Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

894. Odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 1992, stran 1447.

Na podlagi 3. in 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela zborov SO Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/90) je Skupščina občine Ljutomer na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 27. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Ljutomer za leto 1992
1. člen
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za delo državnih organov in izvajalskih organizacij, socialne transferje, za dotacije in plačila storitev na področju družbenih dejavnosti, plačila, subvencije in intervencije v gospodarstvu, za investicije in za druge namene v skladu s tem odlokom in priloženo bilanco.
2. člen
Za izvajanje sprejetih programov, pripadajo občinskemu proračunu prihodki od davkov, taks, denarnih kazni, povračil in drugi prihodki v skladu z zakoni in predpiši občine.
Prihodek proračuna je tudi dobiček, ki ga ustvarijo javna podjetja, ki jih ustanovi občina in prihodki od premoženja občine.
3. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 264,035.000 SLT. Izvršni svet SO Ljutomer, lahko v okviru razpoložljivih virov in na podlagi sprejetih programov med letom usklajuje porabo sredstev občinskega proračuna, glede na porast cen, oziroma inflacijo.
Priloga odloka o proračunu je bilanca prihodkov in odhodkov občinskega proračuna, iz katere so razvidni prihodki po posameznih virih in odhodki po posameznih namenih.
4. člen
Prihodki, ki jih proračunski porabniki ustvarijo z lastno dejavnostjo, se zbirajo na posebnih računih in se uporabljajo za pokrivanje materialnih stroškov in amortizacijo ter porabnikov.
5. člen
Kolikor se med letom znatno spremeni delovno področje, narava, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, lahko izvršni svet poveča ali zmanjša obseg sredstev, ki se za delo tega proračunskega porabnika namenja iz občinskega proračuna. Razlika sredstev se poračunava iz tekoče proračunske rezerve.
6. člen
Izvršni svet lahko sprejme sklep, da se na podlagi predloženega programa dela vključi v financiranje iz občinskega proračuna nov proračunski porabnik tudi med letom.
V takšnem primeru se sredstva za delo tega proračunskega porabnika zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
7. člen
V primeru, da se kateri od proračunskih porabnikov ukine med letom, se neporabljena sredstva proračuna, ki so bila namenjena temu porabniku, prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
8. člen
Izvršni svet lahko odobri začasno financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko.
V primeru, da zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati določenih sprejetih programov in uporabiti v proračunu planiranih sredstev za te programe, lahko izvršni svet pripravi rebalans občinskega proračuna in ga predlaga v sprejem zborom občinske skupščine.
9. člen
Proračunski porabniki lahko prevzemajo v skladu s sprejetimi programi le obveznosti, za katere so jim v občinskem proračunu zagotovljena sredstva in lahko porabijo le toliko sredstev, kot jih je za tekoče leto zagotovljeno v občinskem proračunu.
Proračunski porabniki so sredstva občinskega proračuna dolžni porabiti izključno za namene, ki so jih opredelili v programu, ki je bil osnova za dodelitev sredstev občinskega proračuna.
Neporabljena sredstva so porabniki dolžni vrniti proračunu v 15 dneh po zaključku obračunskega obdobja.
10. člen
Iz skupnih sredstev, navedenih v tretjem členu tega odloka, se izloči 0,2% sredstev v stalno proračunsko rezervo.
Izvršni svet lahko, na podlagi pooblastila občinske skupščine, za posamezni primer uporabi 50% celotnih sredstev stalne proračunske rezerve, za namene v skladu z 31. členom zakona o financiranju javne porabe.
11. člen
V občinskem proračunu se oblikujejo tudi sredstva tekoče proračunske rezerve, ki se lahko uporabijo za naslednje namene:
– za naloge s področja javne porabe, za katere v občinskem proračunu niso zagotovljena sredstva;
– za naloge s področja javne porabe, za katere v občinskem proračunu ni zagotovljeno dovolj sredstev;
– za druge namene v skladu s sklepi izvršnega sveta; O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča izvršni svet.
12. člen
Za zakonito in smotrno razporejanje sredstev občinskega proračuna, je zadolžen vodja Strokovne službe za javne finance, oziroma druga oseba, kot odredbodajalec.
Poleg vodja javnih financ, je za zakonito razporejanje sredstev občinskega proračuna zadolžen tudi računovodja proračuna.
Izvršni svet s sklepom določi odredbodajalca in namestnika odredbodajalca sredstev občinskega proračuna.
13. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SLT se kaznuje za gospodarski prestopek odgovorna oseba proračunskega porabnika:
– če sredstev proračuna ne uporabi za namene, za katere so mu bila dodeljena;
– če v poslovanju prekorači odobreno višino proračunskih sredstev;
– če na podlagi zahteve financerja neporabljenih sredstev ne vrne v proračun v določenem roku.
14. člen
Z denarno kaznijo 5.000 do 25.000 SLT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Strokovni službi za javne finance v dogovorjenem roku ne predloži podatkov o realizaciji programa določenega obračunskega obdobja, planskih ali drugih podatkov, v skladu z zakonodajo, načinom dela in zahtevami financerja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1992.
Št. 400-1/92
Ljutomer, dne 27. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljutomer
Mirko Prelog l. r.

AAA Zlata odličnost