Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

905. Odredba o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Sevnica, stran 1459.

Na podlagi 40. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), 2. člena odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992 (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 202. člena statuta občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 6/78, 25/80, 8/82, 41/83) je Izvršni svet Skupščine občine Sevnica na seji dne 24. 3. 1992 sprejel
ODREDBO
o preventivnih cepljenjih in diagnostičnih ter drugih preiskavah v letu 1992 na območju občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Da se zagotovijo oziroma preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora veterinarska organizacija, ki je po predpisih verificirana za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni – Dolenjsko posavski veterinarski zavod – opraviti v letu 1992 ukrepe zaradi ugotavljanja, odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni. Posestniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto je dolžan pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov te odredbe o tem obvestiti medobčinski upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo na predpisanih obrazcih.
3. Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
4. Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto – mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, imenu in bivališču posestnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave.
5. Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati medobčinski upravni organ, pristojen za veterinarsko inšpekcijo.
II. PREVENTIVNI UKREPI
6. Preventivno cepljenje psov, starih več kot štiri mesece proti steklini se mora opraviti od 1. 2. do 15. 4. 1992.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti. Proti steklini je treba vakcinirati tudi domače živali, ki se pasejo brez nadzorstva.
V letu 1992 je treba opraviti dehelmintizacijo psov, ki se opravi ob preventivnem cepljenju psov proti steklini.
Dehelmintizacijo opravi Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto ob cepljenju psov proti steklini.
Psi, ki se uporabljajo za lov, morajo biti dvakrat letno zaščitno cepljeni proti steklini.
7. Proti prašičji kugi je treba preventivno cepiti prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma 50 pitancev. Proti tej bolezni je treba zaščititi prašiče, ki se hranijo s pomijami ali odpadki živalskega izvora, ne glede na njihovo število v gospodarstvu.
Obrati družbene prehrane, gostinski obrati in menze so dolžni dati veterinarski službi vse podatke o odjemalcih pomij in kuhinjskih odpadkov.
Preventivno cepljenje se opravi s sevom K lapiniziranega virusa, tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
8. Preventivno cepljenje kopitarjev, goved in ovac proti vraničnemu prisadu se mora opraviti do 30. 4. 1991 v naseljih Čanje, Žigarski vrh, Bučka (Sleme).
9. Tuberkulinizirati je potrebno 50% vseh krav in brejih telic na območju cele občine (9. splošna tuberkulinizacija) sukcesivno po četrtletjih in vse plemenske merjasce.
10. Na brucelozo je treba preiskati enkrat na leto z mlečno, obročkasto preizkušnjo krave v hlevih individualnih proizvajalcev.
11. Za preiskavo na kužno malokrvnost kopitarjev je treba, vsem plemenskim žrebcem odvzeti vzorce krvi in jih poslati na preiskavo na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Odvzem opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
12. Na hudo gnilobo čebelje zaloge je treba preiskati družine, ki so bile v letu 1991 okužene s to boleznijo in družine v radiusu 3 km od žarišča okužbe.
13. Preventivno cepljenje kokoši proti atipični kokošji kugi mora biti opravljeno pri kooperantih: Trefalt Sevnica, Beci Razbor, Metelko Hudo, Brezje. Cepljenje opravi Dolenjsko posavski veterinarski zavod Novo mesto ali Jata Ljubljana z živo ali mrtvo vakcino po programu imunoprofilakse (obvezno strokovno navodilo RVU, št. 322-A-026) iz leta 1982. Proti infekcioznemu bronhitisu, Gumboro bolezni in Marekovi bolezni mora biti cepljena proizvodna jata pri: Trefalt Sevnica, Beci Razbor, Metelko Hudo Brezje.
Valilna jajca smejo izvirati le iz perutninskih jat, v katerih pri serološki preiskavi na kokošji tifus niso bili ugotovljeni pozitivni reaktorji, ki so bile vakcinirane proti kužnemu tremorju perutnine, Marekovi bolezni, infekcioznemu bronhitisu in Gumboro bolezni.
14. Bike v prirodnem pripustu je treba preiskati enkrat letno na mehurčasti izpuščaj (IBR – IPV), vibriozo, leptospirozo, trihomoniazo, levkozo, opraviti koprološki pregled blata, ter bakteriološki pregled semena glede na onesnaženost z ubikvitarnimi bakterijami. Vzorec odvzema strokovna služba Dolenjsko posavskega zavoda Novo mesto, preiskavo opravi Veterinarska fakulteta Ljubljana.
15. Preventivno cepljenje proti steklini, prašičji kugi, vraničnemu prisadu, pregled na brucelozo z mlečno obročkasto preizkušnjo, tuberkulinizacija goved in cepljenje proti kokošji kugi v individualnih gospodarstvih, odvzem krvi za pregled na kužno malokrvnost konj, mehurčasti izpuščaj goved (IBR – IPV), odvzem vzorcev za pregled na hudo gnilobo čebelje zalege gre v breme posebnega računa za zdravstveno varstvo živali pri Skupščini občine Sevnica.
Dehelmintizacijo psov, vakcinacijo prašičev, ki se hranijo s pomijami proti klasični prašičji kugi, tuberkulinizacija in serološke preiskave na brucelozo, leptospirozo ter ostale preglede na kužne bolezni ob kupoprodaji za plemensko uporabo prašičev, ter kontrolo imunosti plemenske jate nesnic na atipično kokošjo kugo, infekciozni bronhitis in cepljenja kuncev proti hemoragični bolezni kuncev in zajcev plača imetnik živali.
16. Cepiti je treba vse plemenske kunce proti Hemoragični bolezni kuncev in zajcev.
17. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 323-1/92-01
Sevnica, dne 24. marca 1992.
Predsednik
IS Skupščine občine Sevnica
Marjan Kurnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost