Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

238. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v študijskem letu 1994/95, stran 244.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/93) minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v študijskem letu 1994/95
1. člen
Ta pravilnik ureja način objave razpisa za vpis v začetne letnike študijskih programov z javno veljavnostjo, ki jih izvajajo javni in koncesionirani visokošolski zavodi, ter postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa.
2. člen
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe univerze in samostojni visokošolski zavodi objavijo skupaj v Objavah Ministrstva za šolstvo in šport.
Razpis se objavi hkrati z razpisom za vpis v srednje izobraževanje,
Razpis za vpis v podiplomske študijske programe lahko univerze in samostojni visokošolski zavodi objavijo v dnevnem časopisju.
3. člen
Razpis za vpis obsega:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov,
– naziv študijskega programa,
– trajanje študija, – pogoje za vpis.
– predvideno število prostih vpisnih mest ter
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa.
Z razpisom za vpis se v skladu z zakonom in pravilnikom o študiju tujih državljanov ter statutom visokošolskega zavoda objavijo tudi pogoji za vpis in število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce.
Z razpisom za vpis se lahko objavijo tudi podrobnejša navodila in informacije, pomembne pri izbiri študija.
4. člen
Vsebino razpisa za vpis določi svet univerze na predlog članic univerze oziroma pristojni organ samostojnega visokošolskega za voda.
Univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi lahko objavijo razpis za vpis le za tiste študijske programe, za izvajanje katerih izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom statutom in študijskim programom.
Študijski programi, ki se bodo v študijskem letu 1994/95 prvič izvajali, morajo biti pred razpisom objavljeni.
5. člen
Univerze in samostojni visokošolski zavodi si morajo k vsebini razpisa za vpis pred- njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
6. člen
Po objavi razpisa za vpis univerze oziroma njihove članice ter samostojni visokošolski zavodi organizirajo informativni dan, na katerem vse, ki se zanimajo za vpis, seznanijo z razpisom, možnostmi in pogoji izobraževanja, poklici in deli za katere izobražujejo, možnostmi za nadaljnje izobraževanje ter drugimi informacijami, pomembnimi za odločitev o izbiri študija.
Informativni dan po prejšnjem odstavku se organizira praviloma v desetih dneh po objavi razpisa.
7. člen
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se morajo prijaviti na razpis za vpis na način, določen z razpisom, v tridesetih dneh po objavi razpisa, kandidati za vpis v podiplomske študijske programe pa v roku, določenem z razpisom.
Visokošolski zavodi upoštevajo tudi prijave kandidatov, ki se zaradi utemeljenih razlogov (bivanje v tujini, vojaške obveznosti, materinstvo, izjemne socialne, zdravstvene in družinske okoliščine in podobno) niso mogli prijaviti v roku, določenem z razpisom.
Prijava za vpis v študijske programe, za katere je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa, mora biti vložena do roka iz četrtega odstavka 10. člena tega pravilnika.
O utemeljenosti razlogov iz drugega odstavka tega člena odloča organ, določen s statutom visokošolskega zavoda.
8. člen
Po preteku roka za prijavo na razpis za vpis po prvem odstavku prejšnjega člena univerze in samostojni visokošolski zavodi analizirajo prijave za vpis ter pošljejo podatke o prijavah Ministrstvu za šolstvo in šport in Republiškemu zavodu za zaposlovanje, podatke o prijavah na razpis za vpis v podiplomske študijske programe pa tudi ministrstvu, pristojnemu za znanost.
9. člen
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe, ki so se v predvidenem roku prijavili za vpis v katerikoli študijski program, pa se želijo preusmeriti v drugi študijski program, lahko svojo prijavo prenesejo v tridesetih dneh po preteku roka za prijavo.
10. člen
Če število prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe bistveno presega število razpisanih mest glede na prostorske, kadrovske ali opremske zmogljivosti visokošolskega zavoda, svet univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda sprejme sklep o omejitvi vpisa. Sestavni del sklepa o omejitvi vpisa so tudi merila in postopek za izbiro kandidatov.
K sklepu o omejitvi vpisa si mora univerza oziroma samostojni visokošolski zavod pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
S sklepom o omejitvi vpisa je treba prijavljene kandidate seznaniti najkasneje do 15. junija.
Kandidati, ki so se prijavili za vpis v katerikoli študijski program, se lahko prijavijo tudi za vpis v študijski program, za katerega je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa. Prijava mora biti vložena najkasneje do 24. junija hkrati z dokazilom o prvi prijavi.
11. člen
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v dodiplomske študijske programe je treba visokošolskemu zavodu predložiti po izteku roka za prenos prijav, najkasneje pa do 2. julija.
Če visokošolski zavod na podlagi predloženih dokazil ugotovi, da posamezni kandidati ne izpolnjujejo pogojev za vpis, jih mora o tem takoj obvestiti. Ti kandidati morajo pred vpisom opraviti diferencialne izpite.
Roki za opravljanje diferencialnih izpitov in preizkusov posebnih sposobnosti in nadarjenosti se ne smejo prekrivati z roki, določenimi za opravljanje zaključnega izpita v srednjem izobraževanju.
12. člen
Visokošolski zavod z izidom izbirnega postopka seznani prijavljene kandidate praviloma v treh, najkasneje pa v sedmih dneh po opravljenem izbirnem postopku..
Izbrani kandidati morajo praviloma v treh dneh po objavi rezultatov izbirnega postopka pisno sporočiti odločitev o tem, ali se bodo vpisali v študijski program.
Kandidati, ki so se po četrtem odstavku 10. člena tega pravilnika udeležili več izbirnih postopkov, morajo odločitev o tem, v kateri študijski program se bodo vpisali, pisno sporočiti najkasneje v treh dneh po objavi rezultatov zadnjega izbirnega postopka, ki so se ga udeležili.
13. člen
Če se je na razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v določenem roku prijavilo manj kandidatov, kot je bilo objavljeno z razpisom, lahko visokošolski zavod podaljša rok za prijavo kandidatov.
Prijave za vpis visokošolski zavodi sprejemajo do 25. septembra.
Visokošolski zavodi o prostih študijskih mestih obveščajo javnost in druge zainteresirane organizacije.
14. člen
Vpis v začetni letnik se opravi v skladu z razpisom za vpis, in sicer do 25. septembra, izjemoma pa do 30. septembra za redni dodiplomski študij, za izredni dodiplomski in podiplomski študij pa do petnajst dni pred začetkom študija.
15. člen
Študenti se vpisujejo v naslednje letnike oziroma semestre, če so izpolnili s statutom in študijskim programom določene obveznosti. Če ima študijski program v naslednjem letniku izbirne dele, študent navede, v katerem delu bo nadaljeval študij.
V skladu s statutom visokošolskega zavoda se vpisujejo v ustrezen letnik ali semester tudi študenti, ki v skladu z zakonom in statutom lahko ponavljajo letnik ali prestopijo v drugi študijski program oziroma smer.
16. člen
Vpis rednih študentov v dodiplomske študijske programe iz prejšnjega člena se opravi do 30. septembra, vpis v izredni in podiplomski študij pa do petnajst dni pred začetkom študija.
Študentom, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, se lahko omogoči vpis tudi po preteku teh rokov.
17. člen
Študenti, vpisani v študijskem letu 1993/94, ki se želijo vpisati v začetni letnik drugega študijskega programa, se morajo prijaviti na razpis za vpis, kot je določeno v prvem odstavku 7. člena tega pravilnika.
Enako velja tudi za kandidate, ki so študij prekinili, pa se želijo ponovno vpisati v drugi študijski program.
18. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za razpis in vpis v programe za izpopolnjevanje.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-7/94
Ljubljana, dne 31. januarja 1994.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost