Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

892. Odlok o proračunu občine Ljubljana Moste-Polje za leto 1992, stran 1444.

Na. podlagi 14. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 6. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (ur. l. RS, št. 10/90) je občinska skupščina Ljubljana Moste-Polje na skupnem zasedanju zborov dne 31. marca 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Ljubljana Moste-Polje za leto 1992
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom občine Ljubljana Moste-Polje (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Ljubljana Moste-Polje,
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 628,473.000 SLT in se razporedijo za:
                        SLT
– odhodke za delo organov       91.461.003
– transferje, dotacije, subvencije  497,671.158
– druge odhodke            39.340.839
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1992 zmanjšanih za odstopljene prihodke mestu se izloči 0,16% v sredstva rezerve občine Ljubljana Moste-Polje.
4. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z odlokom ali aktom Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje ali Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) oziroma s pogodbo med občino Ljubljana Moste-Polje in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno.
5. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki jih prejemajo iz proračuna občine, uporabljati za namene za katera so jim dana, skladno s predpisi, dogovori oziroma sporazumi o njihovi uporabi.
Uporabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene za leto 1992, razen če je s posebnim aktom skupščine občine določeno drugače.
6. člen
Kot sredstva za redno dejavnost se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za bruto osebne dohodke,
– sredstva za skupno porabo,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.
7. člen
Sredstva za delo se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna. Na zahtevo uporabnika je Služba za proračun, finančne in skupne zadeve dolžna s posebnim dogovorom sklenjenim z uporabnikom določiti način dodeljevanja akontacij.
8. člen
Sredstva za osebne dohodke delavcev se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število delavcev in funkcionarjev; koeficiente za določanje osebnih dohodkov za posamezne skupine delovnih mest, osnov za izračun osebnih dohodkov, ki jo določi izvršni svet v skladu s sklepi vlade Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
9. člen
Sredstva za materialne stroške, druge odhodke, amortizacijo se določijo v okviru potreb in možne rasti občinskega proračuna. Sredstva za skupno porabo in druge odhodke se uporabnikom dodeljujejo na podlagi pisnih zahtevkov.
10. člen
Če se med izvrševanjem proračuna ugotovi, da za posamezne namene razporejena sredstva ne bodo uporabljena, lahko izvršni svet prenese neporabljena sredstva v tekočo proračunsko rezervo.
11. člen
O uporabi nerazporejenih prihodkov tekoče proračunske rezerve, ki so namenjeni za pokrivanje splošnih družbenih potreb, ki jih ob sprejemu proračuna ni bilo mogoče predvideti ali predvidena sredstva ne zadoščajo odloča izvršni svet.
12. člen
Izvršni svet lahko začasno omeji porabo sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če ugotovi, da realizacija prihodkov ne poteka po planu, vendar največ do 10% ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene.
13. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
14. člen
V letu 1992 se vsi prihodki uporabnikov doseženi po 13. členu tega odloka prikazujejo in uporabljajo na enak način kot v letu 1991.
15. člen
Prihodke, ki jih ustvarjajo iz plačil za storitve po 13. členu tega odloka lahko uporabijo za kritje stroškov delovanja naslednji organi:
– uprava za družbene prihodke – za modernizacijo upravnih organov,
– sekretariat za občo upravo in razvoj KS – za kritje stroškov nabave obrazcev,
– služba za proračun, finančne in skupne zadeve – za kritje izdatkov upravljanja in vzdrževanja fotokopirnega stroja in upravne stavbe.
16. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren odredbodajalec. Poleg odredbodajalca je za zakonito uporabo sredstev občinskega proračuna odgovoren tudi vodja računovodstva.
17. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je predsednik izvršnega sveta skupščine občine, pomožni odredbodajalec pa je član izvršnega sveta, ki ga na podlagi predloga predsednika izvršnega – sveta imenuje izvršni svet.
18. člen
Uporabniki so dolžni občinski Službi za proračun, finančne in skupne zadeve predložiti predračune in finančne načrte za leto 1992 ter zaključne račune za leto 1991 najpozneje do 15. marca 1992. Organi, ki s svojo dejavnostjo ustvarjajo dohodek, so dolžni v skladu z 220. členom zakona o sistemu državne uprave predložiti izvršnemu svetu v mesecu septembru 1992 v soglasje okvirni program storitev, ki jih bodo opravljali za druge uporabnike v naslednjem letu. Organi so dolžni dodatno predložiti do 15. marca 1992 podatke za analizo zaključnih računov, skladno z navodilom Službe za proračun, finančne in skupne zadeve.
19. člen
Neporabljena sredstva za druge odhodke za delo so dolžni uporabniki najpozneje do 31. decembra 1992 vrniti v občinski proračun.
20. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov;
2. o uporabi sredstev rezerve občine Ljubljana Moste-Polje do višine 100.000 SLT v posameznem primeru, vendar samo za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe (ur. l. RS, št. 48/90);
3. o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna za zneske, ki presegajo 50.000 SLT, za zneske do višine 50.000 SLT pa je pooblaščena vodja Službe za proračun, finančne in skupne zadeve.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
– za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine,
– za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora izvršni svet poročati skupščini občine.
21. člen
Služba za proračun, finančne in skupne zadeve opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za katere so bila dodeljena, ima Služba za proračun, finančne in skupne zadeve pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun in o tem obvesti izvršni svet.
Če Služba za proračun, finančne in skupne zadeve pri opravljanju nadzora iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno in materialno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je dolžna o tem obvestiti izvršni svet in mu predlagati ustrezne ukrepe.
22. člen
Služba za proračun, finančne in skupne zadeve je pristojna, da:
– opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v številu zaposlenih pri uporabnikih,
– odloča na podlagi pisnega predloga posameznih nosilcev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104. člena zakona o sistemu državne uprave in med različnimi postavkami istega namena,
– odloča o dodelitvi sredstev uporabnikom iz postavke sredstev za spremembe med letom,
– odloča o uporabi sredstev rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov v skladu z določili dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1992,
– na podlagi sklepa izvršnega sveta dodeljuje organom sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev,
– daje soglasje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in nakupa opreme, če njihova predračunska vrednost presega 50.000 SLT; pogodbe sklenjene brez predhodnega soglasja Službe za proračun, finančne in skupne zadeve so neveljavne.
23. člen
Nosilci sredstev po organih so določeni v posebnem delu občinskega proračuna.
24. člen
Določila 12., 13., 18. in 21. člena se ne nanašajo na dejavnost političnih strank.
II. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA MESTNE DRŽAVNE ORGANE IN SKUPNE MESTNE NALOGE
25. člen
Občina Ljubljana Moste-Polje združuje v mestu Ljubljana del proračunskih prihodkov, ki jih mesto na podlagi dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1992 razporedi s svojim proračunom.
Občina Ljubljana Moste-Polje pooblašča Službo družbenega knjigovodstva, da ob vsakokratni praznitvi zbirnih in prehodnih računov odvaja na, v dogovoru o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1992, določen žiro račun 81,25% od vseh tekočih prihodkov, razen prihodkov od odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, vendar največ do zneska 428,399.000 SLT.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Če bodo prihodki v letu 1992 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja do višine 500.000 SLT uporabljena sredstva rezerve občine Ljubljana Moste-Polje v skladu s 3. točko 31. člena zakona o financiranju javne porabe.
Sredstva, ki bodo uporabljena za kritje primanjkljaja po prejšnjem odstavku, bo občina Ljubljana Moste-Polje do 1. septembra 1992 vrnila v sredstva rezerv.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992 dalje.
Št. 012-1/92-01
Ljubljana, dne 3. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Janez Jančar l. r.
        PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA 1992
 
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|Skupina|Zap. št.  |Namen porabe       |      SLT|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|1   |2     |3            |       4|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |      |PRIHODKI         |       |
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|I.   |      |Dopolnilna sredstva   |       |
|    |      |republike        |463,458,000,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|II.  |      |Prihodki od dohodnine  | 90,216,000,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|III.  |      |Prometni davek      | 21,157,000,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|IV.  |      |Prihodki od taks     | 32,022,000,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|v.   |      |Občinski davki      | 9,896,000,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|VI.  |      |Drugi prihodki      | 11,724,000,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |      |Skupaj prihodki     |628,473,000,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |      |ODHODKI         |       |
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|I.   |      |ODHODKI ZA DELO     |       |
|    |      |ORGANOV         | 91,461,003,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |1     |Delo občinskih državnih |       |
|    |      |organov         |91,461,003, 00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|II.  |      |TRANSFERJI, DOTACIJE,  |       |
|    |      |SUBVENCIJE        |497,671,158,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |3     |Socialni transferji   |  348,500,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |4     |Dotacije družbenim    |       |
|    |      |dejavnostim       |473,122,658,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |5     |Subvencije in      | 24,200,000,00|
|    |      |intervencije       |       |
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|III.  |      |DRUGI ODHODKI      | 39,340,839,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |6     |Odhodki financiranja   |       |
|    |      |in poslovanja      | 4,960,481,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |7     |Sredstva za druge    |       |
|    |      |javne potrebe      |  677,057,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |8     |Sredstva prenesena    |       |
|    |      |drugim org. DPS     | 30,891,301,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |9     |Sredstva rezerv     | 2,812,000,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+
|    |      |Skupaj odhodki      |628,473,000,00|
+-------+-----------+-------------------------+--------------+

AAA Zlata odličnost