Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1992 z dne 3. 7. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1992 z dne 3. 7. 1992

Kazalo

1657. Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, stran 2199.

Na podlagi petega odstavka 97. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
1. člen
Ta uredba določa pogoje za graditev in vzdrževanje zaklonišč ter območja in objekte, kjer se gradijo zaklonišča.
2. člen
Na območju Republike Slovenije se v miru gradijo zaklonišča osnovne zaščite, v neposredni vojni nevarnosti pa se v zaklonišča dopolnilne zaščite prilagajajo tudi obstoječi objekti oziroma prostori.
Zaklonišče osnovne zaščite mora biti grajeno tako, da zdrži 100 kPa nadtlaka zračnega udarnega vala, zaklonišča dopolnilne zaščite pa 50kPa nadtlaka.
3. člen
Zaklonišča osnovne zaščite se morajo graditi v vseh strnjenih naseljih z nad 5000 prebivalci v novih objektih namenjenih za šole, vrtce, zdravstvene zavode, centre zvez, energetskih objektih in v drugih objektih, kjer se bodo v vojni opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito.
4. člen
Pri drugih novih objektih na območjih iz prejšnjega odstavka namenjenih za bivanje ljudi brez zaklonišč je obvezna ojačitev plošče nad kletjo, tako da bi zdržala rušenje objekta nanjo. Pri teh objektih se omeji največji svetli razpon pri plošči nad kletjo na 6 m. Debelina plošče mora biti najmanj 16cm. Pri obtežbi plošče nad kletjo se poveča koristna obtežba še z dodatnimi 2,0kN/m2 in v tem primeru- se lahko za vse komponente vektorja obremenitve upošteva skupni varnostni faktor 1,10.
5. člen
Zaklonišča se praviloma gradijo kot dvonamenski objekti, tako da ni ogrožena njihova zaščitna funkcija in praviloma v sklopu objekta.
6. člen
Zaklonišča se morajo redno vzdrževati.
Vsako zaklonišče mora imeti knjigo vzdrževanja, v katero se vpisujejo podatki o izvršenih pregledih in tehničnih pregledih ter ukrepih in načinu odprave ugotovljenih pomanjkljivosti. Skupaj s knjigo vzdrževanja zaklonišč se hranijo navodila za vzdrževanje zaklonišča, uporabno dovoljenje zaklonišča, atesti, garancijski listi in seznam pooblaščenih servisov proizvajalcev opreme in naprav.
Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišča se enkrat na leto opravi tehnična kontrola zaklonišča. Tehnični pregled obsega pregled konstrukcije, sredstev za zapiranje odprtin, opreme za bivalne prostore, sistema za zračenje in elektroenergetskih instalacij. Pomanjkljivosti, ugotovljene pri tehnični kontroli, se morajo odpraviti v 30 dneh.
7. člen
Lastniki stavb, v katerih so zaklonišča, so dolžni skrbeti za redno vzdrževanje zaklonišč v skladu s prejšnjim členom in skrbeti za njihovo smotrno uporabo v miru.
8. člen
Tehnično kontrolo zaklonišč in preizkuse o delovanju varnostnih ter zaščitnih naprav v zakloniščih opravljajo zavodi in organizacije, ki jih pooblasti minister, pristojen za obrambo.
9. člen
Za javna zaklonišča skrbi občina. Občina določi pogoje za oddajo teh zaklonišč v najem za uporabo v miru.
Občina lahko na podlagi posebne pogodbe z lastniki organizira tudi redno vzdrževanje skupnih zaklonišč.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Republiški inšpektorat za obrambo.
11. člen
Do sprejetja tehničnih normativov za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekta se smiselno uporabljata pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča (Uradni list SFRJ, št. 55/83) in pravilnik o tehničnih normativih za graditev zaklonov (Uradni list SFRJ, št. 31/75), ki se uporabljata v Republiki Sloveniji na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I).
12. člen
Občine v 6 mesecih od dneva veljavnosti te uredbe uskladijo svoje odloke o graditvi in vzdrževanju zaklonišč ter v njih določijo območja graditve zaklonišč.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 220-05/92-1/1-8
Ljubljana, dne 2. julija 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.