Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

898. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v občini Novo mesto, stran 1452.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 11. in 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91) in 8. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je Skupščina občine na seji zborov dne 26. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v občini Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Skupščina občine Novo mesto (v nadaljevanju ustanovitelj) ustanavlja s tem odlokom za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, obveznega osnovnega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja naslednje vzgojnoizobraževalne zavode (v nadaljevanju zavod):
1. Osnovna šola Brusnice, p.o.
Sedež: Brusnice, Brusnice 1
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo
2. Osnovna šola Dolenjske Toplice, p.o.
Sedež: Dolenjske Toplice, Pionirska 35
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo
3. Osnovna šola Otočec, p.o.
Sedež: Otočec, Šolska cesta 20
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– priprava otrok na vstop v osnovno šolo
4. Osnovna šola Mirna Peč, p.o.
Sedež: Mirna peč, Trg 8
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo
5. Osnovna šola Prevole, p.o.
Sedež: Prevole, Prevole 32
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– priprava otrok na vstop v osnovno šolo
6. Osnovna šola Šentjernej, p.o.
Sedež: Šentjernej, Prvomajska 9
V sestavi zavoda deluje podružnična šola Orehovica
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– priprava otrok na vstop v osnovno šolo
7. Osnovna šola Škocjan, p.o.
Sedež: Škocjan, Škocjan 51
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo
8. Osnovna šola Šmarjeta, p.o.
Sedež: Šmarjeta, Šmarjeta 1
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo
9. Osnovna šola Vavta vas, p.o.
Sedež: Vavta vas, Vavta vas 1
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo
10. Osnovna šola Žužemberk, p.o.
Sedež: Žužemberk, Partizanska 1
V sestavi zavoda delujejo podružnične šole Ajdovec, Dvor in Šmihel pri Žužemberku
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje
– predšolska vzgoja s pripravo na osnovno šolo
11. Osnovna šola Dragotin Kette, p.o.
Sedež: Novo mesto, Milke Sobar 25
Dejavnost zavoda:
– obvezno osnovno izobraževanje po prilagojenem programu
– delovno usposabljanje otrok z motnjami v razvoju
– varstvo otrok in domska vzgoja
12. Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto, p.o.
Sedež zavoda: Novo mesto, Jenkova 1
Dejavnost zavoda:
– osnovno glasbeno izobraževanje
– izposoja not, plošč, video kaset in drugih didaktičnih ter učnih pripomočkov
V okvir dejavnosti zavodov sodi še:
– priprava in prodaja toplih jedil in napitkov
– oddaja šolskih prostorov v najem
– organizacija prireditev in razstav
– izobraževanje odraslih
– prodaja izdelkov učencev
– prevozne storitve
II. ORGANI ZAVODOV
2. člen
Organi zavodov so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev
S statutom zavodov se lahko določijo tudi drugi organi.
a) Svet zavoda
3. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 9 članov. Svet sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja
– 3 predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda
– 3 predstavniki staršev
– 1 predstavnik krajevnih skupnosti, na območju katerih deluje zavod.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Svet odloča z večino glasov vseh članov sveta.
Ustanovitelj imenuje svoja predstavnika v skladu s statutom občine Novo mesto.
Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda volijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na roditeljskih sestankih.
Predstavnika krajevnih skupnosti imenujejo krajevne skupnosti z območja šolskega okoliša.
4. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut zavoda
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda v soglasju z ustanoviteljem
– razpisuje volitve sveta ter voli v skladu s statutom druge organe zavoda
– sprejema letni delovni program dela zavoda in poročilo o njegovi uresničitvi ter načrt razvoja zavoda
– opravlja druge naloge, določene s statutom in zakonom.
b) Ravnatelj
5. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj opravlja poleg poslovodnih nalog tudi naloge pedagoške vodje.
Pristojnosti ravnatelja opredeljujeta zakon in statut zavoda.
6. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.
Ravnatelja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in v soglasju z ustanoviteljem.
c) Strokovni organi
7. člen
Zavod ima naslednje strokovne organe:
– učiteljski zbor
– oddelčni učiteljski zbor
– razrednik
Zavod ima lahko tudi druge strokovne organe. V statutu zavoda se določijo v skladu z zakonom sestava in naloge strokovnih organov.
d) Svet staršev
8. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.
Število članov sveta staršev, način imenovanja oziroma njihovo izvolitev ter pristojnosti določa statut zavoda.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODOV
9. člen
Zavodi opravljajo dejavnost s sredstvi, ki jim jih je občina prenesla v upravljanje oziroma so si jih pridobili iz svojega dohodka ter s sredstvi po 10. členu tega odloka.
10. člen
Zavodi pridobivajo sredstva za svoje delo:
– iz proračuna v skladu z zakonom
– iz plačil staršev za nadstandardne storitve
– s prodajo blaga in storitev na trgu
– z darili
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
11. člen
Zavodi samostojno razpolagajo s prihodkom, ki ga ustvarijo z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki namenijo zavodi za razvoj in opravljanje dejavnosti ter v druge namene po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Ustanovitelj je odgovoren za kritje primanjkljaja le v okviru pristojnosti za materialno poslovanje zavodov, ki jih ima na podlagi zakona.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODOV V PRAVNEM PROMETU
12. člen
Zavodi so pravne osebe in nastopajo v pravnem prometu z vsemi pooblastili neomejeno, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
Zavodi odgovarjajo za svoje obveznosti s polno odgovornostjo, z vsemi sredstvi, s katerimi razpolagajo.
V. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODOV
13. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavodov, ki jih prevzamejo ali se zanje obvežejo, le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavodov, določene s tem odlokom ter na osnovi programa dela zavodov, h kateremu je kot ustanovitelj dal predhodno soglasje.
Za obveznosti zavodov iz predhodnega odstavka tega člena odgovarja ustanovitelj le, če so izčrpane vse možnosti zavodov za poplačilo upnikov, to je neomejena subsidiarna odgovornost ustanovitelja.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODOV
14. člen
Zavodi so dolžni nuditi ustanovitelju podatke o poslovanju zavoda in poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcij ustanovitelja.
15. člen
Ustanovitelj je dolžan zavodom zagotavljati sredstva za njihovo delo v okviru dogovorjenega programa. Ustanovitelj je dolžan nuditi zavodom tudi druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja.
Zavodi ne smejo prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Zavod, ki ne nudi ustanovitelju zahtevanih podatkov o svojem poslovanju in poslovnih rezultatov ter drugih podatkov (14. člen), se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 10.000 SLT.
Za prekršek se kaznuje tudi odgovorno osebo zavoda in sicer z denarno kaznijo najmanj 2.000 SLT.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Zavodi morajo uskladiti svoj statut z določbami tega odloka v roku, predpisanem z zakonom.
Zavodi oblikujejo svet zavoda najkasneje do 31. 5. 1992.
18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati:
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Brusnice, št. 022-117/62-2, z dne 13. 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Dolenjske Toplice, št. 022-118/62-2, z dne 13. 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Otočec, št. 022-121/62-2, z dne 13. 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Mirna Peč, št. 022-119/62-2, z dne 13. 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Prevole, št. 022-122/62-2, z dne 13. 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Škocjan, št. 022-125/62-2, z dne 13: 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Šentjernej, št. 022-124/62-2, z dne 13. 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Šmarjeta, št. 022-126/62-2, z dne 13. 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Vavta vas, št. 022-128/62-2, z dne 13. 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Žužemberk, št. 022-129/62-2, z dne 13. 11. 1962,
– odločba o ustanovitvi Osnovne šole Dragotin Kette, št. 984/1 – 55, z dne 9. 12. 1955,
– odločba o ustanovitvi Glasbene šole Marjan Kozina Novo mesto, št. 022-17/62-2, z dne 12. 5. 1964.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-2/92-10
Novo mesto, dne 26. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Marjan Dvornik l. r.

AAA Zlata odličnost