Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1992 z dne 6. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1992 z dne 6. 11. 1992

Kazalo

2448. Odredba o obvezni presoji usposobljenosti podjetij za proizvodnjo, servisiranje in popravila električnih naprav v protieksplozijski zaščiti, stran 3028.

Na podlagi 80. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 37/88 in 23/91) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja direktor Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje
ODREDBO
o obvezni presoji usposobljenosti podjetij za proizvodnjo, servisiranje in popravila električnih naprav v protieksplozijski zaščiti
1. člen
Predmet te odredbe je obvezna presoja usposobljenosti podjetij za proizvodnjo, servisiranje in popravila protieksplozijsko zaščitenih naprav, namenjenih za uporabo v prostorih, ki jih ogrožajo eksplozivni plini, pare in vnetljive tekočine, klasificirani po standardu JUS N.S8.011 in vnetljiv prah (v nadaljnjem besedilu eksplozivne zmesi) ter za protieksplozijsko zaščitene električne proizvode in naprave, namenjene za uporabo na mestih, kjer se vnetljive snovi v obliki pare, megle, prahu, vlaken ali rezancev proizvajajo, skladiščijo, transportirajo, uporabljajo ali odlagajo.
PRESOJA PROIZVAJALCEV
2. člen
Pri preverjanju usposobljenosti podjetij se ugotavlja:
– registracija dejavnosti;
– strokovna usposobljenost osebja z upoštevanjem dodatnih specialističnih znanj s področja protieksplozijske zaščite;
– opremljenost proizvajalca za izvajanje meritev in preizkusov glede na vrsto protieksplozijske zaščite, v kateri so njegovi proizvodi.
3. člen
Osnova za presojo proizvajalca so standardi serije ISO 9000, serije EN 45000, JUS N.88... oziroma navodila, ki jih izda EX-komisij a.
4. člen
Tudi po pridobitvi pozitivne presoje je proizvajalec pod stalnim nadzorom EX-komisije.
5. člen
Proizvajalec mora imeti strokovno usposobljeno osebo, ki je odgovorna za kakovost protieksplozijske zaščite. Ta strokovna oseba mora biti evidentirana pri EX-komi-siji.
PRESOJA PODJETIJ ZA SERVISIRANJE IN POPRAVILO ELEKTRIČNIH NAPRAV V PROTIEKSPLOZIJSKI ZAŠČITI
6. člen
Popravila in dodatne posege v električne naprave v protieksplozijski zaščiti lahko poleg proizvajalcev izvajajo le za to usposobljena podjetja za servisiranje in popravila.
7. člen
Pri preverjanju usposobljenosti podjetij se ugotavlja:
– registracija dejavnosti;
– strokovna usposobljenost osebja z upoštevanjem dodatnih specialističnih znanj s področja protieksplozijske zaščite;
– ustreznost naprav za delo ter preizkušanje glede na vrsto protieksplozijske zaščite, za katerih popravila so specializirana;
– pogodba s proizvajalcem za servisiranje in popravila njegovih proizvodov;
– ustreznost materiala in originalnih rezervnih delov;
– ustreznost literature, kot so standardi, predpisi, bilteni, sporočila, itd.;
– urejenost evidence in kartoteke;
– ustreznost napisnih ploščic, ki jih nameščajo za popravljene izdelke;
– ustreznost listin, ki so jih dolžna izdajati za popravljene izdelke.
8. člen
Osnova za presojo teh delavnic so:
– standardi skupine JUS N.S8...
– Pravilnik o tehničnih normativih za električne postroje, naprave in inštalacije v rudnikih s podzemno eksploatacijo (Uradni list SFRJ, št. 21/88).
9. člen
Delavnice morajo imeti odgovorno osebo evidentirano pri EX-komisiji.
10. člen
Podjetje za servisiranje. in popravila naprav v protieksplozijski zaščiti so pod stalnim nadzorstvom EX-komisije.
11. člen
Odobritev za dela iz 2. in 3. člena odredbe, izda EX-komisija na podlagi pozitivne presoje (spričevalo o usposobljenosti).
PREHODNE DOLOČBE
12. člen
Stroške obvezne presoje v skladu z določili te odredbe nosi vložnik zahteve.
13. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1893/92
Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.
Direktor
Urada RS za standardizacijo
in meroslovje
Peter Palma, dipl. inž. l. r.