Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

887. Odlok o proračunu občine Ljubljana Bežigrad za leto 1992, stran 1438.

Na podlagi 14. in 16. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 48/90) in 55. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) je Skupščina občine Ljubljana Bežigrad na 16. seji zbora krajevnih skupnosti, 17. seji družbenopolitičnega zbora in 16. seji zbora združenega dela dne 31. 3. 1992 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Ljubljana Bežigrad za leto 1992
1. člen
S proračunom občine Ljubljana Bežigrad (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Ljubljana Bežigrad.
2. člen
Prihodki občinskega proračuna za leto 1992 v višini 595,425.000 SLT se razporedijo za:
                                    SLT
– za razporeditev v posebnem delu proračuna          186,052.679
– za tekočo proračunsko rezervo                 3,854.321
– za združevanje sredstev za skupne naloge mesta Ljubljane  405,518.000
Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov z gibanjem cen na drobno in republiškim dogovorom o rasti sredstev za financiranje javne porabe.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna in tega odloka.
3. člen
Občina Ljubljana Bežigrad združuje del prihodkov v mestu Ljubljana. Združene prihodke razporedi mesto na podlagi dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1991 s svojim proračunom.
Občina Ljubljana Bežigrad pooblašča Službo družbenega knjigovodstva, da ob vsakokratni praznitvi zbirnih in prehodnih računov odvaja od izvirnih prihodkov, razen od lastnih prihodkov upravnih organov in od nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča, in sicer:
– za skupne naloge mesta 82,46% vendar največ do zneska 405,518.000.
4. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka, zmanjšanih za odstopljene prihodke po 3. členu tega odloka, se izloči 0,3% sredstev rezerv občinskega proračuna.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Bežigrad (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet).
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno med vse uporabnike proračuna, kot mesečne dotacije, v okviru doseženih prihodkov, v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni z zakonom ali posebnim dogovorom med izvršnim svetom in nosilcem oziroma uporabnikom drugače določeno.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati proračunska sredstva le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki proračuna ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale s proračunom zagotovljena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Sredstva za osebne dohodke delavcev in funkcionarjev se upravnim organom zagotavljajo v višini, ki je določena s sklepom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije.
Sredstva za materialne stroške, druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna. Uporabniki občinskega proračuna izkažejo obračunano amortizacijo do višine zagotovljenih sredstev v občinskem proračunu. Sredstva za druge odhodke se zagotavljajo na podlagi pisnih zahtevkov.
Uporabnikom oziroma izvajalcem s področja družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture se zagotavljajo sredstva na osnovi programov dela z dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev za financiranje javne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1991.
Sredstva za razvoj drobnega gospodarstva dodeljuje izvršni svet na osnovi pravilnika o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna in v sodelovanju z Obrtnim združenjem Ljubljana Bežigrad. Posojila so namenjena za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva predvsem na področju deficitarnih dejavnosti in dejavnosti, ki zagotavljajo nova delovna mesta.
8. člen
Če se med letom spremeni delovno področje ali pristojnost, obseg ali narava nalog organa oziroma uporabnika proračuna ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša tudi obseg sredstev za delo.
Če se med letom ustanovi nov organ se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. Če se med letom ukine organ ali drug uporabnik proračuna, se morajo neporabljena sredstva za delo organa oziroma uporabnika prenesti v tekočo proračunsko rezervo oziroma na organ, ki prevzame posle ukinjenega organa.
9. člen
Vsi prihodki, ki jih ustvarjajo uporabniki proračuna s svojo dejavnostjo, so prihodek občinskega proračuna, če ni s tem odlokom drugače določeno.
10. člen
Prihodke, ki jih ustvarijo uporabniki proračuna po 9. členu tega odloka, lahko uporabijo za modernizacijo dela in namene iz 104. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SRS ter o republiških upravnih organih.
11. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren predstojnik ali druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec. Poleg odredbodajalca pa tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
Odredbodajalec odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih presežkov, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti.
12. člen
Uporabniki so dolžni občinski upravi za družbene prihodke in finance predložiti predračune in finančne načrte za leto 1992 ter zaključne račune za leto 1991 najpozneje do 15. marca 1992.
13. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov,
2. o uporabi sredstev rezerve občine Ljubljana Bežigrad do višine 200.000 din v posameznem primeru, za odhodke nastale kot posledica izrednih razmer (1. točka 31. člena zakona o financiranju javne porabe ur. l. RS, št. 48/90),
3. o uporabi sredstev rezerv za zagotovitev sredstev proračunu, kadar prihodki proračuna pritekajo neenakomerno, do višine razpoložljivih sredstev,
4. o uporabi tekoče proračunske rezerve za namene, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
14. člen
Izvršni svet mora pred sprejemom odločitve o uskladitvi proračuna iz 2. člena odloka in o prenosu sredstev med posameznimi nameni iz 1. točke 13. člena pridobiti mnenje skupščinske komisije za proračun in finance.
15. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je predsednik izvršnega sveta oziroma od njega pooblaščena oseba.
16. člen
Nosilci porabe proračunskih odhodkov so določeni v posebnem delu občinskega proračuna.
17. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi zbori skupščine občine in začne veljati osmi dan pa objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1992.
Št. 012-3/92-1/L
Ljubljana, dne 31. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.
+---------------------------------------------------------------------------+
|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA BEŽIGRAD ZA LETO |
|1992                                    |
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|Prihodki                            |      |
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|Vrsta prihodkov                        |   Znesek|
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|70- Preneseni prihodki – republiška sredstva za izravnavo med |      |
|občinami                            |430,997.000|
|71- Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb        | 89,637.000|
|73- Prihodki od davkov od prometa proizvodov in storitev    | 22,535.000|
|75- Prihodki od davkov na premoženje              | 4,469.000|
|76- Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni        | 33,165.000|
|78- Prihodki od lastne dejavnosti in drugi prihodki      | 14,622.000|
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|Skupaj                             |595,425.000|
+---------------------------------------------------------------------------+
|Odhodki skupaj po namenih                         |
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|Vrsta odhodka                         |   Znesek|
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|40- Odhodki za delo državnih organov              |107.850.583|
|42- Socialni transferji                    | 8,270.000|
|43- Dotacije na področju družbenih dejavnosti         | 4,400.000|
|44- Plačila na področju družbenih dejavnosti          | 1,180.800|
|45- Plačila storitev ter subvencij in int. v gosp.       | 19,033.600|
|46- Drugi odhodki                       |449,552.013|
|47- Investicijski odhodki                   | 4,568.283|
|48- Finančni tokovi                      |  569.721|
+---------------------------------------------------------------+-----------+
|Skupaj odhodki                         |595,425.000|
+---------------------------------------------------------------+-----------+

AAA Zlata odličnost