Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

909. Odlok o zazidalnem načrtu za območje proizvodnih in servisnih dejavnosti P2 Šmarje pri Jelšah, stran 1463.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in 37/85) ter 6. člena odloka o pristojnosti in delu Skupščine občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 1/90, Uradni list RS, št. 45/90 in 5/91) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora 2. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu za območje proizvodnih in servisnih dejavnosti P2 Šmarje pri Jelšah
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt za območje proizvodnih in servisnih dejavnosti P2 – Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: ZN), ki ga pod št. 175/91 v oktobru 1991 izdelal Sekretariat za gospodarstvo in urejanje prostora občine Šmarje pri Jelšah in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Opis meje območja ZN po parcelah:
Celotno območje posega v katastrsko občino Šmarje in v katastrsko občino Bobovo.
Meja zazidalnega načrta poteka po parcelnih mejah, deloma parcele seka.
Meja zazidalnega načrta pričenja v k. p. Šmarje in poteka od izhodiščne točke v severovzhodnem vogalu parcele k. o. Šmarje št. 44/24, seka magistralno cesto, parc. št. 979/1, preide na parcelo 44/16 in teče dalje v smeri proti vzhodu ob severnem robu magistralne ceste, nato seka potok – parc. št. 986/2 in preide v katastrsko občino Bobovo, poteka dalje ob magistralni cesti št. parc. 687/2 do vzhodne strani območja, kjer zavije v smer proti jugu in s tem seka magistralno cesto, nato parcelo 140/2 in 140/4, kjer zavije ponovno proti vzhodu in zaobide obstoječi leseni most na potoku in hkrati prečka potok -parc. št. 689/2. Po prečenju potoka meja preide zopet na območje k. o. Šmarje in najprej seka parcelo 671/1, nato zavije proti zahodu, poteka po severnem delu parcel 659/1, 657/1 in dalje po robu parcele 637/2, nakar prečka parceli 639/2 in 635/1, zavije proti severozahodu preko parcele 635/2, nato po severnem robu parcele 633/7, in dalje ravno proti severu preko parcele 40/7 in ob zahodnem robu parcele 44/34 do izhodiščne točke.
Območje meri znotraj opisa te meje 4,44 ha.
3. člen
Funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto ureditve ter velikost s parcelnim stanjem je naslednja:
Obravnavano območje je namenjeno za proizvodno, servisno in obrtno dejavnost in obsega:
a) območje DO IKOM Šmarje pri Jelšah
– obstoječi kompleks z večjo in manjšo halo ter odprtim ograjenim skladiščem;
b) opredeljene zazidljive površine za večje proizvodno-servisne objekte označene z ZN 1.3 in 4;
c) Območja obrtnih delavnic
– obstoječa delavnica in
– 5 predvidenih obrtnih delavnic;
d) Območje Veterinarskega zavoda in Hmezad Hram Šmarje
– obstoječi veterinarski zavod s prizidkom
– predvidena preureditev naprav za tehtanje živine Kmetijske zadruge oziroma predviden trgovski ali servisni objekt;
e) Območje rezervata za izgradnjo centralne kotlovnice in trafo postaje (območje 2).
Območja s predvidenimi novimi objekti vključujejo naslednje parcele, oziroma dele parcel v okviru ureditve nega načrta:
– območje predvidenega zazidalnega kompleksa 1 k.o. Šmarje: 636/3-del, 637/1, 637/2,
– območje predv. zazid. kompleksa 2 – skupna kotlarna in transformatorska postaja: k. o. Šmarje: 637/2-del, 637/1-del, 657/3-del, 638-del, k. o. Bobovo: 689/2-del,
– območje predv. zazid. kompleksa 3 k. o. Šmarje: 657/3-del, 658/4-del, 638-del,
– območje predv. zazid. kompleksa 4 k. o. Šmarje: 658/4-del, 671/2-del, 671/1-del, 658/1-del,
– območje predv. obrtnoserv. delavnice 5 k. o. Šmarje: 658/1-del, 658/4-del, 659/1-del,
– območje predv. obrt. serv. delavnice 6 k. o. Šmarje: 658/4-del, 657/3-del, 659/1-del, 657/1-del,
– območje predv. obrt. serv. delavnice 7 k. o. Šmarje 657/3-del, 657/1-del,
– območje predv. obrt. serv. delavnice 8 k. o. Šmarje: 639/4-del, 639/2-del,
– območje predv. obrt. serv. delavnice 9 k. o. Šmarje: 635/2-del, 635/1-del,
– območje predv. trgovsko posl. objekta 10 k. o. Borovo: 139/6, 689/2.
4. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov:
– predvideni novi objekti se bodo prometno navezovali na dovozno cesto 2 ter preko cest 1 in 3 na magistralno cesto;
– uvoze do objektov ograje posameznih kompleksov, hortikulturno ureditev znotraj posameznih lokacij, je opredeliti v lokacijski dokumentaciji;
– hortikulturno urediti opredeljene travnate površine (na opredeljenem območju 2-rezervat za skupno kotlarno in transformatorsko postajo) ter vse ostale posle površine;
– zasaditev drevoredov in skupin dreves na predvidenih površinah parkirišč, obcestnih nizov, na obrežjih potoka in jarkov z drevesnimi vrstami, ki so podane v ZN; parcelne meje posameznih lokacij naj bodo zasajene v živico in ojačane z žico;
– na območju Veterinarskega zavoda in kmetijske zadruge (lokacija 10) je intenzivno zasaditi levo obrežje potoka in širše okolje, ki bo kot zelena zavesa napram območju obrtnih delavnic;
– obvezni so odmiki objektov od dovoznih cest, potoka in parcelnih meja, kot je določeno v geodetski kotirani situaciji;
– obvezno upoštevati v grafičnih prilogah določeno osnovno parcelacijo zemljišč, osnove zakoličenja objektov in ureditev okolice;
– pri izbiri bodočih uporabnikov obrtnih delavnic je v bližini Veterinarskega zavoda (lokacija 1, 3 in 10) upoštevati dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa ali drugih kvarnih vplivov na okolje in tako zagotoviti nemoteno delovanje tega zavoda;
– pri načrtovanju in gradnji posameznih objektov je obvezno upoštevati: zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradi list SRS, št. 15/76) in odlok o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa (Uradni list SRS, št. 29/80), obvezno izvajati meritve hrupa in določiti sanacijske ukrepe v primeru prekoračitve hrupa nad dovoljeno mero; nadalje upoštevati zakon o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75 in 35/79), odlok o normativih za količine in koncentracije škodljivih snovi, ki se smejo spuščati v zrak (Uradni list SRS, št. 3/77) in nadalje še:
ureditev požarne varnosti z obveznostjo upoštevanja odmikov med objekti, neoviranih dovozov z gasilskimi vozili, namestitev hidrantov, površin za gasilsko orodje in opremo. Pri tistih objektih, kjer je povečana nevarnost požara še potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega požara (Uradni list SRS, št. 2/76);
– skladišča za nevarne in škodljive snovi (nafta in naftni derivati, barve, laki, kemikalije in itd.) morajo biti zgrajena v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi;
– za manipulacijski površinami obrtnih delavnic 8 in 9 je urediti oporne zidove, zaradi višinskih razlik terena, vidne strani opornih zidov naj bodo iz naravnega kamna;
– v predmetnem zazidalnem načrtu so predlagani objekti tlorisnih dimenzij: obrtne delavnice 22 x 12 m
– območje predvidene zazidave objektov z oznakami 1, 2, 3 in 4
območje 1 x 25 x 60 m
območje 2-25 x 19,5 m
območje 3 – 56 x 40 m
območje 4-35 x 40 m
– obvezno je pri nadaljnjem načrtovanju upoštevati višino objekta – slemena kot je predvideno v geod. kotirani situaciji, smer slemena, naklon ter temno barvo kritine strehe. Pri objektih veterinarskega zavoda in obrtnih delavnic je naklon strehe dvokapnic 35° s temno kritino;
– strehe objektov na opredeljenih lokacijah. 1, 2, 3 in 4 morajo biti prav tako naklona 35°, s temno kritino, smeri slemen vzhod – zahod, glede na gabarit objekta pa po potrebi členjene;
– fasade objektov naj bodo ometane v svetli pastelni barvi in arhitektonsko kvalitetno oblikovane. Oblikovanje okenskih in vratnih odprtin vključno z izborom materialov, mora biti prav tako kvalitetno.
5. člen
Odstopanja od tlorisnih dimenzij objektov navedenih v 4. členu tega odloka so možna:
– pri obrtnih delavnicah oštevilčenih 5, 6, 7, 8, 9. in 10 in sicer po daljši stranici objekta za +- 1 m, po širini objektov obrtnih delavnic pa le zmanjšanje do 2 m, pri podanih območjih, zazidave pa so možna odstopanja v zmanjšanju podanih dimenzij z upoštevanjem podolgovatih tlorisnih zasnov, daljše stranice objektov morajo biti vzporedne s potokom.
6. člen
Pogoji za realizacijo območja glede komunalnega urejanja so:
a) Znotraj območja ZN
– upoštevati pogoje temeljenja na obravnavanem zemljišču, ki jih je izdelal GEO V&D Ljubljana na podlagi opravljenih raziskav temeljnih tal;
– izdelati podrobnejše načrte za ureditev Šmarskega potoka in na osnovi teh regulirati potok na stoletno varnost pred visokimi vodami;
– za vse ceste je potrebno izdelati načrte za izvedbo, ob poprejšnjem zakoličenju osi cest; na podlagi te zakoličbe in ob upoštevanju normalnih profilov cest je šele možno opraviti parcelacijo;
– ob izdelavi projektov za izvedbo je v načelu potrebno upoštevati cestne elemente (višine, radije) podane v ZN; višine cest je potrebno uskladiti in morebitno korigirati glede na pridobljene podatke ob zakoličenju; podane višinske kote objektov se preverijo in morebitno prilagodijo končno projektiranim niveletam;
– predvidena je izgradnja cest z oznakami 1-4, širine vozišča so naslednje:
cesta 1 ima širino 6 m,
cesta 2 ima širino 6 m,
cesta 3 ima širino 6 m,
cesta 4 ima širino 5 m,
– vse ceste imajo enostranski prečni nagib 2,5%; v širino vozišča je na nižji strani vključena asfaltna koritnica širine 0,5 m,
– na robu vozišča predstavljajo dvignjeni betonski robniki ter na obeh straneh 0,5 m široke utrjene bankine,
– pri priključku ceste 1 in 3 je na magistralni cesti predviden tretji pas za levo zavijanje,
– vozišča cest morajo biti v asfaltni izvedbi,
– fekalne vode je treba odvajati v projektirano javno kanalizacijo v skladu z določili upravljalca kanalizacije, dokler ne bo zgrajena in delovala čistilna naprava za naselje, je biološko obremenjene odpadne vode očistiti v ustrezno velikih triprekatnih greznicah,
– čiste meteorne vode je treba odvajati v površinske od vodnike,
– tehnološke odpadne vode je obvezno očistiti na izvoru onesnaženja in sicer v skladu s strokovnim navodilom o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85),
– meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati, je treba očistiti v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj in usedalnikih,
– čiste hladilne vode je treba odvajati v meteorno kanalizacijo,
– na podlagi natančnejših podatkov o predvideni porabi vode je načrtovati in izdelati vodovodno omrežje,
– v skladu s podano zasnovo telefonskega omrežja je nadalje načrtovati in izvesti: demontažo obstoječega visokonapetostnega daljnovoda, nizkonapetostnega prostozračnega voda, visokonapetostno kabelsko povezavo za nadomeščanje demontiranega dela daljnovoda ter za napajanje obravnavanega območja vključno z novo transformatorsko postajo, nizkonapetostnim kabelskim omrežjem za odjemnike in za javno razsvetljavo,
– pred pridobitvijo lokacijskih dovoljenj za posamezne objekte zazidalnega načrta za območje P2 Šmarje pri Jelšah, prometno ureditev, in za ostale komunalne vode si morajo investitorji istih pridobiti soglasje k lokaciji od DO Elektro Celje, Elektrodistribucija Celje; pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa še elektroenergetsko soglasje iste DO, prav tako pa tudi soglasja: vodnogospodarsko, vodovodno, sanitarno, požarno,
– vse predvidene trase in obstoječi vodi, ki potekajo med seboj vzporedno (zlasti v »komunalnem koridorju«), kakor je označen vzdolž južnega roba magistralne ceste in severnega roba ceste 2, morajo biti med seboj usklajeni,
– obvezno je upoštevati vse elemente in pogoje komunalne opreme; pred realizacijo gradnje objektov je potrebno izdelati projekte za izvedbo komunalnih napeljav in naprav in zemljišče ustrezno komunalno urediti z ozirom na etapnost gradnje,
– v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, z odpadki, ki predstavljajo sekundarne surovine in z odpadki, ki so nevarni za okolje, je potrebno upoštevati občinska in zakonska določila o ravnanju z njimi; na območju naselja Šmarje pri Jelšah je ravnanje s komunalnimi odpadki v pristojnosti komunalne službe OKP Rogaška Slatina.
b) Izven območja ZN mejna merila in pogoji:
– za napajanje predvidene TP 20/0, 4 kV je potrebno zgraditi priključni daljnovod, ki poteka tudi izven meja območja ZN; za možnosti njegove izvedbe je potrebno na podlagi tehnične dokumentacije poprej pridobiti soglasje in dovoljenja SO Šmarje pri Jelšah.
– za možnost dokončne realizacije odvajanja onesnaženih voda z območja P2 je potrebno zgraditi zbirni kolektor v smeri proti čistilni napravi v Stranju; tudi zanj je poprej potrebno izdelati ustrezno dokumentacijo in urediti čiščenje odpadnih voda in k temu pristopiti hkrati z realizacijo tega ZN,
– za vode, bo potrebno zgraditi nov vodovodni cevovod Ø 200 mm iz zajetja Rudnica,
– zgraditi telefonski kabelski vod od glavnega razdelilnika krajevne telefonske centrale do obravnavanega območja.
7. člen
Etapnost izvajanja ZN:
Prva etapa izvajanja:
– regulacija Šmarskega potoka
– obrobni jarek in meteorni kanali
– izgradnja ceste 2
– ureditve križišča na magistralni cesti s priključkom ceste 1
– izgradnjo nove trafo postaje s priključnim daljnovodom in n. n. kabelskim omrežjem
– vodovod Ø 110: odcep od napajalnega voda na zahodni strani območja ter predvidena povezava na predvideni vod Ø 20 mm
– omrežje kanalizacije
– pri vseh objektih je v tej etapi urediti greznice
– izgradnja tt omrežja
– sanacija terena z ureditvijo odvodnjavanja in nasutjem terena
Nadaljnje izvajanje:
– izgradnja ceste 3 vključno z novim mostom in ureditvijo križišča
– na magistralni cesti
– gradnja delavnic,po posameznih lokacijah
– kabliranje daljnovoda 10 kV na odseku označenem v kartografskem delu ZN z »A« – »B«
– izgradnja ceste 4
– ureditev pločnika vzdolž magistralne ceste
– izgradnja celotne komunalne infrastrukture – izgradnja skupne kotlovnice in zaklonišča
– skladno s predvidenimi gradnjami je urediti vse zelene površine in zasaditve predvidene v ZN že v posameznih etapah izvajanja.
– po izgradnji vseh objektov je treba opraviti meritve hrupa na območju ZN in skladno z rezultati izvesti morebitne protihrupne ureditve s strani posameznih investitorjev.
8. člen
Druge določbe:
– pri izgradnji območja je upoštevati pogoje oddelka za LO občine za ureditve zaklanjanja zaposlenih,
– obvezna je sanacija terena,
– zagotoviti je organiziran odvoz odpadkov s strani pristojne komunalne službe OKP Rogaška Slatina,
– začasna namembnost zemljišča do izgradnje ZN ostane nespremenjena – kmetijska zemljišča.
– nosilci izvajanja ureditve stavbnih zemljišč in infrastrukturnih ureditev na območju ZN so: Sklad za urejanje stavbnih zemljišč in OKP Rogaška Slatina, OVS Savinja – Sotla, CP Celje.
9. člen
Za graditev objektov in naprav na območju ZN mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje, ki ga v skladu s pogoji tega odloka izda pristojni občinski organ. Lokacijsko dovoljenje se izda na podlagi lokacijske dokumentacije za vsako lokacijo posebej.
10. člen
Zazidalni načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem organu.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna občinska inšpekcija.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/92-1
Šmarje pri Jelšah, dne 4. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost