Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

888. Odlok o merilih in kriterijih za oblikovanje in delitev sredstev proračuna občine Ljubljana Bežigrad za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti za leto 1992, stran 1440.

Skupščina občine Ljubljana Bežigrad je na podlagi 21. in 55. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) na 16. seji zbora krajevnih skupnosti, na 16. seji zbora združenega dela ter na 17. seji družbenopolitičnega zbora dne 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o merilih in kriterijih za oblikovanje in delitev sredstev proračuna občine Ljubljana Bežigrad za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti za leto 1992
1. člen
Odlok o merilih in kriterijih za oblikovanje in delitev sredstev proračuna občine Ljubljana Bežigrad za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti za leto 1992 (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) določa višino sredstev, ki se v okviru proračuna občine zagotavljajo za delovanje krajevnih skupnosti. Predsednik sveta krajevne skupnosti, kot odredbodajalec, odloča o višini izplačila za posamezne namene iz 2. člena tega odloka.
Višina sredstev za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti se oblikuje na podlagi: letnega odpisa osnovnih sredstev (opreme), stroškov ogrevanja in najemnine, stroškov strokovno-administrativnega dela ter ocenjenih drugih nujnih materialnih stroškov.
2. člen
Krajevnim skupnostim se zagotavljajo sredstva v okviru proračuna po naslednjih merilih in kriterijih:
1. Sredstva za strokovno administrativna dela v krajevnih skupnostih se zagotavljajo glede na število zaposlenih delavcev v krajevnih skupnostih, ugotovljenih na osnovi števila stalno prijavljenih prebivalcev v krajevni skupnosti, ki je osnova za določanje potrebne količine dela iti sicer:
– KS do 900 prebivalcev         0,5 zaposlenega delavca
                     (tajnik KS s polovičnim delovnim časom)
– KS od 901 do 4000 prebivalcev     1 zaposlen delavec
                     (tajnik KS)
– KS od 4001 do 5000 prebivalcev     2 zaposlena delavca
                     (tajnik KS in administrator)
– KS nad 5000 prebival.         3 zaposleni delavci
                     (tajnik KS in 2 administratorja)
2. Sredstva za osebne prejemke delavcev v KS (regres za prevoz na delo, prehrano in letni dopust) se zagotavljajo v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarstvo, upoštevaje število zaposlenih v 1. točki tega člena.
3. Sredstva za amortizacijo se v skladu z zakonskimi določili zagotavljajo za opremo v poslovnih prostorih.
4. Sredstva za ogrevanje in najemnino poslovnih prostorov se zagotavljajo v dejanski višini vendar največ za 100 m2.
5. Sredstva za ostale materialne stroške (pisarniški material, električno energijo, PTT stroški, storitve SDK, informiranje, zavarovanje, vzdrževanje in čiščenje) skupno predstavljajo 30% vseh sredstev oblikovanih na podlagi 1. točke in se zagotavljajo krajevnim skupnostim po naslednjih kriterijih:
1. število prebivalcev          – relativna teža     75%
2. površina krajevne skupnosti      – relativna teža     20%
3. socialno delo             – relativna teža     5%
3. člen
Za vzdrževanje poslovnih prostorov krajevnih skupnosti se zagotavljajo sredstva v višini 704.533 SLT.
O prednostnem vrstnem redu oziroma dodelitvi teh sredstev odloča Komisija za vzdrževanje poslovnih prostorov KS, ki jo na predlog Komisije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve imenuje skupščina občine.
4. člen
Sredstva za strokovno – administrativna dela pripadajo krajevnim skupnostim tudi, če nimajo nobenega zaposlenega. Če krajevna skupnost zaposli več delavcev, kot ima dodeljenih sredstev je za delavca dolžna sama zagotoviti sredstva za osebne dohodke.
5. člen
Krajevne skupnosti, ki oddajajo poslovne prostore v najem zagotavljajo sredstva za amortizacijo in vzdrževanje za oddani del poslovnega prostora iz najemnin.
6. člen
Sredstva oblikovana na podlagi meril in kriterijev pripadajo v letu 1992 krajevnim skupnostim tudi v primeru združitve posameznih krajevnih skupnosti.
7. člen
Krajevne skupnosti so dolžne sporočiti Sekretariatu za gospodarstvo, družbene dejavnosti in občo upravo zahtevane podatke o višini stroškov za prvih šest mesecev do 20. 7. 1992 ter za leto 1992 do 20. 1. 1993.
8. člen
Medletno usklajevanje sredstev proračuna za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti se izvede po predhodnem soglasju delovne skupine za pripravo meril.
9. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi zbori skupščine občine in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1992.
Št. 012-1/92
Ljubljana, dne 31. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.

AAA Zlata odličnost