Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

240. Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji, stran 248.

Na podlagi petega odstavka 7. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93) minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva določajo pogoji za vpis, število prostih vpisnih mest, plačevanje šolnine in pogoji za bivanje v študentskih domovih.
2. člen
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji izobražujejo pojavno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih za pridobitev izobrazbe in po programih za izpopolnjevanje pod pogoji, določenimi z zakonom, statuti in študijskimi programi ter tem pravilnikom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega pravilnika, se tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so po predpisih o dohodnini davčni zavezanci Republike Slovenije, izobražujejo pod enakimi pogoji. kot državljani Republike Slovenije.
3. člen
O izpolnjevanju pogojev za vključitev v dodiplomske in podiplomske študijske programe odloča s statutom določen organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva ki ne izpolnjujejo vseh pogojev za vključitev, visokošolski zavodi lahko omogočijo in organizirajo pripravljalno študijsko leto.
4. člen
O izpolnjevanju pogojev za vključitev v programe za izpopolnjevanje odloča pristojni organ članice univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
PROSTA VPISNA MESTA
5. člen
Število prostih vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva se določi in objavi z vsakoletnim razpisom za vpis v dodiplomske in podiplomske študijske programe.
6. člen
Število prostih vpisnih mest za redni študij praviloma ne sme biti večje kot 5% od števila prostih vpisnih mest za redni študij po študijskih programih ali smereh, razpisanih za državljane Republike Slovenije, pri čemer je najmanj polovica prostih vpisnih mest namenjenih Slovencem brez slovenskega državljanstva.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva pod pogoji in po postopku, določenem s statutom, lahko za določen čas vpisujejo na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih sporazumov oziroma sporazumov med visokošolskimi zavodi.
7. člen
Število prostih vpisnih mest za izredni študij praviloma ne sme biti večje kot 50% od števila prostih vpisnih mest za izredni študij po študijskih programih ali smereh, razpisanih za državljane Republike Slovenije.
Izjemoma je to število lahko tudi enako številu prostih vpisnih mest, razpisanemu za državljane Republike Slovenije, če tako sklene pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
Organizacija in izvajanje izrednega študija iz prvega in drugega odstavka tega člena ne sme motiti ali ovirati izvedbe študijskih programov, razpisanih za državljane Republike Slovenije, o čemer pred razpisom da izjavo pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda.
8. člen
Če število tujcev ali Slovencev brez slovenskega. državljanstva, prijavljenih za vpis, presega z razpisom določeno število prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo v skladu z merili in po postopku, kot je določen za državljane Republike Slovenije.
Če ostanejo vpisna mesta za redni ali izredni študij, razpisana za državljane Republike Slovenije, nezasedena, se tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko vpisujejo tudi na ta mesta.
ŠOLNINA
9. člen
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki se izobražujejo na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji, plačujejo šolnino.
Šolnina se plačuje praviloma v enkratnem znesku za vsako študijsko leto oziroma za čas trajanja programa za izpopolnjevanje.
Polovica predpisane šolnine se plačuje tudi za ponavljanje letnika, za čas podaljšanega absolventskega staža in za pripravljalno študijsko leto.
S plačilom šolnine se tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva zagotavlja tudi obvezno zdravstveno zavarovanje.
10. člen
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva za redni študij po dodiplomskih študijskih programih ne plačujejo šolnine:
– če je tako določeno z meddržavnimi ali mednarodnimi sporazumi in pogodbami,
– če so štipendisti Vlade Republike Slovenije oziroma ministrstev.
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva iz prejšnjega odstavka za redni študij po podiplomskih študijskih programih plačujejo tolikšno šolnino, kot je določena za državljane Republike Slovenije, povišano za stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja.
11. člen
Šolnino določi minister za šolstvo in šport. Višina šolnine se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Šolnina se plačuje univerzi oziroma njeni članici ali samostojnemu visokošolskemu zavodu. O plačani šolnini se izda potrdilo.
Univerze ali njene članice oziroma samostojni visokošolski zavodi vodijo evidenco o plačilu šolnin in o tem seznanjajo Ministrstvo za šolstvo in šport.
BIVANJE V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
13. člen
Republika Slovenija tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva zagotavlja 150 mest za bivanje v študentskih domovih, ki jih je ustanovila oziroma se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev,
– če so štipendisti Vlade Republike Slovenije oziroma ministrstev,
– če je tako določeno z meddržavnimi ali mednarodnimi sporazumi in pogodbami,
Razdelitev razpoložljivih mest študentom iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka opravi Ministrstvo za šolstvo in šport v sodelovanju z visokošolskimi zavodi.
Drugi tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko bivajo v študentskih domovih, če zmogljivosti iz prvega odstavka tega člena ostanejo proste in če plačajo ekonomsko ceno.
Razdelitev prostega dela zmogljivosti opravijo komisije za sprejem v študentske domove v sodelovanju z visokošolskimi zavodi in Ministrstvom za šolstvo in šport.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki so se vpisali na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika, lahko končajo študijski program, v katerega so vpisani, pod pogoji, ki so veljali ob vpisu.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603 – 9/94
Ljubljana, dne 1. februarja 1994.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost