Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993

Kazalo

298. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe, stran 268.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Financiranju javne porabe
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 1993.
Št. 0100-14/93
Ljubljana, dne 3. februarja 1993.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANCIRANJU JAVNE PORABE
1. člen
V zakonu o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) se za 17. členom doda nov 17. a člen, ki se glasi:
"17. a člen
Če proračun občine ni sprejet v 60 dneh po sprejemu proračuna Republike Slovenije, lahko Vlada Republike Slovenije do sprejetja občinskega proračuna imenuje začasnega upravitelja občinskega proračuna.
Z dnem postavitve začasnega upravitelja vse pristojnosti za razpolaganje s sredstvi občinskega proračuna preidejo iz občinskih organov na začasnega upravitelja.
Pristojni organi občine morajo dati začasnemu upravitelju na njegovo zahtevo vse podatke in informacije, ki so potrebne za razporejanje proračunskih sredstev.
Začasni upravitelj občinskega proračuna poroča Vladi Republike Slovenije in občinski skupščini o mesečnem izvrševanju proračuna po določbah tega člena najpozneje v 15 dneh po preteku vsakega meseca."
2. člen
V 20. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: "Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, raziskovalne naloge ter storitve oddajati s pogodbo, izvajalci pa morajo biti izbrani na podlagi javnega razpisa, če z zakonom ni drugače določeno."
3. člen
V 36. členu se dodajo novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
"Občine se lahko zadolžujejo le v obsegu, ki ne presega 10% sredstev za javno porabo v letu zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% sredstev za javno porabo.
Za zadolžitev občin po prejšnjih odstavkih se šteje tudi izdaja občinskih vrednostnih papirjev.
Občine se izjemoma lahko zadolžijo tudi preko 10% sredstev za javno porabo, vendar morajo predhodno pridobiti pisno soglasje ministrstva, pristojnega za finance.
Za zadolžitev občin se šteje tudi zadolžitev tistih javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina in je v skladu z odlokom o ustanovitvi dolžna solidarno pokrivati njihovo izgubo."
4. člen
Za 36. členom se dodajo novi 36. a, 36. b, 36. c in 36. č člen, ki se glasijo:
"36. a člen
Občine, katerih zadolžitev po stanju na dan 31. decembra 1992 presega 10% sredstev za javno porabo občine za leto 1992 oziroma pri katerih letna obveznost odplačila glavnice in obresti presega 5% sredstev za javno porabo v letu 1992, se ne smejo zadolževati na novo.
36. b člen
Republika Slovenija ne jamči za finančne obveznosti občin.
36. c člen
V občinah, ki ne morejo izpolnjevati dospelih obveznosti iz dolgoročne zadolžitve, imenuje skupščina občine začasnega upravitelja proračuna.
Začasni upravitelj predloži skupščini občine načrt za odpravo nastalih razmer v 30 dneh od dneva imenovanja.
O sprejetem načrtu za odpravo nastalih razmer obvesti začasni upravitelj Državni zbor in ministrstvo, pristojno za finance.
36. č člen
Občine, ki ne morejo izpolnjevati dospelih obveznosti iz dolgoročne zadolžitve, uporabljajo sredstva finančne izravnave, ki se zagotavljajo tej občini, za naslednje namene: za plačilo storitev v vzgojnovarstvenih ustanovah in za plačilo storitev na področju socialnega varstva, za plačilo materialnih stroškov v osnovnih šolah, za plače in materialne stroške medobčinskih inšpekcijskih služb in občinskih – sodnikov za prekrške ter za zajamčene plače delavcev in funkcionarjev v organih, ki se financirajo iz občinskega proračuna."
5. člen
Za 40. členom se doda novo poglavje VII. a Kazenska določba in nov 40. a člen, ki se glasi:
"40. a člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika:
1. če ne izkaže vseh prihodkov v proračunu (3. člen),
2. če ne porabi sredstev proračuna za tiste namene, za katere so bila dodeljena (prvi odstavek 20. člena),
3. če ne razpiše javnega razpisa (drugi odstavek 20. člena),
4. če preseže dovoljeno zadolžitev (36 in 36. a člen).
Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega organa občine, ki začasnemu upravitelju ne da zahtevanih podatkov in informacij (tretji odstavek 17. a člena)."
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/90-14/22
Ljubljana, dne 26. januarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.