Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992

Kazalo

2038. Odlok o uskladitvi ustanovitvenih aktov javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Krško, stran 2624.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), 30. in 36. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list SRS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 9. 7. 1992 sprejela
ODLOK
o uskladitvi ustanovitvenih aktov javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Krško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občina Krško kot ustanovitelj usklajuje dosedanje ustanovitvene akte javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov:
– odločba o reorganizaciji šol v občini Krško, št. 022-7/63 z dne 16. 5. 1963
– odlok o ustanovitvi Osnovne šole Raka, z dne 1. 12. 1962
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško, št. C 22-17/71 z dne 25. 2. 1971
– odločba o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda Krško, št. 1-022-9/78 z dne 5. 12. 1978
– odločba o ustanovitvi Glasbene šole Krško, št. 1-022-12/66 z dne 23. 2. 1967.
Ime in sedež ustanovitelja:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14.
II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNIH ZAVODOV
2. člen
Občina Krško je ustanovitelj naslednjih zavodov:
1. Osnovna šola Koprivnica, p.o.
sedež zavoda: Koprivnica 2
dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo
2. Osnovna šola XIV. divizije Senovo, p.o.
sedež zavoda: Senovo, Trg XIV. divizije 3
dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo
3. Osnovna šola Adam Bohorič Brestanica, p.o.
sedež zavoda: Brestanica, Šolska ulica 29
dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo
4. Osnovna šola Jurij Dalmatin Krško, p.o.
sedež zavoda: Krško, Šolska ulica 1
dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
5. Osnovna šola Leskovec pri Krškem, p.o.
sedež zavoda: Leskovec, Pionirska cesta 4
dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo
V sestavi zavoda deluje podružnična šola Veliki Podlog
6. Osnovna šola Podbočje, p.o.
sedež zavoda: Podbočje 82, Podbočje
dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo
7. Osnovna šola Jože Gorjup Kostanjevica, p.o.
sedež zavoda: Kostanjevica, Gorjanska 2
dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo
8. Osnovna šola Raka, p.o.
sedež zavoda: Raka 36, Raka
dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje otrok in mladine
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo
9. Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško, p.o.
sedež zavoda: Krško, Cesta 4. julija 33
dejavnost zavoda:
– vzgoja, izobraževanje in usposabljanje lažje duševno prizadetih otrok in mladine
– usposabljanje srednje in težje prizadetih otrok in mladine
– storitve logopeda.
10. Glasbena šola Krško, p.o.
sedež zavoda: Krško, Dalmatinova 6
dejavnost zavoda:
– osnovna vzgoja in izobraževanje na glasbenem področju otrok in mladine ter odraslih.
11. Vzgojnovarstveni zavod Krško, p.o.
sedež zavoda: Krško, Šolska ulica 1a
dejavnost zavoda:
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok s pripravo na vključitev v osnovno šolo,
– vzgoja in varstvo predšolskih otrok z motnjami v razvoju,
– vzgojne dejavnosti za predšolske otroke, ki niso vključeni v dnevno varstvo.
V okvir dejavnosti naštetih zavodov sodi še:
– priprava in prodaja malic in kosil
– organiziranje razstav
– opravljanje strokovnotehničnih opravil, potrebnih za izvajanje dejavnosti.
Podružnična osnovna šola in dislocirane enote vzgojnovarstvenega zavoda se opredelijo v statutih zavodov in nimajo pooblastil v pravnem prometu. Zanje opravljajo pravne posle zavodi, zastopajo ter predstavljajo jih ravnatelji zavodov.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev.
Zavod ima tudi druge organe, ki jih določata zakon in statut zavoda.
5. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev, predstavniki staršev in lokalne samouprave. Število predstavnikov posameznih skupin v svetu ne sme presegati ene tretjine vseh članov sveta. Točno število članov sveta se določi v statutu.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
6. člen
Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda volijo pedagoški in drugi strokovni delavci z tajnimi volitvami. Podrobnejše določbe o volitvah vsebuje statut zavoda.
Predstavnike staršev izvolijo starši na roditeljskih sestankih.
Predstavnike ustanovitelja in lokalne samouprave imenujejo njihovi organi.
7. člen
Pristojnosti sveta zavoda so:
– sprejema statut zavoda in druge splošne akte,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posebnih vprašanjih,
– opravlja druge zadeve določene z zakonom in statutom zavoda.
Način odločanja sveta zavoda, trajanje mandata njegovih članov in druge pristojnosti sveta se določijo s statutom zavoda.
8. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in v okviru pooblastil zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
9. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem na podlagi javnega razpisa, po postopku, določenim z zakonom. Za ravnatelja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom. Mandat ravnatelja traja štiri leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
10. člen
Drugi organi zavoda se oblikujejo in imenujejo v skladu z zakonom in statutom.
V. STATUT ZAVODA
11. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda v skladu s statutom, ki jih sprejema svet zavoda, če ni s statutom zavoda določeno, da jih sprejme ravnatelj.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
12. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda ima zavod zagotovljena sredstva iz premoženja, s katerim je razpolagal 1. 4. 1991. Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
13. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Zavod pridobiva sredstva tudi s prodajo storitev in proizvodov ter iz drugih virov.
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z dejavnostjo iz drugega odstavka prejšnjega člena, se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti.
VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba in samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti.
Pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem lahko zavod opravlja le s soglasjem ustanovitelja.
16. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
17. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja zavodu.
IX. STATUSNE SPREMEMBE
18. člen
O vseh statusnih spremembah (pripojitvi, spojitvi, razdelitvi, drugih organizacijskih oblikah itd.) odloča ustanovitelj.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Šolski okoliši določeni v prejšnjih aktih o ustanovitvi zavodov s področja osnovnega šolstva in drugih aktih ostanejo v veljavi do sprejema sklepa o šolskih okoliših v občini Krško.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo določbe odločbe o organizaciji šol v občini Krško št. 022-7/63 z dne 16. 5. 1963, odloka o ustanovitvi Osnovne šole Raka z dne 1. 12. 1962, odločbe, št. C 22-17/71 z dne 25. 2. 1971, ustanovitvi Glasbene šole Krško, št. 1-022-12/66 z dne 23. 2. 1967, ki so v nasprotju s tem odlokom.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-028-5/92
Krško, dne 9. julija 1992.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Vojko Omerzu l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti