Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993

Kazalo

2570. Zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač, stran 3685.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač
Razglašam zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 1993.
Št. 0100-146/93
Ljubljana, dne 25. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O POSEBNEM PROMETNEM DAVKU OD ALKOHOLNIH PIJAČ
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač.
2. člen
Posebni prometni davek od alkoholnih pijač se plačuje od pijač, ki se uvrščajo v tarifno številko 7 tarife davka od prometa proizvodov (Uradni list RS, št. 4/92), od naravnega vina, ki se uvršča v tarifno številko 2 tarife davka od prometa proizvodov ter od piva, ki se uvršča v tarifno številko 1 tarife davka od prometa proizvodov. Pivo se šteje za alkoholno pijačo ne glede na volumenski odstotek alkohola v pivu.
3. člen
Zavezanec za obračunavanje in plačevanje posebnega prometnega davka od alkoholnih, pijač je proizvajalna pravna oseba, zasebnik – proizvajalec, fizična oseba proizvajalec ter uvoznik alkoholnih pijač.
4. člen
Posebni prometni davek od alkoholnih pijač znaša:
– 75.000 tolarjev za 100 volumenskih odstotkov alkohola na hektoliter naravnega žganja in vinjaka ter drugih alkoholnih pijač (desertnih vin, žganih pijač) ter vinskega destilata.
– 900 tolarjev za hektoliter naravnega vina,
– 2.000 tolarjev za hektoliter piva.
5. člen
Posebni prometni davek od alkoholnih pijač se ne plačuje od pijač, ki se izvozijo.
6. člen
Prihodki od posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač pripadajo proračunu Republike Slovenije.
7. člen
Za promet alkoholnih pijač od katerih se plačuje posebni, prometni davek od alkoholnih pijač, se glede nastanka davčne obveznosti, evidentiranja prometa, obračunavanja in plačevanja davka, kraja plačila, zastaranja, nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem davka, pravnih sredstev, obnove postopka, vračila davka, zamudnih obresti in kazenskih določb, uporabljajo določbe zakona o prometnem davku, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
8. člen
Minister za finance izda podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in. plačevanja posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač.
9. člen
Vlada Republike Slovenije lahko spreminja znesek iz 4. člena tega zakona v skladu z rastjo maloprodajnih cen.
10. člen
Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev če ne obračuna; nepravilno Obračuna in ne vplača posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač (4. in 7. člen). Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Ta zakon začne veljati 1. marca. 1994.
Št. 434-02/93-10/1
Ljubljana, dne 17. decembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.