Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992

Kazalo

2046. Odlok o urejanju vinotočev v občini Slovenska Bistrica, stran 2643.

Na podlagi 33. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 16/74) in 27. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Skupščina občine Slovenska Bistrica na 20. redni seji dne 9. 7. 1992 sprejela
ODLOK
o urejanju vinotočev v občini Slov. Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom predstavitve vinorodnega območja, pridelka z geografskim poreklom in popestritve turistične ponudbe s tem odlokom opredeljujemo in urejamo način ter pogoje opravljanja dopolnilne dejavnosti "vinotočev".
2. člen
Vinotoč je neposredna prodaja lastnega, doma pridelanega in polnjenega vina, doma pridelanih alkoholnih, brezalkoholnih pijač in mineralne vode. V vinotoču se lahko nudijo le hladna jedila.
3. člen
Vinotoč je dopolnilna dejavnost kmetij oziroma gospodinjstev ali pravnih oseb, usmerjenih v pridelavo grozdja in kakovostnega vina v takšnem obsegu, da ga lahko ponudijo trgu.
II. POGOJI IN NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI VINOTOČA
4. člen
Z dejavnostjo vinotoča se lahko ukvarjajo le pridelovalci ali njihovi ožji družinski člani oziroma pravne osebe, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina. Voditi morajo predpisano kletarsko evidenco in evidenco o prometu. Pijače, ki so v prometu, morajo ustrezati določbam zakona o vinu, predpisom izdanim na njegovi podlagi in drugim predpisom.
5. člen
Dejavnost vinotoča je moč izvajati v ustrezno urejenem prostoru, ki je:
– v okviru vinograda,
– na kmetiji ali gospodinjstvu, ki je v neposredni bližini vinograda.
Ustrezati mora minimalnim tehničnim in higienskim pogojem.
Zgradbe morajo biti urejene tako, da po svoji notranji in zunanji urejenosti odražajo pristnost kmečkega okolja, opremljenost prostorov za goste mora biti v skladu s kmečko arhitekturo, brez gostilniških elementov, ker se vino streže neposredno iz kleti.
6. člen
Pridelki in proizvodi iz 2. člena tega odloka morajo glede kakovosti in zdravstvene neoporečnosti ustrezati veljavnim predpisom.
Povzorčenje vina predvidenega za točenje v vinotoču se opravi ob navzočnosti kmetijske inšpekcije.
Vino mora biti označeno v skladu z veljavnimi predpisi.
7. člen
Osebe pri neposrednem opravljanju dejavnosti vinotoča morajo izpolnjevati predpisane zdravstvene in higienske pogoje.
8. člen
Vinotoč lahko obratuje celoletno, sezonsko, določene dni v tednu, ob koncu tedna in ob praznikih, ali ob najavi skupin gostov, vse do prodaje prijavljene količine vina.
9. člen
Vinotoči morajo biti za dneve ko poslujejo, ustrezno označeni.
Šteje se, da je vinotoč ustrezno označen, če ima na vidnem mestu napis s polnim imenom vinotoča, z navedbo dejavnosti ter kraj sedeža in na zunanji strani vrat viden napis z navedbo delovnega časa vinotoča.
Dnevni odpiralni čas je določen ob upoštevanju predpisov o javnem redu in miru.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI VINOTOČA
10. člen
Vloga za opravljanje dejavnosti vinotoča se vloži pri sekretariatu za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo občine Slovenska Bistrica.
V vlogi je potrebno navesti:
1. osebne podatke občana ali podatke o pravni osebi
2. številko vpisa v register proizvajalcev grozdja in vina
3. kraj – lokacijo vinotoča
4. obdobje poslovanja in dnevni odpiralni čas
5. seznam ponudbe iz lastne pridelave
6. poimenski seznam oseb, ki bodo stregle v vinotoču in navedbo sorodstvenega razmerja z lastnikom
K vlogi je potrebno predložiti:
1. obrazec R3-prijavo letnega pridelka vina
2. analizni izvid za vino
3. dokazilo o zdravstveni sposobnosti za delo z živili.
11. člen
Pred izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti vinotoča po tem odloku, posebna komisija ugotovi izpolnjevanje pogojev.
Komisija, iz prvega odstavka tega člena, šteje 5 članov.
Komisijo sestavljajo predstavniki Sekretariata za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, Sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora, inšpekcijskih služb in kmetijske javne svetovalne službe.
Komisijo imenuje Sekretariat za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo.
12. člen
Sekretariat za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, po končanem postopku in mnenju komisije iz prejšnjega člena izda odločbo.
IV. PRENEHANJE VINOTOČA
13. člen
Opravljanje dejavnosti vinotoča preneha:
1. s pismeno odjavo pravne osebe, ki opravlja dejavnost vinotoča, oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost vinotoča
2. na predlog nadzornih organov, v primeru ugotovljenih hudih ali ponavljajočih se kršitev določil tega odloka in drugih predpisov.
Opravljanje dejavnosti vinotoča začasno miruje po pismenem obvestilu pravne osebe, ki opravlja dejavnost vinotoča, oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost vinotoča, da je prodal prijavljeno količino vina, vse do predložitve dokazil iz 3. odstavka 10. člena tega odloka, o pridelku naslednjega letnika vina. Pravna oseba oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost vinotoča, je dolžan predloži ti pismeno obvestilo Sekretariatu za kmetijstvo, prehrano gozdarstvo v roku 15 dni od dneva prodaje prijavljene količine vina.
O prenehanju vinotoča izda odločbo Sekretariat za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost vinotoča brez dovoljenja.
Z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.
16. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost vinotoča ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost vinotoča:
– če prodaja gostom proizvode, ki niso opredeljeni v 2. členu tega odloka,
– če vinotoč ni ustrezno označen (9. člen)
– če lastnik pravočasno ne obvesti upravnega organa, da je prodal prijavljeno količino vina (2. točka 1. odstavka 13. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 2.500 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi nekaterih vprašanj s področja gospodarskih dejavnosti v občini Slov. Bistrica (Uradni list SRS, št. 13/88).
18. člen
Občani, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost vinotoč, iz odloka navedenega v 17. členu tega odloka, so dolžni v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka uskladiti poslovanje z zahtevami tega odloka. V nasprotnem primeru dejavnost vinotoč preneha.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/1-012-19/92
Slovenska Bistrica, dne 9. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti