Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1993 z dne 1. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1993 z dne 1. 10. 1993

Kazalo

2036. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 2800.

Na podlagi šestega odstavka 19. člena zakona o. lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
1. člen
V uredbi o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 13/93 in 45/93) se tretja alinea 8. člena uredbe spremeni tako, da se glasi:
– spisek vseh lastniških naložb v drugih podjetjih z navedbo odstotka lastništva in vrste delnic ter matične številke, šifre dejavnosti, firme in sedeža podjetja.
2. člen
V prvi alienei 9. člena se na koncu podpičje spremeni v piko. Doda se naslednji stavek: »Če je bila izdana začasna odredba o zavarovanju zahtevka upravičenca v procesih lastninskega preoblikovanja, mora podjetje predložiti pravnomočno začasno odredbo.«
3. člen
Na koncu šestega odstavka 32. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
"V primeru, da udeleženci z vplačilom lastninskih certifikatov oziroma potrdil presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je vključen v program notranjega odkupa, uporabi podjetje pri znižanju proporcionalni kriterij."
4. člen
V 58. členu uredbe se dodata dva nova predzadnja odstavka, ki se glasita:
"Kadar se javna prodaja delnic konča tako, da se vpiše do 30% več delnic od razpisanih, se cena posamezne delnice zviša za enak odstotek, vpisovalcem pa se proporcionalno zniža vpisano število delnic. Podjetje mora v prospektusu izrecno opozoriti na ta predpis.
Kadar se javna prodaja delnic konča tako, da se vpiše do 30% manj delnic od razpisanih, se cena posamezne delnice zniža za enak odstotek, vpisovalcem pa se proporcionalno zviša vpisano število delnic."
5. člen
V prilogi A se AOP številka pri postavki Poslovni prihodki iz tabele bilance uspeha spremeni iz "AOP 260" v "AOP 261",
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-01/93-3/4-8
Ljubljana, dne 30. septembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Davorin Kračun l. r.
Podpredsednik