340  – Dolgoročne obveznosti za izdane druge vrednostne papirje
9346  – Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih vrednostnih papirjev
9349  – Dospele neizplačane obveznosti za izdane druge vrednostne papirje
 
94   – OBVEZNOSTI ZA PREJETA DOLGOROČNA POSOJILA
945  – Dolgoročna posojila od bank in drugih finančnih organizacij
9450  – Dolgoročna posojila od bank
9451  – Dolgoročna posojila od hranilnic
9452  – Dolgoročna posojila od drugih finančnih organizacij
9453  – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo od bank
9454  – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo od hranilnic
9455  – Dolgoročna posojila za stanovanjsko gradnjo od drugih finančnih
    organizacij
9456  – Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od bank
9457  – Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od hranilnic
9458  – Tekoče zapadlosti iz dolgoročnih posojil od drugih finančnih
    organizacij
948  – Dolgoročna posojila od tujih oseb
9480  – Dolgoročna posojila od tujih oseb 9486   – Tekoče zapadlosti iz
    dolgoročnih posojil od tujih oseb
 
96   – DOLGOROČNE OBVEZNOSTI DO ODVISNIH BANK IN DRUGIH FINANČNIH
    ORGANIZACIJ
960  – Dolgoročne obveznosti do delov banke
961  – Dolgoročne obveznosti do odvisnih bank
9610  – Dolgoročne obveznosti do odvisnih bank
9616  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih bank
962  – Dolgoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih organizacij
9620  – Dolgoročne obveznosti do odvisnih drugih finančnih organizacij
9626  – Tekoče zapadlosti dolgoročnih obveznosti do odvisnih drugih
    finančnih organizacij
963  – Obveznosti za dolgoročna posojila iz primarne emisije
9631  – Obveznosti za dolgoročna posojila iz primarne emisije za
    kreditiranje trajnih obratnih sredstev
9632  – Obveznosti za druga dolgoročna posojila iz primarne emisije
9636  – Tekoče zapadlosti obveznosti za dolgoročna posojila iz primarne
    emisije
 
97   – DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IN VIRI ZUNAJPOSLOVNIH SREDSTEV
972  – Viri sredstev skupne porabe za stanovanjske potrebe
973  – Viri sredstev skupne porabe za druge potrebe
974  – Viri drugih zunajposlovnih sredstev
975  – Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred možnimi izgubami
9750  – Posebne rezervacije za zunajbilančne obveznosti
9751  – Posebne rezervacije – izravnava po skupinah
9752  – Rezervacije za druga tveganja
976  – Druge dolgoročne rezervacije
9760  – Dolgoročne rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
9761  – Dolgoročne rezervacije za obdavčitve
9762  – Druge dolgoročne rezervacije
978  – Druge dolgoročne obveznosti
9780  – Obveznosti za posojila za osnovna sredstva
9781  – Obveznosti za osnovna sredstva prejeta v najem
9782  – Obveznosti za druga dolgoročna sredstva
9786  – Tekoče zapadlosti drugih dolgoročnih obveznosti
9789  – Druge dolgoročne obveznosti
979  – Vnaprej plačani neobračunani prihodki
 
98   – DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOV V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN
    (skrajšano: KOMISIJSKI POSLI)
980  – Dolgoročne obveznosti iz komisijskih poslov
9800  – Dolgoročne obveznosti iz komisijskih poslov
9807  – Druge dolgoročne obveznosti iz komisijskih poslov
9808  – Prihodki iz dolgoročnih komisijskih poslov
 
99   – ZUNAJBILANČNA EVIDENCA
990  – Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po poslih v državi
9900  – Aktivni evidenčni računi za jamstva s hipoteko
9901  – Aktivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih predmetov
9902  – Aktivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih papirjev
9903  – Aktivni evidenčni računi za druga jamstva
9909  – Aktivni evidenčni računi za druge posle
991  – Aktivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po poslih v tujini
992  – Depo
9920  – Vrednostni papirji
9921  – Kovanci iz plemenitih kovin
9929  – Druge stvari v hrambi
993  – Aktivni evidenčni računi po poslih s tujino
9930  – Dolžniki za dokumentarne akreditive
9931  – Dolžniki za garancije in avale
9932  – Dolžniki za inkaso posle
9933  – Dolžniki za vrednostne papirje
9934  – Aktivni evidenčni računi agentskih poslov
9935  – Aktivni evidenčni računi odobrenih tujih posojil
9936  – Aktivni evidenčni računi odobrenih limitov
9937  – Aktivni evidenčni računi odobrenih kreditnih linij
9938  – Aktivni evidenčni računi za leasing v tujini
9939  – Drugi aktivni zunajbilančni računi po poslih s tujino
994  – Aktivni evidenčni računi po poslih v državi
9940  – Dolžniki za akreditive
9941  – Dolžniki za garancije in supergarancije
9942  – Evidenčni računi za prejete garancije
9943  – Dolžniki za vrednostne papirje
9944  – Aktivni evidenčni računi agentskih poslov
9945  – Aktivni evidenčni računi odobrenih posojil
9946  – Aktivni evidenčni računi odobrenih limitov
9947  – Aktivna evidenca odpisanih terjatev
9948  – Aktivni evidenčni računi za leasing v državi
9949  – Drugi aktivni zunajbilančni računi po poslih v državi
995  – Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po poslih v državi
9950  – Pasivni evidenčni računi za jamstva s hipoteko
9951  – Pasivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih predmetov
9952  – Pasivni evidenčni računi za zastavo vrednostnih papirjev
9953  – Pasivni evidenčni računi za druga jamstva
9959  – Pasivni evidenčni računi za druge posle
996  – Pasivna zunajbilančna knjigovodska evidenca po poslih v tujini
997  – Deponenti
9970  – Deponenti vrednostnih papirjev
9971  – Deponenti kovancev iz plemenitih kovin
9979  – Deponenti drugih stvari v hrambi
998  – Pasivni evidenčni računi po poslih s tujino
9980  – Upniki za dokumentarne akreditive
9981  – Upniki za garancije in avale
9982  – Upniki za inkaso posle
9983  – Upniki za vrednostne papirje
9984  – Pasivni evidenčni računi agentskih poslov
9985  – Pasivni evidenčni računi odobrenih tujih posojil
9986  – Pasivni evidenčni računi odobrenih limitov
9987  – Pasivni evidenčni računi odobrenih kreditnih linij
9988  – Pasivni evidenčni računi po leasing poslih
9989  – Drugi pasivni evidenčni računi po poslih s tujino
999  – Pasivni evidenčni računi po poslih v državi
9990  – Upniki za akreditive
9991  – Upniki za garancije in supergarancije
9992  – Evidenčni računi za prejete garancije
9993  – Upniki za vrednostne papirje
9994  – Pasivni evidenčni računi agentskih poslov
9995  – Pasivni evidenčni računi odobrenih posojil
9996  – Pasivni evidenčni računi odobrenih limitov
9997  – Pasivni evidenčni računi odpisanih terjatev
9998  – Pasivni evidenčni računi po leasing poslih
9999  – Drugi pasivni evidenčni računi po poslih v državi

AAA Zlata odličnost