Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

890. Odlok o ustanovitvi javnih zavodov s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok, stran 1442.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), drugega odstavka 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) in 55. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) je Skupščina občine Ljubljana na 15. seji zbora združenega dela na 15. seji zbora krajevnih skupnosti in na 16. seji družbenopolitičnega zbora dne 5. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnih zavodov s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok
1. člen
Občina Ljubljana Bežigrad s tem odlokom kot ustanovitelj nadomešča dosedanje ustanovitvene akte javnih zavodov s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok.
Ime in sedež ustanovitelja: občina Ljubljana Bežigrad, Ljubljana, Linhartova 13.
2. člen
Ime zavoda in sedež:
1. Vzgojno varstveni zavod Ciciban, Šarhova 29 z organizacijskimi enotami:
– VVE Allendejeva, Allendejeva 11,
– VVE Gogalova, Gogalova ul. 16,
– VVE Posavje, Glinškova pl. 11/a,
– VVE Reboljeva, Reboljeva 18,
– VVE Šarhova, Šarhova 29.
2. Vzgojnovarstveni zavod Jelka, Glavarjeva 18 a z organizacijskimi enotami:
– VVE Jelka, Glavarjeva 18a,
– VVE Dunja Ščurk, Staničeva 37,
– VVE Jelka, Lavričeva 5a,
– VVE Sneguljčica, Vodovodna 3a.
3. Vzgojnovarstveni zavod Mladi rod, Črtomirova 14 z organizacijskimi enotami
– VVE Črtomirova 14,
– VVE Peričeva 6,
– VVE Linhartova 19,
– VVE Belokranjska 27,
– VVE Savska 1.
4. Vzgojnovarstveni zavod n.j. Rezke Dragarjeve, Titova 312a, Črnuče z organizacijskimi enotami:
– VVE Gmajna, Cesta v Pečale 1,
– VVE Cesta 24. junija 48,
– VVE Šentjakob, Kraljeva 10,
– VVE Titova 312a.
3. člen
Zavod je pravna oseba. Zavod se vpiše v sodni register.
4. člen
Dejavnost zavoda je:
– vzgoja, nega in varstvo predšolskih otrok
– priprava predšolskih otrok na osnovno šolo
– usposabljanje predšolskih otrok z motnjami v razvoju
– organizacija različnih oblik interesnih in drugih dejavnosti za otroke s soglasjem ustanovitelja,
– druge gospodarske dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.
V dogovoru z ustanoviteljem lahko zavod organizira vzgojnovarstveno delo izven sedeža svojih organizacijskih enot za tiste otroke, ki iz različnih vzrokov niso vključeni v redno delo zavoda.
5. člen
Organi zavoda so svet zavoda, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima 9 članov. Svet zavoda sestavljajo:
– 3 člani, predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Skupščina občine Ljubljana Bežigrad,
– 3 člani, predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev šole, ki jih volijo delavci s tajnim glasovanjem;
– 2 člana, predstavnika staršev, ki ju na predlog sveta staršev izvolijo starši ha roditeljskih sestankih z večino glasov prisotnih staršev;
– 1 član, predstavnik lokalne samouprave.
Predsednika sveta zavoda izvolijo člani sveta na prvi seji sveta.
7. člen
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanje, pravice in dolžnosti ter način dela organov zavoda določa statut zavoda.
8. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Zavod lahko pridobiva sredstva tudi s prodajo storitev in proizvodov ter iz drugih virov.
Zavod mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj.
9. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga. Ustanovitelj odgovarja subsidiarno za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja zavodu.
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno, pravne posle v zvezi z osnovnimi sredstvi pa lahko opravlja le s soglasjem in pooblastilom ustanovitelja.
10. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Za opravljanje dejavnosti iz 5. člena tega odloka, daje ustanovitelj v upravljanje zavodu premoženje, s katerim je zavod razpolagal 1. aprila 1991.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad s posebnim sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo prostori zavoda. V sklepu sporazumno z zavodom določi tudi pogoje in način uporabe prostorov.
11. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja v soglasju z ustanoviteljem za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
Za dajanje soglasij iz prvega odstavka tega člena Skupščina občine Ljubljana Bežigrad pooblašča izvršni svet.
12. člen
Zavod mora z določili tega odloka uskladiti statut, konstituirati organe zavoda in priglasiti spremembe vpisa v sodni register v zakonsko določenih rokih.
Imenovanje ravnatelja se opravi po poteku mandata sedanjemu ravnatelju.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati dosedanji akti o ustanovitvi javnih zavodov s področja vzgoje in varstva predšolskih otrok v občini Ljubljana Bežigrad, in sicer:
– odločba št. 021-27/70-3 z dne 30. oktobra 1970 o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda Ciciban,
– odločba št. 021-27/70-3 z dne 30. oktobra 1970 o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda Jelka,
– odločba št. 022-7/73-3 z dne 27. marca 1973 o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda Mladi rod,
– odločba št. 022-20/73-31 z dne 31. maja 1973 o ustanovitvi Vzgojnovarstvenega zavoda n.h. Rezke Dragarjeve.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/92
Ljubljana, dne 6. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.

AAA Zlata odličnost