Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1992 z dne 10. 4. 1992

Kazalo

873. Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Črnomelj, stran 1430.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (ur. l. RS, št. 12/91) in 11. ter 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ur. l. RS, št. 12/91) ter 7. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov Skupščine občine Črnomelj (SDL št. 21/89) in 10. člena odloka o volitvah, sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Metlika (SDL št. 2/90) sta Skupščina občine Črnomelj na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 23. 12. 1991 in Skupščina občine Metlika na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 5. 3. 1992 sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi glasbene šole Črnomelj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Skupščini občin Črnomelj in Metlika ustanavljata s tem odlokom javni vzgojnoizobraževalni zavod za opravljanje dejavnosti osnovnega izobraževanja splošnega tipa. Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja
– ime in sedež zavoda
– organiziranost zavoda
– dejavnost zavoda
– organe zavoda
– sredstva za delovanje zavoda
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu
– odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda
– medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJIC
3. člen
Ustanoviteljici zavoda sta:
1. Skupščina občine Črnomelj, Črnomelj, Trg svobode 3
2. Skupščina občine Metlika, Metlika, Mestni trg 24.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Glasbena šola, Črnomelj.
Sedež zavoda je: Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 3.
5. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabiti ime iz predhodnega člena.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
6. člen
Šolski okoliš zavoda tvorita območji občin Črnomelj in Metlika.
7. člen
V okviru zavoda deluje organizacijska enota v Metliki.
Organizacijska enota nima pooblastil v pravnem prometu. Zavod ima lahko dislocirane oddelke v drugih krajih obeh občin.
Zavod podrobneje določi notranjo organizacijo v statutu.
V. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– osnovno glasbeno izobraževanje
– organiziranje glasbenih prireditev.
9. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le ob soglasju ustanoviteljic.
VI. ORGANI ZAVODA
10. člen
Zavod upravljata in vodita posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda
– ravnatelj.
11. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki delavcev zavoda, od tega dva predstavnika delavcev enote v Črnomlju in en predstavnik delavcev enote v Metliki
– trije predstavniki staršev, od tega dva predstavnika staršev enote v Črnomlju in en predstavnik staršev enote v Metliki
– dva predstavnika Skupščine občine Črnomelj in en predstavnik Skupščine občine Metlika.
Predstavnike pedagoških in drugih strokovnih delavcev v svetu zavoda volijo delavci po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na roditeljskih sestankih po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnike ustanoviteljic v svet zavoda imenujeta ustanoviteljici v skladu s svojima statutoma.
12. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda je lahko izvoljen v svet še za eno mandatno obdobje.
13. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje ukrepe:
1. razpisuje volitve sveta ter voli v skladu z določbami statuta druge organe zavoda
2. imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda v soglasju z ustanoviteljicama
3. imenuje in razrešuje vodjo organizacijske enote po predhodnem mnenju učiteljskega zbora in v soglasju z ustanoviteljico šole, na območju katere enota deluje
4. opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
14. člen
Pristojnosti ravnatelja in vodje organizacijske enote opredeljujeta zakon in statut zavoda.
15. člen
Zavod ima naslednje strokovne organe:
– učiteljski zbor šole
– učiteljski zbor organizacijske enote
– razrednik
– druge strokovne organe.
S statutom zavoda se določijo v skladu z zakonom sestava in naloge strokovnih organov.
VII. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA
16. člen
Zavod opravlja dejavnost s sredstvi, ki sta mu jih prenesli v upravljanje ustanoviteljici in s sredstvi, ki si jih je pridobil iz svojega dohodka ter s sredstvi po 17. členu tega odloka.
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna Republike Slovenije za osebne dohodke in prispevki na osnovi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo in sicer za opravljanje zagotovljenega programa osnovnega glasbenega izobraževanja
– iz proračuna ustanoviteljic za materialne izdatke in amortizacijo opreme za opravljanje zagotovljenega programa osnovnega glasbenega izobraževanja v skladu s standardi in normativi ter za opravljanje dodatnega programa zavoda po sklepih ustanoviteljic
– iz plačil staršev za del materialnih stroškov (šolnina) po sklepih ustanoviteljic
– iz plačil staršev za nadstandardne storitve
– s prodajo storitev na trgu
– z darili
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
18. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodkom, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki nameni zavod za razvoj in opravljanje dejavnosti in sicer za obnovo ali nabavo didaktične in druge opreme ter v druge namene po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
19. člen
Primanjkljaj sredstev zavoda, izkazan v letnem oziroma medletnem poslovnem poročilu (periodični in zaključni račun) krije ustanovitelj le, če zavod na osnovi analize dokaže, da so nastopili upravičeni razlogi, ki so privedli do takšnega stanja.
Ustanoviteljici sta odgovorni za kritje primanjkljaja le v okviru pristojnosti za materialno poslovanje zavoda, ki jih ima na podlagi zakonov in na osnovi pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s polno odgovornostjo, z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
21. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom.
22. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod ravnatelj neomejeno, razen pri prometu z nepremičninami zavoda, kjer je potrebno predhodno soglasje ustanoviteljic.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
23. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže, le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določene s tem odlokom ter na podlagi programa dela zavoda, h kateremu sta kot ustanoviteljici dali predhodno soglasje.
Za obveznosti zavoda iz predhodnega odstavka tega člena odgovarjata ustanoviteljici le, če so izčrpane vse možnosti zavoda za poplačilo upnikov, to je neomejena subsidiarna odgovornost ustanoviteljic.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
24. člen
Zavod je dolžan nuditi ustanoviteljicama občasno, zlasti pa na njuno zahtevo podatke o poslovanju zavoda in poslovnih rezultatov ter druge podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcij ustanovitelja.
25. člen
Ustanoviteljici sta dolžni zagotavljati zavodu sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa. Ustanoviteljici sta dolžni nuditi zavodu tudi druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
26. člen
Ustanoviteljici uredita medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s posebno pogodbo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Zavod oblikuje svet najkasneje do 31. 5. 1992.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
29. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep Skupščine občine Črnomelj o ustanovitvi Glasbene šole Črnomelj, št. 61-57/64 z dne 30. 9. 1964 in sklep o ustanovitvi oddelka Glasbene šole pri OŠ XV. SNOUB – Belokranjska Metlika, št. 06-6/86 z dne 26. 7. 1989.
Št. 022-1/92
Črnomelj, dne 5. marca 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Črnomelj
Martin Janžekovič, dipl. inž. l. r.
 
Predsednik
Skupščine občine
Metlika
Branko Matkovič, dipl. jur. l. r..

AAA Zlata odličnost