Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

239. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v srednjem izobraževanju, stran 246.

Na podlagi 168. člena Zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83; 25/89 in 35/89) ter 38. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v srednjem izobraževanju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja obveznosti, ki jih imajo v zvezi z vpisom javni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost po programih srednjega izobraževanja, ter vzgojno-izobraževalni in drugi zavodi, podjetja in druge organizacije, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo po programih srednjega izobraževanja (v nadaljevanju: srednje šole), postopek priprave in objave razpisa za vpis v začetni letnik ter izvedbo vpisa v začetni in nadaljnje letnike izobraževanja.
2. člen
Razpis za vpis objavi srednja šola v skladu s tem pravilnikom in na podlagi načrta vpisa, ki ga za posamezno šolsko leto sprejme svet oziroma drugi pristojni organ srednje šole.
Načrt vpisa določa zlasti postopke:
– za pripravo razpisa za vpis;
– za seznanjanje javnosti oziroma kandidatov za vpis o pogojih za vpis, možnostih in pogojih izobraževanja poklicih, za katere srednja šola izobražuje, ter možnostih nadaljnjega izobraževanja oziroma zaposlovanja;
– za pripravo in izvedbo informativnega dneva;
– za ugotavljanje, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo razpisom določene pogoje;
– za izvedbo vpisa;
– za sodelovanje in usklajevanje vpisa z drugimi srednjimi šolami.
Z načrtom vpisa se določijo tudi nosilci posameznih postopkov iz prejšnjega odstavka, roki, v katerih je treba izvesti te postopke, in način njihove izvedbe.
II. RAZPIS ZA VPIS
3. člen
Razpis za vpis v izobraževanje po programih za pridobitev izobrazbe obsega:
– ime in sedež srednje šole;
– naziv vzgojno-izobraževalnih programov z navedbo poklicev;
– trajanje izobraževanja;
– pogoje, ki jih za vključitev v izobraževanje določa posamezni vzgojno-izobraževalni program;
– predvideno število učencev, ki jih bo srednja šola vpisala;
– navodila in roke za prijavo na razpis za vpis oziroma za predložitev ustrezne dokumentacije;
– postopek in roke za izvedbo vpisa.
Kadar je predvideno, da morajo učenci prispevati k plačilu posamičnih izobraževalnih storitev, se v razpisu za vpis objavi tudi višina takega prispevka.
Z razpisom za vpis se lahko objavijo tudi podrobnejša navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za izobraževanje, še zlasti informacije o ukrepih v primerih, ko bi bilo predvideno število učencev preseženo ali če ne bi bilo doseženo, in o organizaciji izobraževanja ob delu.
4. člen
Vsebino razpisa za vpis določi svet oziroma drugi pristojni organ srednje šole v skladu z zakonom, tem pravilnikom in statutom šole.
Srednja šola lahko objavi razpis za vpis v začetni letnik izobraževanja le za tiste vzgojno-izobraževalne programe, za izvajanje katerih izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in vzgojno-izobraževalnim programom.
Hkrati z razpisom za vpis lahko srednja šola objavi tudi način, oblike in roke za preverjanje znanja, ki so si ga pridobili občani s samoizobraževanjem.
5. člen
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k vsebini razpisov za vpis.
Srednje šole in dijaški domovi objavijo razpise za vpis skupaj s sklepom Vlade o razmestitvi izvajanja programov srednjega izobraževanja in o obsegu vpisa v srednje šole in dijaške domove.
Najkasneje do 1. decembra tekočega šolskega leta minister, pristojen za šolstvo, določi rokovnik in nosilca usklajevanja izvedbe vpisa za naslednje šolsko leto.
III. INFORMATIVNI DAN
6. člen
Po objavi razpisa za vpis srednje šole organizirajo informativni dan, na katerem vse, ki se zanimajo za vpis, podrobneje seznanijo z možnostmi in pogoji izobraževanja, s poklici, za katere izobražujejo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje ter drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje kandidatov pri prijavi na razpis za vpis.
Informativni dan srednje šole organizirajo praviloma v desetih dneh po objavi razpisa za vpis.
IV. PRIJAVA NA RAZPIS
7. člen
Kandidati se morajo prijaviti na razpis za vpis na način, določen z razpisom, v tridesetih dneh po objavi razpisa.
Srednje šole po preteku roka za prijavo na razpis za vpis upoštevajo tudi prijave kandidatov, ki se zaradi utemeljenih razlogov (npr. bivanje v tujini, bolezen, izjemne socialne in družinske okoliščine in podobno) niso mogli prijaviti v roku, določenima razpisom.
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča ravnatelj srednje šole.
8. člen
Po preteku roka za prijavo na razpis za vpis po prvem odstavku prejšnjega člena srednje šole analizirajo prijave za vpis in pošljejo podatke o prijavljenih kandidatih republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za šolstvo in šport, ter zavodu za zaposlovanje.
9. člen
Srednje šole morajo kandidate v treh dneh po preteku roka za prijavo na razpis za vpis obvestiti o obveznostih, ki jih morajo opraviti pred vpisom. Če na podlagi dokumentacije ugotovijo, da posamezni kandidati ne izpolnjujejo in niti do izvedbe vpisa ne bodo izpolnjevali pogojev za vključitev v izobraževanje, lahko takim kandidatom svetujejo, da se vključijo v izobraževanje po drugem vzgojno-izobraževalnem programu, ter jim pri tem pomagajo.
10. člen
Kandidati, ki so se v predvidenem roku prijavili na razpis za vpis in se želijo preusmeriti, lahko svojo prijavo prenesejo na katerokoli drugo srednjo šolo še petnajst dni po preteku roka za prijavo, na tisto srednjo šolo, kjer število kandidatov bistveno še ne presega z razpisom predvidenega števila učencev, pa najdlje do 25. avgusta.
Potrdila o uspehu, doseženem na skupinskem preverjanju znanja učencev osmega razreda, izda osnovna šola najkasneje do 30. junija. Informacijo o uspehu, doseženem v rednem roku, osnovna šola izda hkrati z zaključnimi spričevali.
V. OMEJITEV VPISA
11. člen
Kadar je število prijavljenih kandidatov za vpis bistveno večje, kot je bilo razpisanih vpisnih mest, morajo srednje šole o tem čim prej obvestiti prijavljene kandidate, še zlasti, če je mogoče utemeljeno pričakovati omejitev vpisa in izbiro kandidatov po posebnem postopku. V takem primeru srednje šole kandidatom svetujejo in jim pomagajo pri vključitvi v ustrezen vzgojno-izobraževalni program ali poklic oziroma drugo srednjo šolo.
Vlada Republike Slovenije določi, za koliko lahko srednje šole presežejo z razpisom predvideno število vpisnih mest, da to ne pomeni bistvenega preseganja predvidenega obsega vpisa.
Če je v skladu z zakonom sprejet sklep o omejitvi vpisa, srednje šole s tem sklepom, ki obsega tudi merila, kriterije in postopek za izbiro kandidatov, seznanijo prijavljene kandidate za vpis najkasneje v osmih dneh od izdaje soglasja. Vlade Republike Slovenije k sklepu o omejitvi vpisa.
Kandidati, prijavljeni na srednjo šolo, ki omejuje vpis, lahko v postopku izbire kandidirajo tudi za vpis na druge srednje šole z omejitvijo vpisa, če so se le-te dogovorile za skupni postopek izbire.
Srednje šole z italijanskim učnim jezikom lahko med kriterije za izbiro po posebnem postopku uvrstijo tudi kriterij pripadnosti italijanski narodnosti.
12. člen
Za uspeh pri preizkusu znanja v postopku izbire kandidatov Za vpis v vzgojno izobraževalne programe v katere je vpis omejen, se upošteva uspeh, dosežen pri skupinskem preverjanju znanja učencev osmega razreda osnovne šole.
V naknadnem roku, ki ga določi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, opravljajo skupinsko preverjanje znanja učencev osmega razreda tisti, ki se ga iz upravičenih razlogov niso mogli udeležiti v rednem roku in so prijavljeni za vpis v vzgojno-izobraževalni program, za katerega je srednja šola omejila vpis, in tisti, ki želijo izboljšati uspeh, dosežen v rednem roku.
13. člen
Datum preverjanja znanja učencev osmega razreda osnovne šole, njegov obseg, vprašanja in naloge ter način ocenjevanja določi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport določi tudi razmerja med učnim uspehom kandidata, doseženim v predhodnem izobraževanju, in uspehom pri skupinskem preverjanju znanja učencev osmega razreda osnovne šole, ki se upošteva v izbirnem postopku pri omejitvi vpisa.
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tiste učence, ki so del ali celotno predhodno izobraževanje. opravili v tujini, Zavod za šolstvo in šport pripravi posebna navodila za upoštevanje meril v izbirnem postopku.
Vprašanja in naloge iz prvega odstavka tega člena so uradna tajnost in so označena kot izpitna tajnost – strogo zaupno.
14. člen
Srednje šole, ki omejujejo vpis, se lahko dogovorijo o skupnem postopku izbire kandidatov in poverijo izvedbo postopka, prenos, zbiranje in obdelavo podatkov nosilcu usklajevanja izvedbe vpisa iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
Če je v istem kraju več srednjih šol, ki izvajajo isti vzgojno-izobraževalni program in imajo skupaj prijavljenih za vpis bistveno večje število kandidatov od razpisanih mest, se lahko dogovorijo za skupni postopek izbire kandidatov.
Dogovor iz prvega odstavka oziroma dogovor iz drugega odstavka velja za srednjo šolo, ki je sklep o dogovoru sprejela s sklepom o omejitvi vpisa.
15. člen
Srednje šole z izidom izbirnega postopka seznanijo kandidate za vpis najkasneje do 10. julija.
Srednja šola, udeleženka dogovora o skupni omejitvi vpisa, kandidate, ki niso bili izbrani za vpis, pa so dosegli skupni minimalni kriterij za izbiro, preusmeri za vpis na drugo srednjo šolo, udeleženko dogovora o skupni omejitvi vpisa. Pri tem upošteva željo kandidata in dosežen uspeh.
Kandidate, ki skupnega minimalnega kriterija za izbiro niso dosegli, srednja šola preusmeri za vpis na srednje šole, ki so objavile prosta vpisna mesta.
VI. PODALJŠANJE ROKA ZA ZBIRANJE PRIJAV
16. člen
Če se je na razpis za vpis v določenem roku prijavilo manj kandidatov, kot je bilo z razpisom, objavljeno, lahko srednja šola podaljša rok za prijavo kandidatov.
Prijave za vpis sprejemajo srednje šole do zapolnitve prostih vpisnih mest oziroma najdlje do 25. avgusta.
VII. VPIS
17. člen
Srednja šola ugotovi, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za vpis, oziroma katere pogoje morajo še izpolniti, in jih o tem obvesti do 10. julija, naknadno prijavljene kandidate pa v treh dneh po izteku podaljšanega roka za zbiranje prijav.
18. člen
Kandidatom, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis. ali v primeru omejitve vpisa niso bili izbrani, srednje šole svetujejo in pomagajo, da se vključijo v drugo šolo oziroma drugi vzgojno-izobraževalni program ali poklic.
19. člen
Vpis v začetni letnik se opravi v skladu z razpisom za vpis, in sicer:
– v redno izobraževanje najpozneje do 1. septembra, za učence, ki so opravljali izpite v avgustovskem roku, do 15. septembra;
– v izobraževanje ob delu pa najpozneje petnajst dni pred začetkom izobraževanja.
20. člen
Učenci se vpisujejo v drugi in naslednje letnike, če so uspešno izpolnili z vzgojno-izobraževalnim programom določene obveznosti za napredovanje v naslednji letnik ter v skladu s statutom srednje šole. Če ima program v naslednjem letniku izbirne predmete mora učenec pri vpisu v naslednji letnik navesti, za katere izbirne predmete se odloča.
Srednje šole vpisujejo v ustrezni letnik tudi učence, ki v skladu z zakonom lahko ponavljajo ali ponovno obiskujejo isti letnik oziroma želijo prestopiti v izobraževanje za drug poklic.
Vpis učencev iz prvega in drugega odstavka tega člena se opravi na podlagi prijave za vpis.
21. člen
Učenci, ki se izobražujejo ob delu in srednje šole izvajajo zanje vzgojno-izobraževalni program po delih, se vpisujejo vsako šolsko leto, lahko tudi ne glede na letnik in pod pogoji, ki jih določa statut srednje šole.
22. člen
Vpis učencev iz prvega in drugega odstavka 20. člena in iz 21. člena tega pravilnika morajo opraviti srednje šole najpozneje do 1. septembra.
Učencem, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, se lahko omogoči vpis tudi po preteku rokov iz prejšnjega odstavka.
23. člen
Za vpis kandidatov, ki so prekinili izobraževanje in se želijo ponovno vpisati velja določba tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika.
24. člen
Določbe tega pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa se primerno uporabljajo tudi za vpis kandidatov v izobraževanje po programih za izpopolnjevanje.
VIII. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem začetka veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 5/81, 6/85 in 6/90 ter Uradni list RS, št. 9/91, 7/92 in 11/93).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-8/94
Ljubljana, dne 31. januarja 1994.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l . r.

AAA Zlata odličnost