Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992

Kazalo

2045. Odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Slovenska Bistrica, stran 2639.

Na podlagi 45. člena zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88), 27. in 37. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Skupščina občine Slovenska Bistrica na 20. seji dne 9. julija 1992 sprejela
ODLOK
o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Slovenska Bistrica
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovijo upravni organi občine Slovenska Bistrica, določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z njihovim delovanjem.
2. člen
Občinski upravni organi opravljajo na delovnih področjih, določenih s tem odlokom upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine.
Naloge iz svoje pristojnosti opravljajo pod pogoji in na način določen z zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije, zakonom o delavcih v državnih organih ter v skladu s statutom občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Občinski upravni organi izvajajo določeno politiko in smernice ter izvršujejo zakone, odloke, druge predpise ter splošne akte skupščine in izvršnega sveta občine ter drugih državnih organov, odgovarjajo za stanje na področjih, za katera so ustanovljeni, spremljajo stanje in dajejo pobude za reševanje vprašanj s teh področij, izdajajo izvršilne predpise, odločajo o upravnih zadevah, opravljajo inšpekcijsko in upravno nadzorstvo, pripravljajo osnutke predpisov in drugih splošnih aktov ter opravljajo druge zadeve, ki jih določajo ustava, zakon ter statut občine.
4. člen
Občinski upravni organi lahko opravljajo določene strokovne in druge naloge tudi za druge državne organe in krajevne skupnosti po sporazumu, ki ga sklene z njimi upravni organ s soglasjem izvršnega sveta. S sporazumom se določi zlasti obseg in vrsta nalog, ki jih upravni organ opravlja za posameznega uporabnika, osnove in merila za zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja dela ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
5. člen
V mejah svojih pristojnosti izvajajo obrambne priprave in druge naloge, ki jih določajo predpisi s tega področja. Pri opravljanju zadev s področja obrambe in zaščite občinski upravni organi sodelujejo med seboj ter se ravnajo po stališčih in sklepih izvršnega sveta skupščine občine ter republiških upravnih organih.
6. člen
Občinski upravni organi obveščajo občane o svojem delu preko tiska, predvsem občinskih glasil in drugih oblik javnega obveščanja. Obravnavajo mnenja, pobude in predloge zainteresiranih organov in organizacij ter občanov.
Podatke in obvestila o delu upravnega organa daje funkcionar ali drug delavec, ki ga funkcionar pooblasti.
Upravni organi odrečejo podatke oziroma obvestila, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot državna, vojaška, uradna ali poslovna tajnost.
Javnost dela in način zagotavljanja javnosti se v skladu s statutom uredi s splošnimi akti upravnih organov.
7. člen
Sredstva za delo občinskih upravnih organov določi skupščina občine na predlog izvršnega sveta v skladu z letnim programom dela upravnih organov glede na pomen, obseg, vrsto in zahtevnost del in nalog ter glede na pogoje in rezultate dela in v skladu z obsegom sredstev za splošne potrebe v občini. Zagotovijo se v proračunu občine.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANOV
8. člen
Občinski upravni organi se ustanovijo kot individualni upravni organi, ki so organizirani kot sekretariati in uprava.
9. člen
Sekretariati se ustanovijo za področja, na katerih upravni organi v celoti ali pretežno zagotavljajo izvajanje politike in izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov oziroma jih neposredno izvršujejo.
Uprava se ustanovi za področje, ki zahteva posebej organizirano službo in samostojnost pri delu.
10. člen
Upravni organi so:
1. Občinski sekretariat za občo upravo in družbene dejavnosti
2. Občinski sekretariat za varstvo okolja in urejanja prostora
3. Občinski sekretariat za notranje zadeve in obrambo
4. Občinski sekretariat za gospodarski razvoj in finance
5. Občinski sekretariat za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo
6. Občinska geodetska uprava.
III. DELOVNA PODROČJA UPRAVNIH ORGANOV
11. člen
Občinski sekretariat za občo upravo in družbene dejavnosti opravlja upravne in strokovne naloge iz občinske pristojnosti v zvezi z organizacijo dela upravnih organov, pripravlja splošne akte upravnih organov, opravlja pravno službo, ureja delovna razmerja, vodi evidenco vseh prejetih in obravnavanih zadev pri upravnih organih in ureja poslovanje s spisi, daje informacije in pojasnila strankam.
Opravlja strokovne, organizacijske in tehnične naloge v zvezi z delovanjem občinske skupščine in izvršnega sveta ter njunih delovnih teles.
Opravlja upravne in strokovne naloge iz občinske pristojnosti s področja izobraževanja, otroškega varstva, zdravstva, kulture, telesne kulture in socialnega skrbstva ter vrši nadzor nad zakonitostjo dela organizacij s teh področij.
Opravlja upravne in druge strokovne naloge v zvezi z družbenim varstvom pravic borcev NOV in drugih vojn, vojaških vojnih in mirovnih invalidov ter naloge v zvezi z varstvom spomenikov in grobišč ter grobov borcev NOV.
Opravlja naloge v zvezi z upravljanjem upravnih zgradb, investicijskim in rednim vzdrževanjem sredstev opreme in sredstev za delo ter skrbi za nemoteno poslovanje upravnih organov, izvršnega sveta in skupščine ter opravlja prevoze s službenim avtomobilom za skupščino in izvršni svet.
Opravlja naloge inšpekcijskega nadzorstva iz občinske pristojnosti s področja urbanizma, gradbeništva, komunale, vodnega gospodarstva, kmetijstva, vinarstva, veterine, gozdarstva, lova, ribolova, delovne, tržne in sanitarne inšpekcije, inšpekcije parnih kotlov, elektroenergetske inšpekcije, cestno prometne inšpekcije, inšpekcije za ceste, inšpekcije za vlečnice in javna smučišča in požarne inšpekcije.
12. člen
Občinski sekretariat za notranje zadeve in obrambo opravlja upravne in strokovne naloge iz občinske pristojnosti s področja notranjih zadev, obrambe in zaščite, in sicer:
– pripravlja osnutek načrta razvoja obrambe in zaščite,
– spremlja in usklajuje strokovno delo upravnih organov pri pripravi in dopolnjevanju občinskega obrambnega načrta ter skrbi za usklajenost obrambnih načrtov drugih nosilcev z obrambnim načrtom občine,
– organizira in skrbi za prenos ukazov za izvajanje ukrepov za pripravljenost ter ukaza o mobilizaciji,
– opravlja upravne in strokovne zadeve s področja upravnih zvez, kriptografskega zavarovanja ter prenašanje zaupnih podatkov,
– organizira in skrbi za delovanje službe za opazovanje in obveščanje,
– skrbi za načrtno opremljanje občinskih enot civilne zaščite in drugih priprav za zaščito in reševanje,
– opravlja upravne zadeve za izvrševanje vojaške in materialne dolžnosti, dolžnosti za delovanje v narodni zaščiti, civilni zaščiti, službi za opazovanje in obveščanje ter upravne zadeve v zvezi z graditvijo zaklonišč,
– organizira usposabljanje pripadnikov enot za zveze, civilne zaščite, službe OiO ter drugih subjektov obrambnega sistema,
– opravlja upravne in strokovne zadeve s področja varstva pred požarom.
Opravlja upravne zadeve iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na izvrševanje predpisov o združevanju občanov, javnih shodih in prireditvah, posesti in nošenju orožja, streliva in razstreliva, državljanstvu, potnih listinah za prehod čez državno mejo, prebivanju tujcev, o osebni izkaznici, o osebnih imenih, matičnih knjigah, prijavljanju prebivališča, varnosti cestnega prometa in druge upravne zadeve iz pristojnosti notranjih zadev.
Nadzoruje zakonitost delovanja avto šol.
13. člen
V okviru občinskega sekretariata za notranje zadeve in obrambo delujejo:
– Krajevni urad Oplotnica za območje Krajevne skupnosti Oplotnica in Kebelj,
– Krajevni urad Poljčane za območje Krajevne skupnosti. Poljčane, Studenice in Laporje in
– Krajevni urad Makole za območje Krajevne skupnosti Makole.
Krajevni uradi opravljajo zadeve s področja notranjih zadev, izdajajo potne liste za živino, overjajo listine, izdajajo potrdila iz evidenc, ki jih vodijo, dajejo informacije strankam, sprejemajo vloge in opravljajo druge zadeve pod strokovnim vodstvom in nadzorstvom upravnih organov, v čigar področje zadeve spadajo.
14. člen
Občinski sekretariat za gospodarski razvoj in finance izvaja sistem planiranja v skladu z zakoni in dogovori v okviru občine, zbira, ureja in strokovno obdeluje podatke o delu gospodarstva ter pripravlja ustrezne informacije za obravnavo v izvršnem svetu in skupščini, opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi z delovanjem krajevnih skupnosti v občini, spremlja njihovo delovanje, razvoj in financiranje ter jim nudi strokovno pomoč.
Opravlja upravne naloge s področja obrti, dela, delovnih ter učnih razmerij, trgovine, gostinstva, turizma in cen, industrije in rudarstva.
Zbira, ureja in strokovno obdeluje statistično gradivo in vodi razne statistične akcije.
Opravlja upravna in finančno strokovna opravila za proračun, strokovna in finančno knjigovodska opravila v zvezi s sredstvi za delo upravnih organov in obračun osebnih dohodkov, finančna in knjigovodska opravila za skupne družbene potrebe s področja družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture.
15. člen
Občinski sekretariat za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo opravlja upravne in strokovne naloge iz občinske pristojnosti s področja kmetijstva, prehrane, gozdarstva, veterine, lova in ribolova.
16. člen
Občinski sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na varstvo okolja, urejanje prostora, gradbeništvo, stanovanjsko-komunalno in vodno gospodarstvo, prometa in zvez, premoženjskopravnih zadev, zadev v zvezi z družbeno lastnino in s prometom nepremičnin. Sodeluje pri poimenovanju naselij, ulic, trgov in cest.
Opravlja naloge v zvezi s pripravo gradiva za program priprave prostorskih izvedbenih aktov, skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni organi, organizacije in skupnosti za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov, sodeluje z ustreznimi strokovnimi organizacijami pri pripravi strokovnih podlag za prostorske izvedbene akte, skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov ter daje pojasnila o rešitvah osnutka prostorskega izvedbenega akta na javnih obravnavah, pridobiva soglasja ustreznih organov, organizacij in skupnosti k prostorskim izvedbenim aktom, izdaja lokacijsko dokumentacijo in preverja možnosti gradnje na osnovi veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, nudi strokovno pomoč organizacijam in skupnostim pri zadevah urejanja prostora, občanom daje informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora, zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi prostora in o posegih v prostor ter vodi evidenco in dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor in opravlja strokovne ter druge naloge v zvezi z vodenjem sklada stavbnih zemljišč.
17. člen
Občinska geodetska uprava planira in koordinira izvajanje geodetske službe na območju občine, skrbi za izdelavo načrtov, kart, katastrov in drugih evidenc iz pristojnosti občine, vodi in vzdržuje katastre, načrte in druge evidence, za katere je pristojna občina, vodi in vzdržuje geodetsko-prostorsko dokumentacijo za območje občine, nadzoruje izdelavo in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, ki ga vodijo komunalne in druge organizacije glede podatkov, pomembnih za zbirni kataster komunalnih naprav v občini, odloča o zadevah geodetske službe v upravnem postopku na prvi stopnji, sodeluje pri usmerjanju raziskovalne dejavnosti na področju geodetske službe, določa in dodeljuje hišne številke ter vodi evidenco imen in območij naselij in ulic ter evidenco hišnih številk, opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem geodetske službe v geodetskih organizacijah in opravlja druge zadeve iz občinske pristojnosti, ki so ji naložene po zakonih in drugih predpisih ter po sklepih občinske skupščine.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST
18. člen
V upravnem organu se lahko organizirajo notranje organizacijske enote in sistemizirajo delovna mesta tako, da se zagotovi učinkovito, racionalno, smotrno in strokovno opravljanje nalog, zagotovi pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic in izvrševanje obveznosti občanov, organizacij in skupnosti.
Notranje organizacijske enote se oblikujejo z aktom o organizaciji in delu ter o sistemizaciji delovnih mest.
V. MEDSEBOJNA RAZMERJA IN USKLAJEVANJE DELA MED UPRAVNIMI ORGANI
19. člen
V zadevah iz svoje pristojnosti občinski upravni organi sodelujejo med seboj in z upravnimi organi in strokovnimi službami drugih občih ter z drugimi državnimi organi.
Pri medsebojnem sodelovanju si upravni organi pošiljajo podatke in obvestila, potrebna za opravljanje zadev iz njihovega področja, izmenjujejo izkušnje, sestavljajo skupne strokovne komisije in druga delovna telesa, organizirajo posvetovanja ter sodelujejo med seboj tudi v drugih oblikah.
20. člen
Občinski upravni organi so zlasti dolžni sodelovati in usklajevati svoje potrebe pri uporabi sredstev opreme, storitev skupnega pomena, pri urejanju delovnega časa, kadrovanju, zagotavljanju in urejanju delovnih razmerij, oblikovanju in razporejanju dohodka in podobnih zadevah.
21. člen
Za usklajevanje dela med upravnimi organi skrbi posvetovalno telo, kolegij funkcionarjev, ki vodijo upravne organe.
Kolegij se sestaja po potrebi.
Seje kolegija sklicuje predsednik izvršnega sveta.
VI. FUNKCIONARJI, VIŠJI UPRAVNI DELAVCI, DELAVCI S POSEBNIMI POOBLASTILI IN DELAVCI UPRAVNIH ORGANOV
22. člen
Občinske upravne organe vodijo funkcionarji. Sekretariate vodijo sekretarji, upravo pa direktor.
23. člen
Funkcionarje iz prejšnjega člena imenuje in razrešuje skupščina občine na predlog predsednika izvršnega sveta ter na podlagi mnenja komisije za volitve in imenovanja ter kadrovska vprašanja.
Funkcionar občinskega upravnega organa ima lahko namestnika, ki ga imenuje in razrešuje skupščina občine na predlog predsednika izvršnega sveta.
Namestnik nadomešča funkcionarja, če je ta odsoten ali zadržan, z vsemi pooblastili in odgovornostmi funkcionarja ter ga zastopa v zadevah, ki mu jih ta določi.
Če v občinskem upravnem organu namestnik funkcionarja ni imenovan, določi izvršni svet višjega upravnega delavca v upravnem organu ali funkcionarja drugega upravnega organa, ki nadomešča odsotnega ali zadržanega funkcionarja.
24. člen
Višji upravni delavci v občinskem upravnem organu, ki jih imenuje in razrešuje izvršni svet na predlog funkcionarja tega upravnega organa so: pomočnik in svetovalec predstojnika ter višji svetovalec za določeno strokovno področje, določeni v splošnem aktu o organizaciji in delu ter o sistemizaciji delovnih mest.
Pomočnik funkcionarja pomaga funkcionarju voditi posamezna področja dela upravnega organa in opravlja druge naloge, določene s splošnim aktom o organizaciji in delu ter o sistemizaciji delovnih mest upravnega organa.
Višji svetovalec za določeno strokovno področje opravlja naloge, ki zahtevajo posebno strokovnost, samostojnost in kreativnost pri delu in so določene s splošnim aktom o organizaciji in delu ter o sistemizaciji delovnih mest upravnega organa.
25. člen
Delavci s posebnimi pooblastili, ki jih imenuje in razrešuje funkcionar, ki vodi upravni organ v soglasju z izvršnim svetom so: delavci, ki opravljajo inšpekcijsko in upravno nadzorstvo ter drugi delavci, ki opravljajo pomembne upravne in strokovne naloge in so določeni v splošnem aktu o organizaciji in delu ter o sistemizaciji delovnih mest.
26. člen
Delavci občinskega upravnega organa morajo opraviti svoje delo v mejah nalog in navodil funkcionarja, učinkovito in pravočasno ter v skladu z zakoni, drugimi predpisi in splošnimi akti ter so zato tudi odgovorni v skladu z zakonom.
27. člen
O izločitvi funkcionarja občinskega upravnega organa v smislu zakona o splošnem upravnem postopku odloča izvršni svet.
O izločitvi višjega upravnega delavca in uradne osebe občinskega upravnega organa odloča funkcionar, ki vodi upravni organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Mandatna doba delavcem, potrebnih za opravljanje nalog in del, za katere bo z aktom o organizaciji in delu ter o sistemizaciji delovnih mest določeno, da jih opravljajo delavci s posebnimi pooblastili, prične teči s pričetkom dela teh delavcev.
29. člen
Občinski upravni organi morajo svojo organizacijo in delo uskladiti z določbami tega odloka najkasneje do 30. 9. 1992.
30. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Slovenska Bistrica (Medobčinski uradni vestnik Maribor, št. 10/80, Uradni list RS, št. 35/82, 44/86, 40/88, 1/90, 33/90, 20/91, 24/91 in 26/92).
31. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/2-06-13/76
Slovenska Bistrica, dne 9. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenska Bistrica
Ivan Pučnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti