Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1993 z dne 12. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1993 z dne 12. 2. 1993

Kazalo

328. Sklep o začasnih kriterijih za izplačevanje nadomestila dela plače ter povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v Državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja Državnega sveta, stran 318.

Na podlagi 62. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92), sklepa državnega sveta o profesionalnem opravljanju funkcije predsednika z dne 15. januarja 1993 je Državni svet Republike Slovenije na seji dne 2. februarja 1993 sprejel
SKLEP
o začasnih kriterijih za izplačevanje nadomestila dela plače ter povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v Državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja Državnega sveta
1. člen
Predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, ki opravlja funkcijo poklicno, se za opravljanje te funkcije prizna mesečna plača.
Osnova za obračun je povprečna mesečna plača na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po zadnjih uradnih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko. Ta osnova se glede na proračunske možnosti lahko zmanjša za odstotek, ki ga določi Državni svet, vendar ne več kot za 50%. O zmanjšanju osnove do 20% lahko po pooblastilu Državnega sveta odloči pristojno delovno telo Državnega sveta.
Plača predsednika Državnega sveta se določi tako, da se osnova iz prejšnjega odstavka tega člena pomnoži s koeficientom 5 in poveča za funkcijski dodatek, ki znaša 100% osnove iz drugega odstavka tega člena, pomnožene s koeficientom 5, skupni znesek pa poveča za odstotek za delovno dobo.
2. člen
Sekretarju Državnega sveta Republike Slovenije, ki opravlja funkcijo poklicno, se za opravljanje te funkcije prizna mesečna plača.
Osnova za obračun je povprečna mesečna plača na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po zadnjih uradnih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko. Ta osnova se glede na proračunske možnosti lahko zmanjša za odstotek, ki ga določi Državni svet, vendar ne več kot za 50%. O zmanjšanju osnove do 20% lahko po pooblastilu Državnega sveta odloči pristojno delovno telo Državnega sveta.
Plača sekretarja Državnega sveta se določi tako, da se osnova iz prejšnjega odstavka pomnoži s koeficientom 5 in poveča za funkcijski dodatek, ki znaša 44% osnove iz drugega odstavka tega člena, pomnožene s koeficientom 5, skupni znesek pa poveča za odstotek za delovno dobo.
3. člen
Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo v Državnem svetu Republike Slovenije nepoklicno, se za opravljanje te funkcije prizna mesečno nadomestilo osebnega dohodka, ki je sorazmerno obsegu opravljenega dela ter lahko znaša največ 33% plače, ki bi pripadal funkcionarju za poklicno opravljanje funkcije za polni delovni čas.
Osnova za obračun je povprečna mesečna plača na zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije po zadnjih uradnih podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko. Ta osnova se glede na proračunske možnosti lahko zmanjša za odstotek, ki ga določi Državni svet, vendar ne več kot za 50%. O zmanjšanju osnove do 20% lahko po pooblastilu Državnega sveta odloči pristojno delovno telo Državnega sveta.
Nadomestilo plače se funkcionarju, ki nepoklicno opravlja funkcijo v Državnem svetu Republike Slovenije določi tako, da se osnova iz prejšnjega odstavka pomnoži s koeficientom 5 in poveča za funkcijski dodatek, ki ga določa druga točka 4. člena osnove iz drugega odstavka tega člena, pomnožen s koeficientom 5, skupni znesek pa se poveča za odstotek za delovno dobo.
Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije v Državnem svetu Republike Slovenije, ki se določi skladno s tretjim odstavkom tega člena, se zmanjša na 33%.
4. člen
Za določitev funkcijskega dodatka se določijo naslednji kriteriji:
1. Glede na funkcijo, ki jo opravlja član Državnega sveta in glede na to, v kolikih delovnih telesih je član, se člani Državnega sveta razvrstijo v štiri skupine:
I. podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije;
II. predsednik in podpredsednik komisije pri Državnem svetu, predstavnik interesne skupine;
III. član najmanj v dveh delovnih telesih Državnega sveta Republike Slovenije;
IV. član v enem delovnem telesu Državnega sveta Republike Slovenije.
2. Za v točki 1. navedenih štirih skupinah funkcionarjev, se upošteva funkcijski dodatek v razponu, in sicer:
   I.                        80%
  II.                        75%
  III.                       40%
  IV.                       20%.
5. člen
Del nadomestila plače, ki se obračuna v skladu s 3. členom se zmanjša v naslednjih primerih in naslednjih odstotkih:
– za vsako neopravičeno enodnevno odsotnost s seje Državnega sveta 20%,
– za vsako neopravičeno odsotnost s seje delovnega telesa 10%.
To zmanjšanje se obračunava v obračunskem mesecu, ki traja od 20. v preteklem mesecu do 20. v tekočem mesecu.
6. člen
Član Državnega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja).
Član Državnega sveta ima pravico do povračila drugih dokumentiranih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.
7. člen
Stiki z volilno bazo se organizirajo na podlagi sporazuma predstavnikov lokalnih interesov z volilno bazo.
Članom Državnega sveta so na razpolago strokovni in administrativni delavci. Za koordinacijo skrbi sekretar skupine lokalnih interesov.
8. člen
Stiki z volilno bazo za predstavnike funkcionalnih interesov se organizirajo na sedežu Državnega sveta ali po dogovoru na drugih lokacijah.
Članom Državnega sveta so na razpolago strokovni in administrativni delavci. Za koordinacijo in organizacijo skrbi sekretar skupine funkcionalnih interesov.
9. člen
Invalidnemu članu Državnega sveta se zagotavljajo najnujnejši tehnični pripomočki za nemoteno delo ter dodatek za tujo pomoč in prevoz, po kriterijih in v višini kot to refundira država za te namene na drugih področjih.
10. člen
Kriteriji se uporabljajo z dnem konstituiranja Državnega sveta Republike Slovenije in se uskladijo s sistemskimi rešitvami, ki jih bo za ustrezna vprašanja sprejel Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 004-01/92-5/10
Ljubljana, dne 2. februarja 1993.
Predsednik
Državnega sveta
Republike Slovenije
dr. Ivan Kristan l. r.

AAA Zlata odličnost