Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1994 z dne 4. 2. 1994

Kazalo

236. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja, stran 238.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
PRAVILNIK
o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek in metodologija za izbor projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter razvoja (v nadaljnjem besedilu: projekti), financiranje, spremljanje in nadziranje izvajanja projektov, ter način obveščanja javnosti o rezultatih opravljenega raziskovalnega oziroma razvojnega dela.
1. Vodenje postopka
2. člen
Minister za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: minister) pooblasti uradno osebo Ministrstva za znanost in tehnologijo za vodenje postopka izbora in spremljanja izvajanja projektov.
2. Javni razpis
3. člen
Minister vsaj enkrat letno objavi javni razpis (v nadaljnjem besedilu: razpis) za izbor projektov in sicer:
za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja na področjih:
– naravoslovja,
- tehnike,
– biotehnike,
– medicine,
– družboslovja,
– humanistike;
za projekte razvoja na področjih:
– tehnološkega razvoja v industriji, rudarstvu, kmetijstvu, gozdarstvu, gradbeništvu ter v energetskem, vodnem in prometnem gospodarstvu,
– razvoja družbenih podsistemov,
– varovanja naravne in kulturne dediščine ter razvoja narodne identitete.
4. člen
Na razpis se lahko prijavi domača pravna ali fizična oseba, ki opravlja raziskovalno dejavnost in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) in predpisov ministra (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Na razpis za izbor razvojnih projektov se lahko prijavi tudi domača pravna ali fizična oseba – naročnik, če za delo v projektu najame raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje za raziskovalno dejavnost po zakonu o raziskovalni dejavnosti.
5. člen
Razpis vsebuje:
1. naziv in naslov Ministrstva za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
2. predmet razpisa;
3. področja, ki so predmet raziskovanja in razvoja;
4. cilje oziroma predvidene rezultate;
5. obliko in rok prijave;
6. merila za izbiro;
7. čas trajanja projektov;
8. višino sredstev, do katere se bodo financirali projekti iz proračunskih sredstev ministrstva;
7. rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izbiri prijavljenih projektov.
6. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. podatke o predlagatelju;
2. podatke o naročniku(ih) in sofinancerju(ih) projekta;
3. ime in priimek odgovornega nosilca projekta;
4. podatke o raziskovalni skupini, v kateri se organizira izvajanje projekta, in raziskovalnih skupinah, ki sodelujejo pri izvajanju projekta, ter o drugih soizvajalcih projekta;
5. naslov projekta;
6. kratko vsebino projekta (največ 300 besed); 7. raziskovalno področje projekta;
8. trajanje projekta;
9. potrebna sredstva za izvedbo projekta, razčlenjeno na:
9.1. število efektivnih raziskovalnih ur za vsako leto posebej;
9.2. materialne stroške, izračunane v skladu s standardi in normativi, ki jih določa Vlada Republike Slovenije; vsa odstopanja je potrebno posebej utemeljiti;
9.3. časovno razporeditev porabe sredstev;
10. podatke o sofinanciranju:
10.1. domače;
10.2. tuje;
11. predlog projekta:
11.1. predstavitev predmeta raziskave;
11.2. pregled relevantnih lastnih in tujih raziskav;
11.3. predstavitev hipoteze;
11.4. pomembnost pričakovanih rezultatov:
11.4.1. za razvoj znanosti;
11.4.2. za gospodarsko in drugo uporabo;
11.5. podroben opis znanstvenih metod za dosego ciljev;
11.6. časovna razporeditev raziskovalnega dela;
12. podatke o raziskovalni opremi:
12.l. razpoložljiva raziskovalna oprema, vrednosti nad 5.000 ECU v tolarski protivrednosti na dan vložitve zahteve, ki je potrebna za izvedbo projekta;
12.2. manjkajoča raziskovalna oprema, vrednosti nad 5.000 ECU v tolarski protivrednosti na enoto na dan vložitve zahteve, ki je pogoj za izvajanje projekta in je zanjo vložen zahtevek za nabavo iz proračunskih sredstev;
13. predstavitev mednarodnih povezav:
13.1. sodelovanje v mednarodnih projektih; 13.2. druge oblike mednarodnega sodelovanja;
14. podatke o raziskovalcih projektne skupine:
14.1. iz organizacije, nosilke pogodbe z ministrstvom:
– šifra iz registra raziskovalcev;
– ime in priimek, akademski naziv;
– vloga v projektni skupini;
– vrsta delovnega razmerja;
– efektivne ure;
14.2. iz druge raziskovalne organizacije, sopogodbenice:
– naziv raziskovalne organizacije;
– podatki o raziskovalni enoti v raziskovalni organizaciji;
– podatki, ki so navedeni pod točko 14.1.;
14.3. o začasno najetih zunanjih sodelavcih kot:
– raziskovalci (za več kot 50 ur);
– konzultanti (za manj od 50 ur);.
15. podatke o sodelavcih iz drugih organizacij:
– ime in priimek, akademski naziv;
– vloga v projektni skupini;
– vrsta delovnega razmerja;
– efektivne ure;
16. reference in dokazila o kvalificiranosti odgovornega nosilca projekta in ostalih raziskovalcev, ki niso vpisana v evidenci raziskovalcev in raziskovalnih skupin pri ministrstvu;
17. predloge za recenzente:
17.1. dva domača recenzenta;
17.2: dva tuja recenzenta;
18. podpis predlagatelja in pooblaščene osebe naročnika oziroma sofinancerja.
Podatki se predložijo na obrazcih, ki jih posebej za temeljne raziskovalne projekte, aplikativne raziskovalne projekte in za projekte razvoja, predpiše minister s poudarkom na podatkih, pomembnih za vrsto raziskav oziroma dela na projektih.
7. člen
V postopku za izbor projektov se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila, in prispejo na ministrstvo v roku, določenem v razpisu.
8. člen
Prijavni obrazec se izpolni v petih izvodih. Tri izvode se izpolni v slovenskem jeziku, dva izvoda pa v angleškem jeziku oziroma v drugem svetovnem jeziku, določenem v razpisu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vsi izvodi prijavnega obrazca pri projektih razvoja izpolnijo samo v slovenskem jeziku.
Minister izda ob vsakokratnem razpisu ustrezna navodila za izpolnjevanje obrazcev.
9. člen
Sprejem prijave na razpis se potrdi na prijavnem obrazcu. En izvod potrjenega prijavnega obrazca se vrne predlagatelju.
Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno prijavo na razpis (v nadaljnjem besedilu: predlog projekta) dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, obvesti predlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi v roku 14 dni in opozori na posledice, če le-te ne bo pravočasno odpravil.
Če predlagatelj v določenem roku od prejema poziva za dopolnitev prijave pomanjkljivosti ne odpravi in le-te niso takšne da, zaradi njih ne bi bilo mogoče oceniti predloga projekta, se le-ta oceni, kot da bi bila prijava popolna in pravočasna.
Če gre za pomanjkljivosti, zaradi katerih ne bi bilo mogoče oceniti predloga projekta, se šteje, da prijava ni vložena. Predložena dokumentacija se vrne predlagatelju.
10. člen
O predlogih projektov se vodi seznam. V seznam se vpišejo podatki iz prijavnega obrazca in rezultati izbora projektov. Seznam je javen.
11. člen
Podatki in dokumentacija, ki jih vsebujejo predlogi projektov, so uradna tajnost.
12. člen
Ko uradna oseba ugotovi, da prijava na razpis vsebuje vse zahtevane podatke, jo pošlje recenzentom v ocenitev.
3. Ocenjevanje projektov
13. člen
Predlog projekta temeljnega raziskovanja ocenijo domači in tuji recenzenti. Predlog projekta aplikativnega raziskovanja in projekta razvoja ocenijo domači, lahko pa tudi tuji recenzenti. Recenzenti ocenijo predloge projektov najkasneje v 30 dneh od dneva prejema projektne dokumentacije.
Oceno izdelajo na podlagi vprašalnikov, ki jih predpiše minister. Pri ocenjevanju predloga projekta je recenzent samostojen. Predlog projekta recenzent oceni po kriterijih stroke.
Če recenzent meni, da bi pridobitev dodatnih strokovnih mnenj bistveno prispevala h kakovosti ocene, predlaga to ministru v odobritev.
14. člen
Recenzent oceni:
– znanstveno oziroma raziskovalno zmožnost raziskovalcev;
– znanstveno relevantnost;
– racionalnost in varčnost pri organizaciji in izvedbi projekta.
Pri predlogih projektov aplikativnega raziskovanja se poleg navedenega v prejšnjem odstavku oceni tudi družbena relevantnost.
15. člen
Znanstveno zmožnost raziskovalcev za izvedbo predlogov projektov temeljnega, in aplikativnega raziskovanja se oceni z vidika:
– znanstvene utemeljenosti predloga projekta;
– raziskovalne usposobljenosti projektne skupine.
Projektna skupina izkazuje usposobljenost, če:
1. odgovorni nosilec izpolnjuje z zakonom določene pogoje za odgovornega nosilca in:
– ima vsaj en članek kot edini avtor, objavljen v mednarodno priznani publikaciji v zadnjih treh letih ali ustrezno število člankov v soavtorstvu,
– je bil citiran v mednarodno priznanih publikacijah v zadnjih desetih letih ali
– ima mednarodne patente;
2. vsaj ena tretjina raziskovalcev v projektni skupini izpolnjuje z zakonom in s tem pravilnikom določene pogoje za odgovornega nosilca; pri mlajših raziskovalcih se ti pogoji upoštevajo smiselno;
3. oprema raziskovalne skupine zagotavlja izvedbo projekta.
Področni sveti natančneje določijo pogoje iz tega člena.
16. člen
Raziskovalno zmožnost raziskovalcev za izvedbo predlogov projektov razvoja recenzenti ocenijo z vidika:
– strokovne utemeljenosti predloga projekta;
– usposobljenosti projektne skupine.
Predlog projekta je strokovno utemeljen, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. predmet projekta je razvoj na področjih, ki so opredeljena z razpisom;
2. spoznanje o problemu ali kriznih razmerah in njihovih vzrokih je strokovno utemeljeno s kompetentno študijo oziroma referencami;
3. ponuja jasno opredeljene razvojne rešitve, ki pomenijo novost.
Projektna skupina izkazuje zadostno raziskovalno oziroma razvojno usmerjenost, če:
1. odgovorni nosilec predloga projekta izpolnjuje z zakonom določene pogoje za odgovornega nosilca projekta;
2. ima ustrezno število raziskovalcev in drugih sodelavcev ter ima reference iz izvedenih projektov;
3. ima opremo, ustrezno ciljem predloga projekta in raziskovalni metodologiji.
17. člen
Znanstveno relevantnost predlogov projektov temeljnih in aplikativnih ocenijo raziskav recenzenti z vidika:
1. relevantnosti za znanstveno-tehnološki in družbeni razvoj po kriteriju:
– skladnosti projekta z usmeritvami v nacionalnem raziskovalnem programu in letnem aktu o znanstveni in tehnološki politiki,
– pomena predloga projekta za razvoj,
– obsega sofinanciranja projekta iz neproračunskih sredstev;
2. relevantnosti za razvoj znanosti po kriterijih:
– kadrovske odprtosti raziskovalne skupine, v kateri se izvaja projekt,
– uspešnosti mentorjev v raziskovalni skupini pri usmerjanju mladih raziskovalcev v tehnološke centre in druge razvojne organizacije ter pri doseganju doktorske izobrazbene stopnje,
– uspešnosti raziskovalne skupine pri zaposlovanju svojih zmogljivosti za tehnološki razvoj, ekspertize in svetovanje.
18. člen
Družbeno relevantnost predlogov projektov aplikativnih raziskav in razvoja recenzenti ocenijo z vidika:
1. doseganja ciljev nacionalnih razvojnih usmeritev;
2. uporabnosti razvojnih rezultatov za naročnike oziroma sofinancerje;
3. možnosti proizvodnje, trženja in druge uporabe razvojnih rezultatov;
4. prispevka k tehnološkemu napredku, k učinkovitosti družbenosistemske organiziranosti in h krepitvi narodne identitete;
5. povečevanja kompetitivnosti slovenskega gospodarstva in produktivnosti drugih dejavnosti.
19. člen
Racionalnost in varčnost predloga projekta ocenijo recenzenti na podlagi:
1. primerjave ciljev, projekta z:
– obsegom raziskovalnega dela,
– opremo,
– materialnimi, konzultantskimi in drugimi storitvenimi stroški,
– časom trajanja projekta,
– infrastrukturnim okoljem raziskovalne skupine;
2. skladnosti s standardi in normativi za izračun cene raziskovalnega dela in stroškov, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
20. člen
Nacionalni koordinatorji ocenijo predloge projektov ob upoštevanju kriterijev stroke ter kriterijev, določenih s tem pravilnikom.
Če so predložene ocene v posameznem primeru nasprotujoče oziroma ne zadostujejo za odločitev o prednostni razvrstitvi, lahko nacionalni koordinator predlaga. ministru, da določi dodatnega recenzenta.
Na podlagi lastnih ocen in ocen recenzentov pripravi nacionalni koordinator predlog razvrstitve projektov v prednostne skupine.
Poročilo o recenzentskem ocenjevanju in predlog razvrstitve projektov posreduje nacionalni koordinator pristojnemu področnemu svetu v 15 dneh od izteka roka za pripravo ocen recenzentov.
4. Izbor projektov za financiranje
21. člen
Področni sveti na podlagi poročil nacionalnih koordinatorjev in predloga razvrstitve projektov razvrstijo le-te na prednostno listo področja.
22. člen
Pri razvrščanju predlogov projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja na prednostno listo področja, razen na področju humanistike, bo imel prednost predlagatelj, katerega projektna skupina bo:
1. izkazala večje število:
– mednarodnih objav (članki, knjige, monografije itd.),
– več citatov,
– večji obseg sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih projektih;
2. izkazala večji pomen predlaganega projekta za razvoj znanstvene discipline;
3. izkazala večje možnosti za uporabo rezultatov v Republiki Sloveniji;
4. uspešno vključevala v raziskovanje mlade raziskovalce, ki se bodo po zaključenem Usposabljanju zaposlili v drugi organizaciji;
5. izkazovala večjo racionalnost pri uporabi raziskovalne opreme in drugih stroškov;
6. izkazala večje sofinanciranje projekta.
Na prednostno listo področja se ne morejo uvrstiti projekti, katerih ekspertna ocena znanstvene kakovosti in pomen za razvoj stroke ne presežeta vstopnega praga, ki ga določijo področni sveti za svoja področja.
23. člen
Prednost pri razvrščanju predlogov projektov temeljnih raziskav s področja humanistike bo imel predlagatelj, katerega projektna skupina bo:
1. izkazala večje število:
– mednarodnih objav (članki, knjige, monografije),
– domačih znanstvenih objav (članki, knjige, monografije),
– obseg sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih projektih,
– citatov:
2. izkazala večji nacionalni in mednarodni pomen raziskav pri novih iskanjih, spoznanjih in dosežkih;
3. izkazala večji znanstveni pomen projekta za razvoj stroke;
4. izkazala večji pomen projekta za izobraževanje in kulturo v Republiki Sloveniji;
5. vključevala v raziskovanje mlade raziskovalce, ki se bodo po zaključnem usposabljanju zaposlili v drugi organizaciji;
6. izkazovala večjo racionalnost pri uporabi opreme in drugih stroškov;
7. izkazala sofinanciranje projektov.
Na prednostno listo področja se ne morejo uvrstiti projekti, katerih ekspertna ocena znanstvene kakovosti in pomen za razvoj stroke ne presežeta vstopnega praga, ki ga določi področni svet.
24. člen
Prednost pri razvrščanju predlogov projektov razvoja bodo imeli projekti, ki izkazujejo:
– večji delež naročniškega financiranja oziroma sofinanciranja;
– višjo stopnjo inovativnosti in tehnološke vrednost ciljev projekta;
– večje možnosti za uspešno izvedbo projekta in uporabo rezultatov;
– večji prispevek k uresničevanju gospodarskih družbeno razvojnih ciljev Republike Slovenije;
– večji obseg vključevanja obstoječih znanstveno raziskovalnih zmogljivosti v tehnološki in družbeni razvoj;
– večje gospodarske in druge učinke uporabe rezultatov;
– večjo varčnost.
Minister lahko podrobneje določi metodologijo za uporabo ekspertnih ocen pri presoji kriterijev za razvrščanje na prednostno listo področja.
Na prednostno listo področja se ne morejo uvrstiti projekti, katerih ekspertna ocena strokovne kakovosti in uporabnosti rezultatov projekta ne presežeta vstopnega praga, ki ga določijo področni sveti za svoja področja.
25. člen
Nacionalni svet za raziskave in razvoj na podlagi prednostnih list področja pripravi končni predlog skupne prednostne liste za financiranje projektov (v nadaljnjem besedilu: nacionalna lista).
Pri pripravi predloga nacionalne liste upošteva usmeritve nacionalnega raziskovalnega programa in letnih aktov o znanstveni in tehnološki politiki, prioritete, ki jih določajo posamezna ministrstva in Vlada Republike Slovenije, področno določene prioritete znanstvenega in tehnološkega razvoja države ter obseg proračunskih sredstev.
Nacionalni svet za raziskave in razvoj lahko zahteva od področnih svetov dodatne utemeljitve predlogov razvrstitve projektov na prednostne liste področij.
26. člen
Nacionalno listo določi minister.
Minister odloča o izboru projektov in višini sredstev za financiranje projektov, izhajajoč iz politike, določene z nacionalnim raziskovalnim programom, ter ob upoštevanju obsega razpoložljivih proračunskih sredstev.
Minister pošlje nacionalno listo Svetu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in jo objavi v sredstvih javnega obveščanja.
27. člen
Minister obvesti predlagatelje o rezultatih izbora predlogov projektov.
Predlagatelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravico vložiti zahtevo za ponovno ocenitev predloga projekta. Predlagatelj projekta mora v svoji zahtevi opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev.
Predlagatelj se ima pravico seznaniti z ocenami recenzentov. Predlagatelj ne more zahtevati podatke o recenzentu.
O zahtevi odloči minister. Odločitev je dokončna.
Postopek in način ponovne ocenitve predloga projekta določi minister za vsak primer posebej.
5. Pogodba o izvedbi projektov
28. člen
Za izvedbo izbranih projektov, uvrščenih na nacionalno listo, sklene minister s predlagateljem in z naročnikom oziroma sofinanciranjem pogodbo o izvedbi.
29. člen
Predlog pogodbe o izvedbi, skupaj z obrazci pogodbene dokumentacije, se pošlje predlagatelju in naročniku oziroma sofinancerju (v nadaljnjem besedilu: sopogodbeniki) v podpis.
Podpisano pogodbo z izpolnjenimi obrazci pogodbene dokumentacije morajo sopogodbeniki vrniti ministrstvu v 30 dneh po njihovem prejemu.
30. člen
Če uradna oseba ugotovi, da pogodbena dokumentacija ni ustrezno izpolnjena, obvesti sopogodbenike o pomanjkljivostih in jih pozove, da jih odpravijo v roku 15 dni.
Če sopogodbenik v roku, določenem za dopolnitev pogodbene dokumentacije, ne odpravi pomanjkljivosti, minister odstopi od sklenitve pogodbe in o tem najkasneje v osmih dneh obvesti sopogodbenika.
31. člen
Postopek izbora projektov mora biti zaključen najkasneje v 30 dneh po sprejemu državnega proračuna.
Minister lahko v izjemnih primerih podaljša roke, določene s tem pravilnikom.
6. Spremljanje izvajanja projektov
32. člen
Sopogodbeniki jamčijo za verodostojnost podatkov v dokumentaciji.
V primeru, da sopogodbeniki predložijo neresnične podatke, jih uradna oseba pozove, da predložijo resnične podatke in pojasnijo, zakaj so v dokumentaciji navedeni napačni podatki.
Če sopogodbeniki ne sporočijo novih podatkov, ne pojasnijo, zakaj so predložili neresnične podatke, ali če se ugotovi, da so z navedbo neresničnih podatkov hoteli prikazati oziroma predrugačiti dejansko stanje, lahko minister odstopi od sklenitve pogodbe oziroma razdre pogodbo, če je bila ta že sklenjena.
33. člen
Ministrstvo spremlja in nadzoruje izvajanje projekta v vseh fazah njegovega poteka na podlagi letnih in zaključnih poročil o delu ter porabljenih sredstvih.
Minister lahko zahteva od naročnika razvojnega projekta poročilo o gospodarskih in drugih učinkih uporabe rezultatov projekta razvoja še pet let po končanem projektu razvoja.
34. člen
Za redno poročanje o izvajanju in financiranju projekta v skladu s pogodbo o izvedbi projekta, je odgovoren odgovorni nosilec projekta. Letna in zaključna poročila o projektih ocenjujejo eksperti, lahko pa tudi drugi strokovni organi ministrstva.
Za sofinancirane projekte se v oceno uresničevanja projekta vključuje tudi pisno mnenje sofinancerja projekta.
35. člen
Letno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela obsega poleg naslova projekta, firme predlagatelja, imena in priimka odgovornega nosilca in številke pogodbe o izvedbi, tudi kratko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
1. ciljev projekta;.2. realizacije predloženega programa dela;
3. izkoriščanja dobljenih rezultatov;
4. utemeljitve eventualnih sprememb programa;
5. sodelovanja z inozemskimi partnerji;
6. bibliografije.
36. člen
Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu obsega poleg naslova projekta, firme predlagatelja, imena in priimka odgovornega nosilca projekta, številke pogodbe o izvedbi, tudi zbirno poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti za vsa leta trajanja projekta, in sicer glede:
1. ciljev projekta;
2. poročila o realizaciji predloženega programa dela;
3. izkoriščanja dobljenih rezultatov;
4. sodelovanja z inozemskimi partnerji;
5. bibliografije.
37. člen
Poleg podatkov iz 35. in 36. člena tega pravilnika morajo letna in zaključno poročilo vsebovati tudi pregled porabe sredstev, v skladu s standardi in normativi za izračun cene raziskovalnega dela in stroškov projekta, ki jih sprejme Vlada.
Letna in zaključno poročilo morata podpisati pooblaščena odgovorna oseba predlagatelja in odgovorni nosilec projekta.
38. člen
Če pride do prekinitve izvajanja projekta zaradi objektivnih razlogov, zaradi katerih ni smiselno nadaljevati uresničevanje projekta, predlagatelj ni dolžan vrniti že izplačanih mu sredstev.
39. člen
Predlagatelj je dolžan obvestiti ministra o vseh okoliščinah, ki vplivajo na uspešno izvajanje projekta.
Če nastopijo okoliščine, ki onemogočajo nadaljnjo izvedbo projekta oziroma če se ugotovi, da gre pri izvedbi projekta za očitne nepravilnosti ali bistvena odstopanja od projektno določenega programa, lahko minister začasno prekine financiranje projekta.
40. člen
Začasna ustavitev financiranja po prejšnjem členu lahko traja najdalj 30 dni. Če se po izteku tega roka ugotovi, da projekt zaradi nepravilnosti ne bo uspešno zaključen, oziroma če predlagatelj ne odpravi nepravilnosti pri izvajanju projekta, minister razdre pogodbo o izvedbi projekta ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti na dan vračila.
7. Obveščanje javnosti in uporabnikov
41. člen
Minister obvešča javnost in uporabnike o rezultatih izvedenih projektov v internih glasilih, sredstvih javnega obveščanja ter na javnih panelih in konferencah, ki jih organizira.
42. člen
Predlagatelj projekta je dolžan pri objavi rezultatov projekta oziroma pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru projekta, ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna, ter na zahtevo ministrstva sodelovati pri obveščanju javnosti, ki ga organizira ministrstvo.
8. Končna določba
43. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 146/94
Ljubljana, dne 24. januarja 1994.
Prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost