Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

902. Odlok o proračunu občine Sevnica za leto 1992, stran 1458.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I) ter 6. člena odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov, o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list RS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90, 27/90) je Skupščina občine Sevnica na skupni seji vseh zborov dne 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Sevnica za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Sevnica (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo finančna sredstva za financiranje skupnih in splošnih družbenih potreb v občini Sevnica.
2. člen
Predvideni prihodki v letu 1992 bodo znašali 287,119.966 SLT.
Pregled prihodkov in njihova razporeditev je sestavni del proračuna.
3. člen
Sredstva rezerve se oblikujejo v višini 0,5% doseženih prihodkov proračuna za leto 1992.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren Izvršni svet Skupščine občine Sevnica (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet).
Sredstva proračuna se med letom enakomerno delijo med vse1 porabnike v okviru planiranih in doseženih prihodkov.
Izvršni svet sme, če nastanejo pri financiranju nalog nepričakovane težave, ali če se odloči za varnejšo ali bolj smotrno porabo sredstev zaradi ohranitve proračunskega ravnotežja, spremeniti namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posebne namene. O tem mora obvestiti skupščino občine in predlagati ukrepe oziroma spremembe proračuna.
Izvršni svet v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov v okviru dovoljene rasti proračuna.
5. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim določena v tem proračunu.
Uporabniki ne smejo na račun proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presegale zneske, določene za leto 1992 in tudi ne prevzemati obveznosti za proračun naslednjih let, razen, če s posebnim aktom izvršni svet ali skupščina ne določi drugače.
6. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi tekoče proračunske rezerve;
– o uporabi sredstev rezerv za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I) do zneska 500.000 SLT;
– o uporabi sredstev rezerv za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki proračuna neenakomerno pritekajo;
– o prenosu sredstev med posameznimi skupinami proračuna;
– o začasni omejitvi proračuna v primeru, da prihodki ne pritekajo enakomerno;
– med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov v okviru dovoljene rasti proračuna.
7. člen
Prihodki, ki jih upravni organ in strokovna služba ustvarjajo s svojo dejavnostjo so prihodki proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
Prihodki, ki jih ustvarita Uprava za družbene prihodke in Geodetska uprava občine Sevnica iz plačil za storitve, se uporabljajo za modernizacijo opreme upravnih organov in za namene iz 104. člena zakona o sistemu državne uprave, oziroma dogovora o splošni porabi na ravni občin v letu 1992.
8. člen
Za zakonito in smotrno uporabo ter za spremljanje uporabe sredstev je odgovoren Sekretariat za gospodarstvo in finance, kateremu so porabniki dolžni pošiljati svoje finančne načrte in poročila o uporabi proračunskih sredstev. Po potrebi predlaga izvršnemu svetu sprejem ustreznih sklepov in ukrepov za izvrševanje proračuna.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-14/92-01
Sevnica, dne 31. marca 1992.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek. l. r.
       BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
          OBČINE SEVNICA ZA LETO 1992
 
 
+----------+-------------------------------------+---------------+
|Skupina  |Prihodki               |  Znesek v SLT|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|70    |Preneseni prihodki in vračilo    |        |
|     |preveč plačanih dajatev       |  118,914.000|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|71    |Prihodki od davkov pravnih in    |        |
|     |fizičnih oseb            |  124,804.000|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|72    |Prihodki od davkov od prometa    |        |
|     |proizvodov in storitev        |    220.000|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|75    |Prihodki od davkov na premoženje   |   2,774.000|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|76    |Prihodki od taks, povračil in    |        |
|     |denarnih kazni            |   10,223.000|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|77    |Finančni tokovi           |   14,243.966|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|78    |Prihodki od lastne dejavnosti    |        |
|     |in drugi prihodki          |   15,941.000|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|     |Skupaj                |  287,119.966|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|                                |
+----------+-------------------------------------+---------------+
|Skupina  |Razporeditev prihodkov        |  Znesek v SLT|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|40    |Sredstva za delo državnih organov  |   51,101.836|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|41    |Delo izvajalskih organizacij     |  120,459.686|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|42    |Socialni transferji         |   18,829.664|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|44    |Plačila na področju družbenih    |        |
|     |dejavnosti              |   3,402.000|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|45    |Plačila storitev ter subvencije in  |        |
|     |intervencije v gospodarstvu     |   28,961.400|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|46    |Drugi odhodki            |   16,184.580|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|47    |Odhodki investicijskega       |        |
|     |vzdrževanja             |   45,780.800|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|48    |Finančni tokovi, obl. rezerv     |        |
|     |in druge obveznosti         |   2,400.000|
+----------+-------------------------------------+---------------+
|     |Skupaj                |  287,119.966|
+----------+-------------------------------------+---------------+

AAA Zlata odličnost