Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993

Kazalo

2571. Zakon o posebnem prometnem davku od cigaret, stran 3686.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o posebnem prometnem davku od cigaret
Razglašam zakon o posebnem prometnem davku od cigaret, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 1993.
Št. 0100-147/93
Ljubljana, dne 25. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O POSEBNEM PROMETNEM DAVKU OD CIGARET
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka od cigaret.
2. člen
Posebni prometni davek od cigaret se plačuje od vseh vrst cigaret, ki se dajo v promet na ozemlju Republike Slovenije.
3. člen
Zavezanec za obračunavanje in plačevanje posebnega prometnega davka od cigaret je proizvajalec oziroma uvoznik cigaret.
Pri spremembi zneska davka je zavezanec tudi pravna oseba oziroma zasebnik, ki opravlja trgovsko ali gostinsko dejavnost, ki se po tem zakonu in po zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) šteje za končnega potrošnika tobačnih izdelkov.
4. člen
Posebni prometni davek od cigaret se plačuje v znesku 30 tolarjev po zavitku dvajset cigaret.
Znesek iz prejšnjega odstavka se sorazmerno zmanjša oziroma poveča, če je v zavitku manj ali več kot dvajset cigaret.
5. člen
Prihodki od posebnega prometnega davka od cigaret pripadajo proračunu Republike Slovenije.
6. člen
Vlada Republike Slovenije, lahko spreminja znesek davka iz 4. člena tega zakona v skladu z rastjo maloprodajnih cen.
7. člen
Za promet cigaret, od katerih se plačuje posebni prometni davek od cigaret, se glede nastanka davčne obveznosti, evidentiranja prometa, obračunavanja in plačevanja davka, kraja plačila, zastaranja, popisa, nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem davka, pravnih sredstev, obnove postopka, vračila davka, zamudnih obresti in kazenskih določb, uporabljajo določbe zakona o prometnem davku, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
8. člen
Davčni zavezanci, ki opravljajo trgovsko ali gostinsko dejavnost in se pri prometu cigaret štejejo za končne potrošnike, morajo ob uveljavitvi tega zakona popisati cigarete na zalogi in določiti nove prodajne cene cigaret ter plačati posebni prometni davek od cigaret na predpisani račun v 5 dneh po popisu oziroma s prvo redno akontacijo.
9. člen
Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev če ne obračuna, nepravilno obračuna in ne vplača posebnega prometnega davka od cigaret (4., 7. in 8. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
10. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1994.
Št. 434-02/93-9/1.
Ljubljana, dne 17. decembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.