Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

908. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka KS Poljane, stran 1462.

Na podlagi 8. člena zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena statuta KS Poljane je ločen zbor krajanov vasi: Kremenk, Vinharje, del Bukovega vrha in del Hotovlje dne 31. 3. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane, za vasi: Vinharje (vse h. št.), Kremenk (vse h. št.), del Bukovega vrha (h. št. 1-9, 17-18, 21-22 in 40-43) ter del Hotovlje (h. št. 36-45 in 60-63).
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo lokalne ceste Poljane-D. mlin in dveh odsekov krajevnih cest D. mlin-Kremenk in D. mlin-Vinharje v skupni dolžini 1100 m.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 26. aprila 1992 od 8. do 15. ure pri Demšar Slavku (ml.) v Hotovlji št. 38 (Pizzerija Fortuna).
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 18 mesecev, to je od 1. 5. 1992 do 31. 10. 1993.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 4,200.000 SLT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 1,600.000 SLT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti:
6. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki stalno bivajo na območju KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. vsi zaposleni v družbenem in zasebnem sektorju prispevajo 3% od bruto mesečnih osebnih dohodkov,
2. vsi upokojenci prispevajo 2% od pokojnine,
3. kmetje in drugi lastniki zemljišč 112% katastrski dohodek, izračunan za leto 1991,
4. lastniki nepremičnin na tem območju (stanovanjska hiša, počitniška hiša, zemljišče za stanovanjsko ali počitniško hišo), ki nimajo stalnega bivališča na tem območju prispevajo znesek 10.000 SLT,
5. zavezanec iz Bukovega vrha št. 9 prispeva polovico prispevka, izračunanega po kriterijih iz 1., 2. in 3. točke tega člena.
7. člen
Zavezanci iz 6. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek takole:
1. zavezancem iz 1. in 5. točke 6. člena obračunavajo in odtegujejo samoprispevek izplačevalci OD ob vsakokratnem izplačilu OD,
2. upokojencem obračunava in odteguje samoprispevek izplačevalec ob vsakokratnem izplačilu pokojnine,
3. kmetom in drugim lastnikom zemljišč obračunava in odteguje obveznosti računovodska služba KS Poljane, in sicer na osnovi podatkov Uprave za družbene prihodke o lanskoletnem katastrskem dohodku v mesečnih obrokih – polovico v letu 1992, polovico pa v letu 1993. Osnova še od 1. 1. 1993 dalje poveča z indeksom porasta OD, zaposlenih v RS, v času od 1. 5. 1992 do 31. 12. 1992,
4. zavezancem iz 4. točke 6. člena obračunava in odteguje samoprispevek računovodska služba KS Poljane. Fiksni znesek 10.000 SLT morajo plačati do konca leta 1992 v 8 enakih obrokih.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.
8. člen
Zavezanci samoprispevka postanejo vsi občani, ki se bodo na novo zaposlili od pričetka veljavnosti referenduma do izteka, občani, ki se v času veljavnosti referenduma naselijo na območju KS, kjer je samoprispevek uveden ter občani, ki tu nimajo stalnega bivališča, pa bodo v obdobju plačevanja samoprispevka pridobili nepremičnine (stanovanjska ali počitniška hiša, zemljišče).
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemnikov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov.
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
10. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca oziroma izplačevalca osebnih dohodkov ali pokojnin.
11. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
12. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v tem delu KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku in zaposleni občani, mlajši od 18 let, ki stanujejo v tem delu KS. Lastniki nepremičnin na tem območju, ki nimajo tu stalnega bivališča bodo glasovali s podpisovanjem.
13. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
                KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
 
                   GLASOVNICA
 
  Za referendum dne 26. aprila 1992 o uvedbi krajevnega samoprispevka za
dobo od 1. 5. 1992 do 31. 10. 1993 v delu KS: Kremenk, Vinharje, del Bukovega
vrha in del Hotovlje za financiranje obnove ceste Poljane-D. mlin in odcepov
cest D. mlin-Vinharje in D. mlin-Kremenk
 
                   glasujem
  ZA                              PROTI
 
  Glasujete tako, da obkrožite ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega
samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne
strinjate.
14. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Poljane
Roman Dolenec l. r.

AAA Zlata odličnost