Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

875. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v občini Črnomelj, stran 1432.

Skladno s 4. členom stanovanjskega zakona (ur. l. RS, št. 18/91) ter na podlagi 7. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov Skupščine občine Črnomelj (SDL, št. 21/89) je Skupščina občine Črnomelj na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 3. 1992 sprejela
PRAVILNIK
o dodeljevanju službenih stanovanj v občini Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Črnomelj na podlagi sprejetih planskih usmeritev in skladno z določbami tega pravilnika, zagotavlja določeno število stanovanj za stanovanjske potrebe deficitarnega kadra v občini (v nadaljevanju: občinska službena stanovanja).
2. člen
Ta pravilnik ureja vire in namen uporabe sredstev, pogoje in način dodeljevanja teh stanovanj, stanovanjske standarde ter pravice in obveznosti iz naslova razpolaganja z občinskimi službenimi stanovanji ter prehodne in končne določbe.
II. VIRI IN NAMENI, ZA KATERE SE LAHKO UPORABLJAJO SREDSTVA ZA PRIDOBITEV OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ
3. člen
Viri sredstev za pridobitev občinskih službenih stanovanj so:
– del proračunskih sredstev občine, namenjenih za stanovanjsko gospodarstvo,
– kreditna sredstva,
– druga namenska sredstva.
4. člen
Pridobljena sredstva po določbi prejšnjega člena so namenska in se lahko uporabljajo za:
– nakup,
– izgradnjo,
– dograditev,
– adaptacijo ali
– odplačevanje anuitet najetih kreditov službenih stanovanj.
V sklad občinskih službenih stanovanj lahko izvršni svet SO Črnomelj s sklepom prekvalificira vsa stanovanja stanovanjskega sklada, ki so bila sofinancirana iz virov sredstev, določenih v 3. členu tega pravilnika.
5. člen
Evidence in druge zadeve v zvezi z občinskimi službenimi stanovanji vodi upravni organ občine Črnomelj, pristojen za stanovanjsko gospodarstvo.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN NAČIN DODELJEVANJA OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ
6. člen
Občinska službena stanovanja daje v začasno uporabo, z odstopom enkratne razpolagalne pravice Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj:
– organizacijam s področja družbenih dejavnosti,
– državnim organom (iz pristojnosti občine).
7. člen
Pogoji za pridobitev občinskega službenega stanovanja:
– da gre za upravičenca po prejšnjemu členu tega pravilnika,
– da gre za potrebo po deficitarnem kadru, kot to opredeljuje akt upravičenca in, ki ne sme biti v nasprotju s tovrstnimi akti ministrstva za delo,
– da gre za težak ekonomski položaj upravičenca oziroma njegovo nezmožnost za normalno poslovanje ali drug tehten razlog zaradi katerega sam ne more rešiti stanovanjskega vprašanja posebnega deficitarnega kadra v obdobju enega leta.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ -TOČKOVANJE
8. člen
Občinska službena stanovanja dodeljuje izvršni svet upravičencem na podlagi predhodnega opravljenega točkovanja:
   a) glede na pomembnost del in nalog – za dela oziroma naloge:
                                    točk
  – direktorja, funkcionarja                      30
  – delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi          25
  – vodja oddelka, obrata, sektorja, poslovne enote, odseka, službe  20
  – strokovnega delavca                        18
  b) glede na stopnjo strokovne izobrazbe:
  – za zahtevano skupino VII/2                     20
  – za zahtevano skupino VII/1                     18
  – za zahtevano skupino VI/2                     10
  – za zahtevano skupino VI/1                      8
V primeru enakega števila točk ima prednost pri dodelitvi občinskega službenega stanovanja upravičenec, ki pridobi večje število točk po a) kriteriju tega člena. V primeru enakega števila točk ima prednost upravičenec, katerega deficitarni kader nima stanovanja v kraju sedeža upravičenca, v katerem ta kader dela oziroma bi delal.
V. STANOVANJSKI STANDARDI
9. člen
Izvršni svet SO Črnomelj oziroma njegov pristojen organ, upošteva pri dodeljevanju službenih stanovanj po tem pravilniku, naslednje površinske standarde:
+-------------------------+------------------------+
|Število družinskih članov|Stanovanjska površina do|
|             |      m2      |
+-------------------------+------------------------+
|1            |      32      |
+-------------------------+------------------------+
|2            |      45      |
+-------------------------+------------------------+
|3            |      58      |
+-------------------------+------------------------+
|4            |      70      |
+-------------------------+------------------------+
Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča največ za 15 m2.
Službeno stanovanje dodeljuje izvršni svet znotraj teh normativov, razen v izjemnih primerih, ko razmere v družini narekujejo odstopanje od gornjih normativov (tri generacije v družini, bolezen, ki terja trajno nego ipd.).
Navedena površina v tem členu se nanaša samo na bivalno površino in sicer: sobe, kabineti, kuhinja, shramba, WC, kopalnica, predsoba. V bivalno površino se ne štejejo: balkoni, odprte terase, kleti, drvarnice, garaže v hiši ipd.
10. člen
Če ni na razpolago ustreznega stanovanja po normativu določenem v 9. členu tega pravilnika, lahko izvršni svet dodeli tudi stanovanje, ki ne dosega ali presega standardno stanovanje, če s tem soglaša upravičenec oziroma kader, ki mu bo stanovanje dano v uporabo.
VI. POSTOPEK DODELITVE OBČINSKIH SLUŽBENIH STANOVANJ
11. člen
Pri vsaki pridobitvi občinskega službenega stanovanja ali sprostitvi le-tega objavi razpis za dodelitev občinskega službenega stanovanja Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj oziroma od njega pooblaščeni organ.
V razpisu mora biti navedeno:
– za katera stanovanja je objavljen razpis,
– upravičenci za dodelitev službenega stanovanja,
– dokazila za upravičenost do službenega stanovanja,
– rok do katerega je potrebno vložiti prošnjo,
– način objave odločitve o dodelitvi službenega stanovanja,
– naslov, na katerega se pošlje vlogo za dodelitev občinskega službenega stanovanja.
Razpis se dostavi vsem upravičencem do službenih stanovanj, objavljen pa je tudi na oglasni deski SO Črnomelj. Rok prijave je najmanj 15 dni.
12. člen
Obrazloženi vlogi za dodelitev službenega stanovanja je potrebno priložiti v razpisu zahtevana dokazila, v obratnem primeru se vloga zavrne kot nepopolna.
13. člen
O dodelitvi občinskega službenega stanovanja sprejme sklep Izvršni svet Skupščine občine Črnomelj in o tem obvesti vse prijavljene kandidate.
Predlog sklepa pripravi organ izvršnega sveta, ki vodi postopek razpisa.
14. člen
Na sklep izvršnega sveta je možen ugovor v roku 15 dni od dneva vročitve. O ugovoru ponovno odloča Izvršni svet SO Črnomelj.
15. člen
Po izteku roka za ugovor obravnava pristojen organ izvršnega sveta vse ugovore, oblikuje predloge za njihovo rešitev ter jih posreduje v obravnavo in odločanje izvršnemu svetu Črnomelj.
16. člen
Po rešitvi ugovorov izda Izvršni svet SO Črnomelj sklep o dodelitvi občinskega službenega stanovanja.
V sklepu mora biti navedeno, komu se stanovanje dodeli, za kakšno dobo in pod kakšnimi pogoji in pravni pouk (z možnostjo pritožbe na pristojno sodišče).
17. člen
Po pravnomočnem sklepu o dodelitvi občinskega službenega stanovanja, sklene izvršni svet z upravičencem, ki mu je bilo dodeljeno občinsko kadrovsko stanovanje posebno pogodbo o odstopu enkratne razpolagalne pravice nad tem stanovanjem.
Stanovanje dodeli v začasno uporabo svojemu delavcu, deficitarnemu kadru, upravičenec, ki uredi medsebojne odnose z njim s pogodbo ali drugim aktom upoštevajoč tudi določbe tega pravilnika in druge predpise v stanovanjskem gospodarstvu in stanovanjskih razmerjih. Nad tem stanovanjem delavec upravičenca ne more pridobiti stanovanjske pravice.
VII. IZGUBA RAZPOLAGALNE PRAVICE NAD OBČINSKIM SLUŽBENIM STANOVANJEM
18. člen
Upravičenec izgubi razpolagalno pravico nad stanovanjem:
– če krši pogodbo,
– po poteku roka, za katerega je bila sklenjena pogodba,
– kadar delavec, ki mu je bilo dodeljeno stanovanje v začasno uporabo preneha opravljati službeno dolžnost oziroma delo in naloge določene V 8. členu tega pravilnika, kot deficitaren kader (tudi če se upokoji),
– kadar trajno preneha uporabljati stanovanje,
– v drugih nenaštetih primerih, ko stanovanje več ne služi svojemu namenu.
Upravičenec je dolžan v roku 30 dni od prejema pismene odpovedi izvršnemu svetu izročiti stvari in oseb prazno stanovanje v stanju kot ob prevzemu. V primeru spora je za reševanje pristojno sodišče.
19. člen
Pravica do začasne uporabe občinskega službenega. stanovanja ni prenosljiva in ne preide na ostale uporabnike stanovanja, če nosilec začasne uporabe stanovanja:
– izgubi to pravico,
– umre ali
– trajno preneha uporabljati stanovanje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika izvršni svet v primeru, če zaradi kadrovskih težav, nastalih, ne po krivdi upravičenca, ne bo mogel realizirati svojega programa dela, lahko izjemoma dodeli upravičencu službeno stanovanje tudi brez razpisanega postopka, toda najdalj za dobo enega leta.
21. člen
Če pri upravičencih iz člena 6 in evidentiranih potreb po službenih stanovanjih in ostajajo ta nepodeljena lahko izvršni svet le-ta ponudi v uporabo tudi podjetjem, vendar najdalj za dobo do 3 let. Po tem roku je podjetje dolžno to stanovanje vrniti ali vrniti enakovredno drugo stanovanje ali ga odkupiti, kar vse se dogovori z ustrezno pogodbo.
22. člen
V vsem, kar ne ureja ta pravilnik se uporablja določbe predpisov, ki urejajo področje stanovanjskih zadev.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu občine Črnomelj.
Št. 362-15/92
Črnomelj, dne 25. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti