Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

907. Odlok o proračunu občine Škofja Loka za leto 1992, stran 1461.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/90) in 7. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/89) je Skupščina občine Škofja Loka na seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 30. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Škofja Loka za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Škofja Loka za leto 1992 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, taks in. drugih dajatev, določenih z zakonom o financiranju javne porabe in drugi prihodki v skladu s posebnimi zakoni.
3. člen
Proračun občine Škofja Loka za leto 1992 obsega:
                      SLT
– prihodke v višini        679.435.486
– odhodke v višini        679.435.486.
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni in odloki Skupščine občine Škofja Loka.
5. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
6. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloča 0,5% od vseh prihodkov proračuna, v redno tekočo rezervo pa 1% od vseh prihodkov proračuna.
7. člen
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren izvršni svet. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalca proračuna sta predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Škofja Loka in sekretar Sekretariata za občo upravo in proračun občine Škofja Loka.
9. člen
Izvršni svet občinske skupščine je pooblaščen da:
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%,
– odloča o razporejanju sredstev proračunske rezerve,
– odloča o uporabi sredstev obvezne rezerve do višine 10% obvezne rezerve za posamezni namen,
– odloči o začasni zagotovitvi sredstev obvezne rezerve proračunu, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinsko skupščino in predlaga ustrezne ukrepe,
– odloči o izdajanju garancij za najeta posojila drugih pravnih oseb, vendar največ do 10% obsega celotnega proračuna,
– v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na drobno.
10. člen
Sekretariat za občo upravo in proračun:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča izvršni svet ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– po pooblastilu izvršnega sveta razpolaga s tekočo proračunsko rezervo do določenega zneska,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Uporabniki so dolžni predložiti finančne načrte za leto 1992 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Organi, zavodi in skupnosti, ki se financirajo iz proračuna, so dolžni do 15. aprila 1992 predložiti podatke za analizo zaključnih računov, skladno z navodili Sekretariata za občo upravo in proračun.
Uporabniki so dolžni do 31. 7. 1992 predložiti programe in osnutke finančnih načrtov za delo organa in izvajanje dejavnosti za leto 1993 in 1994, za nujne investicije pa za celotno dobo financiranja.
12. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov s podrobno razporeditvijo odhodkov je sestavni del tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992.
Št. 401-5/91
Škofja Loka, dne 30. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

AAA Zlata odličnost