Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

899. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda v občini Novo mesto, stran 1455.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) in 8. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list št. 21/89 in 6/90) je skupščina občine na seji zborov dne 26. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda v občini Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Skupščina občine Novo mesto (v nadaljevanju ustanovitelj) ustanavlja s tem odlokom za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje s pripravo na osnovno šolo vzgojnovarstveni zavod (v nadaljevanju zavod).
2. člen
Ime zavoda je: Vzgojnovarstvena organizacija Novo mesto, p.o.
Skrajšano ime zavoda je: VVO Novo mesto, p.o.
Sedež zavoda je v Novem mestu, Ragovska 18.
3. člen
Zavod ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:
– enota Pedenjped (Drska II) Novo mesto, Šegova 22
– enota Rdeča kapica (Drska I) Novo mesto, Šegova 5
– enota Čriček (Straža) Straža, Stara cesta 14
– enota Sapramiška (Šmihel) Novo mesto, Milke Sobar 26
– enota Janko (Ljubljanska I) Novo mesto, Ljubljanska 6
– enota Metka (Ljubljanska II) Novo mesto, Ljubljanska 6a
– enota Marjetica (Lešnica) Otočec, Lešnica 15
– enota Videk (Novoteks) Novo mesto, Foersterjeva 12
– enota Labod (Ločna I) Novo mesto, Cesta herojev 29 b
– enota Čebelica (Šentjernej) Šentjernej, Trubarjeva 8
– enota Ciciban (Ragovska) Novo mesto, Ragovska 18
– enota Kekec (Kristanova) Novo mesto, Kristanova 16
– enota Biba (Ločna II) Novo mesto, Cesta herojev 40
– enota Najdihojca (Mali Slatnik) Novo mesto Mali Slatnik 6
– enota Tinkara (Mestne njive) Novo mesto, Mestne njive 10
– enota Ostržek (Bršljin) Novo mesto, Danila Bučarja 2
– enota Rožle (Stopiče) Stopiče, Stopiče 37
– enota vzgojnovarstvenih družin.
4. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo
– priprava in prodaja toplih jedil in napitkov
– organizacija prireditev in razstav
– oddaja prostorov v najem
– prodaja otroških izdelkov
– priprava in izdaja strokovne literature.
II. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
a) Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 9 članov. Svet sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja
– 3 predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda
– 3 predstavniki staršev
– 1 predstavnik krajevnih skupnosti
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Svet odloča z večino glasov vseh članov sveta.
Ustanovitelj imenuje svoja predstavnika v skladu s statutom občine Novo mesto.
Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda volijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na roditeljskih sestankih.
Predstavnika krajevnih skupnosti imenujejo krajevne skupnosti občine Novo mesto.
7. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda v soglasju z ustanoviteljem
– razpisuje volitve sveta ter voli v skladu s statutom druge organe zavoda
– sprejema letni delovni program dela zavoda in poročilo o njegovi uresničitvi ter načrt razvoja zavoda
– opravlja druge naloge, določene s statutom in zakonom.
b) Ravnatelj
8. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj opravlja poleg poslovodnih nalog tudi naloge pedagoškega vodje.
Pristojnosti ravnatelja opredeljujeta zakon in statut zavoda.
9. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.
Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in v soglasju z ustanoviteljem.
c) Strokovni organi
10. člen
Zavod ima naslednje strokovne organe:
– strokovni kolegij
– vzgojiteljski zbor
– strokovni aktiv.
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe. V statutu zavoda se določijo v skladu z zakonom sestava in naloge strokovnih organov.
d) Svet staršev
11. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in vzgojiteljskega zbora.
Število članov sveta staršev, način imenovanja oziroma njihovo izvolitev ter pristojnosti določa statut zavoda.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA
12. člen
Zavod opravlja dejavnost s sredstvi, ki mu jih je občina prenesla v upravljanje, oziroma si jih je pridobil iz svojega dohodka ter s sredstvi po 13. členu tega odloka.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna v skladu z zakonom
– iz plačil staršev za oskrbne stroške in nadstandardne storitve
– s prodajo blaga in storitev na trgu
– z darili
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
14. člen
Zavod samostojno razpolaga s prihodkom, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki nameni zavod za razvoj in opravljanje dejavnosti ter v druge namene po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Ustanovitelj je odgovoren za kritje primanjkljaja le v okviru pristojnosti za materialno poslovanje zavoda, ki jih ima na podlagi zakona.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODOV V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu z vsemi pooblastili neomejeno, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s polno odgovornostjo, z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
V. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODOV
16. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih prevzame ali se zanje obveže, le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela zavoda, h kateremu je kot ustanovitelj dal predhodno soglasje.
Za obveznosti zavoda iz predhodnega odstavka tega člena odgovarja ustanovitelj le, če so izčrpane vse možnosti zavoda za poplačilo upnikov, to je neomejena subsidiarna odgovornost ustanovitelja.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODOV
17. člen
Zavod je dolžan nuditi ustanovitelju na njegovo zahtevo podatke o poslovanju zavoda in poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcij ustanovitelja.
18. člen
Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa. Ustanovitelj je dolžan nuditi zavodu tudi druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Zavod, ki ne nudi ustanovitelju zahtevanih podatkov o svojem poslovanju in poslovnih rezultatov ter drugih podatkov (17. člen), se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 10.000 SLT.
Za prekršek se kaznuje tudi odgovorno osebo zavoda in sicer z denarno kaznijo najmanj 2.000 SLT.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določbami tega odloka v roku, predpisanem z zakonom.
Zavod oblikuje svet zavoda najkasneje do 31. 5. 1992.
21. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati: – odločba o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda Novo mesto, št. 022-16/65 z dne 22. 12. 1965.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-2/92-10
Novo mesto, dne 26. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost