Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

912. Odlok o proračunu občine Tržič za leto 1992, stran 1466.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91) in 6. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Tržič ter njenih organov (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščine občine Tržič na 20. skupni seji zborov dne 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Tržič za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Tržič se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe občine Tržič v letu 1992.
2. člen
Proračun občine Tržič za leto 1992 znaša:
                          SLT
1. prihodki proračuna           193,450.000
2. razporejeni prihodki          190,719.400
3. nerazporejeni prihodki          2,730.600
– rezervni sklad               967.250
– tekoča proračunska rezerva        1,763.350
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Posebni del občinskega proračuna obsega odhodke po posameznih uporabnikih in natančnejših namenih.
3. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
4. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
5. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Izvršni svet skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
7. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko izvršni svet, da bi ohranil proračunsko razmerje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet obvestiti občinsko skupščino in predlagati ustrezne ukrepe oziroma spremembo proračuna.
8. člen
Izvršni svet sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva.
Če se med letom spremeni možen obseg javne porabe, po izračunih Ministrstva za finance, sme izvršni svet spremeniti višino sredstev za posamezne namene, če se možen obseg javne porabe poviša manj kot 10%.
O odločitvah iz prejšnjih dveh odstavkov mora izvršni svet poročati skupščini občine.
9. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavlja obveznost in višina izplačila.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so uporabniku razdeljena iz proračuna sta odgovorna predstojnik ali poslovodni organ uporabnika oziroma pooblaščena oseba kot odredbodajalec in vodja računovodstva pri uporabniku.
11. člen
Tekoče proračunske rezerve so namenjene za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spremljanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadosti sredstev. O uporabi proračunske rezerve odloča izvršni svet.
12. člen
V proračunsko rezervo občine se vlaga 0,5% skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna. Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke kot posledica izrednih razmer kot so zlasti poplave, suša, požar, potres in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
2. za zagotavljanje sredstev proračuna, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
O uporabi rezerv za namene iz 1. in 3. točke odloča skupščina občine, za namene iz 2. točke pa izvršni svet.
Skupščina pooblašča izvršni svet, da odloča o uporabi rezerv občine za namene iz 1. točke do višine 200.000 SLT.
13. člen
Občina se lahko zadolžuje za financiranje nalog s področja javne porabe v skladu z določbami zakona o financiranju javne porabe.
14. člen
Odredbodajalec občinskega proračuna je predsednik izvršnega sveta. Poleg njega je za zakonito in smotrno uporabo sredstev odgovoren tudi načelnik upravnega organa pristojnega za finance.
15. člen
Upravni organ pristojen za finance opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev ter usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi uporabniki proračuna.
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1992 dalje.
Št. 401-02/92
Tržič, dne 31. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost