Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2569. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o najetju posojila Evropske Investicijske Banke za obnovo Slovenskih železnic
2570. Zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač
2571. Zakon o posebnem prometnem davku od cigaret
2572. Zakon o spremembi zakona o prometnem davku
2573. Zakon o varuhu človekovih pravic
2574. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih
2575. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
2576. Zakon o gasilstvu
2577. Zakon o varstvu pred požarom
2578. Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij
2579. Zakon o poračunavanju obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
2580. Zakon o dopolnitvi zakona o deviznem poslovanju
2581. Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
2582. Zakon o dohodnini
2583. Zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice

Odloki

2584. Odlok o določitvi razmerja med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in povprečno plačo v letu 1994
2585. Odlok o soglasju k sklepu Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za invalide

Poslovniki

2586. Poslovnik o načinu dela Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

Drugi akti

2568. Resolucija o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2587. Odlok o pomilostitvi obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije 26. decembru 1993

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2588. Pravilnik o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika
2589. Navodilo k pravilniku o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika
2590. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice uvoza vozil, njihovih delov in pribora po znižani carinski stopnji
2591. Republiški program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1994

BANKA SLOVENIJE

2592. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2593. Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
2594. Sklep o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije za obdobje januar-april 1994

OBČINE

Brežice

2598. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dobova
2599. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo Krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Dobova
2600. Sklep o uvedbi samoprispevka v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova
2601. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo Vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, KS Dobova

Celje

2602. Nova višina prispevka investitorjev

Gornja Radgona

2603. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona

Grosuplje

2604. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1993 in družbenega plana občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989. in 1993. leta
2605. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje modernizacije lokalne ceste Male Kompolje - Lučarjev Kal in krajevne ceste Velike Pece - Male Pece

Jesenice

2606. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o osnovah in merilih za določitev najemnin za poslovne stavbe in poslovne prostore, ki so v upravljanju občine Jesenice
2607. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v občini Jesenice
2608. Sklep o soglasju k statutu javnega zavoda Gorenjska lekarna Kranj

Kamnik

2609. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Kamnik v letu 1994
2610. Odlok o varovanju območja izvira pitne vode Studenca
2611. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu zgodovinskega arhiva Ljubljana

Kranj

2612. Sklep o uskladitvi skupnega obsega javne porabe in bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine Kranj za leto 1993
2613. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna v letu 1994

Laško

2614. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Lenart

2615. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart za leto 1994

Ljubljana

2595. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000
2596. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode
2597. Sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina

Ljubljana Vič-Rudnik

2618. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Vič-Rudnik

Ljubljana-Šiška

2616. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Šiška
2617. Odredba o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Ljubljana Šiška

Mozirje

2619. Sprememba pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2620. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 19. 12. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju KS Rečica ob Savinji

Postojna

2621. Odlok o komunalnem prispevku
2622. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Postojna
2623. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Pivka Center

Slovenske Konjice

2624. Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 1993

Škofja Loka

2625. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Škofja Loka za leto 1993

Trebnje

2626. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko-ureditvenih pogojev za mesto Trebnje

Vrhnika

2627. Spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine občine Vrhnika
2628. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti