Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992

Kazalo

2036. Navodilo o vojaški evidenci, stran 2621.

Na podlagi 8. točke drugega odstavka 37. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ter šestega odstavka 11. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91) izdaja minister za obrambo
NAVODILO
O VOJAŠKI EVIDENCI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo ureja vodenje vojaške evidence vojaških obveznikov in materialnih sredstev iz popisa.
2. člen
Vojaška evidenca se vodi in vzdržuje tako, da je pooblaščenim osebam vedno možen dostop do podatkov. Vojaška evidenca mora uporabljati oznake v skladu s klasifikacijami, ki jih določi pristojna organizacijska enota ministrstva za obrambo.
3. člen
Podatki o vojaških obveznikih in materialnih sredstvih iz popisa so zbrani v zbirko podatkov vojaške evidence.
Zbirka podatkov vojaške evidence o vojaških obveznikih in materialnih sredstvih iz popisa obsega podatke, določene v 6. in 15. členu zakona o obrambi in zaščiti, 8., 9. in 10. členu zakona o vojaški dolžnosti in 4. členu uredbe o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 20/92), ali so dani prostovoljno s podpisom dajalca in se zbirajo v upravnih organih, pristojnih za obrambne zadeve (v nadaljevanju: upravni organi za obrambo).
4. člen
Vodenje zbirke podatkov vojaške evidence mora zagotavljati izvrševanje vojaške dolžnosti vojaških obveznikov in materialne dolžnosti imetnikov materialnih sredstev ter uveljavljanje njihovih pravic v zvezi s tem.
5. člen
Obliko in oznako dokumentov vojaške evidence ter vsebino poročil in izkazov oziroma izpisov iz zbirke podatkov z navodili določi pristojna organizacijska enota ministrstva za obrambo.
6. člen
Podatke o vojaških obveznikih in materialnih sredstvih iz popisa medsebojno imenujejo upravni organi za obrambo, štabi, enote in zavodi teritorialne obrambe, pristojna organizacijska enota ministrstva za obrambo, izobraževalni center ministrstva za obrambo in organizacije, v katerih se izvaja civilna služba.
Izmenjava podatkov se izvaja s pošiljanjem matičnih izpisov, zbirke podatkov na disketah, po podatkovni komunikacijski mreži ali na kak drug način, odvisno od razpoložljive tehnologije.
7. člen
Matični izpisi vojaških obveznikov oziroma materialnih sredstev iz popisa predstavljajo pregled nad vojaškimi obvezniki in materialnimi sredstvi iz popisa.
Matični izpisi vojaških obveznikov se hranijo ločeno za nabornike, vojake na služenju vojaškega roka, razporejene in nerazporejene vojaške obveznike iz rezervne in vojaške obveznike iz stalne sestave, matični izpisi materialnih sredstev iz popisa pa po vrstah, ločeno za nerazporejena in razporejena materialna sredstva.
Izpisi morajo biti pripravljeni za takojšnjo uporabo in prenos.
II. VOJAŠKA EVIDENCA VOJAŠKIH OBVEZNIKOV
8. člen
Dokumente vojaške evidence vojaških obveznikov sestavljajo:
1. dokumenti, ki se izpolnjujejo:
– vprašalnik za nabornika;
– vojaška knjižica;
2. dokumenti, ki se izpisujejo:
– poziv;
– matična knjiga vojaških obveznikov;
– matični izpis vojaškega obveznika;
– matični izpis državljana, ki opravlja civilno službo;
– naborni protokol;
– načrt popolnitve vojne enote z vojaškimi obvezniki;
– mobilizacijski poziv.
9. člen
Za dokument vojaške evidence se šteje tudi razpoznavna značka. Značka je kovinska ploščica z znakom pripadnosti Teritorialni obrambi in s podatki o vojaškem obvezniku: začetnica imena, priimek, enotna matična številka in registrska številka, ki je sestavljena iz šifre občine, kjer je sedež upravnega organa za obrambo, ki ga je vpisal v vojaško evidenco, črka »R« (registriran) ter leto in zaporedna številka v matični knjigi vojaških obveznikov.
Vojaški obveznik dobi razpoznavno značko v trajno last med služenjem vojaškega roka ali ko izpolni dolžnost služenja vojaškega roka na drug način.
Vojaški obvezniki so dolžni nositi razpoznavno značko med služenjem vojaškega roka, na vojaških vajah in v vojni.
10. člen
Upravni organ za obrambo pridobi podatke o državljanih, za katere v tekočem koledarskem letu nastane vojaška dolžnost, iz registra prebivalstva. Pridobljene podatke vnese v zbirko podatkov vojaške evidence, izpolni vojaške knjižice ter izpiše matične izpise, naborni protokol in matično knjigo vojaških obveznikov.
11. člen
Upravni organ za obrambo neposredno vroči nabornikom pozive za služenje vojaškega roka, oziroma vojakom, ki jim je bilo prekinjeno služenje vojaškega roka, za doslužitev vojaškega roka. Ažurira zbirko podatkov vojaške evidence ter podatke o vojaških obveznikih pošlje na način, ki je določen v 6. členu tega navodila, tistemu učnemu centru, v katerem bodo služili vojaški rok.
Kolikor je bilo naborniku ali vojaku odloženo služenje vojaškega roka potem, ko so bili podatki vojaškega obveznika že poslani učnemu centru, nabornik oziroma vojak pa še ni odšel na služenje vojaškega roka, upravni organ za obrambo obvesti o spremembi učni center. Če se na služenje vojaškega roka napoti drug nabornik oziroma vojak, je treba učnemu centru poslati podatke tega vojaškega obveznika.
12. člen
Odločbe in dokazila o odlaganju ter prekinitvi služenja vojaškega roka in opravljanja civilne službe hranijo upravni organi za obrambo, dokler nabornik ne odsluži ali kako drugače uredi vojaškega roka.
13. člen
Učni center, ki je sprejel nabornike na služenje vojaškega roka, v 24 urah pošlje podatke o nabornikih, ki se niso odzvali pozivu, upravnemu organu za obrambo, ki jih je napotil.
14. člen
Če učni center za katerega od nabornikov, ki so prišli na služenje vojaškega roka, ni prejel podatkov iz vojaške evidence, tega nabornika na podlagi poziva sprejme na služenje vojaškega roka, od upravnega organa za obrambo, ki ga je napotil na služenje vojaškega roka, pa v roku treh dni zahteva potrebne podatke.
V vojaško knjižico in v zbirko podatkov vojaškega obveznika učni center vpiše datum zglasitve na služenje vojaškega roka.
15. člen
Ob premestitvi vojaka učni center vpiše datum premestitve v vojaško knjižico in v zbirko podatkov vojaškega obveznika ter pošlje podatke štabu, enoti ali zavodu teritorialne obrambe, v katerega je premeščen, ki datum prihoda vpiše v vojaško knjižico in zbirko podatkov vojaškega obveznika.
16. člen
Štab, enota ali zavod teritorialne obrambe, ki je vojaka odpustil s služenja vojaškega roka, vpiše datum odslužitve ali prekinitve služenja vojaškega roka v vojaško knjižico in v zbirko podatkov vojaškega obveznika.
17. člen
Štab, enota ali zavod teritorialne obrambe pošlje podatke vojaških obveznikov, ki so odslužili vojaški rok ali jim je bilo služenje prekinjeno, upravnemu organu za obrambo, ki je nabornike napotil na služenje vojaškega roka.
18. člen
Vojaškim obveznikom, razporejenim v štabe, enote in zavoda teritorialne obrambe, upravni organ za obrambo vpiše razpored v vojaško knjižico in zbirko podatkov vojaške evidence ter izpiše mobilizacijski poziv, podatke vojaških obveznikov pa izmenja s štabom, enoto ali zavodom teritorialne obrambe, v katerega so razporejeni.
19. člen
Štabi, enote in zavodi teritorialne obrambe izpolnjujejo vojaške knjižice in ažurirajo podatke v zbirki podatkov za vojaške obveznike stalne sestave, za vojake na služenju vojaškega roka ter za vojaške obveznike iz rezervne sestave, razporejene v štabe, enote in zavode teritorialne obrambe.
20. člen
Izobraževalni center ministrstva za obrambo pridobi podatke o gojencih šole za častnike v rezervi ter slušateljih šole za podčastnike in častnike od upravnih organov za obrambo, ki jih vodijo v zbirki podatkov vojaške evidence.
21. člen
Ob prekinitvi oziroma zaključku šolanja izobraževalni center ministrstva za obrambo izmenja podatke vojaškega obveznika z upravnim organom za obrambo, ki ga vodi v zbirki podatkov vojaške evidence, in s štabom, enoto ali zavodom teritorialne obrambe, v katerega je razporejen.
22. člen
Pristojna organizacijska enota ministrstva za obrambo vodi za častnike zbirko podatkov vojaških obveznikov na podlagi podatkov, ki jih izmenjuje z upravnimi organi za obrambo, izobraževalnim centrom ministrstva za obrambo ter s štabi, enotami in zavodi teritorialne obrambe.
23. člen
Zahtevek za vpoklic vojne enote ali poimenski seznam vojaških obveznikov iz rezervne sestave, razporejenih v vojno enoto, pošlje štab, enota ali zavod teritorialne obrambe najpozneje 40 dni pred začetkom vojaške vaje. Na podlagi tega zahtevka upravni organ za obrambo pošlje vojaških obveznikom v rezervni sestavi pozive za vojaško vajo.
Upravni organ za obrambo pred začetkom vojaške vaje obvesti štab, enoto ali zavod teritorialne obrambe, katerim vojaškim obveznikom poziv ni bil vročen, in o vojaških obveznikih, ki so v postopku za odložitev vaje oziroma jim je vaja že odložena.
24. člen
Štab, enota ali zavod teritorialne obrambe obvesti upravni organ za obrambo najkasneje v 8 urah po začetku vojaške vaje o vojaških obveznikih, ki se niso odzvali pozivu, najpozneje v 3 dneh po končani vojaški vaji pa tudi o njihovi udeležbi na vojaški vaji. Upravni organ za obrambo vnese podatke o začetku in zaključku vojaške vaje v zbirko podatkov vojaške evidence, štab, enota ali zavod teritorialne obrambe pa v vojaške knjižice in v zbirko podatkov vojaških obveznikov, ki so se udeležili vojaške vaje.
25. člen
Vojaškemu obvezniku, ki mu je prenehala vojaška dolžnost, upravni organ za obrambo vpiše datum in vzrok prenehanja vojaške dolžnosti v vojaško knjižico in v zbirko podatkov vojaške evidence.
Podatke o vojaškem obvezniku, ki mu je prenehala vojaška dolžnost zaradi starosti, upravni organ za obrambo izloči iz zbirke podatkov vojaške evidence in jih hrani skladno s predpisi o arhiviranju ter jih po potrebi prenese v evidenco civilne zaščite in službe za opazovanje in obveščanje.
26. člen
Podatke o času, kraju in vzroku smrti vojaškega obveznika vnese upravni organ za obrambo v zbirko podatkov vojaške evidence.
Podatke o umrlem vojaškem obvezniku upravni organ za obrambo izloči iz zbirke podatkov vojaške evidence in jih hrani skladno s predpisi o arhiviranju.
III. VOJAŠKA EVIDENCA MATERIALNIH SREDSTEV
27. člen
Na podlagi evidenc pristojnih državnih organov, podjetij, zavodov in drugih organizacij upravni organ za obrambo zbere podatke o materialnih sredstvih, ki jih dajejo državljani, društva in druge organizacije državljanov, podjetja, zavodi in druge organizacije (v nadaljevanju: imetniki materialnih sredstev) za potrebe obrambe in zaščite.
Upravni organ za obrambo vnese podatke o izbranih materialnih sredstvih iz popisa v zbirko podatkov vojaške evidence.
28. člen
Upravni organ za obrambo uskladi izbiro materialnih sredstev iz popisa številčno in po vrstah oziroma kategorijah s številčnimi odmerami iz načrtov popolnitve, ki jih prejme od pristojne organizacijske enote ministrstva za obrambo.
Razen materialnih sredstev iz prvega odstavka tega člena upravni organ za obrambo vodi v zbirki podatkov vojaške evidence 20% več materialnih sredstev iz popisa, kot se jih z načrti popolnitve zahteva.
29. člen
Dokumente vojaške evidence materialnih sredstev iz popisa sestavljajo:
1. popisnica materialnega sredstva kot dokument, ki se izpolnjuje;
2. dokumenti, ki se izpisujejo:
– matični izpis materialnega sredstva;
– vojaška listina imetnika materialnega sredstva;
– poziv;
– načrt popolnitev z materialnimi sredstvi;
– mobilizacijski poziv.
30. člen
Upravni organ za obrambo pošlje podatke o razporejenih materialnih sredstvih iz popisa štabom, enotam ali zavodom teritorialne obrambe, imetniku razporejenega materialnega sredstva pa ob sporočitvi razporeda vroči vojaško listino.
31. člen
Za vsako razporejeno materialno sredstvo upravni organ za obrambo izpiše mobilizacijski poziv.
32. člen
Upravni organ za obrambo vnese v zbirko podatkov vojaške evidence materialnih sredstev spremembe lastništva, naslova imetnika in druge spremembe ter izmenja podatke o nastalih spremembah s štabom, enoto ali zavodom teritorialne obrambe, v katerega so materialna sredstva razporejena.
33. člen
Zahtevek za vpoklic materialnih sredstev, razporejenih v vojne enote, pošlje štab, enota ali zavod teritorialne obrambe upravnemu organu za obrambo najpozneje 40 dni pred začetkom vojaške vaje. Na podlagi tega seznama upravni organ za obrambo pošlje pozive imetnikom materialnih sredstev iz popisa.
Upravni organ za obrambo pred začetkom vojaške vaje obvesti štab, enoto ali zavod teritorialne obrambe, katerim imetnikom poziv ni bil vročen.
34. člen
Ob prevzemu materialnega sredstva mora štab, enota ali zavod teritorialne obrambe imetniku materialnega sredstva, ki je vpoklicano na vojaško vajo, izdati potrdilo o prevzemu, v katerem navede podatke o stanju materialnega sredstva, zlasti o opaženih pomanjkljivostih.
35. člen
Po končani vojaški vaji štab, enota ali zavod teritorialne obrambe vpiše podatke o udeležbi materialnega sredstva na vojaški vaji v vojaško listino imetnika in v zbirko podatkov vojaške evidence.
Štab, enota ali zavod teritorialne obrambe upravnemu organu za obrambo najpozneje v 3 dneh po končani vojaški vaji pošlje podatke o udeležbi materialnih sredstev na vojaški vaji. Upravni organ za obrambo vnese podatke o začetku in zaključku vojaške vaje v zbirko podatkov vojaške evidence.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Štabi, enote in zavodi teritorialne obrambe ter upravni organi za obrambo na podlagi letnega načrta dela usklajujejo podatke o razporejenih vojaških obveznikih in materialnih sredstvih iz popisa v zbirki podatkov vojaške evidence.
37. člen
Dokler ne bo uveljavljena uporaba javne zdravstvene izkaznice za uveljavljanje zdravstvenega varstva med vojaško službo, se kot dokument vojaške evidence uporablja vojaška zdravstvena izkaznica.
38. člen
Po določbah tega navodila, ki se nanašajo na postopke s podatki vojaških obveznikov pri napotitvi oziroma odpustitvi s služenja vojaškega roka, se ravnajo tudi enote organov za notranje zadeve, v katerih se izvaja usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi teh organov.
39. člen
Določbe tega navodila, ki se nanašajo na postopke s podatki vojaških obveznikov pri napotitvi oziroma, odpustitvi s služenja vojaškega roka, se smiselno uporabljajo za izmenjavo podatkov državljana, ki mu je priznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti.
Po opravljeni civilni službi upravni organ za obrambo ažurira in prenese podatke državljana v evidenco civilne zaščite in službe za opazovanje in obveščanje ter izbriše podatke iz zbirke podatkov vojaške evidence.
40. člen
Določbe tega navodila, ki se nanašajo na postopke s podatki vojaških obveznikov in materialnih sredstev iz popisa, razporejenih v enote, štabe in zavode teritorialne obrambe, se smiselno uporabljajo tudi za izmenjavo podatkov vojaških obveznikov in materialnih sredstev, razporejenih v druge sestavine obrambe in zaščite.
41. člen
Nadzor nad izvajanjem tega navodila opravlja republiški inšpektorat za obrambo in pooblaščene osebe pristojne organizacijske enote ministrstva za obrambo v okviru svojih pristojnosti.
42. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, se preneha uporabljati navodilo za vojaško evidenco vojaških obveznikov in materialnih sredstev iz popisa (ZSLO, zaup. št. 1448-1 z dne 7. 9. 1983).
43. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 831/148
Ljubljana, dne 20. avgusta 1992.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti